Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Ebrill 2016
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 
Bwletin Ffarm Moelyci Ebrill 2016
Panad a Sgwrs: Dydd Sadwrn cyntaf y mis, dechrau am 10:00. Sesiwn nesaf - 7 Mai. Dewch draw i gwrdd â chyd-ddysgwyr Cymraeg ac i loywi eich sgiliau iaith. Croeso i bawb o bob lefel.
 
Cwis Tafarn Moelyci: Ail ddydd Mawrth y mis. 7:30 am 8:00. Cwis nesaf - 10 Mai yn y Douglas Arms ym Methesda.

Grŵp Coed gwyrdd, Coetiroedd a Chadwraeth Moelyci
 
Dros y gaeaf buom yn cyfarfod ddwywaith yr wythnos rhwng 10 am a 4 pm ar ddydd Mercher a dydd Sul i wneud gwaith rheoli coetiroedd ar y fferm. Cawsom bedwar diwrnod dan arweiniad Tim Cumine yn plygu gwrychoedd ar hyd ffiniau'r ardd fasnachol ac mae hynny wedi gwneud gwahaniaeth enfawr. Rydym hefyd wedi bod yn trin coed cyll, trawsblannu sugnwyr a thorri bonion i ddod â nhw i'r cylchdro er mwyn creu dwy lwyn o goed cyll uwchben y cae corsiog. Mae'r deunyddiau a gynhyrchir gan y gwaith hwn wedi cael eu defnyddio i wneud clwydi, yn ogystal â gwneud giatiau a stolion yn y gweithdy.
 
Rydym ar hyn o bryd yn clirio coed gwern o'r ail lwyn o goed cyll ac mae hyn bron wedi'i orffen. Ein tasg nesaf yw dechrau coedlannu'r cae biomas, islaw safle archaeoleg giât Moelyci, sydd wedi cael ei ddifrodi gan wiwerod llwyd.
 
Efallai eich bod wedi gweld bod y guddfan adar wedi cael ei chwythu drosodd mewn gwyntoedd cryf yn fuan ar ôl y Nadolig. Rydym wedi ei dacluso ac yn gobeithio gallu ei ail-adeiladu, ond mae'n rhaid addasu rhai elfennau felly ni fydd hyn yn digwydd yn y dyfodol agos. Hoffem hefyd adeiladu lloches yn y coed ger y nant wrth y ffin â fferm Pandy gyda golwg ar ei ddefnyddio ar gyfer ysgolion ac rydym yn archwilio sut i wneud hyn.
 
Mae ein sesiynau Dydd Mercher a dydd Sul yn parhau felly dewch draw i ymuno â ni - rydym yn cyfarfod am10 am ar y buarth ger y siop gwaith coed. Mae croeso i chi gysylltu â ni: ffoniwch Mike ar (01248) 602397 (gyda'r nos) neu e-bostiwch Jon ar jarngreen@gmx.co.uk.

Jarn  Green

Y Gofod Tyfu
 
Mae'r Gofod Tyfu wedi tynnu llenni'r gaeaf i groesawu'r gwanwyn, sydd i'w weld yn glir gan fod y gwrych o amgylch y brif ardd wedi cael ei osod yn gywrain iawn gan y grŵp Coetir.
 
Yn y polidwnneli mae eginblanhigion newydd yn prysur dyfu, ac mae digonedd o gnydau salad ffres a llysiau dail sydd yn cael casglu'n ffres a'u gwerthu yn Siop Moelyci. Mae'r man arddangos y tu allan i'r feithrinfa yn ehangu wrth i'r tymor fynd yn ei flaen, a phopeth gyda labelu a phris arno. Dewch i weld y perlysiau arbenigol - mae gennym fwy na 32 o fathau.
 
Mae'r Gofod Tyfu bob amser yn croesawu grwpiau newydd ac yn ddiweddar cawsom ymweliad gan Ysgol Llanllechid. Cafodd pawb hwyl wrth wneud helfa drysor dail bwytadwy a hau hadau ar gyfer gardd yr ysgol. Mae Sgiliau ar gyfer Gwaith a Bywyd (rhan o Goleg Menai) yn dod draw yn rheolaidd ac yn clirio ardal dyfu newydd, yn rhan o uned a asesir ar Ddiwydiannau'r Tir. Os ydych yn gwybod am grwpiau eraill a hoffai defnyddio'r Gofod Tyfu, cofiwch gysylltu.
 
Mae gwirfoddolwyr dydd Iau wedi bod yn gwneud gwaith gwych, mae'r gwely rhiwbob newydd yn dod yn ei flaen, mae'r gwely blodau wedi'i chwynnu, cnydau wedi'u cynaeafu a llawer mwy, diolch i bawb. Diolch hefyd, i'r criw prawf, yn enwedig y person a gododd y tomeni compost newydd, maen yn bleser i'w gweld.
 
Datblygiad cyffrous arall yw'r cwrs newydd Tyfu eich Llysiau eich Hun sy'n cael ei gynnal bob pythefnos ar ddydd Iau rhwng 6 a 8pm yn y Gofod Tyfu. Mae'r manylion i'w gweld ar y wefan.
 
Bydd y Gofod Tyfu yn mynd allan i'r gymuned yn ystod y gwanwyn - dewch i'n gweld yn Ffair Hadau Conwy ar 1 Ebrill, ym marchnad Garddwyr Conwy ar 17 Ebrill a 15 Mai, ac ar fferm Crug ar 30 Ebrill.
Coryn Bye
Y Caffi a'r Siop
 
Mae'n edrych yn debyg y byddwn yn penodi rheolwr newydd ar gyfer y siop yn fuan; rhywun a all ei symud yn ei flaen, ei agor am fwy o oriau a datblygu'r cysylltiad â'r gymuned. Mae hon wedi bod yn broses wirioneddol gyffrous - yn gyfle i gyfarfod pobl sydd â syniadau anhygoel a'r egni a'r cymhelliant sydd eu hangen arnom.
 
Yr adeg o'r flwyddyn, llysiau gwraidd yw llawer o'r cynnyrch tymhorol. Fodd bynnag, mae gennym ddail ffres gwych - a hir parhaol - o'r Gofod Tyfu. Rydym yn cychwyn ymgyrch i dynnu sylw at sut y mae'r bwyd yr ydym yn ei dyfu wedi datblygu, a'r gwahaniaeth rhyngddo a chynnyrch archfarchnad.
Dave Ellis
Rhandiroedd Moelyci ym mis Ebrill
 
Mae bywyd gwyllt a thyfwyr wrth eu boddau ym mi Ebrill. Mae gwenoliaid yn dychwelyd, yn gwibio o amgylch hen ysguboriau Moelyci ac yn trydar ar y gwifrau telegraff; mae bwncathod yn hofran yn y thermalau; gweilch glas yn gwibio drwy'r coetir; cnocell y coed yn taro boncyffion coed derw Moelyci, ehedydd, heidiau o wyddau, sgrech y coed cwerylgar, cigfrain gwyliadwrus; y fronfraith, y fwyalchen, y titw mawr, y dringwr bach, telor y cnau yn brysur yn y coed derw ar gyrion y rhandiroedd. Yn y pyllau, mae penbyliaid yn tyfu. Ar hyd y ffiniau, mae coed afal, eirin, eirin duon a drain duon yn blodeuo. Mae coed cyrens hefyd yn blodeuo. Mae lle ar, neu gerllaw i, bob llain i gynnal ychydig o blanhigion sy'n blodeuo ym mis Ebrill i helpu peillwyr cynnar llwglyd. Mae blodau lluosflwydd - llysiau'r cwlwm, blodau'r cof a blodau'r sipsi - yn tyfu wrth ymyl y gwelyau llysiau sy'n frown o hyd. Mae llyffantod gwyrddfrown i'w gweld o hyd yn crwydro wrth y mannau lle y buont yn silio yn y gaeaf. Mae'r pridd yn llawer cynhesach rŵan ac mae'n amser bwrw ati.
 
Hau a phlannu ym mis Ebrill

 
• Mae barug yn llosgi egin newydd tatws cynnar. Gellir plannu tatws prif gnwd yn ystod mis Ebrill. Mae rhai tyfwyr organig yn defnyddio toriad cyntaf llysiau'r cwlwm i leinio'r ffos tatws cyn plannu.
• Dechreuwch hau betys, moron, pannas, letys, sbigoglys, shibwns, rhuddygl, maip, pys cynnar, betys arian.
• Os yw'r tywydd yn fwyn, rhowch gynnig ar hau ffa dringo a ffa Ffrengig tua diwedd Ebrill. Defnyddiwch hadau gwydn tywyllach, a'u gwarchod rhag rhew a byddwch yn barod i ail-hau os bydd angen.
• Heuwch gennin a bresych haf tu allan mewn gwely hadau.
• Rydym yn hau ffa dringo, india corn, courgettes, pwmpenni, gwrdiau, a chiwcymbr awyr agored dan wydr yn barod i'w plannu allan ym mis Mai.
• Gall planhigion tomato gael eu plannu allan tua diwedd Ebrill, ond byddwch yn barod i'w gwarchod rhag barrug. Mae llawer yn tyfu tomatos dan blastig neu wydr ac yn dal i hau drwy fis Ebrill - maent yn parhau i aeddfedu'n hwyr yn yr hydref.
• Perlysiau: plannwch lafant a rhosmari tu allan. Heuwch ffenigl, dil, isop, penrhudd, teim a phersli dan do.
• Heuwch flodau blynyddol yn syth yn y tir: melyn Mair a chapan cornicyll fel planhigion cydymaith, blodau haul am eu lliw, eu neithdar a'u hadau.
 
Tasgau eraill
 
• Defnyddio prysgwydd neu rwydi i gynnal planhigion pys.
• Mae gofyn adnewyddu planhigion mefus bob ryw 3 i 5 mlynedd. Y ffordd rataf: plannu ymledyddion mefus mewn potiau ym mis Ebrill. Pan fyddant wedi gwreiddio, torrwch yr ymledyddion. Mae tynnu'r blodau yn y flwyddyn gyntaf yn rhoi cnydau mwy yn ddiweddarach.
• Rhowch gynnig ar ddefnyddio hylif gwymon fel tonic.
 
Plâu
• Gwarchodwch fefus cynnar gyda rhwyd i gadw adar a gwiwerod draw.
• Os fydd y tywydd yn fwyn, bydd y gwlithod cyntaf yn chwilio am eginblanhigion. Byddwch yn wyliadwrus - gofalwch am fywyd gwyllt sy'n bwyta gwlithod - y fronfraith, y fwyalchen, chwilod y llawr, draenog, llygod, amffibiaid ac ymlusgiaid.
 
Meddwl yr hoffech chi rentu rhandir? Cofiwch gysylltu â Jenie neu Maria sydd ar y pwyllgor rhandiroedd ar moelyciallotments@gmail.com
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp