Copy
Nieuwsbrief  December

Na een ontzettend gezellig Sinterklaasfeest maken wij ons weer op voor de Kerst en het nieuwe jaar. Na een tijdje radiostilte hebben we weer een bomvolle nieuwsbrief met informatie en leuke weetjes van Panta Rhei. Veel lees plezier. 

Update Els & Jolande

Yolande heeft een paar vervelende weken achter de rug. Ze kwakkelt al lang met haar gezondheid en is zelfs een poosje opgenomen geweest in het ziekenhuis. Onderzoeken hebben uitgewezen dat er sprake is van acute virale hepatitis. De bloedwaardes bleven echter niet goed. Vorige week is er nu ook geconstateerd dat Yolande de ziekte van Pfeiffer heeft. Ze is vreselijk moe en slaapt erg veel. U begrijpt dat het voor haar nu niet mogelijk is om voor de groep te staan. Voorlopig zal zij vervangen worden door meester John Weistra. We hopen dat hij Yolande tijdens een eventuele langere afwezigheid ook na de kerstvakantie kan blijven vervangen.

Een kaartje naar Yolande sturen kan via school; wij zorgen dat ze dit krijgt. Een mailtje kan naar ydorresteijn@obspantarhei.eu

Met mij gaat het weer wat beter. Mijn bloeddruk was een tijdje veel te hoog maar daar helpen medicijnen bij om het weer naar beneden te krijgen. Fysiek ben ik onderzocht en daar is (gelukkig) niks ernstigs aangetroffen. De conclusie is dat ik het voorlopig rustig aan moet doen en daarom zal ik de komende periode halve dagen werken. Ellen van Scheepen (voormalig directeur van De Delta) zal voorlopig de dinsdagen op Panta Rhei zijn om mij te ondersteunen.

Vrijwilligers gezocht voor: Bouw!

Vanaf februari 2016 gaan we op alle scholen in Zeewolde werken met BOUW! Bouw! is het unieke computergestuurde interventieprogramma waarmee leesproblemen bij risicoleerlingen in groep 2 t/m 4 kunnen worden voorkomen. Het kind leert, de tutor stuurt en de computer wijst de weg. Ouders, grootouders, oudere leerlingen of vrijwilligers kunnen als tutor fungeren.  

  • wetenschappelijk bewezen effectief interventieprogramma
  • ruim 60% minder leerlingen met leesproblemen en dyslexie
  • is onafhankelijk naast andere leesmethodes te gebruiken
  • voorkomt onnodige doorverwijzing naar de (vergoede) zorg
  • scholen die met Bouw! werken voldoen aan de eisen van zorgniveau 3 voor doorverwijzing naar diagnostiek dyslexie (bron: Masterplan Dyslexie en Kwaliteitsinstituut Dyslexie).

 Aangezien we zo veel mogelijk risicoleerlingen bij ons op school dit interventieprogramma gunnen, zijn we op zoek naar vrijwilligers die 1,2 of 3 leerlingen twee keer per week een kwartier op school willen ondersteunen, gedurende minimaal een half jaar. Indien u zich aanmeldt, wordt u opgeleid tot tutor in een middag/avond door Mirjam Folkers (intern begeleider) . Wilt u een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van het leesproces van een kind, geeft u zich dan nu op via mfolkers@obspantarhei.eu.

Wat doet een IB-er?


 

 Een aantal ouders zullen de intern begeleider (ib-er) van onze school niet kennen. Gewoon omdat hun kind de ib-er niet nodig heeft. Dit komt omdat de ib-er er is voor kinderen die óf niet goed kunnen meekomen, óf veel meer uitdaging nodig hebben, óf problemen hebben. De intern begeleider is er eigenlijk vooral om de leerkrachten te ondersteunen en begeleiden. Zij zien in hun klas dat een kind iets speciaals nodig heeft. De ib-er helpt de leerkracht dan om te kijken wat het kind precies nodig heeft en hoe de leerkracht dat kan aanbieden. De ib-er gaat dus meestal niet zélf aan de slag met het kind.

 De leerkracht schrijft een handelingsplan voor het kind. Dat is een plan waarin staat wat het probleem is, wat het doel is en hoe daar aan wordt gewerkt. De ib-er zal hierbij zo nodig helpen. Ouders hebben altijd het recht om zo'n handelingsplan in te zien. Is er meer nodig dan de leerkracht kan geven, dan zal de ib-er dit moeten regelen. De ib-er overlegt met ouders, met extra hulptroepen binnen de school en buiten de school. Dat zijn bijvoorbeeld psychologen, schoolverpleegkundigen en logopedisten. Zij is vooral de spin in het web, maar vaak niet degene die praktisch hulp gaat geven. Ouders kunnen zelf aangeven dat er iets is met hun kind dat meer zorg vraagt. Meestal gaat dat via de leerkracht, die dan met de ib-er gaat praten. Soms zijn er gesprekken met de leerkracht en de ib-er samen. 

Vind je dat jouw kind extra zorg of aandacht nodig heeft? Praat dan eerst met de leerkracht. Pas als die er niet uit komt, kun je samen in gesprek met de ib-er erbij.

De ib-er bij ons op school is Mirjam Folkers. Binnenkort kunt u op onze site het Schoolondersteuningsprofiel vinden waarin de organisatie van de zorg op onze school beschreven wordt.

Extra Hulp

In de klas geeft de leerkracht onderwijs aan verschillende niveaugroepen. Sommige kinderen zijn gebaat bij nog meer hulp buiten de klas, individueel of in een klein groepje, van de onderwijsassistent of de intern begeleider. De ervaring leert dat deze hulp het meest effect heeft als ouders ook een rol spelen in het begeleidingstraject. Kinderen die vaak kort thuis en op school oefenen met lezen, spelling of rekenen gaan veel sneller vooruit dan kinderen die één keer lang oefenen op school. We verwachten daarom van ouders, waarvan het kind extra ondersteuning buiten de klas nodig heeft, dat zij een actieve rol spelen in het begeleidingsproces van hun kind.

Indien de leerkracht het wenselijk acht dat uw kind extra ondersteuning krijgt buiten de klas, dan zal de leerkracht u dit kenbaar maken. Er wordt dan aan u gevraagd of u tijd en energie in de begeleiding van uw kind thuis wilt steken.

Indien de intern begeleider en de leerkracht overeen komen dat extra hulp wenselijk en mogelijk is en u bereid bent uw kind thuis te begeleiden, dan kan de extra hulp gestart worden. 

Vrijwillige Ouderbijdrage

Inmiddels bent u door de penningmeester uitgenodigd om de ouderbijdrage over te maken. De hoogte van de ouderbijdrage is voor dit schooljaar vastgesteld op €35,00 per schoolgaand kind vanaf groep 1 t/m groep 8.

Wij vertrouwen erop dat we met elkaar een gezond financieel schooljaar mogen hebben en verzoeken u dan ook vriendelijk de ouderbijdrage voor 2016/2017 zo spoedig mogelijk over te maken op rekeningnummer NL84INGB0005944608 t.n.v. OBS Panta Rhei te Zeewolde onder vermelding van de naam/namen van uw kind(eren) en groep(en).
 
Voor een snelle en eenvoudige verwerking van de betaling verzoeken wij u om uitsluitend middels overboeking te betalen.

Bericht van de boswachter

De winter is gestolen
Wie helpt de boswachter om hem terug te vinden?


Waar is de winter gebleven het is warm, te warm om winter te zijn. Er is geen sneeuw om sneeuw-poppen te maken geen sneeuw om sneeuwballen te gooien of met een sleetje te glijden, waar oh waar is de winter! Wie oh wie wil de boswachter van Staatsbosbeheer helpen om de winter terug te vinden. Als jij het leuk vindt om te helpen zoeken kom dan naar het speelbos ‘de Zevensprong’. Daar zijn zaterdag 17 december allerlei bijzondere sprookjesachtige figuren in het speelbos die wel iets weten over de verdwenen winter. De dieren in het bos begrijpen er niets van, moeten ze nu een wintervoorraad aanleggen of een nest bouwen om hun kinderen in groot te brengen. De boswachter begrijpt er ook niets van, hij loopt door het bos op zoek naar de winter maar kan hem niet vinden. Hij mist de koude wind en de helder witte sneeuwvlokken die het buiten zijn zo aantrekkelijk kunnen maken. Samen met vrijwilligers, theatergroep ‘Dingetje’ heeft Staatsbosbeheer er een prachtige route uitgezet in het speelbos waarlangs gezocht kan worden naar de verdwenen winter.

De start is om 15:00 uur en gaat door tot 18:00 uur. O ja “het is allemaal gratis”. Kleed je warm aan want als je de winter eenmaal hebt gevonden. Brrrr dan wordt het koud! Aan het einde van de wandeling is er warme chocomel en een wel heeeel bijzondere mooie verrassing voor alle kinderen. Kom je helpen zoeken naar de winter en neem je vader, moeder, opa of oma maar mee en wij zouden het geweldig vinden als je verkleed komt!

We starten om 15:00 uur bij het speelbos de Zevensprong naast het gebouw van Staatsbosbeheer [Groenewoudseweg 7, Zeewolde]

Met vrg, André Wels, Junior boswachter voorlichting en recreatie te Zeewolde

Meerwaarde van kinderoefentherapie op school
De huidige visie over het behandelen van kinderen met een motorische hulpvraag is dat dit zoveel mogelijk doel- en contextgericht dient te gebeuren. De kinderoefentherapeut werkzaam in een onderwijsinstelling is veel beter in staat om de geleerde motorische vaardigheden direct in de context van het kind te oefenen. Een deel van de oefentherapie kan zelfs direct in de context  plaatsvinden zoals tijdens  gymles, buiten spelen en/of in de klas.
 
Daarnaast kan de leerkracht gemakkelijk worden meegenomen in de behandelingen van het kind, door de leerkracht adviezen te geven over het motorisch functioneren. De school is de omgeving waar het kind een groot deel van de dag besteedt. Tijdens schooluren wordt een beroep gedaan op het motorisch functioneren van het kind. Het grof motorisch functioneren komt met name terug bij het buiten spelen en de gymles, terwijl het fijn motorisch functioneren met name terug komt bij het knutselen en het (voorbereidend) schrijven. 

Stappen die gezet worden voordat tot behandeling wordt overgegaan:
 
Stap 1 Onderwijs
In de klas is er vanuit het onderwijs aandacht voor het motorisch functioneren van het kind. Binnen de school is er een leerlijn motoriek (in de vorm van gymnastiek onderwijs) aanwezig. De leerkracht is in staat om een motorische hulpvraag te formuleren. Dit wordt gedaan aan de hand van een observatie tijdens de les.
 
Stap 2 Onderwijs
De motorische hulvraag van de leerkracht wordt door het ondersteuningsteam, ook welzorgteam genoemd, van de school beoordeelt. Het ondersteuningsteam besluit of er extra zorg door de kinderoefentherapeut nodig is en zal dit met de ouders bespreken. Deze kunnen dan een afspraak met hun huisarts maken.

Stap 3: Jeugdarts / Huisarts
Vervolgens beoordeelt de jeugd- en/of huisarts of het advies van het ondersteuningsteam terecht is door het uitschrijven van een verwijsbrief of dat er anderszins gehandeld dient te worden.

Stap 4: De Kinderoefentherapeut
Alleen op verwijzing van de jeugden/of huisarts, en met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s), zal de kinderoefentherapeut een motorisch diagnostisch onderzoek afnemen. Er wordt hier gebruik gemaakt van leeftijd specifieke klinimetrie om het motorisch ontwikkelingsniveau en/of het niveau van fysiek functioneren van een kind objectief vast te kunnen stellen. Op basis van het onderzoek en een kinder oefentherapeutische analyse wordt er beoordeeld of de vraagstelling past binnen het competentieprofiel van de kinderoefentherapeut.

Praktijk Oefentherapie Zeewolde kan op school leerlingen onder schooltijd behandelen, maar uiteraard is dat altijd de keus van de ouders zelf om te bepalen of zij hun kind laten behandelen bij Praktijk Oefentherapie Zeewolde of ergens anders. De school heeft daar zelf geen enkel belang bij.
Voor meer informatie: http: www.oefentherapiezeewolde.nl

Gezocht: enthousiaste ouders!
 

In het nieuwe jaar komen er weer MR verkiezingen aan.

Heb je altijd al mee willen denken en meebeslissen over zaken die onze school aangaan, dan is dit je kans! Denk hierbij aan praktische zaken als groepsindeling, de vakantieplanning en de inhoud van de schoolgids. Maar ook financiële onderwerpen, zoals de begroting en het schoolbudget, alsmede beleidsmatige zaken als het school-, zorg- en veiligheidsplan worden besproken tijdens de vergaderingen. Kortom, alles wat zowel de leerkrachten, de leerlingen én hun ouders aangaat. Mocht je interesse hebben houdt dan je mail in de gaten, hier zal binnenkort een uitnodiging tot kandidaatstelling in verschijnen.

 

Met vriendelijke groet,

De MR-verkiezingscommissie

 

Aag van Keulen (personeelsgeleding)

Femke Wubbels (oudergeleding, 06-33046935)

Kalender Synchronisatie

Op de website kunt u alle kalender items vinden en is het mogelijk om deze te exporteren naar uw eigen agenda.

Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor kinderen van 4 tot 18 jaar die om financiële redenen geen lid kunnen worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.  Mirjam Folkers (intern begeleider) is bij ons op school intermediair voor het jeugdsportfonds. Wilt uw kind graag sporten, maar kunt u dat niet betalen, neem dan contact op met Mirjam Folkers en kijk op www.jeugdsportfonds.nl.

Nieuws volgen?
Kalender
  Wo   21 december    Kerstdiner
     23 dec - 9 jan    Kerstvakantie
  Wo   11 januari    Grote schoonmaakavond
  Wo    25 januari    Nationale Voorleesdag
  Vrij   30 januari    Volleybaltoernooi groep 8
  Ma   13 februari    Rapport mee naar huis
  Di   14 februari   Rapport Gesprekken
     26 feb -
  7 maart
   Voorjaarsvakantie
     6 en 7 maart    Let op: extra studiedagen

 

 

LET OP:

Op vrijdag 23 december begint de kerstvakantie en is de school gesloten. Vanaf maandag 9 januari verwachten we de leerlingen weer op school. 

Heeft uw kind ook verteld over het Panta Rhei Journaal met Juf Bea? We willen u deze film niet onthouden. Hierbij de link voor toegang tot deze filmpjes. Gelieve niet op Facebook gebruiken. Dank.

Klik hier voor 'Het Panta Rhei Journaal'
Al het nieuws volgen? U bent ook welkom op onze website of via Facebook (zie buttons).
Copyright © 2016 OBS Panta Rhei, Alle rechten voorbehouden.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
OBS Panta Rhei · Gedempte Gracht 17 · Zeewolde, 3894 BA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp