CAT / CAST / ENG


CAT

Núria Martínez-Vernis llegirà poemes de l'edició Recherche d'Alba Mayol Curci a l'espai d'oficines d'Arts Santa Mònica, el divendres 16 de desembre a les 19.00h.


"Durant el mes de novembre he tingut una taula a les oficines de l’Arts Santa Mònica i he llegit els continguts de 104 caixes d'arxiu presents a l'espai Xarxa Zande. La lectura ha estat una exploració filològica i una recerca subjectiva i emocional alhora, buscant l'element anòmal i epifànic, un reenactment i un exorcisme. He recopilat paraules i fragments que s’han convertit en títols i versos, unint-se entre ells de forma majorment cronològica segons van ser trobats, adoptant els mecanismes de la literatura i (re)encarnant-se en un llibre de poesia. Ha estat traduït i editat, i publicat amb els materials i les possibilitats disponibles a les oficines de la institució. Com si hagués sortit d’un forat negre." Alba Mayol Curci

 

ES

Núria Martínez-Vernis leerá poemas de la edición Recherche de Alba Mayol Curci en el espacio de oficinas de Arts Santa Mònica, el viernes 16 de diciembre a las 19.00h.

"Durante el mes de noviembre he tenido una mesa en las oficinas de Arts Santa Mónica y he leído los contenidos de 104 cajas de archivo presentes en el espacio Xarxa Zande. La lectura ha sido al mismo tiempo una exploración filológica y una búsqueda subjetiva y emocional, buscando el elemento anómalo y epifánico, un reenactment y un exorcismo. He recopilado palabras y fragmentos que se han convertido en títulos y versos, uniéndose entre ellos de forma mayormente cronológica según fueron encontrados, adoptando los mecanismos de la literatura y (re)encarnándose en un libro de poesía. Ha sido traducido y editado, y publicado con los materiales y las posibilidades disponibles en las oficinas de la institución. Como si hubiera salido de un agujero negro." Alba Mayol Curci

 

EN

Núria Martínez-Vernis will read poems of the Recherche edition by Alba Mayol Curci at the Arts Santa Mònica offices, next Friday 16 December at 19.00h.

"During the month of November I had a desk at the offices of Arts Santa Monica and I read the contents of 104 file boxes stored in the Xarxa Zande space. The reading has been a philological exploration and a subjective and emotional search at the same time, looking for the anomalous and epiphanic element, a reenactment and an exorcism. I collected words and fragments that have turned into titles and verses, grouping themselves mostly in the chronological order as they were found, adopting the mechanisms of literature and (re)incarnating as a poetry book. It has been translated and edited, and published using materials and possibilities available at the offices of the institution. As if it had come out of a black hole." Alba Mayol Curci