Copy


Januari 2017 - CBRB nieuwsbrief Nr. 1

Het CBRB is de toonaangevende werkgeversorganisatie voor alle sectoren in de binnenvaart en vervult een strategische rol.
De beste wensen voor een gezond en voortvarend 2017!

Inhoudsopgave:

 1. Omleidingsroutes stuw Grave
 2. Verbod op varend ontgassen in Noord-Holland en Utrecht
 3. Boetebedragen Frankrijk en Duitsland overtredingen politievoorschriften Rijn en Moezel
 4. Ligplaatsen en autosteiger in westelijk havengebied Rotterdam
 5. Implementeren EDI berichtenverkeer
 6. Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water
 7. AED’s op passagiersschepen?
 8. Herziening Intermodal Directive ter bevordering van intermodaal vervoer
 9. Europees platform voor Multimodal Connectivity and Logistics opgericht
 10. Topsector Logistiek congres 16 maart 2017: save the date!
 11. Agenda
 12. Premies 2017 bekend
 13. Pensioen Nieuws op de mat

Omleidingsroutes stuw Grave

Gedurende de afgelopen periode hebben we de CBRB-leden meermaals per e-mail op de hoogte gebracht omtrent de situatie op de Maas bij Grave. Hierbij het laatste nieuws over de omleidingsroutes.

Donderdag 5 januari heeft er een bestuurlijk overleg plaats gevonden over de calamiteiten op de Maas. Koninklijke BLN-Schuttevaer was hier mede namens het CBRB aanwezig. Zij hebben ons geïnformeerd over een aantal zaken, hieronder volgt een korte uiteenzetting van de ontwikkelingen en stand van zaken.
 

De aanvaring van de Maria Valentine met de stuw heeft er toe geleid dat er 5 jukken beschadigd zijn. Zie bijgevoegde infographic die weergeeft wat de schade aan de Stuw bij Grave is.
 

Oplossingen

Rijkswaterstaat denkt aan een oplossing voor de korte en de lange termijn. De aannemer werkt deze nader uit, maar hoe lang het allemaal nog zal gaan duren kan nog niet worden gezegd of ingeschat.
Onze primaire interesse is de oplossing voor de korte termijn, de tijdelijke oplossing; wij willen immers zo spoedig mogelijk de vaarweg weer beschikbaar hebben. Daarom wordt nu naar een ‘minimaal’ en een ‘maximaal’ scenario gekeken. Afgesproken is dat de vraag over de stremmingsduur binnen afzienbare tijd beantwoord zal worden.
 
Voor de lange termijn zijn 5 jukken nodig. Deze zijn besteld. Er zijn twee reserve jukken maar dat is onvoldoende. Voor de korte termijn worden nu allerlei zaken en plannen doorgerekend en doorgedacht. Er is echter meer tijd nodig om alle consequenties te kunnen overwegen, voordat daar een tijdstraject aan gekoppeld kan worden. Ook de bodemgesteldheid heeft invloed op de oplossingswijze.
Het stuwcomplex dateert uit 1928, zit goed in elkaar, maar deze leeftijd heeft een nauwe relatie met de oplossing.

 

Sluis Weurt

Vooralsnog lijkt het erop dat het zondag 8 januari weer mogelijk zou moeten zijn om te schutten met sluis Weurt. Een drietal pompen zijn bij Heumen hard aan het werk om het kanaalpeil van het Maas-Waalkanaal weer op peil te brengen.
 

Omleidingsroutes

Rijkswaterstaat heeft de omvaarroutes naar aanleiding van de stremming op de Maas inzichtelijk gemaakt. In de bijlage zijn alle details te vinden over de alternatieve routes.Containerschepen krijgen te maken met lage bruggen op het Julianakanaal tussen Limmel en Born. Aan de hand van de waterstand  en de door RWS aangegeven brughoogten ten opzichte van NAP, kan de exacte brughoogte worden berekend.
Op dit moment ligt er een aanvraag bij NV De Scheepvaart in België met het verzoek of er ook bediening kan plaatsvinden tussen zaterdag 22.00 uur en zondag 22.00 uur op het Albertkanaal gedurende de periode van de stremming tussen Sambeek en Grave.
 
Van het vervolg houden we uiteraard op de hoogte.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart (CBRB) of via tel. 010 - 798 98 00.

Verbod op varend ontgassen in Noord-Holland en Utrecht

22 december 2016 - Vanaf 1 maart 2017 geldt in Noord-Holland een verbod op varend ontgassen. Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met de wijziging van de provinciale milieuverordening om dit mogelijk te maken. Ook de provincie Utrecht zal per 1 maart een verbod op varend ontgassen instellen.  

Met het verbod is het niet meer toegestaan om restladingdampen van benzeen en sterk benzeenhoudende koolwaterstoffen (>10 procent benzeen) varend te ontgassen. Bij ontgassen worden dampen uit ladingtanks in de buitenlucht vrijgelaten om te voorkomen dat de volgende lading verontreinigd wordt met resten van de vorige.

Voor de handhaving van het verbod werkt de provincie samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de Divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Amsterdam. Er wordt nog onderzocht hoe het toezicht het beste kan worden uitgevoerd. Waarschijnlijk komt er een  overgangstermijn.

Provincie Noord-Holland en het Havenbedrijf Amsterdam willen zorgen voor voldoende ontgasssingscapaciteit in de regio. Zodat schepen hun dampen verantwoord kunnen afgeven. Hiervoor stelt de provincie 499.500 euro subsidie beschikbaar.


Ontgassingstoerisme

Noord-Holland volgt het voorbeeld van Noord-Brabant en Zuid-Holland. Die provincies kennen al sinds 2015 een verbod op varend ontgassen. Dat was aanleiding voor Noord-Holland om samen met de provincies Utrecht, Gelderland en Zeeland een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten. Daaruit bleek dat het verbod in Zuid-Holland en Noord-Brabant ‘ontgassingstoerisme’ tot gevolg heeft: schepen voeren na het lossen naar andere provincies om alsnog varend te ontgassen.

Bron: De Binnenvaartkrant

Boetebedragen Frankrijk en Duitsland overtredingen politievoorschriften Rijn en Moezel

Het CCR-Comité Politiereglement actualiseert de boetecatalogus
In 2004 heeft de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) een aanbeveling aangenomen voor de op overtreding van de politiereglementen toepasselijke boetes, de zogenoemde “boetecatalogus”. Deze aanbeveling werd eveneens aangenomen door de Moezelcommissie (MC). De boetecatalogus is sinds 2004 nooit geactualiseerd. Het Politiereglement voor de Rijn (RPR) en het Politiereglement voor de Moezel (RPNM) hebben sinds 2004 een ontwikkeling doorgemaakt en er zijn nieuwe verplichtingen opgenomen. Op het werkprogramma 2016-2017 van het Comité Politiereglement is dan ook een actualisatie van de boetecatalogus opgenomen.

De Franse delegatie heeft met dit document (RP/G (16) 59) een bijdrage geleverd en geeft hiermee een bijgewerkte boetecatalogus die in Frankrijk geldend is.
De Duitse delegatie geeft met dit document (RP/G (16) 62) een overzicht van boetebedragen die in Duitsland worden gehanteerd bij overtredingen van de bepalingen van het RPR en MPR.

In Nederland is in deze Richtlijn voor strafvordering Binnenvaart te lezen wat het strafvorderingsbeleid is bij overtredingen van voorschriften op het gebied van de scheepvaart op de binnenwateren, waaronder de politievoorschriften.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

Ligplaatsen en autosteiger in westelijk havengebied Rotterdam

Drie nieuwe ligplaatsen voor binnenvaartschepen met 2 blauwe kegels
Eind 2016 zijn de Calandsteigers 10, 11 en 12 opgeleverd. Het Havenbedrijf Rotterdam biedt hiermee de broodnodige aanvulling aan ligplaatsen voor binnenschepen met twee blauwe kegels. De steigers 10 en 11 zijn voor schepen tot 110 meter lang en 35 meter breed, steiger 12 tot 135 meter lang en 35 meter breed


Calandsteiger
 
Ligplaatsen en autosteiger Prinses Margriethaven
Met ingang van 23 december 2016 zijn er nieuwe openbare ligplaatsen binnenvaart beschikbaar in de Prinses Margriethaven. Deze ligplaatsen zijn gelegen aan een ponton met afmeerpalen ter hoogte oeverfrontnummer 8362.
 
De ligplaats aan de zuidzijde van de ponton heeft de functie auto afzetlocatie, het ligplaatsvak aan de noordzijde van de ponton, met lengte 135 meter en een breedte van 40 meter, heeft de functie openbare ligplaats voor binnenvaartschepen zonder seinvoering gevaarlijke stoffen.


Nieuwe autoafzetplaats op Maasvlakte II

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lijdia Pater - de Groot

Naar boven

Implementeren EDI berichtenverkeer

Implementeren EDI berichtenverkeer voor stuwage gegevens tussen deepsea terminals en binnenvaartschip.

Sinds jaar en dag worden in de deepseawereld stuwagegegevens tussen deepseaterminals en zeeschip digitaal uitgewisseld door middel van baplie/movins EDI berichten. Deze digitale vorm van informatie uitwisseling draagt bij aan een snellere en efficiëntere afhandeling van de schepen en de kadeplanning, en daarom willen we ook in de binnenvaart toe naar het gebruik van deze EDI-berichten. Ook in Nextlogic is het gebruik van Baplies en Movins voorzien. Autena Marine, APM-TR en een tweetal barge operators hebben de afgelopen 1,5 jaar het digitaal uitwisselen van de stuwagegegevens tussen deepseaterminal en binnenvaartschip opgestart en actief getest.

Momenteel zijn de terminal operating systemen (TOS) op de deepseaterminals ingericht op point of destinations van 5 karakters. In de binnenvaart werkt men met 10 karakters, bestaande uit de UN-locode aangevuld met vijf alfanumerieke tekens voor de afkorting van de terminal, die samen de BTB-terminalcode vormen. Voor het juiste gebruik van de informatie uitwisseling is het van belang dat er één systematiek wordt toegepast in het berichtenverkeer en dat elke code uniek is.

Op vrijdag 16 december is een eerste bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van Rotterdamse en Antwerpse deepseaterminals, containeroperators en inland terminals, Rijkswaterstaat en de softwareaanbieders voor de binnenvaart, om deze problematiek te bespreken en gezamenlijk naar een oplossing te werken. In een korte introductie werd de probleemstelling uiteengezet en als belangrijkste speerpunt aangegeven dat er voor zowel het binnenvaartschip als de deepseaterminals concrete voordelen zijn te behalen bij het digitaliseren van de stuwage-informatie.

Een van de mogelijke oplossingen is om de BTB-terminalcode terug te brengen naar 5 alfanumerieke karakters en deze vervolgens in te lezen in de TOS. In de huidige coderingsvorm komen er dan wel een aantal niet-unieke codes boven tafel die relatief eenvoudig aangepast zouden kunnen worden. Ook het aanhouden van de reeds gebruikelijke BTB-terminalcode van 10 cijfers wordt als mogelijke oplossing gezien. In beide gevallen zullen er in de TOS, hetzij bij de inland terminals, hetzij bij de deepseaterminals, technische aanpassingen moeten worden doorgevoerd om met deze coderingen te kunnen werken. De deepseaterminals zullen dan ook in de eerste fase een inventarisatie gaan doen wat de impact is aan hun zijde voor het implementeren van deze gewenste werkwijze. Doelstelling is om begin 2017 met deze eerste uitkomsten de noodzakelijke vervolgstappen te kunnen ondernemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank Reijerse

Naar boven

Het aanboren van het potentieel van personenvervoer over water

Op 22 november 2016 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen om het potentieel van personenvervoer over water aan te boren.
 
In mei 2016 was het initiatief hiertoe genomen door het TRAN-comité (Committee on Transport and Tourism) van het Europees Parlement. Tijdens een debat op 21 november over ‘waterborne passenger transport’ is dit onderwerp besproken, en op 22 november is de tekst aangenomen.
 
Het Europees Parlement vindt, ziet, benadrukt, constateert, overweegt, beklemtoont, onderstreept, stimuleert en verzoekt van alles, op het gebied van concurrentievermogen, milieuduurzaamheid, veiligheid en beveiliging, en kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening. Wat dit concreet voor ons zal gaan betekenen is vooralsnog afwachten: er ligt geen beleidsplan aan ten grondslag, en er is evenmin financiering om daadwerkelijk iets in gang te zetten c.q. iets te bereiken.
 
Het is echter een eerste initiatief om specifieke issues met betrekking tot het personenvervoer over water te benoemen, en in discussies met de Europese Commissie kunnen (en zullen) we er dan ook naar verwijzen.
 
De resolutie vindt u hier.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

AED’s op passagiersschepen?

In dit artikel in een vorige nieuwsbrief informeerden wij u over het voorstel van de CCR om AED’s voor te schrijven op passagiersschepen. In verband met de verdergaande harmonisering van technische voorschriften in Europa zal een eventuele verplichting in beginsel niet alleen gaan gelden voor passagiersschepen met een Rijnvaart-certificaat (CvO Rijn), maar ook voor schepen met een communautair certificaat (CBB) en voor schepen die onder nationale regelgeving vallen (zoals rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype, veerponten en veerboten).
 
Uit inventarisatie bij onze leden (riviercruiserederijen, dagpassagiersrederijen, veerdiensten) is gebleken dat niemand het nut van een AED in twijfel trekt, en dat om die reden een groot deel van de rederijen dan ook een AED aan boord heeft (en/of aan de wal). Enkele rederijen geven aan, zelfs al wel eens een AED met succes te hebben toegepast. Sommige rederijen, bijvoorbeeld in drukbevolkte gebieden waar reddingsdiensten zeer snel ter plaatse kunnen zijn, hebben er op basis van een gedegen risico-inventarisatie bewust voor gekozen om géén AED aan boord te plaatsen.
 
Al in 2004 heeft het CBRB projectmatig uitvoerig aandacht aan AED’s besteed, waarna een groot deel van de leden met een speciale kortingsactie een AED heeft aangeschaft.
 
Vanuit onze internationele collega-organisaties binnen de EBU is een vergelijkbare reactie ontvangen.
 
De conclusie is derhalve, dat de sector uitstekend in staat blijkt te zijn om zelf de eigen verantwoordelijkheid te nemen voor veiligheid, ook zonder dat daar een wettelijke verplichting voor geldt. Het invoeren van een wettelijke verplichting wordt door een aantal rederijen dan ook ervaren als een voorbeeld van doorgeschoten regelgeving en betutteling.
 
Daarom hebben wij aangedrongen op een gedegen risico-inventarisatie en –evaluatie, om vast te stellen welk probleem dit voorstel beoogt op te lossen, en of er wel sprake is van een probleem. Mocht dit laatste het geval zijn dringt zich alsnog de vraag op of de invoering van een AED-verplichting de juiste oplossing is, dan wel of een aanbeveling – zoals ook in andere sectoren gebruikelijk is – niet een betere optie zou zijn.
 
Hier vindt u de brief die daarover vanuit de EBU aan de CCR is gestuurd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

Herziening Intermodal Directive ter bevordering van intermodaal vervoer

Al in het najaar van 2015 hebben wij u geïnformeerd over de evaluatie en mogelijke herziening van de Intermodal Directive ter bevordering van intermodaal vervoer.
 
Op 29 november 2016 heeft de Europese Commissie een roadmap voor de mogelijke herziening van deze Intermodal Directive gepubliceerd, waarin een aantal mogelijke beleidsopties worden gepresenteerd, variërend van ‘nietsdoen’ tot een uitgebreide wijziging van de scope van de richtlijn, inclusief uitgebreide ondersteunende maatregelen. Hoewel de huidige richtlijn formeel voor alle vormen van intermodaal vervoer geldt, ligt de focus vooral op gecombineerd weg-spoor-vervoer.
 
Het CBRB is bij deze ontwikkelingen betrokken via de EBU, en vindt dat de richtlijn nadrukkelijker voor binnenvaart moet worden gedefinieerd. De focus zou daarbij niet alleen moeten liggen op milieuargumenten, maar ook op de andere voordelen van intermodaal vervoer, zoals efficiencyverbetering. Wij pleiten voor een meer ‘horizontale’ aanpak, inclusief onderwerpen als infrastructuur, ICT, level playing field, en douaneregelgeving, die uitgaat boven de smalle scope van de huidige Intermodal Directive. Daarnaast pleiten wij voor een homogeen & adequaat raamwerk van regelgeving, dat niet belemmerend maar juist stimulerend werkt voor de bevordering van intermodaal vervoer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

Europees platform voor Multimodal Connectivity and Logistics opgericht

Een alliantie van 21 Europese koepelorganisaties, waaronder de EBU (European Barge Union), heeft gezamenlijk een platform gelanceerd dat de totale logistieke keten omvat. De “Industry Alliance for Multimodal Connectivity and Logistics” bestaat uit verschillende (Europese) organisaties die de verschillende transportmodaliteiten, verladers, expediteurs, zee- en binnenhavens, terminal operators, rederijen of andere logistieke partijen vertegenwoordigen.
 
Het doel van deze alliantie is om actief betrokken te zijn bij de Europese beleidsvorming op het gebied van onder meer concurrentie, efficiency, betrouwbaarheid, veiligheid, security, en duurzaamheid van de logistieke sector. De jaarlijkse werkprogramma’s van de Europese commissie zullen leidend zijn voor de werkagenda van de alliantie, maar daarnaast kunnen leden ook zelf voorstellen indienen.
 
Als eerste zullen de herziening van de Intermodal Directive (zie elders in deze nieuwsbrief) en de midterm evaluatie van de Connecting Europe Facility (CEF) op de agenda staan.

 

Behalve de EBU namens de binnenvaart, zijn de volgende organisaties aangesloten:
 • AIVP – The worldwide network of port cities;
 • BIC – Bureau International du Conteneur ;
 • CLECAT – European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services;
 • the European Boatmen’s Association;
 • ECASBA – European Community Association of Ship Brokers and Agents;
 • ECG – The Association of European Vehicle Logistics;
 • ECSA – European Community Shipowners’ Association;
 • EFIP -European Federation of Inland Ports;
 • EMPA – European Maritime Pilots’ Association;
 • ESPO – European Sea Ports Organisation;
 • ESC – European Shippers Council;
 • ETA – European Tugowners Association;
 • EuDA – European Dredging Association;
 • FEPORT – the Federation of European Private Port Operators;
 • ICHCA International – the global cargo handling NGO;
 • IRU -International Road Transport Union;
 • PEMA -Port Equipment Manufacturers Association;
 • Sea Europe, the Ships and Maritime Equipment Association;
 • UIP – International Union of Wagon Keepers;
 • UIRR -International Union for Road-Rail Combined Transport;
 • UNISTOCK – European association of professional portside storekeepers for agribulk commodities.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

Topsector Logistiek congres 16 maart 2017: save the date!

 
Op 16 maart 2017 organiseert de Topsector Logistiek haar jaarcongres. Dit jaar is gekozen voor het  thema “Futureproof Logistics”. Om de doelstellingen rond uitstootreductie, zoals tijdens de klimaattop in Parijs door 195 landen bekrachtigd, te halen, zullen we een productiviteitsverbetering van een factor 6 moeten laten zien. Factor 6 betekent: 2,5 keer meer vervoeren tegen 2,5 keer minder CO2 uitstoot. Onmogelijk? Of juist een kans op hogere winstgevendheid? Er is al veel mogelijk. Waar te beginnen? Wat betekent dat concreet voor de logistiek en voor u als organisatie? Wat zijn de concrete acties die hieruit volgen en welke kansen geeft dat voor uw logistiek?
 
In januari wordt de uitnodiging voor het congres verstuurd. Houdt u de congreswebsite in de gaten voor meer informatie!
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maira van Helvoirt

Naar boven

Agenda

Premies 2017 bekend

Hoeveel pensioenpremie betalen u en uw werknemers in 2017? Hoe hoog is de franchise? En wat is het maximale salaris waarover uw werknemers pensioen opbouwen?
 
U vindt de percentages en bedragen voor 2017 in het document premieoverzicht.  

Naar boven

Pensioen Nieuws op de mat

Onlangs ontvingen u, uw werknemers en de gepensioneerden het Pensioen Nieuws van Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart.
 
In dit nummer…
 • Pensioenen in 2017 niet omlaag.
 • Pensioenadministratie vanaf 1 januari naar AZL
  Interview met Jean-Louis d’Hooghe, bestuurslid pensioenfonds
 • Hoeveel pensioenpremie betaalt uw werknemer en wat krijgt hij ervoor terug?
Bent u benieuwd naar de volledige nieuwsbrief?
U vindt hem ook op rijnenbinnenvaartpensioen.nl.

Ontvangt u onze digitale Pensioenflits al?
Hiermee blijft u op de hoogte van het laatste pensioennieuws in de rijn- en binnenvaart. Of kijk op rijnenbinnenvaartpensioen.nl. Hier vindt u meer informatie over de pensioenregeling.

Naar boven

GEASSOCIEERDE ORGANISATIES

Naast scheepsverzekeringen van hoge kwaliteit biedt EOC een uitstekend en uitgebreid pakket van aanvullende producten en diensten ten behoeve van de leden en verzekerden. 
AON is de toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen. Aon haalt het beste uit de verzekeringsmarkt om de klant optimaal te bedienen.
Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart 
Vasteland 78 | 3011 BN  Rotterdam | tel:010-7989800
CBRBinfo@binnenvaart.nl | www.cbrb.nl

Uitschrijven uit de nieuwsbrief.
 Copyright © 2017, Alle rechten voorbehouden.
CBRB medewerkers en leden handelen volgens de CBRB Complianceregeling Mededinging.


This email was sent to l.pater@binnenvaart.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CBRB · Vasteland 78 · Rotterdam, ZH 3011 BN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp