Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Mwarth 2017
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 Bwletin Ffarm Moelyci  Mwarth 2017

Noson Gyri - Dewch i hel eich bol

 
Rydym wedi cael camoliaeth uchel iawn o’r nosweithiau blaenorol gyda chamoliaeth o safon y darpariaeth ar lleoliad o fewn yr yasgubor su ar gael i’w llogi.
 
Rydym yn meddwl am wneud y nosweithiau yma yn rhai rheolaidd. Mae’r un nesaf ar nos wener y 24ain o Fawrth. Mae Elen Cae Gwyn wedi creu bwydlen amrywiol gyda dewis o wahanol fathau o gyri … ar darn gorau cewch drio a bwyta cymaint o’r gwahanol rai a da chisio a mynd nol am fwy!!
 
Mae archebu flaen llaw yn hanfodol, ar ein gwefan www.moelyci.org/events​ neu ffoniwch ar 01248 602 793

Blas Lôn Las

Mae’r haul yn twynu ac rydym yn gobeithio y byddwch i gyd yn dod i ranu ein cynnyrch a nwyddau newydd su wedi cyrradd ni yma yn Blas Lon Las mis yma.
Fel maer mwyafrif ohonoch wedi gweld ar y teledu yn ddiweddar, rydym nawr  yn gwerthu llaeth ffres o fferm Madryn Isaf, Pen-llyn. Rydym yn cynnig llaeth cyflawn, hanner sgim , sgim a’r trysor mwyaf llaeth………
 
Cyflenwad ffres yn cyrradd y siop dydd mercher,gwener a dydd sadwrn. Maen bosib i chi archebu flaen llaw er mwyn gneud yn siwr fydd gennym ddigon ar eich cyfer!! Rydym hefyd yn gwerthu hufen dwbwl,hufen chwipio a hufen sengl or un fferm.

Bydd Sul y Mamau gyda ni ymhen ychydig, felly dewch a mam draw i Blas lon Las i’w thretio i un on ‘Te Brynhawn arbennig i Ddau’ su bellach yn cael ei ddarparu yma. O fewn y pecyn byddwch yn cael danteithion blasus safri ynghyd a chacennau godidog  a hyny o de neu goffi fyddwch ei angen i olchi’r cwbwl i lawr am £25. Mae archebu flaen llaw yn hanfodol.

Cynnyrch arall o Ben-Llun yw’r iogwrt newydd o gwmni ‘Daffodil Foods’.  Iogwrt melfodaidd gyda haenau o ffrwythau wedi ei baratoi gan ddefnyddio llaeth lleol wedi ei feithrin a bifidobacteria. Dim ychwanegiadau na lliwiau artiffisial , dewis iachus.

Dewch i rannu a thretio eich hun!! Nwyddau newydd yn ein cyrraedd yn wythnosol… edrach ‘mlaen ich gweld yn fuan!!!
Carol Williams
Pasg

Mae’r Pasg yn hwyr eleni… edrychwch ar ddigwyddiadau’r siop i weld be sy’n mynd ymlaen.
 
Swyddfa / ty ar gau drwy gydol y pasg
 
Dydd Lau 13 Ebrill Ar Agor 9-5
Dydd Gwener Da 14 Ebrill Ar Gau
Dydd Sadwrn 15 Ebrill Ar Gau
Dydd Sul 16 Ebril Ar Gau
Dydd Llun 17 Ebrill Ar Gau

Dydd Mawrth 18 Ebril Ar Agor 9-5
 
Siop
 
Dydd Lau 13 Ebrill Ar Agor 11-5
Dydd Gwener Da 14 Ebrill Ar Agor 11-6
Dydd Sadwrn 15 Ebrill Ar Agor 11-5
Dydd Sul 16 Ebril Ar Agor 11-4
Dydd Llun 17 Ebrill Ar Gau
Dydd Mawrth 18 Ebril Ar Gau

Safle Tyfu

Mae mis mawrth yn golygu pob dim yn dechrau tyfu. Mae’r llysiau a heuwyd ddiwedd flwyddyn diwetha yn aeddfedu a mae llwyth o ddanteithion blasus yn barod iw cyneafu a’i mwynhau.

Mae llu o ber-lysiau wedi ei meithrin yn barod i’w gwerthu yn marchnad hadau Conwy ar Fawrth y 27ain, felly dewch draw i ddweud helo ac am sgwrs.  Rydym yn tyfu nifer o
ber-lysiau newydd eleni...nifer ohonynt gyda rhinweddau meddyginiaethol.

Mae’r WOOFER ( willing workers on organic farms ) cyntaf o 2017 wedi treulio amser gyda ni yma. Nakane o ardal y Basque yn Sbaen. Rydym yn edrach ymlaen i gyd-weithio gyda nifer ohonynt yn ystod y tymor tyfu i ddod.

Mae’r grwp gwithgar o Goleg Menai yn dal i ddod atom yn wythnosol… grwp gweithgar tu hwnt bob amser yn hapus ac yn llawn brwdfrydedd!!
Coryn Bye

Grwp Bywyd Gwyllt

Mae saga llygoden y cynhaeaf yn parhau.

Ar ol ysgrifennu yn mis Tachwedd, fod ein ymdrechion i ddarganfod y llygoden unigriw yma wedi methu, yn mis Ionawr, darganfyddais nyth mewn lloches gwelltog ar y ffridd. Yn anffodus, nid oedd y llyniau a gymerwyd o’r nyth yn medru dangos heb amhaeaeth mae nyth llygoden y cynhaeaf oedd wedi adeiladu’r nyth, bydd rhaid aros nes bydd y nyth yn wag er mwyn gwneud astudiaeth mwy manwl. Fodd bynnag, yn ystod gweithgaredd yma rai blynyddoedd ‘nol daeth rhiwun at Rebecca Clews-Roberts sy’n gweithio i ‘Natural Resources Wales’ a dweud eu bod wedi gweld Llygoden y cynhaeaf yn Moelyci. Os mae chi oedd y person yma a fydddech cystal a chysylltu a mi.
John Bratton

Rhandiroed

Awydd cael rhandir? Gyda golygfeydd godidog, caffi, a chyd aelodau cyfeillgar? Mae gan Ffarm Moelyci randiroedd ar gael i’w rhentu, yn barod i’w defnyddio. Os oes gennych ddiddordeb mae gennym wahanol feintiau ar gael. Cysylltwch a ​allotments@moelyci.org ​neu 01248 602 793.
Er gwaetha’r gwynt ar glaw mae yna rhai wedi cychwyn trin a thrafod eu rhandir. Tydi’r rhagwelion ar gyfer mis mawrth yn edrach fawr gwell….berig ma swatio wrth y tan ydi’r cynllun gora! Maen amser prynu tatws had a cychwyn eu egino. Mae ddewis gwerth chweil yn siop Evans, Porthaethwy. Ar ol rhoi cynnig ar sawl math rydym wedi darganfod mae Charlotte sy’n gneud ora ran tatws ail gynnar a Pink Fir Apple fel prif gnwd. Mae blas da ar Pink Fir Apple ac maent yn cadw’n werth chweil.
 
Gellir plannu ffa a chennin ar hyn o bryd mewn potiau dwfn a’i plannu allan yn hwyrach mlaen rol ir pridd gynhesu. Peidiwch a phlannu allan nes mis Ebrill ,ond gallwch archebu eich hadau. Rydym ni yn hoff o gwmni hadau Tamar, cwmni hadau garddio organic a chwmni ‘Brown Envelope Seeds’ sy’n gwmni o dde-orllewin Iwerddon.
 
Os oes gennych gennin codwch nhw cyn iddynt redeg i had. Torrwch 2 gennin, moron a thaten i fyny’n fan. Ffriwch yn ysgafn mewn menyn neu olew am 10 munud cyn ychwanegu 1 ltr o stoc, coginiwch nes bydd y llysiau’n feddal yna hylifwch...Blasus!!
George Smith

Pwt y Berllan

Gwelwyd y blodau cyntaf ym mherllan Cae Mariad eleni ar goeden mirabelle ar 3 Chwefror. Syndod braidd, ond yn dangos efallai mor fwyn mae hi wedi bod.

Dau ddyddiad sydd i’w cofio. Y cyntaf yw ein diwrnod tocio coed ffrwythau a chynnal perllan gydag Ian Sturrock ddydd Sadwrn 11 Mawrth. Bydd Ian yn ein diddanu a dysgu o’i stôr o wybodaeth am sut i blannu ac edrych ar ôl coed ffrwythau. Byddwn yn dechrau am 10.00 o’r gloch.

Yna, bwriadwn ddathlu’r gwanwyn gyda diwrnod blodau yn y berllan ar ddydd Sul 15 Mai, a’r thema fydd natur yn ysbrydoli’r meddwl a’r awen. Byddwn yn ceisio cael amrywiaeth o ddigwyddiadau celf, cerdd, cerdded, a gwybodaeth am berllanau. Byddwn hefyd yn dechrau hel straeon a hanes perllanau a choed ffrwythau lleol, felly dechreuwch feddwl am dreftadaaeth perllanau eich ardal!
Gwerthfawrogwn gyfraniadau o gacennau, ac efallai bod rhai ohonoch chi yn teimlo awydd i gymryd rhan un ai ar y diwrnod, neu wrth drefnu ymlaen llaw. Croeso i unrhyw gyfraniadau creadigol ac ymarferol! Rhowch wybod i ni yn orchards@moelyci.org

Mae’r grŵp yn cyfarfod am 9.30 ar fore dydd Gwener i weithio ar whanol dasgau ac i gynllunio’r diwrnod.
Judith Kauffman
Moelyci's Rock Cannons
Daeth Julie a minau ar draws y Rock Cannon yma .Mae’r un yma yn y llun wedi ei leoli wrth gornel cae y mulod wrth ymyl y coed sycamorwydden.
 
Mae Rock Cannon yn unigriw i Ogledd Cymru yn enwedig i ardaloedd y chwareli. Maent wedi eu gwneud o dyllau a fyddai’n cael ei llenwi gyda chymysgedd o lwch llechi a phowdwr-gwn. Mae rhychau wedi eu cerfio rhwngth y tyllau ( fel yn un ni) a fyddain cael ei llenwi gyda mwy o bowdwr i chwythu mewn dilyniant. Defnyddir nhw ar achlysuron arbennig rhwngth y 18 a 19 chanrif. Roedd swn unigriw i bob un ac wrth gwrs roedd rhaid bod yn ofalus faint o bowdwr a ddefnyddir rhag chwythu’r graig yn deilchion.

Mae gennym 3 ohonynt ar ein tir yma yn Moelyci. Mae 12 twll yn yr un yma ond mae 195 o dyllau yn yr un sydd yn y Parc, y mwyaf o fewn gogledd cymru.
Dave Ellis

Ras Moelyci

A dyma ganlyniadau’r ras
Am ddiwrnod ffantastig!!

Daeth 136 o redwyr ynghyd i gystadlu yn un or rasus cychwynnol yng nghalendr rhedeg mynyddoedd yma yn Moelyci.Doedd y tywydd ddim yn ffafriol gyda glaw ac eira drwyr dydd. Roed yr holl law yn gneud y trac yn eitha llithrig ac yn arafu’r rhedwyr ac ni dorwyd y record a sefydlwyd yn 2012 am gwbwlhau y ras. Roedd brwydro brwd am y safleoedd blaen .
 
Yn gyntaf dros y llinell oedd Math Roberts, clwb rhedeg St Davids mewn amser penigamp o 36.27
 
Y ferch gyntaf oedd Miranda Grant,clwb rhedeg Eryri mewn amser o 43.45
 
Buddugwyr y V50 Steve Toogood Rhedwyr Buckley (45.08) a Emma Collins Denbigh Harriers(55.08)
 
Ennillydd dynion y V60 oedd Stephen P Jones Eryri 45.02. Ennillydd y merchedV60 oedd Maggie Oliver Eryri 79.59 Enillydd y V70 dynion oedd John Morris rhedwyr Buckley 58.25 Nid oedd dim merched yn cystadlu yn y V70
 
Cawsom 14 rhedwr ifanc ar ennillydd oedd Gwion Rhys Evans Eryri Harriers mewn amser ffantastig o 12.10
 
Cafwyd diwrnod gwerth chweil a llawer o ddiolch ir tim o wirfoddolwyr a hwylusodd y diwrnod. Llawer o ddiolch i Julie Rodgers a thim Moelyci am ei cyd-weithrediad au cymorth yn y trefniadau ar y dydd.
 
Edrach ymlaen ich gweld i gyd y flwyddyn nesa.
Diolch un fawr iawn.
Gary Porter Jones

Elsie Lake

Hoffem yrru ein cyd-ymdeimlad dwysaf i deulu Elsie Lake. Bu farw Elsie yn ddiweddar a bydd colled ar ei hol...cefnogwr brwd ac ymwelydd chyson a ni yma yn Moelyci. Byddwn yn colli ei gweld yn cerdded ei chwn ar hyd lwybrau’r ffarm yn ddyddiol. Hwyl fawr Elsie, cwsg yn dawel.
 
Ffarm Moelyci Twitter
Ffarm Moelyci Facebook
Gwefan Ffarm Moelyci
Ebost
Copyright © 2017 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list