Copy
Nieuwsbrief 16, juli 2016
View this email in your browser

Positief advies van de Gezondheidsraad over de NIPT als eerste screeningstest

Zoals jullie ongetwijfeld al hebben vernomen via de kranten en andere media, heeft de Gezondheidsraad op 6 juli jl. een positief advies uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid om een vergunning te verlenen voor een proefinvoering van de NIPT als alternatief naast de Combinatietest. Dit is de TRIDENT-2 studie.

Het is nog niet duidelijk hoe de NIPT gefinancierd zal worden en wat de consequenties zijn voor de counseling. Op donderdag 27 oktober is een regio-avond gepland, die gebruikt zal worden voor bijscholing van de counselors. Reserveer deze datum alvast in uw agenda.

Samengevat is het advies van de Gezondheidsraad als volgt:

  • Er dient onderzoek gedaan te worden naar nevenbevindingen (bevindingen waarnaar niet werd gezocht en waarvan de betekenis vaak alleen door invasief vervolgonderzoek vastgesteld kan worden) De kans op nevenbevindingen kan verkleind worden door een analysefilter te gebruiken. Onduidelijk is of dit de kwaliteit van de test aantast. De Gezondheidsraad vindt dat daarnaar onderzoek gedaan moet worden tijdens de proef. Ook moet onderzocht worden hoe vaak nevenbevindingen voorkomen en wat daarvan de gevolgen zijn.
     
  • Er wordt een kwaliteitstandaard voor de hele screeningsketen opgesteld, zodat gewaarborgd is dat in alle deelnemende centra kan worden getoetst of een vooraf vastgestelde vereiste kwaliteit wordt gehaald.
     
  • De (schriftelijke) informatie aan zwangere vrouwen wordt aangepast, zodat de deelnemers over de voor- en nadelen van zowel de combinatietest als de NIPT worden voorgelicht en zij weten welke stappen na een eventuele positieve combinatietest of NIPT mogelijk zijn. Verder moeten de vrouwen voorafgaand aan de screening worden geïnformeerd over de kans op nevenbevindingen bij de foetus en de zwangere zelf.
     
  • Het ‘recht op niet-weten’ van de vrouwen wordt gewaarborgd. De commissie vindt dat nevenbevindingen die wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een afwijking van de foetus, alleen moeten worden meegedeeld als de vrouw van te voren expliciet heeft aangegeven ook over dergelijke uitkomsten te willen worden geïnformeerd. Indien de vrouw te kennen heeft gegeven niet te willen worden geïnformeerd over nevenbevindingen die kunnen wijzen op een behandelbare ziekte bij zichzelf wordt die wens gerespecteerd, tenzij de hulpverlener van oordeel is dat het mogelijke belang van de zwangere vrouw bij niet-weten niet opweegt tegen het nadeel daarvan voor haarzelf of anderen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn bij mogelijke maternale kanker als nevenbevinding van NIPT.

Het volledige advies van de Gezondheidsraad kunt u hier lezen.

 

Agenda

27 oktober 2016     18-21 uur (UMCG)           SPSNN Regio-avond / NIPT bijscholing
18 november 2016  middag  (UMCG)             Eurocat / SPSNN symposium
 
Copyright © 2016 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp