Copy
Nieuwsbrief 20, april 2017
View this email in your browser

In de eerste drie maanden van dit jaar hebben we u  via speciale NIPT Nieuwsbrieven op de hoogte houden over de implementatie van de NIPT in het screeningsprogramma. De speciale NIPT Nieuwsbrieven kunt u teruglezen op onze website. Ook hebben we een aparte pagina toegevoegd over de NIPT als eerste screeningstest. Dit is de eerste reguliere SPSNN Nieuwsbrief van 2017. Inschrijven voor de SPSNN Nieuwsbrief kan via deze link.

Wijzigingen in landelijke kwaliteitseisen

Door de invoering van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, is er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de landelijke kwaliteitseisen.  Dit heeft hier en daar ook geleid tot andere (tekstuele) wijzigingen:
‐ De inleiding is overal aangepast/aangescherpt.
‐ Algemene teksten zijn gelijk getrokken over de verschillende kwaliteitseisen heen.
‐ De nieuwe naam van het programma is overal doorgevoerd.
‐ De verandering van Centraal Orgaan naar Programma Commissie is overal doorgevoerd.
 
Hieronder een overzicht in hoofdlijnen van de wijzigingen in de kwaliteitseisen.

1 . Kwaliteitseisen counselor prenatale screening
Het doel om de kwaliteit van de counseling te verbeteren heeft tot een aantal wijzigingen in kwaliteitseisen geleid; www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl aankaarten, tijdsslot counselingsgesprek minimaal 30 minuten, los van intake, counseling prenatale screening op down‐, edwards‐ en patausyndroom en het SEO in één gesprek en wijziging in bijscholing en vaardigheden van de counselors.
 
2. Kwaliteitseisen informed consent en privacy
Het Toestemmingsformulier Prenatale screening met NIPT als voorwaarde voor deelname aan de TRIDENT‐2 studie is toegevoegd.
 
3. Kwaliteitseisen (algemeen) voor het structureel echoscopisch onderzoek (SEO)
- De verloskundig zorgverlener is verantwoordelijk voor een verwijzing naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek met GUO‐II faciliteiten, niet de counselor. Ditzelfde geldt voor het stellen van een indicatie voor GUO-I.
- Indien de zwangere ondanks dat er een indicatie is voor een GUO‐I, toch kiest voor een SEO, dient de counselor deze afwijkende gang van zaken met toelichting van reden te noteren in het dossier.
 
4. Kwaliteitseisen SEO‐echoscopist
‐ De voorwaarden voor een SEO‐echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een nieuw kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio zijn toegevoegd.
‐ De paragraaf over verwijzing en verantwoordelijkheden zijn verwijderd gezien het stuk ook staat in de kwaliteitseisen voor het SEO.
 
5. Kwaliteitseisen NT‐echoscopist
De voorwaarden voor een NT‐echoscopist die ooit een kwaliteitsovereenkomst heeft gehad en een nieuw kwaliteitsovereenkomst wenst in een andere regio zijn toegevoegd.

Draaiboek

Teksten in het draaiboek zijn aangepast op de introductie van de TRIDENT-2 per 1 april 2017. Daarnaast is onder meer de rol van de Programmacommissie Prenatale Screening beschreven. Er is een sterker onderscheid gemaakt tussen operationele informatie (in het draaiboek) en achtergrondinformatie (hiervoor wordt verwezen naar de DIN 2.1). Een nieuwe versie van het  draaiboek is te vinden op de website van het RIVM (versie 7.0, april 2017).

NT metingen

De verwachting is dat het aantal zwangeren dat kiest voor de combinatietest zal afnemen na de invoering van de TRIDENT-2 studie. Hierdoor zullen minder NT-echoscopisten de norm voor het minimum aantal echo’s per jaar halen. Op landelijk niveau is afgesproken de aantallen te monitoren en later in het jaar te evalueren en waar nodig beleidsafspraken te wijzigen.

NIPT zaken

Aanvraag NIPT vanaf 11 weken.

Een aanvraag voor de NIPT in het kader van TRIDENT-2 kan pas worden gedaan in Peridos vanaf een termijn van 11 weken. De restrictie van de termijn van 11 weken is ingevoerd in Peridos om te voorkomen is dat zwangeren te vroeg gaan prikken. De kans dat de NIPT mislukt vanwege onvoldoende foetaal DNA in het bloed van de moeder is namelijk voor 11 weken groter.

De kerngroep NIPT heeft besloten om het mogelijk te maken om een concept aanvraag eerder op te slaan dan 11 weken (dat is nu ook niet mogelijk). De vroegste mogelijkheid om een concept aanvraag op te slaan wordt AD 6+0. Deze conceptaanvraag kan dan niet eerder geprint worden dan AD 11 wk. Dat kan ook door de praktijkassistente. De zwangere krijgt bij een conceptaanvraag al wel een Peridos nummer, en kan -indien gewenst- de betaling thuis al voldoen en het betaalbewijs printen met dit Peridosnummer.  Doordat het formulier niet voor 11 weken geprint kan worden kan er dus ook niet voor 11 weken bloed af worden genomen. De eis van de vitaliteitsbepaling binnen 1 week voor de echo, en het verricht hebben van de termijn echo blijft bestaan.

Het betreft een voorlopige aanpassing: de kerngroep NIPT blijft zich hier in de toekomstige vergaderingen over beraden, afhankelijk ook van de geluiden die er uit het veld komen.
 

Toestemmingsformulieren

Het toestemmingsformulier is alleen te printen voordat u de labaanvraag afsluit. U kunt het toestemmingsformulier ook een aantal keer kopiëren en alvast klaarleggen. Wij adviseren u geen grote voorraden aan te leggen, voor het geval het formulier nog in de komende periode gewijzigd wordt.

Graag willen wij u erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat het kopie van het toestemmingsformulier door de zwangere afgegeven wordt bij de bloedafnamelocatie. Wilt u de zwangere erop wijzen dat alleen het labaanvraagformulier en betalingsbewijs meegestuurd worden met de bloedbuizen. Een kopie van het toestemmingsformulier is voor de zwangere zelf, om te bewaren.

Wanneer de NIPT de eerste keer mislukt

Als de NIPT is mislukt (geen uitslag geeft), staat dit vermeld op het uitslagformulier. Bij een mislukte NIPT kan er sprake zijn van te weinig foetale fractie of er bestaat er een reële kans op een chromosoomafwijking (ruim 5% gebaseerd op de huidige literatuur). De counselor informeert de zwangere over de verschillende opties voor vervolgonderzoek:

  • Een tweede NIPT (deze is kosteloos).
  • Invasieve prenatale diagnostiek (vlokkentest of vruchtwaterpunctie).
  • Een combinatietest (voor eigen rekening, bij zwangerschapsduur < 14 weken)

Uiteraard kan een zwangere ook afzien van verder onderzoek.

Indien een NIPT is mislukt, kunt u vanaf half april een tweede aanvraag met behulp van Peridos doen. In Peridos zoekt u de betreffende zwangere op aan de hand van het BSN en de geboortedatum, en selecteert u de juiste zwangerschap. De tweede aanvraag is dan al gevuld met de gegevens uit de voorafgaande aanvraag. Deze kunnen desgewenst aangepast worden. U kunt de aanvraag hierna printen. Op het formulier is aangegeven dat het een tweede test betreft en dat er geen betalingsbewijs nodig is.
 

Agenda

Symposium - Evaluatie van de 20 weken echo
21 juni 2017 12.30-17.00 uur
DOT Groningen

 

Ter gelegenheid van het afsluiten van het onderzoek naar de effectiviteit van de 20 weken echo en het gereedkomen van het proefschrift van Hanneke Fleurke-Rozema organiseren de SPSNN en het UMCG een symposium waarin de resultaten van het evaluatieonderzoek naar de 20 weken echo gepresenteerd zullen worden. Dit is de eerste uitgebreide evaluatie van de 20 weken echo in Nederland.
Programma en inschrijven

Bezemklas bijscholing NIPT

15 juni 2017 17.30-21.00 uur
College zaal in het UMC Utrecht


Counselors die om een bijzondere redenen niet in staat waren de regionale bijscholingsavonden te bezoeken, krijgen de kans een extra, landelijke scholingsbijeenkomst te bezoeken. De regio Utrecht is bereid gevonden een ‘bezemklas’ te organiseren voor alle counselors die nog niet geschoold zijn. De bezemklas is primair bedoeld voor counselors die een contract hebben met één van de regionale centra en voor studenten die binnenkort afstuderen. Als er na plaatsing van deze groep nog plek is, kunnen ook andere belangstellenden deelnemen. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Aanmelding kan vanaf mei via een link op de website van SPSRU (http://www.spsru.nl)
 @SPS_NN
Volg de SPSNN ook op Twitter voor het laatste nieuws over de prenatale screening
 
Copyright © 2017 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp