Copy
Nieuwsbrief 19, december 2016
View this email in your browser

Gezondheidsraad adviseert 13 weken echo als onderdeel van prenatale screening 

Op 22 december is het advies van de gezondheidsraad commissie verschenen over de prenatale screening.

De Gezondheidsraad adviseert om vrouwen tijdens hun zwangerschap al rond dertien weken een echo aan te bieden als onderdeel van het programma van prenatale screening. Veel afwijkingen die nu bij de 20-wekenecho worden opgespoord, kunnen namelijk ook al eerder ontdekt worden. Daarbij zou nog wel onderzocht moeten worden wat zo’n vroege echo precies oplevert en hoe vrouwen deze ervaren.

In zijn advies schetst de raad in hoeverre de recente technologische ontwikkelingen aanleiding zijn tot aanpassing van de prenatale screening op aangeboren afwijkingen. Het ideale programma omvat volgens de raad drie onderdelen: een niet-invasieve test (NIPT) voor screening op chromosomale afwijkingen (voorlopig beperkt tot downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom), een echo rond dertien weken in het kader van een landelijk wetenschappelijk onderzoek en een echo bij twintig weken.
Onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van aandoeningen die nu bij twintig weken ontdekt worden ook al rond dertien weken zichtbaar zijn op een echo. Het gaat om ernstige aandoeningen die vaak niet met het leven verenigbaar zijn. Voordeel van vroege opsporing is dat er meer tijd is voor vervolgonderzoek en voor een beslissing om de zwangerschap al dan niet uit te dragen. Nadeel is dat een extra echo kosten meebrengt en ook tot ongerustheid kan leiden als er veel onterechte of onduidelijke bevindingen zijn. Daarom moet onderzocht worden hoe de voor- en de nadelen zich tot elkaar verhouden. Verder moet de echo bij twintig weken blijven bestaan, omdat niet alle afwijkingen al rond dertien weken te zien zijn.

De raad adviseert NIPT te gaan gebruiken voor de screening op downsyndroom, edwardssyndroom en patausyndroom. Deze test presteert namelijk beter dan de huidige combinatietest. De raad verwacht dat NIPT in de toekomst ook gebruikt kan worden om andere erfelijke aandoeningen op te sporen, maar daarvoor is het nu nog te vroeg.

NIPT updates

De voorbereidingen voor de invoering van NIPT als eerste trimesterscreeningstest, als alternatieve keuze naast de combinatietest, zijn in volle gang. De laboratoria in Amsterdam (VUmc), in Rotterdam en in Maastricht (in samenwerking met Nijmegen) zullen de NIPT uitvoeren voor heel Nederland. Deze laboratoria gaan apparatuur aanschaffen om de testen te kunnen verwerken. De aanvraag van de NIPT en de uitslag hiervan worden via Peridos ingericht. Duidelijk moet nog worden op welke locaties bloed geprikt kan worden. Ook is de wijze van betaling voor de NIPT een van de aandachtspunten. Tijdens de nascholing zal hierover meer informatie volgen.

Aanpassingen vinden plaats in de folder voor de zwangere. Een digitale counselingmodule voor de zwangere wordt gemaakt over de screening op down-, edward- en patausyndroom. De digitale nascholingsmodule individuele nascholing counseling prenatale screening (DIN 2.0) wordt aangepast naar versie DIN 2.1. Voor de counselors wordt een folder “informatie over NIPT” opgesteld met daarin verdiepende informatie en onder meer een checklist voor het counselingsgesprek. Verder krijgen de counselors een informatiekaart, welke ze kunnen gebruiken tijdens de counseling over de screening op down-, edwards- en patausyndroom.

Bijscholing counseling in maart 2017

Binnen het programma prenatale screening werken we aan een landelijke format voor de invulling van de nascholing voor counseling over NIPT als eerste screeningstest. De bijeenkomsten over de NIPT die in 2017 door de regionale centra prenatale screening worden georganiseerd zullen gelden als verplichte scholing voor alle counselors. Ook andere organisaties bieden NIPT-scholing aan. Het staat u natuurlijk vrij om deze bijeenkomsten te bezoeken, maar wij benadrukken dat alleen NIPT-bijeenkomsten die door Regionale Centra prenatale screening zijn georganiseerd tellen als geldige scholing voor de NIPT. De DIN 2.1 is onderdeel van de verplichte bijscholing. U dient naast het bijwonen van de bijscholing counseling NIPT ook de DIN 2.1 te volgen en uw certificaat naar de SPSNN te mailen.
 

Voor de counselors in de SPSNN regio organiseren we de verplichte nascholingsbijeenkomsten op 
9 maart 2017 van 19.00-22.00 uur en op 21 maart van 15.00-18.00 uur. Locatie: UMCG.

Het programma voor de nascholing maken we later bekend via de nieuwsbrief en website. Accreditatiepunten vragen we aan voor KNOV, NVOG, BEN en V&VN.  Deelname is gratis, maar aanmelding is verplicht vanwege accreditatie. U kunt u aanmelden voor een van de twee data via ons aanmeldingsformulier. 

Let op!!
Wij zullen in april 2017 de kwaliteitsovereenkomst counseling ontbinden van zorgverleners die geen DIN 2.1 en geen nascholing counseling NIPT in maart 2017 volgen. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij deze bijeenkomst, dan kunt u mogelijk wel deelnemen aan een bijeenkomst van een ander Regionaal Centrum voor prenatale screening. Data zijn vermeld op www.rivm.nl.  Wanneer u niet deelneemt aan een van deze regionale scholingsbijeenkomsten, bent u vanaf 1 april 2017 niet meer bevoegd om counselinggesprekken prenatale screening te voeren.

 

NT meting naast de NIPT

 

Met de komst van de NIPT als eerste screeningstest naast de combinatietest per 1 april 2017, worden er vragen gesteld door echoscopisten en counselors over het wel of niet uitvoeren van een geïsoleerde NT-meting als een zwangere kiest voor een NIPT.

Het beleid rondom het aanbieden van een NT-meting naast een NIPT, zal bekend worden gemaakt vóór de invoering van de NIPT, via de nieuwsbrief van het RIVM-CvB en onze nieuwsbrief.
Zie: www.rivm.nl - Nieuws over NIPT

Wijzigingen kwaliteitseisen counseling

Vanwege de invoering van NIPT als eerste screeningstest als keuze naast de combinatietest, zal de counseling veranderen en zullen er wijzigingen komen in de kwaliteitseisen counseling. Een van de wijzigingen is verplichte reguliere nascholing voor de counselors – meer informatie hierover leest u in het nieuws-item hieronder.

Ook willen we nu al melden dat er veranderingen komen in de vorm organisatie van de counseling. De counseling zal (voor zover u dit niet al doet) op één moment gaan plaatsvinden. Dus tijdens één afspraak zal zowel gecounseld worden over de screening op down-, edwards- en patausyndroom als over screening naar structurele afwijkingen via  de 20-wekenecho. De counseling zal los van de intake uitgevoerd gaan worden. Voor het counselinggesprek moet 30 minuten gereserveerd worden. Begin 2017 zullen we meer informatie geven over de invoering van deze wijzigingen.

Door het aanscherpen van de kwaliteitseisen en de verplichte reguliere bijscholing voor counselors, (zie het item hieronder), zal de counselor prenatale screening zich meer gaan ontwikkelen als een specialisatie binen de verloskunde. We adviseren u om alvast na te denken hoe u dit wilt gaan vormgeven in uw praktijk.  

Verplichte reguliere bijscholing voor counselors

Omdat er beperkte nascholingsmogelijkheden zijn voor counselors, wordt er in samenwerking met de erkende opleidingsinstituten een regulier nascholingprogramma gemaakt. De counselors dienen een keer per twee jaar een erkende theoretische nascholing en een vaardigheidstraining voor counseling prenatale screening te volgen. Deze nascholing duurt 2 dagdelen en levert 6 accreditatiepunten op. De erkende opleidingsinstituten voor counseling zullen vaardigheidstrainingen gaan organiseren, naar verwachting zullen deze vanaf half 2017 worden aangeboden.

Als verplichte theoretische scholing zal in in 2017 de nascholing counseling voor NIPT, georganiseerd door de Regionale Centra, gelden. Ook dient de counselor eens per twee jaar de meest recente versie van de DIN te hebben gevolgd (3 accreditatiepunten).  In totaal dient de counselor 12 accreditatiepunten (6 voor nascholing, 3 voor de DIN en 3 vrije punten) per 2 jaar te behalen voor nascholing over counseling prenatale screening.

 

Opleidingen tot SEO- en NT-echoscopist versus FMF-certificering

De FMF biedt scholing over NT-meting en SEO passend bij de internationale eisen van de FMF. De scholing van de FMF is echter geen erkende opleiding meer tot NT- en SEO-echoscopist binnen het landelijke programma prenatale screening. Zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst voor NT- of SEO-echoscopist willen krijgen, dienen een van de andere, erkende opleidingen te volgen. Erkende opleidingen staan vermeld op www.rivm.nl.

Degenen die een internationaal FMF-certificaat wensen, kunnen dat regelen via de internationale site van de FMF. Een FMF-licentie blijft nodig voor NT-echoscopisten die bij de combinatietest de kans berekenen via de FMF-module in Astraia.
 

GUO – geen eigen risico
Voor een GUO-I of GUO-II wordt het eigen risico van de zwangere niet aangesproken. Als een zwangere merkt dat ze hier wel aan moet bijdragen, dient ze dit met haar zorgverzekering te bespreken. Ze kan daarbij verwijzen naar de website van Zorginstituut Nederland: www.zorginstituutnederland.nl/pakket/zvw-kompas/geboortezorg.
 
Aanleveren counselinggegevens

We verzoeken alle praktijken de counselingsgegevens over 2016 uiterlijk 15 februari 2017 aan te leveren aan Peridos.Geconstateerd is dat praktijken die counselingsgegevens via HL7-berichten aanleveren niet alle gegevens naar Peridos sturen.  Om te voorkomen dat er gegevens missen, vragen wij alle praktijken die via HL7 counselinggegevens sturen tevens een excelbestand aan te leveren.
 

De SPSNN wenst u fijne feestdagen
en een heel goed 2017!

Copyright © 2016 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp