Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Ionawr 2017
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 Bwletin Ffarm Moelyci Ionawr 2017

Blwyddyn Newydd Dda i Bawb!

 
Diolch am ddarllen bwletin diweddaraf Ffarm Moelyci. Mae’r rhifyn hwn ychydig yn hwyr gan ein bod yn awyddus i bawb gael seibiant dros y Nadolig.
 
Sut mae pethau’n mynd efo’r addunedau Blwyddyn Newydd? Er ei bod hi’n ddigon oer tu allan mae hwn yn amser delfrydol i ddechrau gweithio ar y rhandir yr oeddech chi wastad eisiau ei gael. Mae nifer o leiniau o feintiau gwahanol ar gael gan gynnwys lleiniau bychain iawn. Mae’r gaeaf yn amser delfrydol i sbarduno’r tir a threchu'r chwyn. I gael gwybod mwy e-bostiwch office@moelyci.org neu ffoniwch ni ar 01248 602 793.
 
Cynhelir cyrsiau ar y fferm drwy gydol y flwyddyn, ac mae manylion ar gael yn y bwletin, ar facebook ac ar y wefan.

Cyrsiau’r Gofod Tyfu

 
Cynhelir ein cwrs nesaf ddydd Sadwrn 4 Chwefror. £10 yn unig!
 
Blwyddyn newydd a gwely llysiau newydd? Bydd y cwrs yn edrych ar sut i hau cnydau bregus dan do, a byddwn yn gyfnewid hadau hefyd. Dewch â'ch hadau a gwelwch beth sydd ar gael.
 
Mae’n hanfodol cadw lle drwy’r wefan www.moelyci.org/events

Newyddion o’r berllan


Ddydd Sadwrn 28 Ionawr byddwn yn plannu rhan gyntaf y berllan seidr newydd a noddir gan Gymdeithas Perai Seidr Cymru. Y gaeaf yw’r amser i blannu coed afal, a byddwn yn eu plannu ar ymyl y dreif rhwng y lôn a’r caffi.

Mae croeso cynnes i unrhyw un ymuno yn yr hwyl! Os hoffech chi ddysgu am blannu coed afal, neu awydd tyllu’r ddaear i weithio ar eich blonag Dolig, neu yn giamstar efo berfa (i gario mwlch), dowch draw i gyfarfod wrth y twneli plastig/y caffi am 11 o’r gloch. Darperir y tŵls a phopeth sydd angen, ond cofiwch wisgo dillad cynnes a sgidiau cadarn, a dowch â chot law – rhag ofn!
Edrychwn ymlaen i gael llawer o barau o ddwylo i weithio efo’n gilydd!

Byddwn yn cario ymlaen efo’r gwaith ym mherllan Cae Mariad yn ystod y misoedd nesaf, gan dorri mieri  a llwybrau – os hoffech ddod i helpu, dowch draw ar foreau Gwenar! Hefyd byddwn yn cynnal diwrnod hyfforddi tocio coed afal ym mis Chwefror (dyddiad i’w gadarnhau).
 

Gwiwerod Coch

 
Efallai eich bod wedi clywed am fenter leol lwyddiannus iawn i ail-gyflwyno gwiwerod coch i Ynys Môn. Erbyn hyn, mae Ymddiriedolaeth Gwiwerod Coch Cymru (YGCC) yn ymestyn eu gwaith i Wynedd.
 
Mae YGCC bellach yn rhan o'r prosiect Sciurius Life (NAT / DU / 000,467) a ariennir gan y Loteri Treftadaeth a’r UE. Bydd y prosiect yn caniatáu i gymunedau gyfrannu at ddiogelu'r wiwer goch a rheoli’r wiwer lwyd. Yng ngogledd Cymru bydd y Loteri Treftadaeth yn ceisio dileu gwiwerod llwyd o 165 cilomedr sgwâr o gynefinoedd coetir ac iseldir yng Ngwynedd. Bydd y fenter hon yn atal gwiwerod llwyd rhag ailsefydlu yn Ynys Môn, ac yn creu cyfleoedd i’r wiwer goch ledaenu ar y tir mawr.
 
Mae’r niwed a wneir i goed gan wiwerod llwyd yn broblem ar Ffarm Moelyci. Mae ein grŵp llywio wedi cytuno i fod yn rhan o'r cynllun, gan ganiatáu i'r YGCC weithio ar y tir fel rhan o'u gwaith yng ngogledd Cymru. Rydym yn falch o sefyll ochr yn ochr â'n cymdogion a Dyffryn Ogwen wrth ddenu’r wiwer goch yn ôl i'r coed.

Grŵp Llywio Agored mis Rhagfyr

 
Unwaith y chwarter rydym yn agor y grŵp llywio i’r gymuned leol. Gall pobl weld beth sy'n digwydd yn Ffarm Moelyci a chyfrannu at rhai o'r penderfyniadau a wneir. Yn sesiwn mis Rhagfyr cawsom glywed gan nifer o grwpiau am eu gwaith cyfredol. Rydym wedi adolygu Blas i weld sut y gallwn gwrdd â mwy o anghenion y gymuned a chawsom fanylion sylfaenol am swyddi sydd ar y gweill.
 
Clywsom hefyd gan y grŵp Bywyd Gwyllt am reoli rhedyn ac am gynlluniau ar gyfer cwt goed newydd y grŵp Coetir.
 
Os hoffech chi wybod mwy am sut y mae’r fferm yn cael ei rhedeg ac yn awyddus i gyfrannu, dewch draw i’r cyfarfod nesaf ym mis Mawrth. Cadwch lygad ar y wefan, y bwletin a facebook am fanylion.

Cwrs WLPAN i Ddechreuwyr

 
Mae'r cwrs yn ôl! Eisiau dysgu Cymraeg yn amgylchedd gwych Ffarm Moelyci? Mae’r cwrs yn ddechrau ddydd Mercher 25 Ionawr 4-6pm ac yn parhau yn para hyd at yr haf. Dim ond £62 i bobl gyflogedig a £42 i’r digyflog.

Mulod Eryri

 
Mae Mulod Eryri wedi bod ar y safle ers tipyn bellach. Mae'n wych cael eich cyfarch gan Norman pan fyddwch yn cyrraedd y safle yn y bore. Bydd y mulod yn cael seibiant am gyfnod rŵan ar ôl gweithio mor galed yn Fron Goch.
 
Mae Rhagfyr bob amser yn gyfnod prysur o waith elusennol i Fulod Eryri. Wrth hyrwyddo ein gwaith gyda phobl a mulod eleni rydym wedi bod yn falch o gael dweud wrth bobl am ein safle newydd yn Ffarm Moelyci. Rydym wedi gallu son am y teithiau cerdded diddorol o amgylch y Ffarm, caffi Blas Lôn Las, y llwybr treftadaeth a datblygu cynlluniau ffermio. Ond nid rhywbeth ar gyfer y Nadolig yn unig yw hwn, ac wedi cwblhau'r gysgodfa a'r ystafell ddosbarth mae’r gwirfoddolwyr a’r mulod yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur yn 2017.
 
Rydym yn gweithio ar ein calendr o ddigwyddiadau yn ystod mis Ionawr, felly mae’n fis tawel o ran teithiau cerdded a gweithgareddau gyda mulod, ond cadwch olwg am ddigwyddiadau a gweithgareddau i ddod.

Coetiroedd Moelyci - Diweddariad

 
Mae’r tymor coedlannu wedi dechrau gyda gwaith yn adran 2BD Cae’r Wrach (coed cyll), y goedwig dderw hynafol (coed cyll ac ynn), yr hen drac rheilffordd (coedd cyll) ac ar hyd y nant (coed helyg). Bydd y deunydd a gynhyrchir yn cael ei ddefnyddio i wneud rhwystrau, basgedi a cherfluniau. Rydym hefyd wedi gosod llwybrau ger y cae wrth giât Moelyci. Er nad ydynt yn arwain i unrhyw le eto, y bwriad yw iddynt arwain at gaffi / siop Blas Lôn Las ar hyd yr hen reilffordd.
 
Yn dilyn ymweliad gan fyfyrwyr coedwigaeth o brifysgol Bangor, mae nifer ohonynt wedi bod yn dod i’r sesiynau Sul. Yn wir, cafwyd nifer o wythnosau digon prysur, gyda llwyau a phowlenni yn eitemau poblogaidd iawn. Mae ein cynlluniau ar gyfer codi gweithdy ffrâm bren newydd yn mynd rhagddynt. Bydd hwn yn cael ei osod ar ddarn o dir wrth ochr yr hen safle compost / y safle biomas newydd ac yn mesur 16 troedfedd wrth 32 troedfedd. Rydym yn archwilio ffyrdd o dalu am y deunyddiau, a chroesawir unrhyw awgrymiadau defnyddiol. Bydd sesiynau gwaith Dydd Mercher yn parhau ym mis Ionawr (10am - 4pm) - cyfarfod wrth y gweithdy ar y buarth. Ar hyn o bryd rydym yn coedlannu coed cyll 12 mlwydd oed ac yn priddo rhai o’r brigau a dorrir i gynyddu trwch y goedlan. Mae Sesiynau Dydd Sul yn cychwyn am 10am yn y gweithdy ar y buarth. Dewch â'ch creadigrwydd a’ch ysbrydoliaeth (a bwyd a diod) ac mi fyddwn ni’n darparu popeth arall.
 
Cysylltwch â Mike Bithell ar 01248 602397 neu e-bostiwch woodlands@moelyci.org

Rhagfyr a dechrau 2017 ar randiroedd Moelyci

 
Dyma'r adeg i wneud gwaith cynnal a chadw ar ffensys, gwelyau wedi'u codi a strwythurau eraill, cloddio pyllau newydd ac adolygu cynllun y rhandir. Rŵan fod y dail wedi marw efallai y byddwch yn penderfynu bod eich gwelyau’n rhy agos at ei gilydd a bod symud o gwmpas gyda berfa yng nghanol yr haf yn her? Rŵan yw'r amser i greu mwy o le. Wrth I gyfnodau gwyntoedd ddod yn fwy aml, yn fwy ffyrnig ac o gyfeiriadau annisgwyl, cadwch lygad ar y rhwydi sy’n diogelu cnydau gan fod colomennod yn mynd yn llwglyd ac yn bwydo ar lysiau gwyrdd organig. Mae rhai o'r rhwydi polypropylen yn ddeniadol iawn i famaliaid gyda dannedd miniog - llygod mawr o bosib, ond beth bynnag ydyn nhw efallai na fydd eich cnydau’n cael eu gwarchod gystal ag yr oeddech chi’n ei feddwl. Cadwch olwg ar ysgewyll a brocoli porffor y gwanwyn; er bod ganddynt wreiddiau enfawr maent yn cael eu sigo’n hawdd mewn stormydd gaeafol.
 
Er nad oes llawer yn tyfu ar randir ar ddechrau’r flwyddyn mae llawer o waith meddwl, breuddwydio a chynllunio i'w wneud! Mae hyn yn atgoffa rhywun o ymlacio gyda bywyd gwyll mewn ardal odidog ar ddiwrnod braf o haf.
 
Mae mwy i’r stori yma!!! I gael gwybod mwy gweler www.moelyci.org/allotments

Ysgrifennu Ar Gyfer Boddhad

Mae Jessica Clapham yn cynnig cyfres o weithdai anffurfiol ar gyfer pobl o bob oedran i roi cynnig ar ffyrdd newydd o ysgrifennu.

Pryd a lle?

Chwefror 7 Nosweithiau Mawrth 6-7.15 pm, yrn yr ysgobor, Ffarm Moelyci, Tregarth, Bangor. LL57 4BB.

www.moelyci.org/events

Swyddi Gwag

 
Bydd swyddi newydd yn cael eu hysbysebu yn y flwyddyn newydd. Cadwch lygad ar ein gwefan ac ar facebook am fanylion:
Cydlynydd ffermio
Mae'r swydd hon yn dylanwadu ar ffermio yn Ffarm Moelyci. Mae'n cynnwys sefydlu cysylltiad a gweithio gyda grŵp cymunedol, a bod yn gyfrifol am y cyfathrebu rhwng rhwydweithiau a grwpiau ffermio lleol. Yn ystod y cyfnod hwn byddwn yn llunio cynllun rheoli ymarferol ar gyfer dyfodol ffermio cynaliadwy a sut y mae'n cyd-fynd â threftadaeth, ecoleg a phorwyr presennol Ffarm Moelyci, a buddiannau’r gymuned leol.
 
Tyfwr
Byddwn yn recriwtio Tyfwr profiadol i ymuno â Carol, Coryn a gweddill tîm Blas Lôn Las. Mae hwn yn gyfle cyffrous i rywun sy’n gallu bod yn gyfrifol am dyfu llysiau a salad organig ffres ar gyfer y siop, y caffi a marchnadoedd eraill yn y polidwnneli a thu allan.

 
Staff Blaen Tŷ
Rydym yn chwilio i gefnogi Carol gyda gwaith blaen tŷ yn siop a chaffi Blas Lôn Las. Mae'r rôl yn golygu gweithio gyda staff a gwirfoddolwyr presennol a gwasanaethu'r gymuned leol. Bydd gofyn i chi weithio rhai penwythnosau, bod yn weddol hyblyg  ac yn angerddol am fwyd lleol, gweini diodydd a pharatoi prydau. Byddem yn croesawu cynigion gan bobl 'bwyd' sydd am ymuno â ni ar y daith a datblygu ystod newydd o brydau blasus yn Blas.
 
Glanhawr / Gofalwr
Wrth i weithgareddau a digwyddiadau ar y fferm gynyddu, felly hefyd y gwaith o gynnal a chadw a gofalu am y safle. I gefnogi gweithgareddau ar y safle, byddwn yn recriwtio gofalwr / glanhawr rhan amser. Gallai'r swydd hon fod yn addas i rywun sy'n chwilio am oriau hyblyg, gan weithio ar adegau gwahanol / dyddiau yn yr wythnos.
Ffarm Moelyci Twitter
Ffarm Moelyci Facebook
Gwefan Ffarm Moelyci
Ebost
Copyright © 2017 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list