Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Medi 2016
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 Bwletin Ffarm Moelyci  Medi 2016
Panad a Sgwrs
Dydd Sadwrn Cyntaf Bob Mis. Dydd Sadwrn 1 Hydref.
Ydych chi'n dysgu Cymraeg ac yn dymuno defnyddio eich Cymraed yn amlach?

Helfa Ffwng
Dydd Sadwrn 22 Hydref

Cyrsiau Hyfforddi - Tyfu eich Bwyd eich Hun
Sadwrn 1 Hydref 2016
Sadwrn 5 Tachwedd 2016

Gwyl Afalau Ffarm Moelyci
Dydd Sadwrn Hydref 15ed 11-3yp
Dewch I ddathlu cynhaeaf yr afalau
 
Llunio Y Dyfodol
"Deud Eich Deud"
Dydd Sadwrn Hydref 15fed 11-3yp

Ar 15 Hydref byddwn yn cynnal grŵp llywio ar ffurf newydd. Os nad ydych yn gwybod eisoes, rydym yn cynnal cyfarfod grŵp llywio ble fydd cynrychiolwyr ein grwpiau, ein staff ac unigolion eraill yn dod at ei gilydd i drafod materion sy'n ymwneud â'r ffarm, diweddariadau a phenderfyniadau . Mae'n gweithio'n dda gyda safbwyntiau gwahanol a phenderfyniadau ar y cyd. Rydym yn dymuno ymestyn hyn felly bydd cyfarfod 15 Hydref yn un agored ble y gall aelodau a'r gymuned gael gwybod mwy, cyflwyno awgrymiadau a dod i wybod mwy am sut mae'r fferm yn gweithio. Mae croeso hefyd i bobol i helpu trafod syniadau a darganfod atebion ar gyllidebau cyfyng.
Y Gofod Tyfu
 
Mae'r haf wedi dal ei dir yn y Gofod Tyfu ym mis Medi, er bod yr hydref yn dangos ei wyneb wrth iddi dywyllu'n gynt ac oeri gyda'r nos. Mae tywydd braf diwedd yr haf wedi hybu'r broses aeddfedu yn y polidwneli ac mae'n amser hau ar gyfer cnydau'r gaeaf.
 
Mae'r glaswellt yn ffynnu mewn tywydd cynnes, a'r gloÿnnod byw yn yr ardd flodau a'r glöyn mawr gwyn yn ein herio drwy ddodwy ar y brassicas er gwaethaf y rhwydi.
 
Cynhaliwyd dau gwrs llwyddiannus yn y Gofod tyfu ym mis Medi, gyda chynulleidfa dda yn y ddau. Ceir rhagor o wybodaeth yn fuan am gyrsiau tyfu misol sydd yn cychwyn ym mis Hydref.
 
Mae grŵp newydd o Goleg Menai yn dod i'r Gofod Tyfu bob dydd Mawrth i ennill profiad gwaith mewn garddwriaeth. Mae'n  andros o braf cael pobl fanc, prysur o amgylch y lle.
 
Cofiwch fod llawer o waith y Gofod Tyfu'n cael ei wneud gan wirfoddolwyr. Dewch draw i ymuno â ni am 10am unrhyw ddydd Iau. Mae croeso cynnes i wynebau newydd, a phanad a bisgedi ar gael!
 
Gwyl Afalau

Dewch I Ddathlu Cynhaeaf Yr Afalau
 
  • Chwaraeon Afalau
  • Adnabod Eich Coed A’ch Afalau
  • Gwneud Hylif & Blasu
  • Cynlluniau Perllau Moelyci
 
 

Dydd Sadwrn 22 Hydref, 2-5pm

Dewch i ddarganfod byd ffwng Ffarm Moelyci a dysgu eu hadnabod dan arweiniad yr arbenigwr ffwng, Nigel Brown.
Mae hwn yn ddigwyddiad blynyddol a poblogaidd - dewch draw i weld sawl math gwahanol y ffwng sydd yn y coed a'r caeau o amgylch Ffarm Moelyci.

Mae hwn yn ddigwyddiad rhad ac am ddim, ond rydym yn awgrymu rhodd o £3
Mis Medi yn y rhandiroedd
 
Y dyddiau gorau ar y rhandiroedd ym mis Medi yw'r rhai lle mae golau'r haul yn taro hadau ysgall a helhyglys hardd. Er nad oes croeso mawr i'r hadau, maen nhw'n gwneud iawn i raddau am y ffaith fod yr haf wedi dod i ben. Felly hefyd y pryfed teiliwr yn hedfan i bob cyfeiriad, gweoedd pryfed cop yn llawn gwlith, a sgrech y coed a'r wiwer yn casglu mes ger y coed derw ac yn eu claddu yn y rhandiroedd - does dim rhyfedd bod cymaint o blanhigion derw ifainc yma. Mae'r fwyalchen a'r fronfraith yn dal i wledda ar fwyar duon, eirin duon, afalau surion, ysgaw, egroesen a chriafol y moch o amgylch caeau'r rhandiroedd. Mae rhai tenantiaid yn casglu egroes a chriafol y moch i wneud gwain a syrup i leddfu anwydau’r gaeaf.
 
Ar y rhandiroedd rydym yn codi cennin a calabrese, ac mae'n braf cael newid wedi wythnosau o amrywio rysetiau courgettes. Mae wedi bod yn flwyddyn dda ar gyfer betys cochion, ffa, pannas a seleri. Cafodd bresych a blodfresych ar rai rhandiroedd eu difetha gan y gwlithod, mae'r nionod wedi dioddef oherwydd tywydd gwlyb a'r pwmpenni wedi pwdu oherwydd diffyg haul ym misoedd Gorffennaf ac Awst. Ar y llaw arall mae mafon yr hydref wedi ffynnu ac mae yna gnwd da o afalau hefyd.
 
Wrth i fisoedd y gaeaf agosáu, mae rhagor o randiroedd ar gael. Os hoffech chi gael rhandir, neu os hoffech chi ddod i gael golwg arnyn nhw, ffoniwch 01248 602 793 neu e-bostiwch allotments@moelyci.org. Mae hwn yn gyfnod da i fwrw ati, ac i reoli'r chwyn a pharatoi'r rhandir yn barod ar gyfer y flwyddyn newydd.

Blas Lôn Las

Yn ogystal â'r holl ffrwythau a llysiau gwych  sy’n llenwi’r siop y mis yma yn barod i chi wneud pob math o jam a siytni blasus... rydym yn hynod o falch fod gennym ein mêl ein hunain diolch i Gareth, Maria a’u gwenyn!! Mae'n andros o gyffroes gweld ein cynnyrch cyntaf dan label Blas Lôn Las ar werth. Gair o rybudd ... mae o'n eithaf prin ac yn gwerthu fel slecs!
 
Mae cynnyrch newydd megis bara Pantique, rhyg, hadau pwmpen, ceirch a haidd, pasteiod cig eidion a chwrw, berw dŵr Moelyci yn dal i gyrraedd y siop, ac rydym bellach yn cynnig amrywiaeth o datws drwy'u crwyn gyda llenwadau amrywiol, cawliau cynnes a rholiau ffres.
 
Bydd ymwelwyr â'r siop wedi gweld fod y tu mewn yn cael ei ailwampio. Bydd hyn yn hwyluso'r profiad o siopa a bwyta yn y caffi i'r staff a'r cwsmeriaid.
Cosyn Cymru
 
Wedi mis prysur yn recordio eitem ar gyfer Ffermio S4C, jyglo Gŵyl Fwyd Biwmares , Marchnad Ogwen (diolch i Ruby Bye am ei help) a gwneud caws fel arfer, doeddwn i ddim yn gallu mynd i briodas Calum Muskett a Gabriel Lees (Abercaseg) yn Dorset. Ond, roedd cacen gaws Cosyn Cymru yno yn fy lle. Olwyn gyfan o Gaws Chwaral ar y gwaelod, caws Môn Las (Caws Rhyd y Delyn) yn y canol, Caws Calan ar y pen, a Brefu Bach o amgylch yr ymyl. Llongyfarchiadau a phob lwc i'r ddau ohonynt!
 
O ganlyniad i sibrydion Tsieineaidd yn newid caws yn gacennau caws ac yna'n gacennau, roedd Clwb Rotari Abergele'n disgwyl arddangosiad bobi ar gyfer sgwrs mis Medi. Cawsant eu synnu felly pan gyrhaeddais i â darn mawr o Olwyn Fawr a chasgliad o hanesion caws o Ffrainc! Cafwyd noson ddifyr iawn, a diolch i Abergele am y croeso cynnes er gwaethaf y tro annisgwyl.
Cyrsiau Hyfforddi - Tyfu eich Bwyd eich Hun

Bydd cyrsiau’n rhedeg yn rheolaidd driwyr gaeaf a'r gwanwyn yn y Gofod Tyfu. Byddant yn cyfuno dysgu damcaniaethol ac ymarferol, wedi'i deilwra i ofynion y rhai sy'n mynychu, ac yn arwain at lwyddiant wrth dyfu eich cnydau eich hun.
 
£10

Cadwch le drwy ein gwefan, neu e-bostiwch office@moelyci.org.
 
Cymerwch ran!
 
Mae nifer fawr o ffyrdd i fod yn rhan o weithgarwch Moelyci - naill ai fel gwirfoddolwr neu drwy un o'n grwpiau.
 
Mae sesiynau gwirfoddoli’n cynnwys:
 
  • Dydd Iau 10am - 4pm yn yr Ardd Fasnachol yn y Gofod Tyfu
  • Dydd Mercher a Dydd Sul:  10am ymlaen gyda'r Grŵp Coetiroedd a Chadwraeth.
  • Mae croeso bob amser i wirfoddolwyr yn y siop hefyd.
 
Beth am ymuno ag un o'n grwpiau? Oes gennych chi ddiddordeb mewn bywyd gwyllt ar y Ffarm, Iechyd a Lles neu fwyd? Neu beth am fod yn aelod o Bwyllgor y Rhandiroedd? Os ydych hi'n un am her, rydyn ni'n chwilio am bobol newydd i ymuno â grŵp llywio bychan i ffurfio grŵp rheolaeth fydd yn edrych ar gyllidebau ac arian, ac yn adrodd yn ôl i'r grŵp llywio ehangach.
 
Ar 15 Hydref byddwn yn cynnal grŵp llywio ar ffurf newydd. Os nad ydych yn gwybod eisoes, rydym yn cynnal cyfarfod grŵp llywio ble fydd cynrychiolwyr ein grwpiau, ein staff ac unigolion eraill yn dod at ei gilydd i drafod materion sy'n ymwneud â'r ffarm, diweddariadau a phenderfyniadau . Mae'n gweithio'n dda gyda safbwyntiau gwahanol a phenderfyniadau ar y cyd. Rydym yn dymuno ymestyn hyn felly bydd cyfarfod 15 Hydref yn un agored ble y gall aelodau a'r gymuned gael gwybod mwy, cyflwyno awgrymiadau a dod i wybod mwy am sut mae'r fferm yn gweithio. Mae croeso hefyd i bobol i helpu trafod syniadau a darganfod atebion ar gyllidebau cyfyng.
Ffarm Moelyci Twitter
Ffarm Moelyci Facebook
Gwefan Ffarm Moelyci
Ebost
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list