Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Mehefin 2016
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma.
Cyfarfod Blynyddol 16 Gorffennaf 2016
 
Unwaith eto mae cyfarfod blynyddol IPS Moelyci ar ein gwarthau. Ar yr un dyddiad byddwn yn cynnal diwrnod agored, gyda chyfleoedd i gyfarfod gwirfoddolwyr a staff, i ymweld â'r fferm a gweld beth sy'n digwydd yma.
 
Byddwn yn cynnig teithiau cerdded, sgyrsiau a gweithgareddau i blant. Bydd cyfle hefyd i gyfarfod rhai o denantiaid y fferm, megis Mulod Eryri ac Aim Higher.
 
Bydd cyfle hefyd i ymuno â sesiynau lle y byddwn yn trafod cynllun meistr y fferm, amaethu ac ynni adnewyddadwy yn Ffarm Moelyci.
Sioe Dyffryn Ogwen

Cafodd pawb ddiwrnod penigamp yn Sioe Dyffryn Ogwen gynharach yn y mis er gwaetha'r tywydd cyfnewidiol!

Cawsom ymateb gwerth chweil gan yr hen ac ifanc, gyda diddordeb enfawr yn yr holl weithgareddau, grwpiau a chynnyrch su bellach ar gael yma, wedi eu dylunio'n werth chweil ar ffurf posteri gwybodaeth a llyniau gan Dave a Juile.

Roedd danteithion blasus ar gael o nwyddau newydd su bellach yn cael eu gwerthu yn y siop, ac erbyn amser cinio ro'n i bron a cholli fy llais ar ol sgwrsio gyda cymaint ohonach.....peth eitha da meddai rhai!

Diolch enfawr i bawb ddaeth i'n cefnogi ac i bawb fu yn brysur yn codi'r babell ac fu o gwmpas i roddi darlun positif iawn o beth sydd yma i bawb. Roedd y babell dan i sang am y mwyafrir or diwrnod.

Gwych oedd gweld cymaint o bobl gyda diddordeb gwirioneddol yn y prosiectau ar gweithgareddau su yma ar hyn o bryd, yhgnyd ar rhai yr ydym yn ceisio eu meithrin yn y dyfodol.

Diwrnod positif iawn.
 
Y Criw Adeiladu
 
Roedd mis Mai yn gyfnod prysur wrth inni baratoi ar gyfer cyfarfod blynyddol Llais y Goedwig. Codwyd un o'r ddwy babell fawr 12 medr ar y tir sydd wedi cael ei glirio a'i lefelu o flaen yr ysgubor goch, a gorchuddiwyd yr ysgubor ei hun â chlwydi gwiail Mike gyda sglodion pren ar y llawr. Roedd y cwsmer yn hapus iawn â safon y gwasanaeth a ddarparwyd. Mae rhagor o waith clirio wedi cael ei wneud i'r gogledd o bont rheilffordd y Lein Bach i greu tir gwastad lle y gall Mulod Eryri godi eu cysgod arfaethedig. Cwblhawyd y gwaith torri ffosydd uwchlaw'r rhandiroedd i baratoi ar gyfer addasu'r cyflenwad dŵr o'r prif gyflenwad a'r afon i'r tanc newydd. Dydw i ddim yn gwybod beth mae Maria yn ei roi i Gareth ei fwyta, ond mae o'n sicr yn gallu palu dros Gymru! Mae croeso i bawb bob amser ar ddydd Gwener rhwng 9.30am a 4.30pm.
Grŵp Iechyd a Lles
 
Mae criw bach o wirfoddolwyr ar y fferm wedi dod at ei gilydd i ffurfio grŵp Iechyd a Lles.
 
Gweithgaredd cyntaf y grŵp fydd cynnal dosbarthiadau coginio iach a fydd ar gael i'r gymuned.
 
Bydd gwirfoddolwyr sy'n dymuno cyfrannu at ddysgu'r dosbarthiadau hyn yn cael hyfforddiant am ddim gan adran ddietegol y GIG. Bydd gwirfoddolwyr yn gwneud 5 awr (diwrnod) o hyfforddiant unwaith yr wythnos dros gyfnod o 5 wythnos. Bydd un diwrnod ychwanegol o hyfforddiant ar gael i unrhyw un a hoffai ddysgu'r cyrsiau hyn i lefel WEA.
 
Os hoffech chi ymuno â ni i ddysgu'r cwrs bydd croeso mawr ichi. E-bostiwch healthandwellbeing@moelyci.org neu ffoniwch swyddfa'r fferm ar 01248 602793.
Rhandiroedd Ffarm Moelyci
 
Ar hyn o bryd mae rhandiroedd ar gael, ac os oes gennych ddiddordeb mewn rhandir, e-bostiwch allotments@moelyci.org  neu ffoniwch 01248 602 793.
 
Y diweddaraf o’r rhandiroedd
 
Mae’n gyfnod cyffrous ar y rhandiroedd ar hyn o bryd wrth i bethau symud ymlaen yn dda. Rydym yn gwneud cynnydd sylweddol gyda chyflenwad dŵr cynaliadwy, sy'n rhywbeth y mae'r deiliad wedi bod yn gofyn amdano ers peth amser. Rydym yn gobeithio y cwblheir hyn yn y dyfodol agos. Diolch yn fawr iawn i Nathan a Gareth am roi eu hamser a'u hegni i wireddu hyn i ni. 
 
Bydd y trefniant gwasanaeth newydd y mae'r deiliad wedi cytuno arno yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn hefyd. Bydd y llwybrau'n cael eu cynnal yn llawer gwell ac felly dylai'r safle fod yn lle sy'n cael ei gynnal, a'i gadw'n daclus a diogel i bawb ei fwynhau.
 
Mae wyth o ddeiliaid newydd wedi ymuno â ni ers mis Tachwedd ac maent i gyd wrth eu boddau â'r golygfeydd godidog dros y Carneddau. Heb os, dyma un o'r mannau harddaf yng Nghymru i gael rhandir.
 
Mae pethau'n argoeli’n dda.
 
Mae rhai wedi awgrymu y dylen ni  ystyried cynnig rhandiroedd ‘meicro’ a fyddai'n caniatáu rhentu un neu ddau o unedau llai o dir. Byddai hyn yn cadw’r rhent yn isel ac yn rhoi cyfle i bobl sydd ag ychydig neu ddim profiad o arddio roi cynnig arni heb orfod gwneud gormod ar y cychwyn. Os hoffech , chi gael rhandir o'r math hwn, e-bostiwch allotments@moelyci.org neu ffoniwch swyddfa Ffarm Moelyci ar 01248 602793.

Os hoffech chi gael gweld y rhandiroedd, rydym yn cyfarfod yn y ffermdy ar drydydd dydd Sul y mis rhwng 2 a 4pm. Bydd croeso cynnes yno i chi
Blas Lôn Las
 
Fis diwethaf estynnwyd croeso i Carol Williams, rheolwraig newydd y siop. Bydd llawer ohonoch chi'n gyfarwydd â hi drwy'r radio a rhaglenni garddio. Bellach hi ydi wyneb newydd y siop, dan ei enw newydd Blas Lôn Las. Mae Blas yn cynrychioli bwyd da o ardal dyffryn Ogwen a dan arweiniad Carol bydd yr oriau agor yn newid i gynnwys dyddiau Sul, ac yna pum diwrnod yr wythnos, o ddydd Mercher tan ddydd Sul, gan gychwyn ar 16 Gorffennaf.
 
Mae llawer o bethau newydd ar gael yn y siop hefyd, gan gynnwys sudd afal o Ynys Môn, cawsiau amrywiol a chaws dafad gwobrwyol Carrie. Mae pobydd newydd yn darparu bara a chacennau ardderchog, ac mae rhai poptai bychain yn darparu pasteiod a chacennau sydd heb glwten ac yn flasus iawn! Mae mwy o gig, llefrith ac ysgytlaeth organig, a quiche lleol ar gael, yn ogystal â'n bocsys llysiau arferol.
 
Gan fod yr haf wedi cyrraedd mae mwy a mwy o gynnyrch ar gael o'r ardd fasnachol - namyn 'ychydig gamau o'r siop! Rydym yn gwerthu amrywiaeth o lysiau dail, ffa, betys, cêl a moron, yn ogystal â blodau, planhigion a pherlysiau lleol.
Gwirfoddoli
 
Hoffech chi wirfoddoli yn Ffarm Moelyci? Mae nifer o gyfleoedd ar gael ar unrhyw ddiwrnod o'r wythnos - dan do ac yn yr awyr agored.
 
Cysylltwch os hoffech chi roi cynnig arni mewn unrhyw faes a dod i gyfarfod ein tîm gwych o staff a gwirfoddolwyr.
 
Mae pamffledi a rhagor o wybodaeth ar gael ar y wefan: www.moelyci.org
Y Lle Tyfu
 
Yn ystod mis Mehefin mae tyfiant yn y Gofod Tyfu wedi bod yn doreithiog, gyda chnydau newydd yn cael eu codi a'u gwerthu yn y siop bob wythnos. Ar hyn o bryd rydym yn codi nionod a garlleg ac yn hel ffa.
 
Mae digonedd o flodau ar werth yn y siop. Neu, gallwch ddod draw i hel eich tusw eich hun.
 
Mae'n braf cael mynd allan i'r gymuned ac yn ddiweddar roedd gan y Gofod Tyfu stondin yn ffair blanhigion Plas Newydd. Yn anffodus, roedd hi'n ddiwrnod gwlyb iawn.
 
Diolch i'r holl wirfoddolwyr sy'n ei gwneud hi'n bosib cyflawni cymaint yma. Rydw i'n clywed un o'r gwirfoddolwyr tu allan yn strimio gordyfiant wrth imi deipio hwn.
 
Bu'r cwrs Tyfu eich Hun yn llwyddiannus iawn, a'u gwely nhw yw'r un taclusaf a'r mwyaf diddorol yn yr ardd. Dewch i weld yr amrywiaeth o gnydau sy'n tyfu yno.
 
Os oes gennych chi ychydig o oriau sbâr rhwng 10am a 4pm ar ddydd Iau dewch draw. Yn ogystal â nifer fawr o dasgau i'w gwneud, mae'n gyfle braf i sgwrsio â chyd-wirfoddolwyr dros banad a bisged.
Cosyn Cymru
 
Mae Cosyn Cymru wedi bod yn dathlu'n frwd wedi i Brefu Bach ennill gwobr 'Caws Newydd Gorau 2016' yn seremoni Gwobrau Caws Prydain ... Go iawn! Doedd hynny ddim yn y cynllun busnes, ond mae'n haeddiannol iawn.
 
Dewch i flasu'r caws yn Siop / Caffi Blas Lôn Las. Mae gennym hefyd gyflenwad newydd o botiau hufen iâ unigol. Byddem yn falch o gael gwybod eich barn, felly os bydd yr haul allan a hithau'n dywydd hufen iâ, dewch i Blas Lôn Las. 
Perllan Gymunedol
 
Rhag ofn nad ydych wedi clywed yn barod, rydym wedi llwyddo i sicrhau arian ar gyfer sefydlu perllan gymunedol ym Moelyci. Yn bennaf byddwn yn tyfu ffrwythau ar gyfer seidr a pherai. Os hoffech chi fod yn rhan o’r project, neu gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Julie ar julier@moelyci.org.
© Alice Smith
 
Gweirlöyn y ddôl

 
Grŵp Bywyd Gwyllt Moelyci
 
Diolch yn fawr iawn i John Bratton am ei waith caled yn paratoi adroddiad ar gyfer y grŵp ffermio. Mae'r adroddiad yn asesiad o fywyd gwyllt y fferm fesul cae, ynghyd â chyngor ar gyfer gwaith rheoli. Bydd canfyddiadau John yn ddefnyddiol iawn wrth inni drafod datblygu ffermio ym Moelyci.
 
Awgrymiadau Adara Gareth - Mae adar wedi bod yn magu'n brysur ac mae'r rhan fwyaf bellach wedi cwblhau eu nythaid gyntaf, gyda rhai yn mynd am ail neu drydedd nythaid. Wrth fynd am dro o amgylch Moelyci mae adar ifanc o sawl rhywogaeth i'w gweld ond yn anodd eu hadnabod gan eu bod nhw'n aml yn gwbl annhebyg i'w rhieni yn y cyfnod yma. Mae'n bosib mai newydd adael y nyth mae'r rhai a welir yn hedfan yn drwsgl - hwn yw cyfnod mwyaf peryglus eu bwyd, felly dymunwch bob lwc iddyn nhw. Ymysg yr adar sydd i'w gweld ar hyn o bryd mae ymwelwyr yr haf, megis y tingoch cyffredin, y llwydfron, y telor penddu a'r wennol. O hyn ymlaen, bydd pethau'n dechrau tawelu a bydd adar yn fwy anodd eu gweld a'u clywed, felly gwnewch yn fawr o'r cyfle.
 
Gloÿnnod Byw a Gwyfynod ar y fferm ym mis Mehefin - O ran gloÿnnod byw mae pethau wedi bod yn araf eleni. Wrth fynd am dro o amgylch y fferm ar ddiwrnod heulog a chynnes yng nghanol mis Mehefin ychydig iawn o rai cyffredin oedd i'w gweld - un fantell goch, un fantell dramor gwelw iawn ac un neu ddau o rhai gwynion. Gwelwyd pum britheg berlog fach ar dir corsiog Cae Newydd (y cae nesaf at y Ffridd) ac roedd nifer fach hefyd i'w gweld ar y Ffridd a'r padogau uchaf. Roedd dau wyfyn adain ddu ac un gwyfyn claergoch hefyd ger y padogau uchaf. Mae tir sych Cae Newydd yn fôr o feillion hopysaidd, lle roedd gwenyn yn hel neithdar pan roeddwn i yno. Yn olaf, cadwch lygad allan am weirlöyn bach y waun - gwelais un yn hel neithdar ar fieri ar y llwybr ger y cae ffrwythau.

Blodau - Yr adeg hon o'r flwyddyn mae'n werth mynd draw i gorsydd Cae Newydd a Chae Wrach; ymysg y blodau y gallech chi eu gweld mae pumnalen y gors, glas y gors, blodau'r brain a'r hesgen gotwm gyffredin.
 
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp