Copy

Hösten 2020 går i digitaliseringens tecken!
Nu när många fortfarande arbetar hemifrån och vi uppmanas att ses fysiskt i så låg utsträckning som möjligt tar vi på FoU Nordost tillfället i akt och testar nya digitala arbetssätt. I höst sker FoU Nordosts aktiviteter nästan enbart digitalt, med bland annat webbinarier, webbsända workshops och fokusgruppsintervjuer via videolänk. Liksom många andra verksamheter arbetar vi på att förbättra både upplägg och teknik utifrån de nya förutsättningarna. Det är lärorikt, utmanande och roligt samtidigt som vi rustar oss för framtidens möten!

AKTUELLT

Webbinarium 24 nov: Juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning är centralt för att utveckla kvaliteten inom socialtjänstens verksamheter, men det är inte ovanligt att frågor uppstår kring behandling av personuppgifter under arbetets gång. Manólis Nymark, jurist med bred erfarenhet av IT-rättsliga frågor inom vård och omsorg är inbjuden för att diskutera detta viktiga ämne med nordostkommunernas medarbetare. Deltagarna erbjuds skicka in frågor vid anmälan vilka besvaras och diskuteras efter en introducerande föreläsning. Frågor kan även ställas i chattfunktionen under pågående seminarium. Läs mer och anmäl dig här>>

Workshopserie om implementering webbsänds

Nu har höstens workshopserie om implementering startat! Under workshoptillfällena arbetar deltagarna aktivt med egna implementeringsprojekt från deras respektive verksamheter. I webbsända föreläsningar guidas deltagarna genom implementeringsprocessens olika steg i syfte att skapa en mer genomtänkt och systematisk implementering. Deras olika implementeringsprojekt handleds på distans av FoU Nordost.
Läs mer om workshopserien>>

Prata med barn webbsidan utvecklas och utökas! 

Webbsidan pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. På sidan kan man som socialarbetare få svar på vanliga funderingar om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Josefin Bernhardsson på FoU Nordost och Sofi Hedman på FoU Nordväst samarbetar just nu kring att utveckla webbsidan och ta fram en studiehandledning som ska kunna användas tillsammans med den. Detta görs genom att inhämta socialarbetares åsikter och tankar om webbsidan dels genom en enkät, dels genom fokusgrupper som kommer att genomföras längre fram i höst. 
Se kortfilm med Josefin och Sofi om projektet>>
Gå gärna in och svara på enkäten om du vill bidra till utvecklingsarbetet>> 

Hur fungerar samverkan kring äldres vård- och omsorgsinsatser under coronapandemin?
Kartläggning pågår i nordostkommunerna

Coronapandemin har påverkat arbetet i verksamheter inom vård och omsorg i stor utsträckning, men trots detta har givetvis arbetet för en sammanhållen vård och omsorg för de äldre fortsatt. Det har dock inte alltid varit möjligt att samverka på samma sätt som tidigare. För att undersöka detta närmare genomför FoU Nordost en kartläggning i nordostkommunerna med syftet att undersöka förändrade arbetsprocesser avseende samverkan kring vård- och omsorgsinsatser för äldre personer.
Just nu pågår fokusgruppsintervjuer med personal på verksamheter i nordostkommunerna och datainsamling har också gjorts genom enkäter och dokumentgranskning. Målsättningen är att skapa ett kunskapsunderlag för fortsatt förbättrings- och utvecklingsarbete avseende samverkan tillsammans med verksamheter inom vård och omsorg. Ett stort och varmt tack till er som deltagit och bidragit till detta arbete trots ert ofta pressade läge under denna pandemi! Läs mer>>

FoU-samarbete om hållbar vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

Under 2020 har FoU Nordost och Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor – FOU nu, Nestor FoU-center och Äldrecentrum – fått finansiering från FORTE för att tillsammans planera studien ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”. Innan sommaren godkändes vår etikansökan om att genomföra en kvalitativ intervjustudie om erfarenheter av samverkan i samband med utskrivning från slutenvård, dels med chefer och personal inom vård och omsorg och dels med äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga. På grund av coronasituationen går intervjuerna med äldre och deras anhöriga tyvärr inte att genomföra som planerat under hösten 2020. Istället kommer projektets fokus att ligga på intervjuer med chefer och personal samt på att undersöka möjliga sätt att utveckla former för äldres och andra intressenters medverkan i praktiknära forskning. Läs mer>>

Pågående studie om brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet

Brukare inom socialtjänstens funktionshinderområde bjuds årligen in till en nationell undersökning för att lyfta fram deras uppfattning om kvaliteten på insatserna de får. Hittills saknas en samlad bild av hur resultaten från den nationella brukarundersökningen tas tillvara i kommunalt förbättringsarbete
och i vilken utsträckning brukarna involveras.
För att undersöka detta har Linköpings universitet i samarbete med FoU Nordost och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sökt och erhållit finansiering från FORTE för en genomförbarhetsstudie som under 2020
pågår i nordostkommunerna – Danderyd, Norrtälje, Täby och Vaxholm har tackat ja till att delta.
Innan sommaren godkändes projektets etikansökan och nu under hösten genomförs intervjuer med professionella inom funktionshinderområdet. I de deltagande kommunerna planeras även intervjuer med brukare. Läs mer>> 

Följ oss på sociala medier!

Du hittar mer information på www.founordost.se
Copyright © 2020 FoU Nordost, All rights reserved.


Önskar du inte längre motta nyhetsbrev från FoU Nordost?
Här kan du avanmäla dig från nyhetsbrevet

Email Marketing Powered by Mailchimp