Copy
Tällä uutiskirjeellä tavoitellaan ruokajärjestelmän toimijoita sekä toimialueelta että kansallisesti.  Katso selaimessa

AES-verkostot Uutiskirje Toukokuu 2019

Tutkimushanke edistää paikallista ravinne- ja energiaomavaraisuutta

Helsingin yliopisto ja Luonnonvarakeskus luotsaavat Mäntsälän kunnan ja Nivos Energia Oy:n kanssa hanketta, jossa luodaan pohjaa nykyistä paikallisemmalle ruoan- ja energiantuotannolle. Lisää hankkeesta uutiskirjeen lopussa.

Aluemallinnuksella löydettiin potentiaalisia biokaasulaitoskohteita

Envictepolisin aluemallinnus Nivos Energian alueella on saatu päätökseen. Tietoa mahdollisista syötteistä ja biokaasuntuotannosta kiinnostuneista viljelijöistä kerättiin aluemallinnus-portaalin, puhelimen ja sähköpostin välityksellä. Portaalia markkinointiin sekä suorien markkinointikanavien että paikallisten tuottajayhdistysten kautta. Yhteensä näin tavoitettiin noin 150 viljelijää alueelta.

Kerätyn tiedon perusteella alueelta hahmottui neljä potentiaalista biomassakeskittymää, joille perustettiin omat työryhmät. Ryhmien biomassatietojen perusteella optimoitiin sijainnit, joille suunnitellut laitokset olisi kannattavinta sijoittaa. Ryhmissä lähdettiin suunnittelemaan yrittäjien tarpeille sopivia yhteismädätyslaitoksia. Bioenergiantuontannon potentiaali näillä alueella olisi yhteensä noin 9000 MWh  vuodessa, joka vastaa noin 750 henkilöauton vuosikulutusta (20 000 km/a).

Jokaisella keskittymällä oli omat erityispiirteensä; kotieläinvaltaisuus, jätevedenpuhdistamon läheisyys, luomuvaltaisuus jne. Myös tarve energialle tai lämmöllle vaihteli kohteittain. Osassa ryhmistä energialle oli suuri tarve kun taas toisten ryhmien suunnitelmat perustuivat liikennepolttoaineen tuotantoon. Näihin piirteisiin sopivimmista ratkaisuista pyydettiin laitostoimittajilta tarjoukset.

Tarjotuista ratkaisuista valittiin edullisimmat ja niille laskettiin investointi- ja kannattavuuslaskelmat. Osalle ryhmistä tehtiin myös kevennetyn mallin kannattavuuslaskelmat, joissa verrattiin sähkön ja liikennepolttoaineen tuotannon kannattavuutta.

Vaikka biokaasulaitos mahdollistaa sekä energiantuotannon maatalouden sivuvirroista että parantaa alueellista ravinteiden kierrätystä, tuloksissa haasteeksi nousi investoinnin suuruus sekä biokaasusta ja kierrätysravinteista saatava arvo. Investointien takaisinmaksuaika venyi pitkäksi. Investoinnit näyttivät kannattavammilta ennakko-olettamuksella, jossa liikennebiokaasun kysyntä kasvaa ja kierrätysravinteiden arvo nousee vastaavaksi kuin mineraalilannoitteilla.

Fossiilisen energian ja lannoitteiden alhaiset hinnat näyttävät olevan pullonkaulana verkostomalliselle biokaasuntuotannolle. Viljelijöillä on selvästi kasvavaa kiinnostusta energiaomavaraisempaa ja ravinteita kierrättävämpää maataloutta kohtaan.

Lisätietoa aluemallinuksesta:
http://envitecpolis.fi/helmet/palvelut/helmet-aluemallinnus/
 
 
Katso tästä video Envitecpoliksen Aluemallinnuksesta

____________________________________________________________

Muuta ajankohtaista

Kestävän ruokajärjestelmän mallinnus etenee 

Biokaasun alueellista potentiaalia energiantuotantoon ja vaikutuksia ympäristöön selvitetään parhaillaan. Nykyisen maatalouden vaikutus ruoantuotantoon ja ravinnevirtoihin kuvataan Mäntsälän kunnan alueella. Biokaasuntuotantoa arvioidaan kolmessa eri skenaariossa. Yhdessä biokaasua tuotetaan alueen nykyisistä sivuvirroista ja kahdessa biokaasuntuotantoa varten osa viljapelloista (noin 20 %) siirretään nurmiviljelyyn.
 
Alustavien tulosten mukaan alueen maatalous voisi tuottaa noin 50 % enemmän energiaa verrattuna maatalouden suoraan energiankulutukseen, jos 20 % yksivuotisten viljelykasvien alasta muutettaisiin biokaasun syötteenä käytettäviksi nurmipelloiksi. Tässä tilanteessa ruoantuotanto vähenisi noin 15 %, mutta vaikutus olisi pienempi, jos viljelykierrossa olevien nurmipeltojen ansiosta maan kasvukunto paranisi ja sadot suurenisivat tai suurempi osa sadosta saataisiin myytyä suoraan leipäviljaksi. Biokaasuntuotannon ansiosta ravinnehävikkien riski pienenisi ja 40-60 % mineraalilannoitteista saataisiin korvattua mädätysjäännöksellä. Lisäksi hiilensidonta maahan kasvaisi nurmiviljelyn ansiosta.
 
 
Mädätteen levitystyä Palopurolla, Kuva: Elina Virkkunen, Luke
 

Palopuron biokaasulle  ja mädäteelle riittää käyttöä

Palopuron biokaasun tankkausaseman alkutaival on sujunut eriomaisesti. Kaasun kysyntä on ylittänyt odotukset ja laitoksen toimintaa on jouduttu kiihdyttämään, jotta kysyntään saadaan vastattua. Tutusmispakettina tarjottu  kiinteä kuukausihinta on selvästi saanu kaasuautoilijat liikkeelle.

Samanaikaisesti ensimmäisten siilojen mädätysjäännökset ovat päässet viljelykäyttöön. "Mädätysjäännös leiviää tasaisesti ja sitä on helpoo käsitellä" -kommentoi Kari Koppelmäki, yksi Palopuron viljelijöistä.  Tänä kesänä mädätettä käytetään tilan lannoitustöiden lisäksi  Hykerrys-hankkeen viljelykokeisiin. Palopuron Biokaasu Oy:n laitoksen syötteenä on pääasiassa nurmibiomassa. 


Lue lisää tankkausaseman kuulumisista :   https://www.nivos.fi/luomubiokaasun-kysynta-palopurolla-jatkuu-kovana

Hykerryshankkeen viljelykokeiden tuloksia yms.   https://blogs.helsinki.fi/hykerrys-hanke/

.

 


Agroekologisten symbioosien verkostot -hanke

Agroekologisella symbioosilla - AES - tarkoitetaan ruoantuotantoa, jossa maatilat, elintarvikkeiden jalostajat ja energian tuottajat toimivat paikallisesti yhdessä: AES tuottaa maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Se tuottaa omista biomassoistaan bioenergiaa omiin tarpeisiin ja myyntiin. AES on toimintatapa, joka tuo ratkaisevia ympäristöhyötyjä nykyiseen tuotantoon verrattuna. Symbioosit synnyttävät alueellista ruokakulttuuria ja maaseudun elinvoimaa sekä kasvattavat aluetaloutta.“

Maatilat

Tuottavat ruokaa ja kierrättävät biokaasun mädätysjäännöksen ravinteet takaisin kasveille. Maatalouden sivuvirrat kuten lannat ja kasvijätteet hyödynnetään kaasutuksessa.

 

Elintarvikeyritykset

Jalostavat korkealuokkaisia elintarvikkeita alkutuotannon raaka-aineista hyödyntäen biokaasua energian lähteenä ja kierrättäen sivuvirtansa takaisin biokaasutukseen.

 

Biokaasulaitokset

Tuottavat energiaa liikenpolttoaineeksi ja lämmitykseen. Myös maatilojen traktorit ja muut liikennevälineet saavat kaasusta polttoaineen.

 

toimenpiteet

· Kartoitetaan biokaasutukseen soveltuvat ruokajärjestelmän sivuvirrat Nivos Energia Oy:n alueelta.
 
· Selvitetään biokaasuntuotannosta kiinnostuneet toimijat.
 
· Laaditaan alueelle neljä biokaasulaitossuunnitelmaa.

· Suunnitellaan malli ravinteiden kierrätyksen mahdollistaville julkisille ruokahankinnoille.
 
· Kartoitetaan elintarvikkeidenjalostuksesta ja lähiruoan tuottamisesta kiinnostuneet toimijat.
 
· Selvitetään ruokajärjestelmän paikallistamisen alueellisia
ympäristö– ja talousvaikutuksia.
 
· Dokumentoidaan Palopuron Biokaasu Oy:n laitoksen toimintaa.
 
· Kirjoitetaan lehtijuttuja, järjestetään työpajoja ja seminaareja.

 
Share
Tweet
Forward
Agroekologisten symbioosien verkostot -hankkeen uutiskirje

Lisätietoa : http://blogs.helsinki.fi/palopuronsymbioosi/aes-verkosto/

Hankekoordinaattori: Ari-Matti Seppänen
ari-matti.seppanen@luke.fi

 
 


This email was sent to <<Sähköpostiosoite>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Luke · Humppilantie 7 · Jokioinen 02100 · Finland

Email Marketing Powered by Mailchimp