Copy
Nieuwsbrief Examenwerk | December 2021
In deze nieuwsbrief
Vergaderingen
●  Terugkoppeling Bestuursvergadering 25 november 2021
●  Terugkoppeling Examenadviescommissie 9 november 2021
Commissies
●  Vaststellingscommissie Luchtvaartdienstverlening
●  Ontwikkelgroep Brood en banket
●  Ontwikkelgroep MOH/MHO
●  Ontwikkelgroep Luchtvaartdienstverlener
●  Evaluatiebijeenkomst Facilitaire Dienstverlening
●  Evaluatiebijeenkomst Travel, Leisure & Hospitality
Exameninstrumenten
●  Nieuwe exameninstrumenten
●  Gewijzigde exameninstrumenten
●  Hercertificering Examenwerk succesvol afgerond
●  Werksessies Praktijkbeoordelen: 20 januari 10.00 uur (online)
Agenda
Vergaderingen
Terugkoppeling Bestuursvergadering 25 november 2021
Tijdens de bestuursvergadering van 25 november 2021 zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen.
 • Stand van zaken vacatures ontwikkelgroepen, vaststellingscommissie en Examenadviescommissie
 • Terugkoppeling Deelnemersraad 24 november 2021
 • Herbenoeming bestuursleden Examenwerk
 • Samenwerking SVH
 • Begroting 2022
 • Afscheid Lex Jansens
Stand van zaken vacatures ontwikkelgroepen, vaststellingscommissie en Examenadviescommissie
Er hebben weer een aantal sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Er is een nieuw lid benoemd voor een ontwikkelgroep. Er is momenteel nog een vacature voor de Examenadviescommissie. Hier zijn inmiddels al een aantal reacties op ontvangen. De gesprekken hiervoor zullen worden ingepland.

Terugkoppeling Deelnemersraad 24 november 2021 
Ondanks de korte tijd en de magere opkomst was het een goede bijeenkomst. Er is een presentatie gehouden over de themasessie van het bestuur en een terugkoppeling gegeven over de gehouden stakeholdersanalyse. De dilemma’s zijn helder en werden door de deelnemers herkend. De conclusies worden meegenomen in het jaarplan voor 2022. Verder is er een presentatie gegeven over de app van Praktijkbeoordelen. De aanwezigen waren enthousiast. Er wordt nu getest met eindgebruikers en de feedback wordt verwerkt in een eerste versie. De ontwikkeling van de app blijft een continu proces; er wordt gestart met de simpele functionaliteiten en vandaaruit wordt verder uitgebouwd. Het streven is dat de app wordt opgeleverd bij de start van het schooljaar 2022-2023.

Herbenoeming bestuursleden Examenwerk  
Er zullen in de komende periode een aantal bestuurswisselingen plaatsvinden. Bertie Redeker (Facility Management Nederland) en Hajé de Jager (Koninklijke Horeca Nederland) zijn vanuit de werkgevers opnieuw voorgedragen. Het bestuur is akkoord met hun benoeming. 
De opvolging Lex Janssens (NBOV) volgt. Elvire Biegel heeft aangegeven te stoppen. Marc Schoorel, Jan van Alphen en Harry de Bruin zijn bereid om door te gaan. Dit zal worden voorgelegd aan de MBO Raad (via kerngroep BTG). Dit moet voor 1 januari helder zijn.

Samenwerking SVH  
De scholen willen zoveel mogelijk worden ontzorgd in het examineringsproces. Een samenwerking met SVH lijkt hiervoor een logische stap. Om kwaliteit en betaalbaarheid te behouden lijkt het verstandig de handen ineen te slaan en zo synergie te behalen. Er hebben inmiddels meerdere gesprekken plaatsgevonden. Alle betrokkenen zijn bereid tot samenwerking. Het zou gaan om het onderbrengen van de SVH-examenproducten in de portal van Examenwerk. De deelnemende scholen kunnen hierdoor uit meer producten kiezen, een voordeel voor de deelnemers. De dienstverlening van Examenwerk wordt hiermee uitgebreider. SVH is een betrouwbare naam in de branche en kan ook begeleiding bieden. Er zal een vervolgafspraak worden gemaakt met het volledige bestuur van SVH.

Begroting 2022 
Er is uitgebreid gesproken over de begroting van 2022. Naast de jaarlijkse terugkerende ondersteuning is het volgende op de begroting opgenomen: 
 • Onderhoud keuzedeelexamens​
  Welke keuzedelen dit betreft is afhankelijk van de ontvangen feedback. 
 • Ontwikkeling geïntegreerde taalexamens (TV2)​
  Er zal een inventarisatie worden gehouden onder de deelnemers van Examenwerk aan welke examens behoefte is. 
 • Opnemen van de geïntegreerde taalexamens (TV2) in Praktijkbeoordelen​
  De beoordelingsformulieren zullen (n.a.v. een gehouden evaluatie) worden herzien. Vervolgens zullen deze taalexamens worden opgenomen in Praktijkbeoordelen.
 • Vertalen van kwalificaties​
  Het bestuur wil hier nog nader onderzoek naar doen. Aan welke kwalificaties en in welke taal is nu écht behoefte? 
 • ‘Andere kijk op examinering’​ 
  De mogelijkheden omtrent het CGI en Programmatisch toetsen worden verder onderzocht.
 • Doorontwikkeling app Praktijkbeoordelen​
  Verdere ontwikkeling van de app.
Afscheid Lex Jansens 
Aan het eind van de vergadering is er afscheid genomen van Lex Jansens. Jarenlang is hij bestuurder en vice-voorzitter geweest van het bestuur van Examenwerk. Het gehele bestuur bedankt hem voor zijn inzet in al deze jaren. Er zal op een later tijdstip gepast afscheid van hem worden genomen.
Terugkoppeling Examenadviescommissie 9 november 2021
Op 9 november heeft er weer een Examenadviescommissie plaatsgevonden. Wouter Schimmel (De Rooi Pannen) is als nieuw lid welkom geheten. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Evert Jochijms. Hij kan zijn huidige werkzaamheden niet meer combineren met het werk voor de Examenadviescommissie. Hij is vanaf de start van de Examenadviescommissie betrokken geweest. De Examenadviescommissie is dankbaar voor zijn inzet en wenst hem het beste toe. Na een terugkoppeling van de visiedag van het bestuur en de bestuursvergadering is er gesproken over:
 • Criterium Gericht Interview
 • Afronden van cijfers 
 • Kwaliteitsprocessen
Criterium Gericht Interview
Naar aanleiding vanuit wensen van scholen over Criterium Gerichte Interviews (CGI) is aan de EAC gevraagd om hun ervaringen en adviezen hierover te delen. De EAC geeft aan dat vanuit hun ervaring dit een zeer ingewikkelde examenvorm is. Er is een zeer bekwame vragensteller voor nodig en daarnaast is het ook niet voor elk niveau inzetbaar. Belangrijk is om een CGI altijd te koppelen aan een uitgevoerde examensituatie (observatie) of een product (bewijs). Bij deze examenvorm moet een beslisboom/voorwaarden worden opgesteld, voordat daadwerkelijk met het examen wordt gestart.

Afronden van cijfers 
Regelmatig wordt door scholen de behoefte geuit aan eindbeoordelingen met een cijfer achter de komma. In het verleden is besloten dit niet te doen. De EAC adviseert om aan te sluiten bij de wens van de deelnemers. Eventuele afrondingen zijn dan aan de scholen zelf.

Kwaliteitsprocessen 
De Examenadviescommissie heeft een voorstel gemaakt om de kwaliteitsprocessen van Examenwerk te monitoren: 
 • Is er uitgevoerd wat er in het kwaliteitshandboek is beschreven?
 • Voldoen de resultaten aan de omschrijving in het kwaliteitshandboek?
De monitoring vindt plaats met behulp van een checklist of vragenlijsten. Op basis van de monitoring brengt de Examenadviescommissie jaarlijks een rapportage uit met concrete externe aanbevelingen. Dit voorstel is voorgelegd aan het bestuur op 25 november.
Commissies
Vaststellingscommissie Luchtvaartdienstverlening
Op 1 november heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de Vaststellingscommissie Luchtvaartdienstverlening voor het schooljaar 2021-2022. Tijdens deze bijeenkomst is het examen voor ‘Luchtvaartdienstverlener’ Crebonr 25636 B1-K1 ‘Verleent service aan (internationale) passagiers/gasten’ en B1-K3 ‘Begeleidt (internationale) passagiers in het vliegtuig’ besproken. Het verantwoordingsdocument is vastgesteld na het doorvoeren van wijzigingen. De Vaststellingscommissie Luchtvaart wil de overige documenten opnieuw bekijken.
Ontwikkelgroep Brood en banket
Op 9 november zijn twee aangepaste keuzedeel-examens door de vaststellingscommissie vastgesteld na doorvoeren wijzigingen. De opmerkingen die de vaststellingscommissie gemaakt had, zijn inmiddels door de ontwikkelgroep verwerkt. Zodra de wijzigingen ook zijn doorgevoerd in het digitale systeem RemindoToets kunnen de aangepaste examens afgenomen worden. De verwachting is dat dit vanaf januari kan. 
Voor het examen Verdieping bakkerijgrondstoffen zijn de wijzigingen klein. Alleen vragen die niet goed scoorden zijn vervangen door nieuw ontwikkelde vragen. 
Voor het examen Voedingsleer zijn de wijzigingen groter. Hierbij zijn twee zaken die aandacht vragen:
 1. Voor dit examen is de basis, de examenmatrijs, aangepast. Het examen wordt daarom beschikbaar gesteld onder de vermelding ‘nieuw – vanaf cohort 2021-2022’. Het oude examen blijft een jaar beschikbaar voor herkansingen. Hier zal de vermelding ‘oud cohort’ bij geplaatst worden. In de bijbehorende documenten van het nieuwe examen zoals het verantwoordingsdocument en de examenmatrijs wordt behalve deze bestandsnamen ook de versie aangepast naar versie 2. Het nieuwe examen wordt dan 2v1.
 2. De inhoud van het nieuwe examen Voedingsleer kan afwijken van het oude examen. Doordat er een nieuw matrijs is, kan het zijn dat er andere onderwerpen worden gevraagd of onderwerpen meer of minder aandacht krijgen dan voorheen. Het advies is om de examenmatrijs op voorhand goed te bestuderen en ook te vergelijken met de lesstof. Als extra service heeft de ontwikkelgroep een zogenaamde kennisboom beschikbaar gesteld. In deze boom worden de onderwerpen uit de examenmatrijs verder uitgesplitst. Zo is vooraf duidelijk welke begrippen onder een onderwerp bevraagd worden, en ook welke niet in het examen terugkomen.
In oktober is het aangepaste dossier Patissier (KD25797) door de minister vastgesteld. In december wordt gestart met de ontwikkeling van het bijbehorende examen.
Ontwikkelgroep MOH/MHO
Op 26 november is de Ontwikkelgroep MOH/MHO bij elkaar gekomen. Tijdens deze bijeenkomst is er gesproken over de exameninstrumenten voor P2-K2  Werkt mee in logiesverstrekkende bedrijven van Crebonr. 25184. Een aantal opdrachten zijn aangepast, met name binnen Werkproces 4 (Bewaakt de veiligheid), Werkproces 6 (Maakt night audit rapportages van de omzet) en Werkproces 7 (Ontwikkelt arrangementen en speciale activiteiten). Op 3 december hoopt de Ontwikkelgroep MOH/MHO de beoordelingsformulieren en het verantwoordingsdocument te herzien, zodat alle documenten in 2022 aan de Vaststellingscommissie Horeca kunnen worden voorgelegd. Tijdens de bijeenkomst is er ook gekeken naar het servicedocument ten behoeve van het Panelgesprek dat in B1-K1 gehouden moet worden. Dit servicedocument behoeft nog een laatste controle, alvorens dit kan worden voorgelegd aan de Vaststellingscommissie Horeca.
Ontwikkelgroep Luchtvaartdienstverlener
Op 25 november is de Ontwikkelgroep Luchtvaartdienstverlener samengekomen. Tijdens de bijeenkomst is de feedback van de vaststellingscommissie verwerkt. Het aangepaste examen B1-K1 ‘Verleent service aan (internationale) passagiers/gasten’/B1-K3 ‘Begeleidt (internationale) passagiers in het vliegtuig’ wordt op 10 december opnieuw voorgelegd.
Evaluatiebijeenkomst Facilitaire Dienstverlening
Op woensdag 10 november heeft de evaluatiebijeenkomst Facilitaire Dienstverlening plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats in Microsoft Teams en was gericht op de examens van cohort 2020-2021 voor de kwalificaties Allround medewerker facilitaire dienstverlening (25609) en Facilitair leidinggevende (25608). Tijdens het eerste deel van de bijeenkomst was er ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen over de afname van deze examens. In het tweede deel zijn een aantal opmerkingen die Examenwerk heeft ontvangen over de exameninstrumenten besproken. De deelnemers gaven aan de uitwisseling van ervaringen tijdens de bijeenkomst waardevol te vinden. De opmerkingen die zijn gemaakt over de exameninstrumenten zijn genoteerd en zullen bij een volgend onderhoud aan de examens worden voorgelegd aan de ontwikkelgroep Facilitaire dienstverlening.
Evaluatiebijeenkomst Travel, Leisure & Hospitality
Op donderdag 2 november heeft de evaluatiebijeenkomst Travel, Leisure & Hospitality plaatsgevonden. De bijeenkomst vond plaats in Microsoft Teams en was gericht op de examens van cohort 2020-2021/2021-2022 voor de kwalificaties van het nieuwe dossier. 
 • 25646 Leidinggevende leisure & hospitality
 • 25647 Leidinggevende travel & hospitality
 • 25648 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality
 • 25649 Zelfstandig medewerker leisure & hospitality 
Tijdens de bijeenkomst was er ruimte voor de deelnemers om ervaringen uit te wisselen over de afname van deze examens. Daarnaast was er ruimte om feedback/wensen door te geven over de examenproducten. Een groot deel van de feedback had te maken met algemene zaken, zoals de beoordelingsformulieren en de structuur van de examenopdrachten. Samen met de Examenadviescommissie zal worden bekeken waar wijzigingen nodig zijn in de huidige producten van Examenwerk. 
Daarnaast is ook inhoudelijke feedback gegeven op enkele examenopdrachten van Travel, Leisure & Hospitality. Dit zal samen met de desbetreffende ontwikkelgroepen worden opgepakt.
Exameninstrumenten
Nieuwe exameninstrumenten
De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de Examenkluis van Examenwerk en/of in Praktijkbeoordelen: 
 • 25647/25649 P2/P4-K1 ZMTH/LGTH Realiseert commercieel aanbod 1v1
 • 25647/25649 P2/P4-K1 ZMTH/LGTH Verantwoordingsdocument 1v1
 • 24646/25647/25648/25649 B1-K1 Een stacaravan op de camping Spaans 1v1
 • 25351/25352/25353/25354 B1-K1 Een stacaravan op de camping Spaans 1v1
Gewijzigde exameninstrumenten
De volgende exameninstrumenten zijn gewijzigd in de Examenkluis van Examenwerk en/of in Praktijkbeoordelen: 
 • 25647 P4-K2 Examenopdrachten 1v2
 • 25647/25649 P2/P4-K1 ZMTH/LGTH Instructie student 1v2
Hercertificering Examenwerk succesvol afgerond
Als gecertificeerd examenleverancier heeft Examenwerk een hercontrole ondergaan op basis van de norm valide exameninstrumenten mbo. De hercertificering is uitgevoerd door Hobéon.  
 
Aan Examenwerk wordt het predicaat gecertificeerd examenleverancier toegekend, zij voldoet aan:   
 • De proces- en organisatie-eisen uit de norm valide exameninstrumenten
 • De producteisen uit de norm valide exameninstrumenten  
De certificering geldt voor alle producten van Examenwerk. Het eerder toegekende certificaat is verlengd tot 1 december 2024. De formele ingangsdatum is 1 december 2021.
Werksessies Praktijkbeoordelen: 20 januari 10.00 uur (online)
De afgelopen periode zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest in Praktijkbeoordelen. In deze werksessie nemen we alle veranderingen door. Je bent dan weer bij met alle mogelijkheden en het verhoogde gebruiksgemak van Praktijkbeoordelen. Verder delen we ervaringen met de deelnemers. Hoe werken zij met Praktijkbeoordelen? Welke tips worden uitgewisseld om nog praktischer te kunnen werken met Praktijkbeoordelen?   

Graag vooraf aanmelden via: info@examenwerk.nl.
Agenda
Bestuur
24 maart 2022 - Bestuursvergadering maart
16 juni 2022 - Bestuursvergadering juni
22 september 2022 - Bestuursvergadering september
8 december 2022 - Bestuursvergadering december


Werksessie Praktijkbeoordelen
20 januari 2022 - Werksessie Praktijkbeoordelen

Vaststellingscommissie

15 december 2021 - Vaststellingscommissie Reizen & Recreatie
11 januari 2022 - Vaststellingscommissie Brood & Banket
23 maart 2022 - Vaststellingscommissie Reizen & Recreatie


Ontwikkelbijeenkomsten
14 december 2021 - Ontwikkelbijeenkomst Brood & Banket
Aanvangstijden en locaties zijn te vinden in de agenda op examenwerk.nl.
Examenwerk
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
(030) 608 79 79
info@examenwerk.nl
Reageren | Doorsturen | Gegevens wijzigen | Afmelden


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Examenwerk · Postbus 1449 · Nieuwegein, Utrecht 3430 BK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp