Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Tachwedd 2016
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 Bwletin Ffarm Moelyci Tachwedd 2016
Mis Rhagfyr yn yr Ardd Lysiau
Sadwrn 3 Rhagfyr 2016, 10am - 12:30pm £10

Panad a Mins-pei
I ddathlu dosbarthiadau Cymraeg newydd yn Ffarm Moelyci rydym yn trefnu sesiwn Panad a Sgwrs arbennig. Dewch draw ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr am 11am i gyfarfod dysgwyr Cymraeg eraill am sgwrs, panad a mins-pei.

Cyfarfod pwyllgor llywio - 10 Rhagfyr
10 Rhagfyr yw dyddiad cyfarfod agored nesaf y pwyllgor llywio. Bydd coffi a mins-peis ar gael a chyfle i weld beth sy'n digwydd yn Ffarm Moelyci. Cadwch eich llygaid ar agor am ragor o wybodaeth.

Nosweithiau Bwyd yn Ffarm Moelyci
Dewch draw am noson o seigiau gaeaf.
Nos Gwener 16 Rhagfyr - 7pm £10
 

Gwirfoddoli - fedrwch chi helpu?


Mae angen eich help arno' ni. Mae Siop a Chaffi Blas Lôn Las yn llwyddiannus iawn, ond mae'n rhaid dal ati i'w datblygu ar gyfer y dyfodol. Rydym yn gofyn ichi helpu drwy ymuno â ni ar y daith a chynnig eich amser. Dim ond gofyn am ychydig orau'r wythnos ydyn ni, ac yn gyfnewid am hynny rydym yn cynnig hyfforddiant ar bob agwedd o'r gwaith, prisiau gostyngedig, cinio am ddim, bocsys llysiau am ddim a chyfle i fod yn rhan o dîm cyfeillgar. Os oes gennych chi ddiddordeb ac os hoffech chi roi cynnig arni, cysylltwch â ni neu dewch draw i'r siop i gael sgwrs efo Carol. Mi fyddwn ni'n falch iawn o glywed gennych chi.

Blas Lôn Las

 
Mae hi'n brysur iawn yma gyda'r holl baratoadau i sicrhau cyflenwad o fwydydd Nadolig gwych gan ein cynhyrchwyr lleol bendigedig, gan gynnwys pwdinau, picls, siytni, melysion a chacennau.
 
Gallwch ragarchebu basgedi Nadolig gydag amrywiaeth arbennig o'r cynnyrch gwych yma, gan gynnwys colur Laughing Bird, danteithion blasus Pantri Helen a Becws Brain, heb anghofio basgedi caws a phicl. Galwch i mewn i ragarchebu neu i ddewis eitemau ac i drafod faint rydych am ei wario. Fel arall, gallwch brynu un o'r basgedi parod sydd i'w gweld y siop.
 
Rydym hefyd yn cymryd archebion ar gyfer llysiau Nadolig a thorchau ffres yn amrywio o £ 7.50 i £ 25.00 am dorch moethus. Byddwn hefyd yn cymryd archebion ar gyfer addurniadau bwrdd ... Galwch draw i drafod eich anghenion gyda Carol ac i fwynhau paned a mins-pei blasus neu ddarn o gacen bundt sbeislyd o flaen golwyth o dân.
 
Bydd coed Nadolig ffres ac mewn potiau ar werth ochr yn ochr â hiasinth a bylbiau gwanwyn mewn potiau o wythnos gyntaf mis Rhagfyr ymlaen.
 
Mae 'na alw mawr am wirfoddolwyr ... Os oes gennych ychydig o oriau i'w sbario dewch draw am sgwrs dros baned.
 
Carol

Cosyn Cymru


Mae’r labeli newydd caws a iogwrt wedi cyrraedd!  Roedd na lawnsiad bach amser cinio dydd Llun 28 gyda camerȃu S4C ‘Heno’ – diolch i bawb am gefnogi.

Mae’n amser i archebu anrhegion Nadolig.  Mae Crochendy ‘Pesda wedi creu desglau arbennig ar gyfer caws a chynhwysion blasus eraill.   Cyntaf i’r felin!

A cyn i mi anghofio…..mae na gwefan newydd….ewch i sbïo:   www.cosyn.cymru
 

Nosweithiau Bwyd yn Ffarm Moelyci

 
Ydych chi wedi mwynhau'r ddwy noson gyri? Y mis yma mae Elen am roi cynnig ar rywbeth newydd i weddu'r tymor.
 
Dewch draw am noson o seigiau gaeaf. Cyfle i drio stiwiau megis lobsgóws a'r cyfwydydd i gyd. Does dim byd gwell ar noson oer a thywyll! Cofiwch gadw lle drwy wefan Moelyci.
 

Cyrsiau Ffarm Moelyci

 
Ydych chi wedi bod i rai o'n cyrsiau yn y gofod tyfu? Mae rhagor ar y gweill am ddim ond £10:
 
Mis Rhagfyr yn yr Ardd Lysiau
Sadwrn 3 Rhagfyr 2016, 10am - 12:30pm
Dewis hadau ar gyfer 2017
Plannu perlysiau
 
Mis Chwefror yn yr Ardd Lysiau
Sadwrn 4 Chwefror 2017, 10am - 12:30pm
Hau cnydau tyner dan gysgod
Cyfnewid hadau
 
Mis Mawrth yn yr Ardd Lysiau
Sadwrn 4 Mawrth 2017, 10am - 12:30pm
Gofalu am eginblanhigion
Cyfnewid eginblanhigion

Mulod Eryri

 
Mae'r mulod wedi cyrraedd! Dewch i gyfarfod Norman, Jennie a Winifred yn glud yn eu lloches gynnes braf. Ewch i www.snowdoniadonkeys.com am y newyddion diweddaraf a gwrandewch arnyn nhw ar Radio Wales.

Grŵp Perllan Moelyci

 
Ryw 10 mlynedd yn ôl cafodd nifer fawr o goed ffrwythau eu plannu ym Moelyci o amgylch y cae a oedd i fod yn ardd fasnachol. Hwn oedd Cae Mariad, y cae ar ochr arall y llwybr sy'n arwain at y cae ffrwythau meddal a hel-eich-hun. Ymhlith yr 84 coeden, roedd nifer o wahanol fathau o afalau, yn ogystal â gellyg, eirin duon, ceirios ac eirin. Yn anffodus, nid oedd y safle'n addas ar gyfer yr ardd fasnachol, yn bennaf oherwydd effaith y gwynt a ddymchwelodd dau bolidwnnel. Yn y flwyddyn gyntaf cafwyd cyfnod sych anarferol o hir ac amharodd hyn ar y coed ffrwythau. Yn dilyn hynny symudwyd yr ardd fasnachol i'w safle presennol a chafodd y coed ffrwythau eu hesgeuluso.
 
Mae grŵp perllan wedi cael ei sefydlu eleni yn dilyn ennill grant gan Gymdeithas Perai a Seidr Cymru i blannu perllan newydd o goed afalau seidr a gellyg perai. Bydd y grant yn caniatáu plannu ryw 50 o goed newydd dros y gaeaf hwn a'r nesaf. Mae'r grŵp hefyd wedi dechrau adfer a gwella'r berllan bresennol yng Nghae Mariad. O'r 90 coeden wreiddiol mae 10 wedi marw, ond o blith y gweddill mae 53 o'r coed afalau wedi cynhyrchu ffrwyth eleni.
 
Mae tasgau cyntaf y grŵp wedi cynnwys adnabod y coed presennol o'r rhestr plannu wreiddiol ac mae'r coed bellach wedi cael eu labelu. Byddai'n dda gallu plannu coed yn y 10 bwlch lle mae coed wedi marw. Rydym hefyd wedi bod i ddiwrnod gwneud sudd afal a seidr ym Mherllan Gymunedol Llanberis. Dros y gaeaf bydd ein gwaith yn cynnwys tocio a stancio - mae angen dybryd am ofal ar rai o'r coed ­- a chlirio i roi lle i'r coed ffrwythau anadlu. Bydd yn rhaid cael gwared â rhai coed bedw, helyg a derw hunan-hadu, a hefyd rhai canghennau sy'n crogi drosodd o'r clawdd ar un ochr i'r cae.
 
Mae angen rhagor o help gyda'r coed ffrwythau, ac os hoffech chi ymuno â ni rydyn ni'n cyfarfod yno bob bore Gwener.
 
George

Panad a Mins-pei

 
I ddathlu dosbarthiadau Cymraeg newydd yn Ffarm Moelyci rydym yn trefnu sesiwn Panad a Sgwrs arbennig. Dewch draw ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr am 11am i gyfarfod dysgwyr Cymraeg eraill am sgwrs, panad a mins-pei.
 
Mae croeso i ddysgwyr o bob lefel ac i bobl eraill sydd eisiau helpu.
 
Mae'r dosbarthiadau Cymraeg wedi dechrau, ond os oes gennych chi ddiddordeb efallai nad ydi hi'n rhy hwyr! Mae manylion ar gael ar ein gwefan www.moelyci.org/events.

Rhandiroedd

 
Ar hyn o bryd mae rhai rhandiroedd ar gael, felly os oes gennych ddiddordeb mewn cael rhandir, e-bostiwch allotments@moelyci.org  neu ffoniwch
01248 602 793.
Mae'n bosib y bydd y bwletin nesaf ychydig yn hwyrach gan fod 'Dolig yn rhoi ei big i mewn!
 

Hoffwn felly fanteisio ar y cyfle i ddymuno Gŵyl arbennig i bawb, sut bynnag, lle bynnag a gyda phwy bynnag y byddwch yn dathlu ...
 
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda!

 
Diolch am eich ein cefnogi, am ymweld â ni, ac am fwynhau'r siop, y rhandiroedd a phopeth a wneir yma.
Ffarm Moelyci Twitter
Ffarm Moelyci Facebook
Gwefan Ffarm Moelyci
Ebost
Copyright © 2016 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list