Copy
View this email in your browser
 Bwletin Ffarm Moelyci Mawrth 2016
Y Lle Tyfu
Mae'r Gwanwyn yn prysur agosáu yn y Gofod Tyfu.
 
Yn y polidwnneli mae cnydau newydd yn cael eu cynhaeafu, gan gynnwys dail salad, cêl a phersli. Mae planhigion ifanc yn cryfhau yn barod at gael eu gwerthu yn y gwanwyn, a llond gwlad o hadau'n prysur egino .
 
Mae planhigion y tu allan i'r Feithrinfa wedi cael eu tacluso. Mae llawer ohonyn nhw bellach ar werth a bydd yr ystod yma o blanhigion yn ehangu wrth i'r tymor fynd yn ei flaen. Dewch draw i weld beth sydd ar gael, yn enwedig ein dewis cynyddol o berlysiau.
 
Mae adran newydd yn cael ei datblygu yn y Gofod Tyfu, ar yr ochr draw i'r llwybr. Mae'n llecyn heulog, braf ac yn broject parhaus sy'n cael ei ddatblygu gan wirfoddolwyr. Rydw i'n edmygu eu gwaith yn fawr iawn.
 
Dewch draw ar ddydd Iau rhwng 10am a 4pm i gyfarfod y gwirfoddolwyr eraill. Mae digonedd o bethau i'w dysgu a'u gwneud; chwynnu, taenu, hau hadau, pigo allan a photio, a llawer o waith i baratoi'r tir a thocio llwyni yn y cae ffrwythau. Dewch i ymuno â'r criw!
 
Os hoffech chi inni dyfu unrhyw beth, cofiwch roi gwybod. Dewch i edrych o amgylch yr ardd, mae croeso i grwpiau yng Ngofod Tyfu Moelyci.
Coryn Bye
Allotment Caravan
Mis Mawrth yn y Rhandiroedd
 
Mae rhai deiliad yn dal i gynaeafu cennin, pannas, gorfetys, sbigoglys bythol, yr ysgewyll olaf a blodfresych, cêl a rwdins. Bydd bresych y gwanwyn ifanc a blannwyd fis Awst diwethaf yn dechrau datblygu ac yn dod i'w llawn dwf yn ystod y mis. Bydd brocoli piws hefyd yn dod yn ei flaen - bydd nifer o blanhigion yn gynnar iawn ar ôl gaeaf cymharol fwyn. Bydd angen clirio a rhewi cennin, a'r pannas hefyd - neu byddant yn dechrau tyfu eto.
 
 
Erbyn hyn mae gennym fadfallod yn ffynnu yma, ond mae'r grifft llyffant yn dioddef gan fod y madfallod yn ei fwyta. Rydyn ni'n gobeithio, serch hynny, y bydd rhai llyffantod yn goroesi ac yn bwyta'r gwlithod. Gwelodd llawer o ddeiliaid frogaod a llyffantod ar y rhandiroedd y llynedd yn ogystal â madfallod.
 
Os ydych yn meddwl fod y gaeaf wedi bod yn anodd i dyfwyr llysiau, cofiwch am y peillwyr a meddyliwch am eu helpu flwyddyn nesaf drwy nodi llecyn yn eich plot llysiau lle gallwch blannu bylbiau a phlanhigion lluosflwydd a fydd yn eu blodau fis Mawrth nesaf. Mae blodau cynnar yn cynnwys: llysiau'r cwlwm, briallu, crafanc yr arth, clustog Fair, Vinca, grug y gaeaf, saffrwn, aconit y gaeaf, Cennin Pedr, dail pen neidr, sosin bach glas, clychau'r gog, eirlysiau, rhosmari, mahonia, rhyfwydd, banadl.
 
Mae'n rhaid i'r tatws cynnar fod yn y tir erbyn canol mis Mawrth, rhai ail gynnar erbyn diwedd mis Mawrth a thatws prif gnwd rhwng diwedd Mawrth a diwedd Ebrill. Mae llawer ohonom yn tyfu tatws cynnar ac ail gynnar yn bennaf oherwydd bod clwy’ tatws yn gyffredin yn yr ardal ym mis Gorffennaf ac weithiau cyn hynny.
 
Plannwch nionod a sialóts nionyn a'r garlleg olaf, ond taflwch unrhyw fylbiau sydd wedi dechrau taflu egin gwyrdd - byddant yn peillio'n rhy fuan mewn tywydd cynnes.
Trawsblannwch lysiau cynnar sydd wedi'u cychwyn mewn polidwnnel neu dŷ gwydr, e.e. ffa a phys wedi'u mewn cwteri.
Hau cynnar - mewn gwely meithrin y tu allan - ddechrau fis Mai gallwch drawsblannu bresych haf fel Hispi neu Greyhound, ysgewyll, brocoli a chennin.
Mewn gwelyau parhaol y tu allan - mewn cyfod o dywydd mwyn - sbigoglys, gorfetys, betys cynnar, moron, pannas, letys -gyda closhiau, sibols, ffa a maip.
 
Hoffech chi rentu rhandir? Cysylltwch â Jenie neu Maria o bwyllgor y rhandiroedd ar moelyciallotments@gmail.com
Y Grŵp Ecoleg
 
Cynhaliwyd cyfarfod o'r Grŵp Ecoleg ym mis Chwefror i dreialu iRecord, cronfa ddata ar-lein y Ganolfan Cofnodion Biolegol. Cytunwyd, er gwaethaf rai diffygion, dyma'r gorau o'r opsiynau sydd ar gael ac rydym wedi cytuno i'w ddefnyddio i gadw cofnodion biolegol y fferm.

Mae glöyn byw newydd wedi cael ei weld ym Moelyci. Gwelwyd sbesimenau unigol o'r Brith Gwyrdd ar y fferm ddwywaith yr haf diwethaf. Mae Moelyci eisoes yn gartref i'r Brith Perlog Bach, glöyn byw brith sy'n sy'n hedfan yn isel ac yn cadw at gynefinoedd addas sy'n cynnwys planhigion bwyd lindys (Fioled y cŵn a Fioled y Gors).

Mae'r Brith Gwyrdd yn fwy, yn hedfan yn gryfach ac yn uwch, ac yn gallu teithio pellteroedd sylweddol. Efallai ei fod wedi dod o Glwt y Bont neu Abergwyngregyn lle mae'r glöyn byw eisoes wedi'i gofnodi. Mae hefyd yn bosibl ei fod wedi dod o Dwyni Niwbwrch lle mae'r rhywogaeth yn niferus. Dylem allu dweud yn ystod yr haf pa un ai cynefin newydd i'r Brith Gwyrdd yw Moelyci ynteu man aros ar y ffordd i rywle arall.
 
Alice Smith - Grŵp Ecoleg Moelyci
Grŵp Cadwraeth a Coetiroedd
 
Mae'r grŵp newydd hwn yn mynd o nerth i nerth. Maent wedi gosod y gwrych o amgylch yr ardd fasnachol ac wedi llywyddu un o'n Sgyrsiau Nos Fawrth misol: Creu Man Gwaith: Adeiladu Cynaliadwy ar Stad y Faenol.
 
Yn y sgwrs ddarluniadol a sioe sleidiau gan John Whitley, Prif Geidwad i'r Faenol, cafwyd hanes adeiladau ffrâm bren ar eiddo'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn yr ardal, o godi cuddfannau adar a llochesi coetir i adeiladu man gwaith hunangynhaliol, sy'n cydymffurfio â rheolau adeiladu ac yn hardd o safbwynt pensaernïol. Yr adeiladau hyn oedd yr ysbrydoliaeth ar gyfer cuddfan Moelyci a ddifrodwyd yn anffodus yn y stormydd y gaeaf.
 
Os hoffech chi ddysgu am goetiroedd a chadwraeth ar lefel ymarferol ymunwch ag un o'n sesiynau gwirfoddoli ar ddydd Mercher a dydd Sul. Cyfarfod yn yr ysgubor.

Y Siop a'r Caffi

Mae'r Siop a'r Caffi i'w gweld yn gwella bob tro rwy'n dod i ysgrifennu amdanyn nhw. Mae newidiadau mawr yn digwydd a'r adeilad yn cael ei gwblhau.
 
Efallai eich bod wedi sylwi bod gennym erbyn stof bren gynnes braf a bod y drws gwydr bellach yn ei lle. Gallwch gadw'n glyd a gweld yr holl blanhigion sydd gennym ar werth. Ydyn, mae'r drysau gwledig (ond drafftiog!) bellach wedi ymddeol.

Rydym ar fin cyflwyno cynorthwyydd dros dro ar gyfer y siop a'r caffi ac yna, cam mawr, rydym ar fin cynnal sesiwn agored ar gyfer recriwtio rheolwr newydd ar gyfer y siop. Yn y cefndir, rydym wedi ffurfio Grŵp Gorchwyl a Gorffen i wrando ar safbwyntiau cymunedol a chael gwybod i ba gyfeiriad y dylid mynd â'r siop. Byddwn yn dechrau recriwtio'n fuan iawn a'r bwriad yw i'r siop fod ar agor 5 diwrnod yr wythnos o ganol mis Mai, ac ehangu ei ddewis a'i ddylanwad.

Dewch draw i weld beth yr ydym yn ei wneud ar hyn o bryd. Mae ychwanegu cawsiau Cosyn Cymru wedi denu ymwelwyr newydd ochr yn ochr â bwydydd sawrus newydd fel cawl a phasteiod ar y fwydlen.
 
Dydd Gwener    11:00 to 6:00
Dydd Sadwrn     9:30 –5:00pm.
Dave Ellis
Eitemau i'w nodi:
 
Ynni Adnewyddadwy yn Ffarm Moelyci
 
Yn ystod haf 2016 dylem fod yn gosod y boeler biomas i wresogi adeiladau'r fferm yn ystod y gaeaf nesaf: gan ddefnyddio coed wedi'i gasglu o'n coetiroedd ein hunain (a gan ein grŵp coetiroedd a chadwraeth). Hefyd yn ystod yr haf, rydym yn gobeithio ymgymryd ag astudiaeth dichonoldeb ac ymgynghoriad ynghylch gosod uned ynni haul a gwynt a dangos y ffordd ymlaen i ffermydd a chymunedau bychain storio ynni. Mae Ffarm Moelyci'n ymuno â'r consortiwm Cyd Ynni fel un o nifer o grwpiau cymunedol yn yr ardal sy'n creu eu hynni adnewyddadwy eu hunain.

Newyddion Dwr
 
Wrth i'r tymor tyfu newydd fynd rhagddo bydd angen dŵr ar y rhandiroedd a'r Gofod Tyfu. Mae cynlluniau ar y gweill i gasglu dŵr mewn modd cynaliadwy a'i ailddosbarthu o amgylch y fferm yn ôl yr angen. Rydym hefyd yn ystyried sut i reoli llifogydd ar y fferm.

Pori yn 2016

Er ein bod yn aros am gynllun fferm tymor hir, rydym yn croesawu'r porwyr yn ôl am dymor arall a fydd yn gweld defaid a cheffylau yn dychwelyd i'r fferm yn ystod y gwanwyn. Bydd dwy ardal yn cael cynlluniau pori cadwraethol ar gyfer y flwyddyn i ddod a bydd ymdrech lew i reoli rhedyn a rhywogaethau ymledol fel Jac y neidiwr.
Dyddiadau ar gyfer eich dyddiadur

Cwis Tafarn Ffarm Moelyci Dydd Mawrth 8 Mawrth, Dydd Mawrth 12 Ebrill a bob ail ddydd Mawrth y mis yn y Douglas Arms, Bethesda - 7.30pm - a dechrau am 8.00pm.
 
Panad a Sgwrs - dydd Sadwrn cyntaf bob mis
 
Ydych chi'n dysgu Cymraeg ac yn dymuno defnyddio eich Cymraeg yn amlach? Ymunwch â ni yng nghaffi Ffarm Moelyci dydd Sadwrn cyntaf bob mis o 10:00am tan 11:00 am banad a sgwrs.
 
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp