Copy
Nieuwsbrief van de CAPTURE-group - januari 2017
View this email in your browser

 De CAPTURE group

De CAPTURE group is een multidisciplinaire onderzoeksgroep die onderzoek doet naar psychotrauma bij patiënten, partners en zorgverleners. Voor meer informatie kijk op onze website: www.capture-group.nl

Hartelijk dank voor de samenwerking en alle inclusies van 2016, daarnaast natuurlijk ook nog de beste wensen voor 2017.


Belangrijk nieuws: zowel het protocol artikel van de IPAD- als de OptiMUM-studie zijn geaccepteerd en zullen worden gepubliceerd!
Voor meer informatie over alle studies zie hieronder. 
 

Projecten:
OptiMUM: Obstetrical PTSD in Multipara and Maternal Fear of Childbirth. Multicenter trial naar het effect van EMDR bij zwangeren met een post traumatische stress stoornis na een eerdere bevalling of met Fear of Childbirth.
Richtlijn PTSS na bevalling: Meerdere leden van de CAPTURE group zijn momenteel betrokken bij het schrijven van een multidisciplinaire richtlijn "postpartum PTSS en de traumatisch ervaren bevalling". Deze richtlijn is een initatief van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Psychiaters, Nederlandse Vereniging voor Psychologen en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen.
TEACH: Traumatic Experiences And CHildbirth. Een enquête bij vrouwen die een traumatische bevallingservaring hebben doorgemaakt en om te evalueren hoe zij denken dat dit voorkomen had kunnen worden. Deze studie is afgerond.
 
IPAD: Identification of Parents in Distress: Prospectieve multicenter studie in de 2e lijn naar het vóórkomen van PTSS en PTS-symptomen, als gevolg van het meemaken van een ernstige fluxus post-partum, bij zowel vrouw als partner.
STAR: Survey of Anxiety and Trauma Recognition: Een enquête uitgezet onder gynaecologen en verloskundigen in Nederland, die de kennis over psychotrauma na bevallingen bij patiënten onderzoekt.
WATER: Work-related Adverse and Traumatic Events Research. Dit onderzoek beschrijft second victims, coping en opvang na ingrijpende incidenten op de werkvloer.
Internetgebruik onder zwangeren: een onderzoek naar het internetgebruik onder zwangeren in Nederland. Deze studie is inmiddels afgerond.

OptiMUM-studie

De eerste randomisatie van 2017 heeft alweer plaatsgevonden op moment van schrijven: de 50e randomisatie voor bevalangst!  Hieronder staan de resultaten tot en met december. Alhoewel december in het aantal geretourneerde vragenlijsten een (vakantie)dip laat zien, zijn we met 5 interviews waarvan 4 randomisaties niet ontevreden. Het voornemen voor 2017 is een goede slag te maken qua randomisaties, en daarbij de huidige routine verder te optimaliseren. De afgelopen weken vallen er helaas toch mensen af omdat ze >20 weken zijn, vaak omdat ze net onder de 20 weken of net na de 20 weken een screeningslijst hebben gekregen, en het te laat is voor een interview. Het routinematig uitdelen bij een eerdere afspraak vroeger in de zwangerschap kan dit ondervangen.

Verder kunnen we melden dat het artikel waarin het studieprotocol beschreven wordt is geaccepteerd voor publicatie in de European Journal of Psychotraumatology, wanneer deze uitkomt is nog niet bekend.

Hieronder het overzicht. *+ nog aantal in te plannen

Hieronder het aantal teruggekregen lijsten per centrum t/m december 2016

Hieronder het aantal randomisatie per centrum t/m december 2016. NB. niet alle centra zijn tegelijk begonnen met de OptiMUM-studie
IPAD-studie
 
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle inclusies de afgelopen jaren. Met de patiëntengroep zitten we aan onze power, maar aangezien we ook voldoende controles moeten hebben, worden beide groepen (en natuurlijk de partners) nog steeds geïncludeerd. 

Zoals ook in de tabel hieronder te zien moeten we nog:
Patienten: in principe klaar, maar we gaan door
Partners van patienten: 45 inclusies
Controles: 50 inclusies
Partners van controles: 95 inclusies. 

Dus: graag patiënten, maar met name aandacht voor het includeren van controles!

Nieuws: het protocolartikel is geaccepteerd bij CogentOA!

Nogmaals de inclusie- en exclusiecriteria:
Inclusie patiënt: fluxus > 2 liter, NLs of Engelssprekend.
Exclusie patiënt: PTSS in de VG (wordt geëxcludeerd uit studie, maar wel verwezen voor therapie)
Inclusie controle: partusnummer vóór en ná patiënt, TBV<500cc, NLs of Engelssprekend
Exclusie controle: PTSS in VG (wordt geëxcludeerd uit studie, maar wel verwezen voor therapie)
Hieronder het totaal aantal ingevulde vragenlijsten (PCL), doelstelling patiënten is bereikt! (15 december 2016)
Hieronder de cijfers per centrum. Blauw = aantal ontvangen ICs. Rood = aantal ingevulde vragenlijsten. 
NB. de y-assen verschillen in schaal. 
WATER-studie
  • Gynaecologen: het artikel is gesubmit 
  • Orthopeden: de resultaten zijn geanalyseerd en het artikel wordt geschreven
  • Psychiaters: de vragenlijst is uitgezet onder psychiaters
  • SEH-artsen: de vragenlijst wordt ontwikkeld
  • Kinderartsen: de vragenlijst is uitgezet en ondertussen gesloten en de resultaten zullen worden geanalyseerd
Internetgebruik onder zwangeren

De vragenlijst is gesloten en de resultaten zijn geanalyseerd. Het artikel is in de afrondende fase en zal binnenkort worden gesubmit.
STAR-studie - verloskundigen

Nadine de Vries is afgelopen maanden bezig geweest om de STAR-studie onder verloskundigen uit te zetten en heeft de resultaten geanalyseerd. Het artikel is zij nu aan het schrijven. 
Copyright © 2015 CAPTURE group, All rights reserved.

Website: www.capture-group.nl
Our mailing address is: info@capture-group.nl


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
OLVG, t.a.v. dr. M.G. van Pampus · Oosterpark 9 · Amsterdam, 1011 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp