Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Gorffennaf 2016
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
Bwletin Ffarm Moelyci Gorffennaf 2016
AGM

Er gwaetha'r tywydd gwlyb, cafwyd cefnogaeth gwerth chweil gan y gymuned,aelodau an gwirfoddolwyr ar ein diwrnod agored. Diolch am eich cefnogaeth. Paratowyd nifer a arddangosfeydd er mwyn hysbysu pawb or holl withgareddau su bellach ar gael ar y ffarm. Yn ymestyn o'r Rhandiroedd i Fywyd Gwyllt, Ynni Adnewyddadwy i Goetiroedd, daeth ein tenantiaeth o Llais Y Goedwig, Wood Knowledge Wales, Snowdonia Donkeys, Aim Higher, a Cosyn Cymru i ymuno a ni. Cafwyd arddangosfeydd coginio yn ein 'Cegin i'w Llogi' gan Pat a Pete, a cawsom fenthyg Steve am y diwrnod i greu tan a gwreichion yn Efail y Gof.
 
Cafwyd tyrfa gref i gefnogi agoriad swyddogol Blas Lon Las. Roedd yr agoriad yn nodi estynnu oriau agor y siop i 5 diwrnod yr wythnos, o ddydd Mercher i ddydd Sul.
 
Daeth yr heulwen i ddathlu gyda ni yn y prynhawn a chafwyd sgwrsio a thrafod difir wrth i bawb ymlacio gydan gwirfoddolwyr a staff Moelyci.

Erbyn hyn mae'r ffarm yn llawer iawn mwy agored i'r gymuned, cerddwyr ac ymweleyr i'r siop an caffi.Mae yna swyddfeydd i'w llogi, Ysgubor i'w llogi ar gyfer partion a gweithgareddau, a chegin i'w llogi ar gyfer
paratoi bwyd neu redeg cyrsiau a.y.y.b.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch a: office@moelyci.org
 
Hel-Eich-Hun
 
Mae'r tymor ffrwythau wedi cyrraedd a'r caeau hel-eich-hun ar agor. Maent ar agor ar y dyddiau y mae'r siop ar agor, dydd Mercher i ddydd Sul, ac mae llwythi o aeron i'w hel, gan gynnwys eirin Mair coch, cyrens gwyn, coch a du a mafon. Nid oes unrhyw safle hel-eich-hun yn cynnig gwell golygfa!
 
Dechrau a gorffen yn y siop. Casglwch eich bocsys wrth y cownter.
Blas Lôn Las
 
Am fis cyffroes! Agoriad swyddogol siop a chaffi Blas Lon Las gan ein gwr gwadd Gareth Wyn Jones, hyrwyddwr bwyd a chynnyrch lleol. Roedd gwledd wedi ei baratoi or cynnyrch sydd bellach ar werth yn y siop i bawb gael blasu a mwynhau, ac er y tywydd dychrynllud, cafwyd cefnogaeth gwerth chweil. Diolch enfawr i'n cyflenwyr am ei rhoddion hael. Rydym mor lwcus yma yn Nyffryn Ogwen ein bod wedi cael ein amgylchynnu gyda ystod enfawr o nwyddau a chynnyrch sydd wedi ennill gwobrau nid yn unig yng Nghymru ond drwy Brydain..ac un o'r rhain yw Carrie,Cosyn Cymru gyda'i chaws dafad sydd wedi ennill y caws newydd gorau nid yn unig drwy gymru, ond drwy'r wlad i gyd!! Anhygoel ..ac maer caws yn un o nifer o nwyddau gwobredig eraill yn cynnwys pasteiod, bara, iogwrt a llu o nwyddau eraill ar werth  yn y siop.
 
Os oes unrhiw un ohonach hefo syniad am gynnyrch neu angen help i werthu a marchnata eich cynnyrch, cysylltwch a ni.... Mae'n hen bryd i ni agor llygaid pawb i weld, darganfod a hyrwyddo y cyfoeth o gynnyrch lleol ffantastig su gennym yma, cystal os nad gwell nag unrhiw gynnyrch o fewn Cymru a Lloegr.
Gorffennaf yn y safle tyfu

Mae yna lond berfa o waith i'w wneud yn y safle tyfu. Mae'r twneli tyfu yn llawn cnydau blasus yr haf. Mae'r safle tyfu oddi allan yn dra gwahanol ar cnydau yn dioddef oherwydd y tywydd gwlyb,oer, ond maer chwyn wrth eu bodd ac yn ffynnu!
Rydym wedi cael help gan nifer o wirfoddolwyr ifanc yn ddiweddar - ac am wahaniaeth maent wedi'i neud! Diolch yn fawr.

Mae wedi bod yn bleser croesawu y WWOOFer cyntaf ir safle tyfu, ffrancwr or enw Alex. Byddwn yn croesawu nifer o WWOOFers ( willing workers on organic farms) drwy gydol yr haf, galwch heibio i ddeud helo a chael sgwrs.

Mae'r Cae ffrwythau P.Y.O. ar agor, yr un oriau ar siop, ac mae'r borderi blodau yn edrach yn hyfryd. Dewch draw i gasglu tusw lliwgar i fynd adref i addurno eich cartref

 
Panad a Sgwrs
 
Dydd Sadwrn 1af bob mis
 
Os ydych chi eisiau ymarfer eich Cymraeg y tu allan i'r ystafell ddosbarth, yna dyma'r lle i fod. Unwaith y mis rydym yn cadw bwrdd yng nghaffi Blas Lôn Las ac mae croeso i bawb o bob lefel gallu. Rydym yn trafod dipyn o bopeth ac mae te a choffi ar gael am £1 i'r rhai sy'n bresennol. Dewch draw i ymuno â ni, mae’n rhaid i ni gynnal y niferoedd!
 
Grŵp Bywyd Gwyllt
 
Mae bywyd gwyllt yn doreithiog ar y fferm ar hyn o bryd. Fis diwethaf gwelwyd un o'r gweision y neidr llai cyffredin, y picellwr cribog, ger nant fechan â mwsogl ar hyd ei hymylon, cynefin bridio nodweddiadol y rhywogaeth hon. Mae penboeth gyffredin â phetalau gwynion yn ei blodau ar y llwybr serth ar y ffridd ac yn y padogau uchaf. Mae darganfyddiadau eraill yn cynnwys mwy o blanhigion tafod y gors ar y ffridd, a daeth Sue Andrew o hyd i chwys yr haul ger copa'r mynydd.
 
Mae arbrawf wedi dechrau i weld a yw'r tegeirian llydanwyrdd yn lledaenu'n fwy parod os bydd rhedyn yn cael ei glirio i adael golau i mewn neu'n cael ei adael i'w gwarchod rhag cael ei bori. Gan nad yw'r caeau uchaf yn cael eu pori ar hyn o bryd (ddechrau mis Gorffennaf), mae rhan bwysig o'r arbrawf ar goll. Mae rhedyn wedi bod yn broblem ar y fferm erioed, ac mae'n prysur gau'r clytiau o laswelltir sy'n weddill ar y ffridd, gan leihau ei gwerth fel cynefin bywyd gwyllt a thir pori. Fodd bynnag, mae peth rhedyn wedi cael ei glirio o ddau wely o dafod y neidr ar y ffridd, er, mewn un achos, efallai nad hynny oedd y peth gorau i'w wneud gan fod rhai o ddail tafod y neidr wedi dioddef o fod yn llygad yr haul. Y flwyddyn nesaf felly byddwn yn atal y rhedyn rhag ffurfio canopi yn y lle cyntaf gan ei godi wrth iddo ymddangos ym mis Mai.
Ar un cyfnod roedd dau wely arall o dafod y neidr ar y fferm. Cofiwch adael i ni wybod os byddwch yn dod ar draws y planhigyn hwn ar ochr ddwyreiniol y llwybr i fyny'r ffridd o Cae Newydd.
 
Mae diffyg pori wedi cael effaith gadarnhaol i raddau gan ganiatáu i bys troed yr aderyn flodeuo yn Cae Newydd, ac mae hyn yn denu gwenyn y mynydd, Bombus monticola, i fwydo. Mae'r ffyngau cap cwyr, y mae Moelyci yn enwog amdanynt, eisoes yn ymddangos yn Cae Newydd ac ar y ffridd.
 
E-bostiwch: Wildlife@moelyci.org
John
Grŵp Coetiroedd a Chadwraeth
 
Gan fod yr haf wedi cyrraedd rydym wedi bod yn gweithio'n galed i reoli rhywogaethau ymledol. Hyd yn hyn rydym wedi codi gwely o lysiau'r dial a pharhau i godi Jac y neidiwr o rannau uchaf y nant. Rydym hefyd wedi torri rhedyn a ffromlys yng nghae'r coed cyll. Defnyddiwyd pren helyg o gyrion y nant mewn gweithdai gwneud clwydi ac rydym yn bwriadu llenwi a phrysgoedio'r ardal honno, efallai i ddarparu deunydd gwneud basgedi.
 
Bu cynhadledd Llais y Goedwig, a gynhaliwyd ym Moelyci, yn llwyddiant. Ein cyfraniad ni oedd taith gerdded cynllunio rheolaeth o amgylch rhai o goetiroedd y fferm ac arddangosiad / sesiwn rhoi cynnig ar waith coed gwyrdd : roedd y ddau yn boblogaidd iawn, gyda'r sesiwn gwaith coed yn rhedeg i amser ychwanegol. Fel rhan o'r gynhadledd cafwyd ymweliad â'r Ffair Gynnyrch Coedwigoedd Gwyllt ym Mharc Glynllifon, lle'r oedd gennym arddangosfa statig, ac ymweliad â grŵp coetiroedd cymunedol newydd yn Llyn Parc Mawr, Niwbwrch. Cafwyd nawdd gan Lais y Goedwig hefyd ar gyfer ymweliad ag Elwy Working Woods, cwmni cydweithredol o 15 o goedwigwyr. Dan arweiniad ein gwesteiwr Adrian Farey cawsom weld y felin goed, coedlan a blannwyd ganddo 25 mlynedd yn ôl, a'i weithdy enfawr ar gyfer gosod allan adeiladau ffrâm bren.
 
Ymhlith ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol mae ymweliad â'r Sioe Frenhinol i gefnogi Llais y Goedwig, a llawer o mwy o waith rheoli rhywogaethau ymledol.
 
Mae croeso i bawb ymuno â'n diwrnodau gwirfoddoli ar ddyddiau Mercher a Sul rhwng 10 am a 4pm. Am ragor o wybodaeth cysylltwch â woodlands@moelyci.org.
Jono
Gefail ar rent
 
Welsoch chi'r efail fechan yn gweithio yn ystod ein penwythnos Fferm Agored? Mae Steve a Carol wedi adnewyddu'r efail ac ail-hinswleiddio'r gwaelod. Mae'r efail ar gael ar osod i unrhyw gyw gof sydd â diddordeb! E-bostiwch office@moelyci.org neu ffoniwch 01248 602 793.

 
Cegin ar osod
 
Yn ogystal â 'sgubor ar osod ar gyfer cynadleddau neu bartïon ac ati, mae'r gegin ar gael i'w rhentu hefyd. Mae'n cynnwys popeth sydd ei angen i wneud mwy neu lai unrhyw beth, ac mae'n fan agored gwych ar gyfer addysgu neu hyfforddi. Beth am ddangos eich sgiliau a sefydlu grŵp coginio, neu glwb pobi neu grefft siwgr? Cysylltwch â ni os hoffech chi ymweld.
Trydar
 
I ychwanegu at y cyfathrebu ar gyfer y fferm rydym bellach yn Trydar. Mae Dave yn ceisio bod mor greadigol â phosib wrth edrych am bethau i'w trydar - mae gormod o bethau cyffrous i sôn amdanynt. Os ydych yn drydarwr chwiliwch am @FfarmMoelyci neu tagiwch eich negeseuon pan fyddwch yn ymweld â'r fferm (#FfarmMoelyci) neu'r caffi (# BlasLônLas). Rydym yn croesawu unrhyw negeseuon am y fferm, ac os hoffech chi drydar i ni hefyd, byddem yn rhoi croeso cynnes a mynediad i'n cyfrif i unrhyw drydarolwyr (gwirfoddolwyr trydar!).
 
Gadewch i ni wybod os oes gennych ddiddordeb: davee@moelyci.org
Rhandiroedd
 
Mae un neu ddau o randiroedd yn wag ar hyn o bryd, felly os hoffech chi gael rhandir, cysylltwch â ni ar:  allotments@moelyci.org neu ffoniwch Swyddfa Ffarm Moelyci ar 01248 602793.

Ffon:
 
Mae ein system ffon wedi cael ei diweddaru. Yn awr wrth ddeialu 01248 602 793 byddwch yn medru cysylltu'n uniongyrchol a Blas Lon Las, y Swyddfa, y Safle Tyfu, neu ein Swyddfa Cyllid. Problem hefoch bocs llysiau? Gadewch neges i Carol yn y siop.

 
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp