Copy
Warmtetransitie – Nieuws voor professionals

Ondanks het gebrek aan een kabinet met mandaat wordt er door lokale overheden, bedrijven en burgers flink door gewerkt in de warmtetransitie. Maar we kunnen niet helemaal zonder coalitie. Belangrijke beslissingen moeten gemaakt worden. Hoe kan de gemeentelijke wijkaanpak slagkracht krijgen? Welke maatregelen worden genomen om duurzame warmte voor iedereen betaalbaar te krijgen? En wanneer kan er een klap op de nieuwe warmtewet komen? Allemaal issues die breed besproken worden. In deze nieuwsbrief een diepere duik in wat er nodig is in de wijkaanpak en het landelijk beleid. Maar ook een blik op waarom en onder welke voorwaarde alvast hybride gaan een goed idee is.

Heb je een interessant idee voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar Tijmen.
 

Publicaties

 

De wijkaanpak in de praktijk – HIER

Het is een behoorlijke uitdaging om tot een gedragen wijkuitvoeringsplan aardgasvrij te komen. Het formele besluitvormingstraject van gemeenten is een belangrijke bouwsteen. Het geeft echter nog geen antwoord op de cruciale vraag wat de positie van bewoners in het proces is, en wat er nodig is om ze uiteindelijk mee te laten doen. In 'De wijkaanpak in de praktijk' schreef HIER een aantal belangrijke aandachtspunten op. Inclusief een overzicht van de aanpak op hoofdlijnen.

Het is nieuw voor een gemeente om de zorg te dragen voor een goed warmtealternatief voor haar bewoners. Gemeenten hebben hiervoor (nog) geen uitvoeringsorganisatie. En belangrijker nog is dat een groot deel van de maatregelen bij de bewoners thuis, achter de voordeur genomen zal moeten worden. Woningeigenaren zijn de baas in hun eigen woning. Voor hen is de noodzaak zich voor te bereiden op de afkoppeling van aardgas voor 2050 niet direct voelbaar. En zij zullen in veel gevallen forse investeringen moeten doen van duizenden tot vaak tienduizenden euro’s.

In deze brochure schetsen we allereerst het formele proces van het wijkuitvoeringsplan. Daarna gaan we in op de positie van woningeigenaren, bewoners en bewonersinitiatieven. We zetten de fasering van de wijkaanpak uiteen, gevolgd door de noodzakelijke gemeentelijke organisatie. Tot slot gaan we in op de vraag hoe de warmtetransitie aantrekkelijk kan worden gemaakt voor bewoners.

Brede coalitie: 7 maatregelen nodig voor geslaagde warmtetransitie

 

Om de doelstelling uit het Klimaatakkoord voor warmtenetten haalbaar te maken, moet de aanpak van het Programma Aardgasvrije Wijken in de komende kabinetsperiode worden omgezet in een structurele aanpak. De grote gemeenten hebben samen met Aedes, het relevante bedrijfsleven en maatschappelijke partijen zeven cruciale, samenhangende instrumenten voorgesteld om de warmtetransitie in de gebouwde omgeving succesvol te laten verlopen. Ook HIER heeft zich bij deze coalitie aangesloten.

De coalitie pleit voor zeven maatregelen. Vijf daarvan zijn gericht op het verbeteren van de rentabiliteit en financierbaarheid:

  • Een vouchersysteem
  • Afschaffing van de verhuurdersheffing
  • Extra financieringsruimte voor bedrijven, instellingen en maatschappelijk vastgoedeigenaren
  • Een garantiefonds en subsidiëring van de onrendabele top van warmtenetten
  • Een geleidelijke en beperkte verhoging van de belasting op aardgas gekoppeld aan de verhoging van de vaste belastingteruggave.

Daarnaast moeten gemeenten de wettelijke bevoegdheid krijgen tot de beëindiging van de aardgaslevering na het gereedkomen van een alternatieve warmtevoorziening. Ook is op termijn een wettelijk kader nodig om bestaande woningen sneller te isoleren op basis van de nieuwe Standaard.

HIER ziet deze voorstellen als een belangrijke stap naar een structurele aanpak. Een voorwaarde is wel dat ze worden gecombineerd met een goede borging van de positie van bewoners en bewonersinitiatieven. Bijvoorbeeld door in het wijkproces een participatiemeting in te bouwen waarmee duidelijk wordt hoeveel draagvlak er onder bewoners is voor een oplossing.

Lees hier de hele brief.

Ecorys - De waarde van de hybride warmtepomp voor de warmtetransitie

 

In opdracht van EZK is de mogelijke impact van hybride warmtepompen op het behalen van de klimaatdoelstellingen onderzocht. Uit de analyses blijkt dat de keuze voor hybride met groen gas maatschappelijk een even dure oplossing is als HR-ketels op groengas. Ook zolang er nog aardgas gebruikt wordt zal deze oplossing vanwege de warmtepompcomponent veel CO2 kunnen besparen.

Voor bewoners is dit (met de huidige subsidies) ook de meest betaalbare oplossing richting minder aardgas. Bovendien voorkom je een lock-in op een bepaald type warmteoplossing. Ook kan het voor bewoners een mooie opstap zijn. Met als vervolgstappen isoleren, betere ventilatie en uiteindelijk all-electric, of groen gas hybride.

Vanwege deze argumenten pusht een consortium van Techniek Nederland, Netbeheer Nederland en Natuur & Milieu  een brede implementatie van hybride ketels.

Wij denken ook dat hybride een goede impact kan hebben. Maar niet in elke situatie heeft het zin. Wijken die de komende 10 jaar via de wijkaanpak naar een aardgasalternatief gaan zijn niet de juiste plek. Het is voor gemeenten dus zaak om duidelijk te communiceren over de transitievisie warmte planning. Ook hangt het sterk af van hoe goed een woning al is geïsoleerd. Is deze nog zo lek als een mandje? Dan zal voornamelijk het keteldeel draaien en is de hybride warmtepomp erg inefficiënt (en duur!). Bij een hoog label kan men beter meteen overstappen naar all-electric.

 

 

Nieuws

 

Rem op voortgang 3e tranche proeftuinen
 

Tijdens het tweedekamerdebat over het Klimaatakkoord op 25 mei is er flink wat gediscussieerd. Het Programma Aardgasvrije Wijken is nog vol bezig met het zoeken naar oplossingen van de vele knelpunten die we tegenkomen in de wijkaanpak. Vanuit de Tweede Kamer is men helaas nog wat terughoudender, en is de motie aangenomen om pas te starten met de derde tranche proeftuinen nadat onderzoek over bewonerstevredenheid is afgerond. De motie van kamerlid Henk Nijboer om praktische afwegingen bij verduurzaming makkelijk vindbaar te maken steunen wij natuurlijk van harte.

Eneco 100% Klimaat Neutraal in 2035


Eneco heeft als een van de grote energieleveranciers in Nederland helder positie genomen en voorgenomen om in 2035 klimaatneutraal te zijn. Een flink statement en ambitieus plan. Het betekent onder andere dat er 300.000 woningen op een warmte- en/of koudenet aangesloten worden tot 2035, en vanaf 2025 alleen nog maar duurzame alternatieven voor de CV-ketel worden aangeboden.

Vanwege de scherpe Europese doelstellingen, klimaatzaken tegen multinationals en groeiende vraag en noodzaak naar verduurzaming – is het de verwachting dat andere grote (energie)bedrijven zullen volgen met snelle verduurzamingstrajecten. Naast dat het milieutechnisch de goede zet is, groeit het besef dat het zakelijk ook slim is.

 

Agenda:

> Bekijk de agenda. Relevant agenda-item? Laat het ons weten.
 

HIER opgewekt kennisdossiers:

> Bekijk onze kennisdossiers. Een verzamelplek van informatie op thema
Website
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram

Copyright © 2021 HIER opgewekt
HIER opgewekt is hét kennisplatform over de lokale energietransitie. Het is een initiatief van klimaatstichting HIER.