Copy
Bwletin Ffarm Moelyci Chwefror 2017
I weld yr e-bost hwn mewn porwr gwe, cliciwch yma
 Bwletin Ffarm Moelyci Chwefror 2017

Seren y Sgrin!

Ychydig fisoedd nol bu ini eich hysbysu fod Rhaglen Cegin Bryn wedi bod yma yn ffilmio hefo Cosyn Cymru a Carol Blas Lon Las. Roedd y rhaglen yn hyrwyddo bwyta’n iach a defnyddio cynnyrch lleol. Bydd y rhaglen yn cael ei ddarlledu yn y gwanwyn.

Bu criw Cwmni Da yma yn ffilmio ar gyfer y gyfres newydd o RunS’bit yn yr ardd ac oddi amgylch y ffarm. Cafwyd diwrnod llawn hwyl a chwerthin yn ei cwmni. Fedrwn ni ddim rhannu be oedd cynnwys y rhaglen ond mi allwn ni rannu  fod lleian neu ddwy I’w gewld oddi amgylch Moelyci ar y diwrnod!! Drychwch allan am y gyfres fydd yn cael ei darlledu ar S4C .

Pwt y berllan

Ddydd Sadwrn 28 Ionawr ddaeth criw o bobl at ei gilydd i blannu rhan gyntaf y berllan seidr newydd. Roedd yr amseru’n syrthio’n reit dwt rhwng glaw y bore a glaw amser cinio, ac roedd digon ohonom i orffen just mewn pryd – gan gynnwys rhai o blant. Planwyd yr ugain coeden ar hyd y dreif wrth ddod i’r fferm; mi welwch nhw yna mewn rhes yn eu tiwbs gwrth-gwningod. Pedair gwahanol fath o goeden afal ydyn nhw: Enlli, Gwell na mil, Pig aderyn, a Perthyre. Onid ydyn nhw’n enwau i bigo’r dychymyg? Rŵan rydan ni’n edrych ymlaen at y brigau a’r blodau cyntaf. Diolch i bawb a oedd wrthi’n palu tyllau, cario pridd a thail a briwsion coed, a diolch i’r plant am stampoi’r pridd yn dynn am y coed ac am edrych eu bod yn sefyll yn (weddol) syth.
 
Yn ystod mis Chwefror byddwn yn parhau i glirio tyfiant ym mherllan Cae Mariad, a chadw llygad allan am niwed gan anifeiliaid llwglyd. Os hoffech chi ymuno â ni, dan ni’n cyfarfod bob bore dydd Gwener am 10 o’r gloch yn y buarth. Ein ebost cyswllt bellach ydi orchards@moelyci.org. Cofiwch wisgo sgidiau solet.
 
Y dyddiad nesaf i’w gofio fydd ein diwrnod hyfforddi tocio coed ffrwythau gydag Ian Sturrock ddydd Sadwrn 11 Mawrth 2017. Mae digon o goed i’w trin yng Nghae Mariad, a bydd yn gyfle i ddysgu sut i ddefnyddio gwahanol dŵls a sut i drin eich coed i annog tyfiant a ffrwythau yn y lle gorau.
 
Judith Kauffman

Grwp Rhandiroedd

Yn gyntaf diolch o gallon i Gill Winstanley sydd wedi bod yn ddiwyd drwy gydol y flwyddyn ddiwetha yn ysgrifennu y bwletin ar ran y grwp rhandiroedd. Gwaith penigamp …bydd hi’n anodd llenwi ei esgidiau!
Mae’r flwyddyn newydd yn carlamu’n mlaen, y dyddiau yn dechrau ymestyn ac er gwaetha ychydig o rew a gwyntoedd oer mae tymor y gwanwyn ar ei ffordd gyda thyfiant gwyrdd yn ymddangos yn ddyddiol. Mae’r eirlysiau yn garped hyfryd yng ngardd y ty fferm ac maen debygol bydd y cennin pedr wedi ymddangos erbyn i’r bwletin yma eich cyrradd.

Gobeithio eich bod wedi defnyddio nosweithia hir y gaeaf i ddewis ac archebu eich hadau ac mae tatws had ar gael yn y siopau  i’w prynu . Mae tir Moelyci ychydig ar yr ochor asidig a ddim yn ffrwythlon iawn. Mi fydd yn elwa drwy ychwanegu calch a gwrtaith. Hefyd peidiwch anghofio cylchdroi eich cnydau er mwyn osgoi afiechydon. Mae defnyddio cylchdroead 3 rhan yn eitha symyl:
                  
                        Plot A                 Plot B              Plot C
Blwyddyn 1       Legumes            Brassicas          Potatoes
Blwyddyn 2       Brassicas           Potatoes            Legumes
Blwyddyn 3       Potatoes             Legumes           Brassicas

Mae problem y cwningod dal gennym felly bydd angen rhoi weiren o gwmpas eich plot ach cnydau – mae Home Bargains yn gwerthu netting pwrpasol rhad.  Os ydych yn dechrau plot newydd sydd angen lot oi waith arno.. dechreuwch  drwy balu un adran bach a gorchuddio gweddill y plot gyda deunydd du, bydd hyn yn help mawr lladd y chwyn ar tyfiant ar gyfer ei weithio hwyrach ymlaen. Y peth pwysig ydi cychwyn yn ara deg a bod allan yn mwynhau yn yr awyr iach… dylai set i eistedd, ymlacio a mwynhau fod yn orfoldol! Cofiwch gysylltu os oes gennych unrhiw broblem neu awgrymiadau.

Rydym yn gobeithio cynnal mwy o wiethgareddau lle fydd pawb yn dod at ei gilydd drwy gydol yr haf ac rydym yn gobeithio y bydd pawb yn cyd-weithio i wella y rhandiroedd. Rydym yn hynod o lwcus ein bod yn medru garddio mewn llecyn mor hyfryd. Felly edrychwn ymlaen i wanwyn a haf cynhyrchiol gyda llond berfa o nwyddau blasus organic i’w bwyta!
George Smith

Cosyn Cymru

Maer defaid yn wyna ac mae’r llaeth yn llifo. Felly mae’r iogwrt nol ar werth yn Blas lon Las.
Rydym yn ail ddefnyddio y potia gwydyr ac rydym newydd gyflwyno system newydd och gwobruo am ddychwelyd eich potiau gwag.

Rydym yn rhoddi cerdyn fydd yn cael ei stampio bob tro y byddwch yn dychwelyd potiau. Pan fydd eich cerdyn yn llawn byddwch yn derbyn iogwrt am ddim.

Mi fydd caws Brefu Bach yn yr wythnosau nesa. A gair byr cyn cloi ewch draw i weld ein gwefan newydd: www.cosyn.cymru
Carrie

Grwp Bywyd Gwyllt - Arolwg Ffwng Glaswellti Moelyci

Yn ystod yr hydref comisiynodd Cwm Harry, Charles Aron, arbennigwr  mycoleg i wneud arolwg i nodi y gwahanol fathau o ffwng sy’n bodoli ar dir Moelyci: waxcaps a rhywogaethau cyffelyb ( Hygrocybe, Entoloma, Geoglossum, Dermoloma a Clavarioids). Mae Moelyci yn enwog o fewn y byd ffwng yn Ewrop eisioes ar ol arolwg a wnaethwyd yn flaenorol at ychydig or caeau sef Cae Newydd, Cae’r Wrach a Gweirglodd Goch. Maer arolwg diweddaraf yn canolbwyntio ar weddill y tir ar Moelyci.

Rydyn nawr wedi derbyn ei adroddiad. Roedd niferoedd yn eitha isel, oherwydd o bosib tywydd sych yn ystod mis yr Hydref. Mae Buarth helyg wedi cael ei nodi fel llecyn nodedig bwysig a adrganfeuwyd 17 math o ffwng yn cynnwys 7 math o “waxcap”.Dynodwyd Bryn Golau yn lasdir pwysig hefyd gyda naw math o ffwng yn bresennol. Y ffwng mwya diddorol a ddarganfeuwyd oedd “Entoloma Pratulense”. Doedd y ffwng yma heb gael ei ddarganfod ar Moelyci yn flaenorol,ac yn ol cyfrifon prydeinig dim ond mewn 5 safle arall mean’t i’w canfod. Darganfyddwyd y ffwng ar gaeau Buarth Helyg, Bryn Golau, a Cae’r Refail.

Nododd Charles for tir y ffridd yn lecyn delfrydol i gynnal bywyd ffwng glastir, ond yn anffodus maer ffridd yn yn brysur cael ei gymeryd drosodd gan redyn.  Bydd y gwaith ac astudiaethau yma yn datblygu ac ehangu yn ystod y dyfodol.
John Bratton

Gwefan

Mae y wefan wedi cael ei adolygu a’i diweddaru. Ewch draw i weld tudalen y grwp coedwigaeth i weld llu o lyniau sy’n dangos gweithgareddau  su wedi bod yn mynd ymlaen dros yr wythnosau diwethaf.
Rydym hefyd wedi treulio llawer o amser ar dudalen y grwp bywyd gwyllt.

Diolch i John ac Alice su wedi darparu llwyth o wybodaeth su yn dangos paham fod Moelyci yn lecyn mor arbennig. Byddwch yn darganfod llyniau yn dangos y planhigion, ffwng ar pryfetach su yma yn ogystal a 45 munud o ganu swynol y radar bach wrth iddi wawrio.

Diweddaru Gweithgaredd Grwp Coedwigaeth

Rydym yn coedlannu coed cyll yng nghae’r Wrach, coed cyll ac onnen yn yr hen goedwig derw, cyll ar hyd yr hen reilffordd a helyg ar hyd ochor yr afon.  Maer holl frigau a dorrir yn cael eu defnyddio i wneud clwydi, basgedi a cherfluniau. Rydym hefyd wedi agor nifer o lwybrau.

Yn dilyn ymweliad a myfyrwyr o brifysgol Bangor mae nifer ohonynt wedi bod yn ymuno hefo ni gyda’r gweithgareddau ar ddydd sul. Mae nifer ohonynt wedi gwneud llwyau a bowlenni.  Mae ein cynlluniau ar gyfer adeiladu adeilad ffram bren ar gyfer gweithdy yn symud yn ei flaen. Rydym yn gobeithio ei adeiladu wrth ymyl yr hen safle compost ac rydym yn gobeithio y bydd yn 16’ x 32’.  Rydym yn edrych am wahanol ffyrdd o ariannu’r brosiect a byddwn yn hynod ddiolchgar am unrhiw syniadau neu awgrymiadau.  Mae’r grwpiau gwaith dal I ymgynull ar ddydd mercher 10-4 wrth ymyl y gweithdy coed ar fuarth y fferm ac ar ddydd sul 10 – 4.  Dewch draw hefo’ch syniadau creadigol, dillad cynnes ,bwyd a diod  ac mi fydd croeso cynnes, llwyth o hwyl a diwrnod difyr yn eich disgwil.

Cysylltwch hefo Mike Bithell ar 01248 602397 neu ebost woodlands@moelyci.org

Blas Lôn Las

Da ni’n ol! Ar ol gorffwys haeddiedig mae’r siop a’r caffi ar agor fel arfer o ddydd mercher i ddydd sul. Dewch draw i weld ein casgliad o gynnyrch ffres ochor yn ochor a gloddesta ar ein danteithion blasus gan ein cynhyrchwyr prysur an ffermwyr lleol.  Yn ogystal a’i Chaws a’i Iogwrt godidog ,mae Carrie wedi bod yn paratoi Chilli Llysieuol blasus – hyfryd fel llenwad i’n tatws pob ac wrth gwrs mae dewis o  fyr- brydau , peis a theisennau i’ch temptio.  Hoffi garddio? Dewch i weld ein casgliad o fylbiau’r gwanwyn,perlysiau, a phlanhigion i roddi hwb ich potiau ach borderi.

Mae’r bocsus llysiau yn llawn llysiau maethlon y gaeaf ar hyn o bryd, gret ar gyfer paratoi cawl, stiw neu lysiau wedi’i rhostio ich croesawu adre ar ddiwedd dydd. Mae gennym lysiau a deiliach gwyrdd yn y bocsus hefyd – rhoi blas or hindda gwell sydd i ddod. Maen’t ar gael an £8.00 yr wythnos – ond tydi hi ddim yn orfodol i chi archebu’n wythnosol. Cysylltwch a ni am fwy o fanylion ac i archebu.

Da ni eisiau manteisio ar y cyfle i roddi diolch enfawr i’n holl staff an gwirfoddolwyr!! Er gwaetha salwch maen’t wedi sefyll fyfy i’r sialens a sicrhau fod pob dim yn rhedeg fel arfer a chadw croeso cynnes i chi bob amser.

Mae’r tan a’r peiriant coffi wedi’i tanio, felly galwch draw am sgwrs ,phaned a chyfle i ymlacio a rhoi’r byd yn i le.
Carol

Y Lle Tyfu

Mae’r dyddiau yn ymestyn a’r egin bach yn dechrau tyfu. Edrychwch allan am becynnau o salad ffres, cêl, gorfetys (Swiss chard) a pherlysiau yn dod i’r siop o’r twneli plastig.
Bydd newidiadau yn digwydd yn yr ardd eleni, gyda busnes perlysiau a blodau bwytadwy yn datblygu o’r newydd. Caiff y lle i gyd ei drawsnewid!
 
Mae’r cyrsiau sy’n datblygu eich sgiliau i dyfu eich bwyd eich hunain yn hynod o boblogaidd ac yn parhau ar bob dydd Sadwrn cyntaf yn y mis. Mae ystod y cyrsiau hyn yn y Lle Tyfu yn dal i ymestyn; edrychwch ar y wefan i weld beth sydd ar y gweill.
Coryn

Snowdonia Donkeys

Mi fyddwn yn dechrau ein grwp pobol ifanc yn mis chwefror. Os ydych yn adnabod unrhiw un rhwngth 8 a 16 sydd a diddordeb dysgu syt i edrach  ar ol y mulod cadwch eich llygaid allan ar yr hysbysfwrdd neu ar ein safle gweplyfr.

Mae’r mulod wrth eu boddau yn gwylio holl fynd a dwad Moelyci ac mae nifer ohonach yn ymweld a nhw yn rheolaidd. Diolch am eich diddordeb yn yr anifeiliaid hynod annwyl yma.
Ruth
Ffarm Moelyci Twitter
Ffarm Moelyci Facebook
Gwefan Ffarm Moelyci
Ebost
Copyright © 2017 Ffarm Moelyci, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list