Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Ebrill 2017
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 Bwletin Ffarm Moelyci Ebrill 2017

Grŵp Coetiroedd

Mae gweithgareddau diweddar yn cynnwys creu llwybr sy'n arwain i rannau mwyaf gwyllt ffarm Moelyci, a gwaith adfer ar goed peryglus a gofnodwyd yn yr arolwg diogelwch diweddar, tocio a phlygu'r gwrych oedd wedi tyfu'n wyllt ger y fynedfa, a thynnu mieri a thocio coed yn y blanhigfa. Yn y goedlan helyg mae dwy sedd helyg yn cael eu hadeiladu.
 
Gwnaethom arddangosiad gwneud clwydi yn nigwyddiad rhannu sgiliau Elwy Working Woods ar 18 Mawrth a byddwn yn gwneud arddangosiad gwaith coed gwyrdd yn nigwyddiad rhannu sgiliau Coetir Cymunedol Llyn Parc Mawr ar 1 Ebrill. Cefnogwyd y ddau ddigwyddiad gan rwydwaith Llais y Goedwig.
 
Mae gweithgareddau dyddiau Mercher yn cynnwys plannu coed, clirio mieri a mwy o waith ar y llwybrau. Mae gwaith datblygu gweithdy coetiroedd a sgiliau adeiladu yn mynd rhagddo, ac rydyn yn chwilio am gymorth gyda chynlluniau pensaer a dulliau cyfrannu torfol.
 
Mae sesiynau gwaith coed gwyrdd ar ddyddiau Sul wedi bod yn brysur gyda nifer o stolion teircoes a bwrdd bach yn cael eu gwneud, yn ogystal â gwaith ar ddau geffyl eillio yn gweithio ar. Mae sesiynau galw heibio yn cychwyn am 10:00 ar ddydd Sul, ac maent yn dal i fod yn rhad ac am ddim. Cofiwch ddod â bwyd a diod efo chi neu gael panad a thamaid yn ein caffi Blas Lôn Las.
 
Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth am y sesiynau uchod neu gynnyrch coed gwyrdd cysylltwch â Mike Bithell ar  01248 602397 neu e-bostiwch woodlands@moelyci.org

Grŵp Bywyd Gwyllt

Erbyn 25 Mawrth roedd blagur rhedyn tafod y neidr (ophioglossum vulgatum) yn torri drwy'r pridd ar y ffridd. Bellach dim ond mewn dau le - o gymharu â phedwar yn y gorffennol - mae'r rhedyn i'w weld, ond byddaf yn chwilio am y rhai sydd ar goll ymhen ychydig wythnosau. Mae ei berthynas agos - rhedyn y lloer (botrychium lunaria) yn tyfu ar y padogau uwchben y ffridd. Roedd 2016 yn wanwyn digon siomedig i redyn y lloer, ac oherwydd diffyg pori yn ystod y flwyddyn mae'r gwair yn ddigon gwael ac mae'n debyg mai siomedig fydd y rhedyn eto. Mae gan y ddwy rywogaeth yma berthynas agos â ffwng sy'n caniatáu iddynt oroesi ar ffurf rhisomau heb ddail danddaear am gyfnod o flwyddyn.
John Bratton

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli yw'r ffordd orau i ddysgu sut i dyfu bwyd neu sut i weithio'n agos gyda'r gymuned. Mae nifer o gyfleoedd arbennig yma ar y fferm i ymuno â chriw arbennig o bobol sy'n hapus rhannu eu sgiliau gyda chi.
Yn yr ardd fasnachol gallwch ddysgu sut i dyfu eich bwyd eich hun drwy'r tymhorau, a gallwch weld ffrwyth eich llafur yn y fan a'r lle. Gyda'r tymor tyfu ar ein gwarthau mae angen eich cymorth arnon ni
Os nad oes gennych chi ddawn tyfu, mae cyfle ichi gynorthwyo yn y caffi a'r siop. Rydyn angen eich help, yn enwedig ar ddydd gwener ar penwythnosau, yn enwedig amseroedd cinio.

Ydych chi'n hoffi gwneud bwyd ac yn gweld cyfle i ddefnyddio'r gegin gymunedol? Ydych chi'n hoffi cyfarfod pobol a pharatoi coffi o safon?
 
Mae nifer fawr o gyfleoedd ichi gyfrannu at waith y ffarm a staff croesawgar a chyfeillgar sy'n barod iawn i hyfforddi a dysgu. Mae nifer o grwpiau yn ymwneud ag ystod o feysydd megis coetiroedd, bywyd gwyllt, yr orsaf dywydd, cyfieithu a diwylliant.

Yr Orsaf Dywydd

Ydych chi'n feteorolegwr? Hoffech chi ddilyn y tywydd ar y fferm ynghyd â chriw o wirfoddolwyr brwd? Mae'r grŵp tywydd yn ceisio sefydlu tîm sefydlog o wirfoddolwyr i gyfrannu unwaith yr wythnos a chynnig cefnogaeth pan fydd rhywun yn sâl neu ar wyliau.

Os oes gennych ddiddordeb mawr mewn data tywydd, rydym hefyd yn edrych am bobol sy'n gallu uwchlwytho data i wefan y Swyddfa Dywydd a chyfrannu at ddadansoddi ystadegau ar gyfer y 9 mlynedd diwethaf. Gallwch weld sut mae'r tywydd wedi newid yn ystod y cyfnod a rhannu'r wybodaeth gyda'r gymuned.
 
Os oes gennych chi ddiddordeb, ewch i'n gwefan www.moelyci.org/weather-station neu cysylltwch â ni.

Rhandiroedd

Awydd cael rhandir? Gyda golygfeydd godidog, caffi, a chyd-aelodau cyfeillgar? Mae gan Ffarm Moelyci randiroedd ar gael i’w rhentu, yn barod i’w defnyddio. Os oes gennych ddiddordeb mae gwahanol feintiau ar gael. E-bostiwch allotments@moelyci.org neu ffoniwch 01248 602 793.
O'r diwedd rydym wedi troi'r clociau ac mae'r tywydd wedi troi'n sych yn dilyn gaeaf gwlyb iawn. Mae'n amser mwynhau’r Gwanwyn a chael trefn ar eich rhandir. Cofiwch blannu tatws a hau ffa a llysiau eraill mewn hambyrddau i'w plannu allan ymhellach ymlaen.
Mae Mulod Eryri bellach yn cynhyrchu mwy o dail na sydd ei angen arnom. Mae'n eithaf ffres, ond bydd yn werth ei gadw i'w ddefnyddio i actifadu'ch tomen gompost yn y dyfodol.
Mae cynnal a chadw'r llwybrau wedi bod yn anodd iawn. Cofiwch sicrhau fod ymylon eich rhandir yn glir ac nad ydynt yn amharu ar y llwybrau o'u cwmpas. Nid yw'r gwair mewn mannu eraill yn cael ei dorri ac ni ddylid defnyddio'r mannau hynny fel tomen sbwriel. Cysylltwch â'r swyddfa os oes gennych gerrig neu doriadau planhigion i'w clirio. Dylid cymryd unrhyw wastraff arall, e.e. hen baledi i un o ganolfannau ailgylchu Gwynedd.
Mae arolwg o'r rhandiroedd yn dangos bod nifer o goed wedi cael eu plannu neu wedi hadu eu hunain. Cynnyrch bwyd yn unig sydd i fod ar y rhandiroedd. Dylid clirio coed neu lwyni megis coed derw, coed helyg, coed cyll neu ddrain - byddwn yn cadw llygad ar y sefyllfa
George Smith

Blodeuwedd

Mae Blodeuwedd yn fenter newydd sy'n cael ei gefnogi gan Ffarm Moelyci. Bwriedir treialu perlysiau a blodau, ac archwilio marchnadoedd ac allfeydd ehangach, megis meddyginiaethau, trwythi a thai bwyta. Bydd Blodeuwedd yn archwilio a threialu planhigion newydd a chyffrous. Bydd amrywiaeth o blanhigion a pherlysiau mewn potiau ar werth yng nghaffi Blas Lôn Las ac mewn ffeiriau hadau. Yn unol â phopeth sy'n cael ei dyfu yma, mae'r planhigion yn cael eu meithrin mewn compost heb fawn a heb ddefnyddio plaladdwyr na chwynladdwyr. Maent wedi'u caledu’n llawn ac yn barod i wynebu amodau tyfu lleol.
 
Ddydd Llun 27 Mawrth cawsom ddiwrnod llwyddiannus iaen yn Ffair Hadau Conwy gyda 23 o fathau o berlysiau ar gael.
 
I ddarganfod ein perlysiau a'n planhigion dewch draw I Blas Lon Las lle mae potiau o wahanol feintiau ar gael, neu dewch I weld y perlysiau a'r blodau bwytadwy sy'n cael eu treialu yn yr ardd fasnachol.
 

Yr Ardd Fasnachol

 
Diolch i'r tywydd braf a'r dyddiau hirach, mae llond lle o lysiau salad ar gael yn y polidwnneli.
 
Mae llysiau'r haf a heuwyd yn ddiweddar hefyd yn tyfu'n dda yn y polidwnneli. Mae pethau'n prysuro ac mae digon o waith i'w wneud, megis lluosogi planhigion, cynhaeafu, clirio'r gwelâu, plannu allan a photio ymlaen - heb son am chwynnu!
 
Mae angen cymorth arnon ni bob amser … Os hoffech chi ddod i ymuno a ni, dewch draw am 10 o'r gloch ar fore Iau i wirfoddoli, i gyfarfod gwirfoddolwyr eraill ac i weld beth rydyn ni'n ei wneud.
 
Peidiwch ag anghofio bod rhaglen newydd o gyrsiau ar y gweill. Mae'r cyrsiau i gyd yn cyfuno gweithgareddau ymarferol a theori. Cadwch eich llygaid ar agor!
Coryn Bye

Cosyn Cymru

Newidiadau mawr ar y gweill…  Ar ôl dwy flynedd lwyddianus yng Nghanolfan Technoleg Bwyd, Llangefni, mae’n amser symud ymlaen.  Llaethdy Rhyd y Delyn, Rhosgefnhir fydd y cartref dros dro i Gosyn Cymru nes mae’r busnes yn medru symud i’r llaethdy newydd ar Ffarm Moelyci.  Diolch i Menai Wyn Jones a’i theulu.  Y newyddion diweddarach ydy…. efallai fydd na lefrith dafad lleol, organig ar gael o Benllŷn ymhen rhyw fis.  Edrychwn ymlaen!

Rydan ni wedi bod yn brysur iawn yn gwneud dros 300 o Gawsiau Calan ar gyfer taith grŵp gwerin Calan ym mis Ebrill a mis Mai.  Dewch i Bontio 28 Ebrill ar gyfer cerddoriaeth a chaws da!
 

Llogi Cyfleusterau

Ydych chi wedi ystyried Ffarm Moelyci fel man cyfarfod?
 
Mae Ffarm Moelyci'n lle trawiadol dros ben ac yn fan cyfarfod delfrydol ar gyfer cyfarfodydd, grwpiau a chyrsiau. Gallwch logi ein sgubor hardd gyda'i chegin gyflawn a chyfleusterau. Mae gofod swyddfa ar gael ar gyfer rhannu desgiau ac mae'n bosib cynnal digwyddiadau yn yr awyr agored.
 
Awydd cynnal parti neu agor tŷ bwyta dros dro? Dyma'r lle delfrydol. Mae offer ar gael ar gyfer cyfarfodydd busnes. Digon prin yw'r mannau cyfarfod sy'n gallu ymfalchïo mewn caffi ar y safle, llwybrau a golygfeydd hardd, a rhwydweithiau teithio ac adnoddau lleol o fewn cyrraedd agos.
 
Os hoffech chi wybod mwy ewch i'r wefan www.moelyci.org/facilities-hire - neu bydd croeso ichi ymweld â'r ffarm.

Ffermio

Mae Wynau wedi cycnwyna’r y Fferm


Mae’n adeg wynau unwaith pen mae’r wyn yn cael eu eni ar ffermydd mynyddig. Ar hyno bryd mae praidd Shetland ag Herdwick yn pori ar y Fferm. Mae’r bugail Geraint Evans wedi pori ym Moelyci ers rhai blynyddoedd bellach gyda pobl eraill hefo stoc amaethyddol. Yn yr goffennol roedd  praidd o ddefaid Mynydd Cymreig yn cael ei gadw ar y Fferm am fod yr tirlun mor egar. Fu’r wyn beinw eleni yn cael ei gadw I fewn yn y praidd a bydd yr wyn gwrw yn cael ei werthu’n stors, sa fydd un yn disgelirio I rhestru ac gwerthu’n maharani blwydd. ( Defaid stor – mae’r wyn gwrw sydd ddim digon da I bridio yn cael eu werthu’n ymlaen I’r ffermydd lawr gwlad I pesgi ac lladd I’r farchnad. Mi fydd yr holl cuplau defaid ac wyn yn cael ei symud I’r cae yn ochr Lon Felin Hen h.y. Gweirglodd Goch.

Yn yr amse wynau yma mae’n pwysig dros ben cadw rheolaeth cadarn ar eich cwn am fod ei gweld yn ddigon I’w dychryn.
Jono

Pwt o’r berllan

Daeth dwsin o bobl frwdfrydig ynghyd ddechrau mis Mawrth i ddysgu sut i docio coed afal a sut i edrych ar eu hôl nhw. Roedd Ian Sturrock yn ei elfen, fel arfer, gan sôn am sut i dorri brigau, sut i siapio’r coed, a beth i’w wneud yn achos niwed neu afiechyd. Roedd y tywydd yn garedig, ac mi gyflawnwyd tipyn go lew! Diolch i chi i gyd am helpu.

Ddydd Sul 14 Mai, bwriadwn ddod ynghyd unwaith eto yn y berllan – nid i weithio y tro hwn, ond i fwynhau’r blodau ar y coed a chael picnic. Os bydd diddordeb, byddwn hefyd yn mynd am dro dan y coed yn dweud ambell i hanesyn neu dynnu sylw at nodweddion diddorol. Os cewch eich ysbrydoli yn awyrgylch perllan llawn blodau, bydd modd hefyd i roi rhwydd hynt i’r awen a chreu ychydig o gelf! Cyfarfod am 1 o’r gloch am bicnic, a phethau eraill i ddilyn.

Cofiwch ein bod ni fel grŵp yn cyfarfod ar fore dydd Gwener i ddal i roi siâp ar y berllan, ac mae croeso i unrhyw un ymuno. Y cyswllt ydi orchards@moelyci.org.
Judith
Ffarm Moelyci Twitter
Ffarm Moelyci Facebook
Gwefan Ffarm Moelyci
Ebost
Copyright © 2017 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list