Copy
Utveckling av ett Strategiskt Innovationsprogram för
”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”
View this email in your browser

Från SIA till SIP

Utveckling av ett Strategiskt Innovationsprogram för ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”
 
VÅRT FORTSATTA ARBETE BEHÖVER DITT FÖRETAGS STÖD OCH ENGAGEMANG!
 
I dagarna har 60-talet företag, akademi och andra organisationer färdigställt en Strategisk Innovationsagenda för utveckling inom ”Vindenergi och elnät tillhavs – ett industriperspektiv”. Syftet med arbetet har varit att sätta fokus på svensk industris tillväxtmöjligheter och bidrag till en fossilfri elproduktion, vid en utbyggnad av havsbaserad vindkraft.
 
En konkurrenskraftig industri behöver dock alltid investera i utveckling och innovation. Agendan är därför också tänkt att vara en gemensam bas för framtagning av ett långsiktigt strategiskt innovationsprogram för svensk havsbaserad vindkraftsutveckling, ett s.k. SIP. Just nu finns möjlighet att, i konkurrens med andra initiativ inom energiområdet, ansöka om medfinansiering hos Energimyndigheten för genomförande av ett sådant program. Det finns idag 20-talet sådana program, medfinansierade av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Programmen är långsiktiga satsningar från såväl myndigheterna som näringsliv och forskning med återkommande utvärderingar. Energimyndighetens bidrag i den nu aktuella utlysningsomgången är 20-40 milj/år med första utvärdering efter tre år. Beloppet utgör 50% bidrag till programmets samlade insatser vilket betyder att olika satsningar inom programmet kan ha olika medfinansiering. Detta bestäms av programmets aktörer. Ett SIP skall utse en programledning som ansvarar för programmets genomförande, prioriterar utlysningar och kommunicerar uppnådda resultat med omgivningen. Programledningen består av både en styrelse/styrgrupp och en operativ organisation som sköter och utvecklar den dagliga verksamheten. Företagen har en nyckelroll!
 
Vill vi nu gemensamt gå vidare i det arbetet och är vi redo att ta steget nu?

Den 7 juni kl. 13 inbjuder vi till ett Forum i Stockholm, med detta som tema.(lokal meddelas senare)
 
Vi kommer att ge en kort sammanfattning av agendan och sedan arbeta med följande punkter
 
  • Att skapa en grupp som utifrån industriperspektiv, för en diskussion med offentliga företrädare kring formerna för att bygga en stark hemmamarknad inom Vindenergi och elnät till havs
  • Utarbetande av en handlings- och tidplan som kan bli ett framtida SIP, inkl. diskussion kring ytterligare behov av utredningar, analyser mm. 
Har du frågor eller synpunkter, hör gärna av dig!
 
Med vänlig hälsning
 
Projektgruppen för SIA till SIP ”Vindenergi och elnät till havs – ett industriperspektiv”
genom Tanja Tränkle, tanja.trankle@sp.se, 010-516 5719
 
Om du inte fått agendan kan du ladda ned den från hemsidan www.vindenergitillhavs.se eller kontakta oss per mail, christina.d-nordstrom@sp.se så skickar vi ett exemplar per post.
 
JA, JAG KOMMER DEN 7 JUNI
JAG VILL VARA MED I UTVECKLING OCH GENOMFÖRANDE AV ETT SIP MEN KAN INTE VARA MED DEN 7 JUNI
Copyright © 2016 OffshoreVäst, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list