Copy
Nieuwsbrief 28, juni 2018
View this email in your browser

Via Nieuwsbrieven houden we zorgverleners in de SPSNN regio  op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening.  Inschrijven voor de SPSNN Nieuwsbrief kan via deze link.

Landelijk nieuws
Bezwaarprocedure
De Regionale Centra Prenatale Screening hebben in de vergadering van het Platform een algemene bezwaarprocedure vastgesteld voor de kwaliteitstoetsing prenatale screening door de regionale centra. De regionale centra hebben de taak om de kwaliteit van de uitvoering van de prenatale screening te waarborgen. De kwaliteit van de prenatale screening is vastgelegd in verschillende landelijke kwaliteitseisen waaraan de uitvoerders (zorginstellingen counseling, echocentra, screeningslaboratorium, echoscopisten en counselors) moeten voldoen. Dit is ook vastgelegd in de overeenkomsten die de instellingen en individuele zorgverleners afsluiten met hun regionaal centrum. De regionale centra toetsen of de uitvoerders voldoen aan de landelijk vastgestelde kwaliteitseisen.
Een uitvoerder kan bezwaar indienen hij / zij het niet eens is met de gang van zaken tijdens een beoordeling of met het oordeel van het Regionale Centrum, en onderling overleg hierover niet tot een bevredigende oplossing leidt. Bij de kwaliteitstoetsen zullen we voortaan melden dat er een mogelijkheid is om een bezwaar in te dienen. De bezwaarprocedure vindt u binnenkort op www.rivm.nl.
Actualisatie Draaiboek prenatale screening
Het draaiboek prenatale screening down-, edwards- en patausyndroom en structureel echoscopisch onderzoek is geactualiseerd. Naaste enkele kleine revisies, is de organisatie van de uitvoering van de combinatietest gewijzigd als gevolg van de sterke daling van het aantal combinatietesten. Raadpleeg versie 8.0 van het draaiboek op de website van het RIVM.
Vaardigheidstrainingen counseling
Iedere counselor dient voor 31 december 2018 de bijscholing “Vaardigheid counseling prenatale screening” te volgen bij een erkend opleidingsinstituut (zie www.rivm.nl). De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) biedt in onze regio deze trainingen aan. U kunt zich inschrijven voor een training via AVAG of DOKh. Op 4 juli zijn nog voldoende plaatsen beschikbaar! De AVAG biedt de cursus ook in-company aan. U stelt dan zelf een groep samen en de cursus wordt dan op locatie naar keuze gegeven. Hiervoor kunt u contact opnemen met fmoerbeek@dokh.nl. Daarnaast kunt ook een training volgen bij andere instituten waar de training wordt aangeboden, zoals AVM, VAR en UMCU.
We adviseren dringend om niet te lang te wachten met het aanmelden voor de vaardigheidstraining, omdat de kans anders bestaat dat u niet op tijd deze training heeft gevolgd. Het volgen van de vaardigheidstraining is een voorwaarde voor het continueren van uw kwaliteitsovereenkomst counseling. Vergeet niet uw certificaat te sturen naar s.j.binnema@umcg.nl
 
Peridos
Nieuwe contracten en overeenkomsten in Peridos
De samenwerkingsovereenkomsten met de praktijken voor counseling en de echocentra zijn gewijzigd, passend bij de huidige afspraken binnen het programma prenatale screening en vanwege de herzieningen in de bestuurlijke organisatie van de regionale centra. De nieuwe contracten zijn in Peridos klaargezet met als ingangsdatum 1 januari 2018. De gemachtigde voor de contracten van de zorginstelling krijgt sinds 15 mei bij de eerstvolgende keer inloggen het verzoek het contract te accorderen voor de praktijk voor counseling en/of het SEO-echocentrum en/of het NT echocentrum
Peridos – Meldingenscherm
In Peridos is een meldingenscherm toegevoegd. In dit meldingenscherm worden berichten opgenomen over NIPT, de combinatietest en het gegevensoverzicht. U wordt voortaan met een algemene e-mail geattendeerd als er voor uw organisatie een nieuwe melding is in Peridos. Vervolgens kunt u deze melding in het meldingenscherm opzoeken en de detailinformatie behorende bij de melding openen. Een beschrijving van het meldingenscherm vindt u op www.peridos.nl.
Individuele toetsing aantal verrichtingen SEO echoscopisten en counselors.
In de komende periode zullen we op basis van de aangeleverde gegevens in Peridos, een inventarisatie maken van het aantal verrichtingen in 2017 voor SEO echoscopisten en counselors. Wij zullen u hierover later dit jaar informeren.
NT -wijziging in normaantallen per 1 september 2018
Voor NT echoscopisten geldt dat met ingang van 1 september 2018 het minimum aantal NT metingen op 50 per jaar wordt gesteld. Wij zullen met alle NT echocentra op korte termijn contact opnemen om te informeren op welke wijze zij denken aan deze nieuwe richtlijn te kunnen voldoen.
NIPT
NIPT - Trident 1 vergunning verlengd
Het ministerie van VWS heeft de Wbo-vergunning voor de Trident-1 studie verlengd tot 1 april 2020. Tot die datum loopt ook de Wbo-vergunning voor de Trident-2 studie.
NIPT - uitslagen
Bij een uitslag “aanwijzing trisomie 21,18 of 13” gaat de uitslag via Peridos rechtstreeks naar de verloskundig zorgverlener. De aanvrager informeert de zwangere en verwijst haar naar een PND-(satelliet)centrum voor counseling over vervolgonderzoek. Om deze procedure nog duidelijker te maken, heeft de Kerngroep NIPT consortium besloten om een kleine aanpassing te doen aan de standaard conclusietekst bij een aanwijzing voor T21, T18 of T13. Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in Peridos.
De standaard conclusietekst bij de uitslagen aanwijzing trisomie 21, 18 of 13 luidt nu:
“Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd bij de foetus een aanwijzing gezien voor trisomie XX. Er is geen aanwijzing voor trisomie YY of ZZ. Trisomie XX veroorzaakt xx syndroom. Ter bevestiging van dit resultaat dient invasieve vervolgdiagnostiek te worden verricht. U wordt verzocht uw cliënte zelf hierover te informeren en haar te verwijzen naar het centrum voor prenatale diagnostiek in uw regio.”
Regionaal
Gezocht: leden voor de Raad van Advies
In het verleden had de SPSNN een Raad van Advies. Deze bestond uit met name uit vertegenwoordigers van de echocentra in de SPSNN regio (ongeveer 30 deelnemers).  De raad van advies was vooral functioneel in de beginperiode van de prenatale screening, waarin in korte tijd veel richtlijnen ontwikkeld moesten worden over de screening. Daarna ontwikkelden de vergaderingen zich meer tot een extra regio-bijeenkomst. In de laatste jaren is geen bijeenkomst van de Raad van Advies meer geweest. In het oude bestuur van de SPSNN waren de relevante beroepsgroepen vertegenwoordigd.
 
Met de nieuwe organisatievorm van de SPSNN met een onafhankelijke Raad van Toezicht en een tweehoofdig bestuur is ook de tijd gekomen om de Raad van Advies opnieuw tegen het licht te houden. Met toekomstige ontwikkelingen in het vooruitzicht (zoals de toets voor de counselors, de mogelijke introductie van de 13 weken echo) is het belangrijk om de betrokkenheid van de belangrijkste stakeholders in de prenatale screening te behouden. We willen daarom een nieuwe Raad van Advies installeren, maar in een gewijzigde en kleinere samenstelling. De Raad van Advies zal bestaan uit één vertegenwoordiger vanuit elk van de volgende groepen: verloskundigen/counselors, echoscopisten, gynaecologen, klinisch genetici, en patientenvereniging/VSOP.
Het doel van de Raad van Advies is het adviseren (gevraagd en ongevraagd) aan het bestuur en de raad van toezicht van de SPSNN over prenatale screening op aangeboren aandoeningen in brede zin, zoals uitvoering van de prenatale screening, werkwijze SPSNN en toekomstige ontwikkelingen.  De Raad van Advies zal twee keer per jaar vergaderen. Deelnemers krijgen daarvoor vacatiegeld en een reiskostenvergoeding. Als u zichzelf kandidaat wilt stellen of iemand anders wilt voordragen, dan kunt u dat aangeven bij Marian Bakker via m.k.bakker@umcg.nl. Het bestuur benoemt de eerste Raad van Advies en de voorzitter. Het streven is om voor 1 oktober 2018 de Raad van Advies vast te stellen.
Agenda
Regiobijeenkomst: 1 november 18:30 uur - UMCG
 @SPS_NN
Volg de SPSNN ook op Twitter voor het laatste nieuws over de prenatale screening
 
Copyright © 2018 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp