Copy
Nieuwsbrief 15, juni 2016
View this email in your browser

NIPT als eerste screeningstest - ontwikkelingen

Op 20 september heeft de Minister van VWS een WBO-vergunning verleend aan de 8 UMC’s voor de uitvoering van een onderzoek naar de implementatie van de niet-invasieve test (NIPT) als eerste screeningstest naar trisomie 21, trisomie 13 en 18. De vergunning is verleend voor een periode van 3 jaar. Voor meer informatie over het besluit: Kamerbrief over NIPT

De invoering van de NIPT als eerste screeningstest wordt ingepast in de reguliere structuur van de prenatale screening. Voorlopig zal de zwangere zelf 175 euro betalen; de overige kosten van de test worden door VWS gesubsidieerd. De combinatietest blijft beschikbaar voor vrouwen die dat wensen. In de komende maanden wordt door het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB)van het RIVM, de 8 UMC’s (vergunninghouders), de NIPT-laboratoria en de Regionale Centra voor prenatale screening hard gewerkt om alles in gereedheid te brengen. Het gaat dan o.a. om het ontwikkelen van voorlichtingsmaterialen, organiseren van verplichte bijscholingsbijeenkomsten, het ontwikkelen van kwaliteitseisen voor de uitvoering van de NIPT, de logistiek rondom afname, ontvangst, uitvoering en rapportage van uitslagen, etc. Vanwege alle tijd die dit mee zich meebrengt, is de verwachting dat de TRIDENT-II niet voor 1 april 2017 zal starten.
De Regionale Centra voor prenatale screening (waaronder de SPSNN) blijven verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging van de reguliere screening op trisomieën en de kwaliteitsborging van de counseling. Daartoe zullen we verplichte scholingsbijeenkomsten organiseren voor TRIDENT-II, maar ook een aanvullend bij- en nascholingsprogramma voor counselors. Ook zal een toetsingssysteem voor de kwaliteit van de counseling ontwikkeld gaan worden in samenwerking met het RIVM-CvB.

We zullen u zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom de TRIDENT-II en de scholingen voor de counselors. Zo gauw de data voor de verplichte bijscholing voor counselors bekend zijn, zullen wij deze bekend maken. Houdt daartoe onze Nieuwsbrief en website in de gaten.

Peridos Nieuws

Toetsing / controle op deelname screening voor toelating gegevens in Peridos
Peridos mag alleen verrichtingen registreren die zijn uitgevoerd in het kader van het screeningsprogramma. Ook indien een cliënt niet meedoet met de screening, maar wel expliciet toestemming geeft, mogen de gegevens in Peridos worden opgenomen.

Voor een goede evaluatie van het screeningsprogramma is het belangrijk dat de counselinggegevens goed worden ingevuld door de zorgverlener. Als iemand na counseling besluit geen CT / SEO te laten verrichten, mogen de gegevens over de counseling niet worden opgenomen in Peridos. Als de wens voor CT en/of SEO niet is ingevuld mag de inhoud van het counselingsgesprek opgenomen worden in Peridos, mits de vrouw vervolgens wel deelneemt.

Om te voorkomen dat er gegevens over diagnostische onderzoeken worden opgenomen in Peridos zonder deelname aan screening (SEO en/of CT) is een extra controle ingebouwd. Bij het opladen van gegevens voor GUO, Genotypering en Uitkomst controleert Peridos of er voor de desbetreffende zwangerschap al een NT, labaanvraag, CT of SEO bekend is in Peridos. Is dat het geval dan mogen de vervolgonderzoeken ook worden opgenomen in Peridos. Is dat niet het geval dan wordt de verrichting gedurende een beperkte periode bewaard in een afgeschermde omgeving. Periodiek of aan het einde van de beperkte periode wordt gecontroleerd of er al gegevens over CT / SEO bekend zijn. Is dat na die periode nog steeds niet het geval dan wordt de verrichting geanonimiseerd.

Nieuwe handleiding gegevens aanleveren en controleren.
Er is een nieuwe ‘Handleiding voor het gegevens aanleveren en controleren in Peridos’. Deze handleiding is geplaatst op de Peridos website

Wachtwoord vergeten in Peridos
Als u uw  wachtwoord voor Peridos bent vergeten, of wilt wijzigen, kunt u dat nu zelf doen, via de link ‘wachtwoord instellen’ op het inlogscherm. Meer informatie vindt u in de handleiding.

Geschikte Browsers voor Peridos
Bij het inloggen in Peridos wordt er een beveiligde verbinding tussen de internet browser en de Peridos server opgezet. In onderstaande overzicht staat een lijst met Internet browsers die geschikt zijn om een beveiligde verbinding met Peridos server mee te maken. Wanneer u gebruikt maakt van een andere browser, kan het zijn dat Peridos niet goed werkt.

Browser Eerste ondersteunde versie Huidige versie
Google Chrome 30 51
Google Android 5.0 6.0
Mozilla Firefox 27 49
Internet Explorer 11 11
Microsoft Edge Windows 10 Windows 10
Apple Safari 7 9
Apple Safari Mobile 5 9

De nieuwe wet Wkkgz - Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingegaan. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders, dus ook voor solistisch werkende zorgverleners. De Wkkgz vervangt de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en de Kwaliteitswet zorginstellingen.

Voor wat de prenatale screening betreft, is het relevant dat zorgaanbieders per 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris beschikbaar hebben en aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. De zorgaanbieder dient binnen zes weken met een oordeel over de klacht te komen en te laten weten welke maatregelen hij treft, met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging van deze termijn met maximaal 4 weken. Klagers kunnen ‘in beroep’ gaan bij een externe geschilleninstantie die bindend kan adviseren en een vergoeding van geleden schade kan toekennen tot € 25.000,-. Voor meer informatie: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg en wat moet ik als zorgaanbieder regelen?

Nieuws uit de SPSNN regio

SPSNN Regio-avond

Graag nodigen wij uit voor onze Regiobijeenkomst op donderdag 27 oktober van 18.30-21.00 uur in het UMCG, Lokaal 16 van het Onderwijscentrum. 
Het  programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier

 

Eurocat / SPSNN symposium over Down syndroom

Op vrijdagmiddag 18 november organiseren Eurocat en de SPSNN een gezamenlijk symposium over Downsyndroom. Tijdens dit symposium zullen o.a. de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de NIPT besproken worden, de zorg voor kinderen met Down syndroom, ethische aspecten van screening naar Down syndroom en de wijze waarop de Down screening in Denemarken is opgezet.

Het symposium wordt in het UMCG gehouden. Het definitieve programma en de mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier

 

Agenda

27 oktober 2016     18-21 uur (UMCG)          SPSNN Regio-avond
18 november 2016  13 uur  (UMCG)             Eurocat / SPSNN symposium
 
Copyright © 2016 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp