Copy
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma

Bwletin Mai 2016

Mae Ffarm Moelyci ar agor. Mae llysiau a blodau yn ffynnu yn y Gofod Tyfu. Mae'r siop a'r caffi yn parhau i ddenu llawer o gwsmeriaid i brynu cynnyrch lleol a gyda'r tywydd braf mae'r rhandiroedd yn fwrlwm o weithgarwch, yn union fel gweddill y fferm.

Dewch i'n gweld ni yn Sioe Dyffryn Ogwen eleni
Bydd Ffarm Moelyci unwaith eto yn Sioe Dyffryn Ogwen eleni ar 11 Mehefin. Y llynedd roedd gennym stondin lysiau ond eleni rydym yn gobeithio rhoi blas o'r label newydd Blas Lôn Las bawb - ein caffi a siop a gofod tyfu ar gyfer ddysgu sut i dyfu. Gan fod y Ffarm bellach ar agor ar gyfer busnes byddwn hefyd yn cynnig blas ar ein cynlluniau ynni adnewyddadwy, ein rhandiroedd a - gyda lwc - ein menter moch newydd.
 
Grŵp Bywyd Gwyllt Moelyci (y Grŵp Ecoleg gynt)
 
Fel y gallwch weld rydym wedi newid ein henw i "Grŵp Bywyd Gwyllt". Mae'r grŵp wedi bod yn chwilio am system storio data ar gyfer holl gofnodion bywyd gwyllt Moelyci ac rydym wedi cytuno bod y safle cofnodi biolegol ar-lein iRecord yn gweddu orau i'n hanghenion. Er mwyn hwyluso cofnodi data a chynnwys gwybodaeth leoliadol rydym yn gobeithio datblygu map lleoliad o'r fferm gyda chymorth tenant Moelyci Becky, sy'n gweithio gyda GIS (systemau gwybodaeth ddaearyddol).
 
Mae'r gwaith o gynhyrchu cynllun fferm ar gyfer Moelyci yn mynd yn ei flaen, a bydd y Grŵp Bywyd Gwyllt yn gweithio gyda grwpiau eraill i hwyluso hyn.
 
Mehefin yw'r cyfnod hedfan ar gyfer y Brith Berlog Fach, glöyn byw sydd ond i'w gael mewn ardaloedd lle nad yw'r borfa wedi cael ei thrin a lle mae fioled neu fioled y gors yn tyfu. I unrhyw un sydd â diddordeb mewn cael golwg mae'r cynefin hwn i'w gael ar y Ffridd, yn enwedig y darn uchaf.
 
© Alice Smith
Brith Berlog Fach
Alice Smith - ar ran Grŵp Bywyd Gwyllt Moelyci.
Y Lle Tyfu
 
Mai yn fis prysur iawn yn Y Gofod Tyfu. Mae cnydau swmpus ar y planhigion a heuwyd dros y gaeaf yn y polidwneli, ac mae cnydau'r haf yn aros i gael eu plannu allan wrth i gnydau'r gaeaf ddarfod. Mae'n gyfnod cyffrous. Erbyn diwedd y mis, gobeithio y bydd llawer o'r cnydau haf yn eu lle.
 
Mae'r planhigion wedi bod yn gwerthu'n ac rydym wedi bod i bedair marchnad gwanwyn yn gwerthu llawer o blanhigion a pherlysiau. Mae gwerthiant llysiau wedi ehangu gyda llysiau dail gwych, cêl a broccoli ar gael yn y siop.
 
Dewch i weld y llysiau haf sydd gennym i'w gwerthu. Mae amrywiaeth o blanhigion ar gael hefyd ar gyfer datblygu eich gardd dorri eich hun.
 
Mae'r ardd torri yn cael ei phlannu fesul dipyn. Mae'r penigan barfog yn blodeuo yn y polidwnnel a'r blodau cyntaf yn dod ar y pys melys.
 
Mae'r llysiau tu allan yn araf i ddatblygu yn dilyn mis Ebrill oer a thywydd sych, ond byddant yn dod yn ei blaenau'n fuan gyda thywydd cynnes a gwlyb mis Mai.
 
Dewch i weld beth sy'n tyfu.
Y Caffi a'r Siop
 
Braf yw cael estyn croeso cynnes i Carol Williams, rheolwraig newydd y siop. Bydd Carol yn cymryd yr awenau gan Dave ac yn parhau i ddatblygu'r siop, ymestyn yr oriau agor a datblygu'r caffi. Rydym yn edrych ymlaen at ei chyfraniad ac yn ei chroesawu fel aelod o dîm y staff.
 
Mae'n dristwch mawr gorfod cyhoeddi fod Becws Hadau Pwmpen ym Mhorthaethwy yn cau ddiwedd fis Mai. Newyddion trist iawn gan fod llawer o'n cwsmeriaid wrth eu boddau gyda'u cynnyrch a byddwn i gyd yn colli'r cacennau tatws. Byddwn yn edrych am gyflenwyr newydd ar gyfer bara, cacennau a blasusfwydydd lleol, ond os oes gennych unrhyw syniadau a chysylltiadau cofiwch adael inni wybod. Yn y cyfamser rydyn yn diolch o galon i Claire a'r staff am eu cyfraniad dros y flwyddyn olaf.
 
Os hoffech chi dreulio ychydig o amser yn y caffi a'r siop, rydym yn falch bob amser o gael gwirfoddolwyr. Gallwch ddysgu trin til neu sut i fod yn farista. Cysylltwch â siop@moelyci.org i drefnu sesiwn flasu.
Mis Mai ar y Rhandiroedd
 
Mae mis Mai ar y rhandiroedd yn golygu golau llachar, gwawr cynnar a chymylau o flodau afal ar gyrion y rhandiroedd. Mae'r ddraenen wen yn gorchuddio'r cloddiau ym Moelyci a byddai'n beth da i dyfwyr llysiau sy'n awyddus i hybu bioamrywiaeth wneud lle ar gyfer o leiaf un ddraenen wen ar un o'r ffiniau. Gall y ddraenen wen gyffredin gynnal mwy na 300 o bryfed, ac mae lindys llawer o wyfynod yn bwydo arni. Mae pathewod yn bwyta'i blodau a gwenyn a peillwyr yn gwledda ar y neithdar. Mae'n darparu cysgod trwchus ar gyfer adar sy'n nythu ac yn yr hydref mae'r coch dan adain, y socan eira a'r fronfraith yn casglu'r ffrwythau. Ym mis Mai mae ar y gwair wth byllau'r rhandiroedd mae gwas y neidr yn gadael y chwiler, yn sychu ei adenydd newydd ac yn dangos fflach o liw syfrdanol wrth hedfan heibio. Ar ôl tua 21 diwrnod fel grifft, mae'r llyffant ifanc yn gadael ei jeli amddiffynnol fel penbwl, gydag organau, tagellau a chynffon hir.
 
Ond gall mis Mai hefyd fod yn her i dyfwyr y rhandiroedd. Ym Moelyci rydym wedi cael mwy o gyfnodau sych ym mis Mai nag ar unrhyw adeg arall - hyn sydd fwyaf niweidiol i blanhigion ifanc. Mae'n bwysig cadw'r pridd yn llaith, a chofiwch gadw pob cynhwysydd dŵr y llawn cyn bod eu hangen - mewn cyfnod poeth annisgwyl efallai na fydd rhai planhigion ifanc yn ymdopi heb rywfaint o gysgod. Mae cnu hefyd yn ddefnyddiol yn erbyn cenllysg hwyr, rhew, glaw trwm neu wyntoedd oer.
 
Rydym yn gwneud cynnydd ardderchog gyda chyflenwad dŵr cynaliadwy, rhywbeth y mae deiliaid rhandiroedd wedi dymuno ei gael ers cryn amser. Bydd y trefniant gwasanaeth newydd y mae'r deiliad wedi cytuno arno yn gwneud gwahaniaeth mawr iawn hefyd, gan y bydd y llwybrau troed yn cael eu cynnal yn llawer gwell ac felly dylai'r safle fod yn lle sy'n cael ei gynnal, yn daclus a diogel i bawb ei fwynhau.
 
Mae wyth o ddeiliaid newydd wedi ymuno â ni ers mis Tachwedd ac maent i gyd wrth eu boddau â'r golygfeydd dros y Carneddau. Mae'n rhaid bod hwn yn un o'r mannau prydferthaf yng Nghymru i gael rhandir.
 
Mae un neu ddau o randiroedd yn wag ar hyn o bryd, felly os hoffech chi gael rhandir, cysylltwch â ni ar:  allotments@moelyci.org neu ffoniwch Swyddfa Ffarm Moelyci ar 01248 602793.
Grŵp Iechyd a Lles
 
Mae criw bach o wirfoddolwyr ar y fferm wedi dod ynghyd i ffurfio grŵp Iechyd a Lles. Gweithgaredd cyntaf y grŵp fydd cynnal dosbarthiadau coginio iach a fydd ar gael i'r bobl yn ein cymuned.
 
Bydd gwirfoddolwyr sy'n dymuno cyfrannu at ddysgu'r dosbarthiadau hyn yn cael hyfforddiant am ddim gan adran ddietegol y GIG. Bydd gwirfoddolwyr yn gwneud 5 awr (diwrnod) o hyfforddiant unwaith yr wythnos dros gyfnod o 5 wythnos. Bydd un diwrnod ychwanegol o hyfforddiant ar gael i unrhyw un a hoffai ddysgu'r cyrsiau hyn i lefel WEA.
 
Os hoffech chi ymuno â ni i ddysgu'r cwrs hwn bydd croeso mawr ichi. Cysylltwch â healthandwellbeing@moelyci.org neu ffoniwch swyddfa'r fferm ar 01248 602793.
 
Diolch yn fawr
Maria
Ynni Ynni Ynni
 
Mae gan Ffarm Moelyci gynlluniau ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy ar y fferm; biomas i wresogi'r swyddfeydd a'r gweithdai, rhai celloedd ffotofoltaig, a thyrbin gwynt bach i greu trydan i ni. Yn ddiweddar rydym wedi gweld llwyddiant mawr Ynni Ogwen gyda'u cynnig o gyfranddaliadau cymunedol a fydd yn gweld eu cynlluniau ynni dŵr yn cael eu hadeiladu yn ddiweddarach eleni. Ynghyd â mentrau cydweithredol adnewyddadwy cymunedol eraill yn yr ardal rydym wedi ffurfio Cyd Ynni er mwyn rhannu syniadau, adnoddau ac o bosibl ein helpu ni i gyd i ddatblygu ein cynlluniau ynni adnewyddadwy yn fwy effeithiol. Cadwch eich llygaid ar agor am fwy o newyddion, ac os hoffech chi ddysgu am ynni adnewyddadwy neu gymryd rhan mewn cynllun yn Ffarm Moelyci, yna cysylltwch â ni.
 
Un cyfle sy'n cael ei arloesi gan Cyd Ynni ac sydd ar gael i drigolion y dyffryn yw Ynni Lleol. Mae'r prosiect peilot hwn yn chwilio am 100 o gartrefi lle y gellir gosod mesuryddion deallus a fydd yn caniatáu prynu ynni adnewyddadwy lleol (gan un o'r cynlluniau ynni dŵr lleol) am bris a allai fod yn is. Golyga hyn defnyddio ynni mewn modd mwy deallus a'r potensial i gynnal eich cartref am lai o arian.
Sut i gysylltu â ni ...
 
Rydym wedi treulio peth amser y tu ôl i'r llenni ar y Ffarm yn cael trefn ar y systemau cyfrifiadurol. Un o'r tasgau hyn oedd trefnu'r cyfeiriadau e-bost a sut yr ydych yn cysylltu â ni.
 
Isod mae rhestr o grwpiau a mentrau a sut i gysylltu â nhw@
 
Gwybodaeth Gyffredinol        office@moelyci.org
Cyllid                                                 finance@moelyci.org
Rhandiroedd                                 Allotments@moelyci.org
Bywyd gwyllt                                 Wildlife@moelyci.org
Coetir                                               Woodlands@moelyci.org
Siop                                                   siop@moelyci.org
Yr Ardd Fasnachol                       TheGrowingSpace@moelyci.org
 
Mae ein rhif ffôn yn aros yr un fath ond yn fuan byddwch yn gallu cysylltu'n uniongyrchol â'r siop a'r Man Tyfu ar wahan.
Gefail ar rent
Ychydig iawn o bobl sy'n gwybod bod gefail sy'n gweithio ymysg tai allan y fferm. Mae'n fach ac yn fwyaf addas ar gyfer nwyddau haearn pensaernïol ac ar gael i'w llogi naill ai fesul diwrnod neu am gyfnod hirach os ydych yn gyw gof!
Odynau Gwydr
Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwydr? Gwydr pensaernïol neu waith crefft? Mae gan Ffarm Moelyci fynediad at dair odyn gwydr bron yn newydd ac rydym yn chwilio am rywun a hoffai eu defnyddio (yn ddelfrydol yn un o'n gweithdai ni) ar gyfer busnes newydd, addysgu neu ar rent er pleser?
Swyddfeydd ar rent
Oeddech chi'n gwybod bod ffermdy Moelyci bellach yn ganolbwynt i fentrau bach? Gyda swyddfeydd a gofod desg ar gael ar rent fesul diwrnod, wythnos neu fis mae pump o fusnesau bach eisoes yn rhentu gofod, yn datblygu eu busnesau ac yn mwynhau coffi gwych a sgyrsiau buddiol. Os hoffech wybod mwy:  office@moelyci.org
Y Gegin
Efallai nad ydych yn gwybod bod y gegin yn barod i'w gosod ar rent i'r gymuned. Ar gael i'w llogi fesul ½ diwrnod neu fesul diwrnod llawn, mae gan y gegin y rhan fwyaf o'r anghenion sylfaenol sydd eu hangen ar unrhyw gegin hyfforddi neu gyfleuster masnachol. Oes gennych chi ddiddordeb mewn dechrau microfusnes ac nad ydych am i fuddsoddi? Beth am sefydlu clybiau coginio neu grŵp cymunedol? Gallech hefyd cynnal eich partïon, bwytai dros dro neu eich nosweithiau eich hun.
 
Cysylltwch â ni i gael gwybod mwy: office@moelyci.org
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp