Copy
Nieuwsbrief Examenwerk | Oktober 2021
In deze nieuwsbrief
Bestuur
●  Terugkoppeling bestuursvergadering 30 september 2021
Bijeenkomsten
●  Reminder: Evaluatiebijeenkomsten Facilitaire dienstverlening, Travel, Leisure & Hospitality
Ontwikkelgroepen
●  Ontwikkelgroep Travel, Leisure & Hospitality
●  Ontwikkelgroep Taalvariant 2 FD
●  Ontwikkelgroep Luchtvaartdienstverlener
●  Ontwikkelgroep Brood & banket

Vaststellingscommissie
● Vaststellingscommissie Reizen & recreatie
Exameninstrumenten
●  Update beschikbaarheid keuzedelen én taalexamens Remindo
●  MVT Keuzedelen A2/B1 vastgesteld
Kwaliteit
●  Uitgelicht kwaliteitshandboek- Borgen van kwaliteit
Agenda
Bestuur
Terugkoppeling bestuursvergadering 30 september 2021

Stand van zaken vacatures diverse commissies
Er hebben veel sollicitatiegesprekken plaatsgevonden. Er zijn nieuwe leden benoemd voor de diverse ontwikkelgroepen en vaststellingscommissies. Er zijn momenteel nog vacatures voor de Examenadviescommissie en voor de ontwikkelgroep Brood & Banket. Er worden zorgen gedeeld omtrent de ontwikkeling van de nieuwe examens voor Brood & Banket. Dit schooljaar zijn al twee ontwikkelbijeenkomsten geannuleerd omdat er niet genoeg leden beschikbaar waren. Bestuursleden zullen een beroep doen binnen hun netwerk.


Evaluatie bestuur 6 september
De belangrijkste besproken zaken waren:

●  Verbinding Examenwerk (bestuur-deelnemers)
●  Bestaande kwaliteit voor voetlicht beter brengen bij (andere) stakeholders.
●  Wat zijn de door ons bestuur geaccepteerde issues voor de toekomst.
●  Wat is ons aanbod / wie zijn wij voor wie.

Tijdens de Deelnemersraad van 24 november zullen de uitkomsten van de enquête worden gedeeld en wordt er verslag gedaan van de themasessie.

Samenwerking SVH
De scholen willen zoveel mogelijk worden ontzorgd in het examineringsproces. Een samenwerking met SVH lijkt hiervoor een logische stap. SVH is een betrouwbare naam in de branche en kan ook begeleiding bieden. Om kwaliteit en betaalbaarheid te behouden lijkt het verstandig de handen ineen te slaan en zo synergie te behalen. Er is inmiddels een gesprek geweest. Alle betrokkenen zijn bereid tot samenwerking. Het zou gaan om het onderbrengen van de SVH-examenproducten in de portal van Examenwerk. De deelnemende scholen kunnen hierdoor uit meer producten kiezen, een voordeel voor de deelnemers. De dienstverlening van Examenwerk wordt hiermee uitgebreider. SVH is een betrouwbare naam in de branche en kan ook begeleiding bieden. Er zal een vervolgafspraak worden gemaakt met het volledige bestuur van SVH.


Projectvoorstel vertalingen
Voor de zomervakantie heeft het bestuur al goedkeuring gegeven voor vertaling van de beoordelingscriteria van 25184 (Manager Ondernemer Horeca) en 25185 (Manager Horeca Ondernemer). Hoe gaan we om met openstaande verzoeken naar aanleiding van de gehouden inventarisatie? Het bestuur is van mening dat vertalingen belangrijk zijn voor verdere internationalisering. De vraag is alleen of alles in alle talen moet worden vertaald. Het lijkt verstandig om eerst alleen met de vertaling in het Engels te starten. Het bestuur heeft gevraagd om inzicht in de (jaarlijkse) kosten.
 
Demo app Praktijkbeoordelen & terugkoppeling onderzoek
Er is een presentatie gegeven van de voortgang van de ontwikkeling van de app voor Praktijkbeoordelen. Intuïtief gebruik staat voorop. Er wordt nu getest met eindgebruikers en de feedback wordt verwerkt in een eerste versie. De ontwikkeling van de app blijft een continu proces; er wordt gestart met de simpele functionaliteiten en vandaaruit wordt verder uitgebouwd. Er wordt afgesproken om op 24 november tijdens de Deelnemersraad de status te presenteren.


Commissies
Reminder: Evaluatiebijeenkomsten Facilitaire dienstverlening, Travel, Leisure & Hospitality
Examenwerk streeft altijd naar verbetering van de exameninstrumenten. Daarom ontvangen wij graag feedback. Om iedereen de ruimte te geven bevindingen op de exameninstrumenten kenbaar te maken, worden er evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. In onderstaand overzicht is weergegeven voor welke sectoren er op welke datum evaluatiebijeenkomsten plaats zullen vinden:
 
Facilitaire dienstverlening
Datum: woensdag 10 november
Tijd: start 09.30 uur
Kwalificaties: Facilitair leidinggevende (25608) en Allround medewerker facilitaire dienstverlening (25609). 
Uiterlijk aanmelden: 29 oktober
 
Travel, Leisure & Hospitality
Datum: dinsdag 23 november
Tijd: start 09.30 uur
Kwalificaties: Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (25648) en Leidinggevende leisure & hospitality (25646). 
Uiterlijk aanmelden: 12 november
 
Travel, Leisure & Hospitality
Datum: donderdag 2 december
Tijd: start 09.30 uur
Kwalificaties: Zelfstandig medewerker travel & hospitality (25649) en Leidinggevende travel & hospitality (25647). 
Uiterlijk aanmelden: 19 november
 
Als je feedback hebt waarvan je hoopt dat die dit schooljaar nog wordt bijgesteld, zijn dit de momenten om die feedback kenbaar te maken. Alles wat na de evaluatiebijeenkomsten gemeld wordt, heeft mogelijk een langere doorlooptijd.  Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door het invullen van dit aanmeldingsformulier. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij de locatie en de duur van de bijeenkomst bepalen. Wij hopen dat je erbij bent! 

 
Het is wel de bedoeling dat we van tevoren de input ontvangen, anders kunnen de bijeenkomsten geen doorgang vinden. Daarom het verzoek bij ‘Feedback’ minimaal één crebo aan te geven waarover je wilt praten.
 
Heb je wel feedback maar lukt het je niet om aanwezig te zijn bij de evaluatiebijeenkomst? Dan ontvangen wij je feedback graag via de Examenkluis of door een bericht te sturen naar info@examenwerk.nl 


Ontwikkelgroepen
Ontwikkelgroep Travel, Leisure & Hospitality
Op 30 september is de ontwikkelgroep Travel, Leisure & Hospitality samengekomen voor het examen bij de profieltaak Realiseert commercieel aanbod. Voor deze profieltaak is een nieuw examen ontwikkeld naar aanleiding van het nieuwe dossier. Op 13 oktober is dit examen voorgelegd aan de vaststellingscommissie Reizen & Recreatie.
Ontwikkelgroep Taalvariant 2 Facilitaire dienstverlening
Op 6 oktober heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden voor de ontwikkeling van beroepsgerichte taalexamens voor Facilitaire Dienstverlening volgens taalvariant 2. Er is gekeken welke contextsituaties zich het beste lenen voor deze taalexamens en ook is nagedacht over geschikte opdrachten. Dit wordt nu verder uitgewerkt.
Ontwikkelgroep Luchtvaartdienstverlener
Op 11 oktober is de ontwikkelgroep Luchtvaartdienstverlener bij elkaar geweest. Ook voor deze kwalificatie worden nieuwe examens ontwikkeld naar aanleiding van een herzien dossier. We hebben examenopdrachten ontwikkeld voor een gecombineerd examen voor B1-K1/B1-K3 Verleent service aan (internationale) passagiers/gasten/Begeleidt (internationale) passagiers in het vliegtuig. Voor B1-K1 zijn eerder al beoordelingscriteria en gedragingen geformuleerd voor het gecombineerde examen van B1-K1/B1-K2 Verleent service aan (internationale) passagiers/gasten/Begeleidt (internationale) passagiers op de luchthaven. De uitdaging was nu om de eerder geformuleerde beoordelingscriteria en gedragingen van B1-K1 te verwerken in de examenopdrachten voor het gecombineerde examen van B1-K1/B1-K3.
Voor dit examen is ook simulatiemateriaal nodig in de vorm van rollenspelen. Hiermee gaat de ontwikkelgroep aan de slag op 21 oktober.
Ontwikkelgroep Brood & banket
Op 18 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de ontwikkelgroep Brood & banket voor het schooljaar 2021-2022. Tijdens deze bijeenkomst is het Keuzedeel K 0182 Voedingsleer niveau 2 en 3 verder herzien. Er is gekeken in hoeverre de meerkeuzevragen que taalgebruik, zinsopbouw en logische vraagstelling aansloten bij N2 en N3. Dit wordt nu verder uitgewerkt. De Ontwikkelgroep hoopt dit examen te kunnen voorleggen op de vergadering van de Vaststellingscommissie op 9 november.   
 
Vaststellingscommissie
Vaststellingscommissie Reizen & recreatie
Op 13 oktober heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de Vaststellingscommissie Reizen & Recreatie voor het schooljaar 2021-2022. De samenstelling van de commissie is enigszins gewijzigd: twee leden waren genoodzaakt in verband met andere werkzaamheden de commissie te verlaten, maar gelukkig konden we twee nieuwe leden voor de Vaststellingscommissie aantrekken.
Tijdens deze bijeenkomst is het examen voor ‘Realiseert commercieel aanbod’ vastgesteld na het doorvoeren van wijzigingen.

 
Exameninstrumenten
Update beschikbaarheid keuzedelen én taalexamens in Remindo
We zijn blij te kunnen aankondigen dat de keuzedelen én de taalexamens (lezen- en luisteren) beschikbaar zijn in de afname-omgeving van Remindo. Voor wat betreft de taalexamens zijn er nog enkele examens in onderhoud. Deze zullen uiteraard (na gedaan onderhoud) ook binnen afzienbare tijd beschikbaar zijn.

Inmiddels zijn er al een aantal scholen die via Remindo examens hebben afgenomen. Hoewel dit soms best even wennen was, waren de reacties positief. Staat er binnenkort een examenmoment binnen jullie school gepland en roept dit nog vragen op? Of hebben jullie hierbij nog assistentie nodig? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Heldesk via info@examenwerk.nl. Zij helpen jullie uiteraard graag op weg.

Als jouw school (het examenbureau) nog geen toegang tot Remindo heeft, dan is het nodig om het ‘Aanvraag formulier Toetscoördinator’ in te vullen en te mailen naar info@examenwerk.nl. Na ontvangst van dit formulier (ondertekend door de  opleidingsmanager) maken we een account aan en krijg je toegang tot Remindo. Dit aanvraagformulier kun je hier downloaden.

   
In augustus en september hebben er een 5-tal (online) instructiesessies voor de Toetscoördinator plaatsgevonden. Van deze sessie, waarin o.a. uitleg wordt gegeven over het inplannen van examenmomenten, het aanmaken van studentgroepen, docenten en toezichthouders, hebben we een opname beschikbaar. Wil je deze bekijken, stuur dan een mail naar onze Helpdesk info@examenwerk.nl.
MVT Keuzedelen A2/B1 vastgesteld 
Onlangs zijn de volgende geïntegreerde taalexamens (taalvariant 2) voor de talige-keuzedelen vastgesteld: 
  • K0960 Duits A2/B1 in het beroepsonderwijs 
  • K0802 Engels A2/B1 in het beroepsonderwijs 
  • K0986 Frans A2/B1 in het beroepsonderwijs 
  • K1000 Spaans A2/B1 in het beroepsonderwijs 
Er zijn voor deze keuzedelen twee versies beschikbaar (1e examenmoment en herkansing). Deze examens worden zo snel mogelijk beschikbaar gesteld.
De examens voor de talige-keuzedelen op B1/B2 niveau zijn in ontwikkeling. Verwachte oplevering: december 2021.

 
Kwaliteit
Uitgelicht kwaliteitshandboek - Borgen van kwaliteit
Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. Dit handboek kan worden opgevraagd via de Helpdesk. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Borgen van kwaliteit.
 
Er worden bij Examenwerk verschillende activiteiten uitgevoerd om de kwaliteit te borgen. Hieronder worden er een aantal toegelicht.

 
Klanttevredenheidsonderzoek
Om de vraag te beantwoorden of deelnemende scholen tevreden zijn met de producten en dienstverlening van Examenwerk, vindt minimaal eens per vier jaar een tevredenheidsonderzoek plaats.
 
Interne kwaliteitsaudit
Het kwaliteitssysteem van de uitvoeringsorganisatie is vastgelegd in VisionManager. De uitvoeringsorganisatie voert jaarlijks een interne kwaliteitsaudit uit onder de verantwoordelijkheid van een kwaliteitszorgcoördinator.
 
Kwaliteitsaudit
Vanaf 1 augustus 2018 zijn scholen verplicht examens in te kopen bij een gecertificeerde examenleverancier of instantie. Examenwerk is vanaf augustus 2018 gecertificeerd door KIWA op basis van de Norm voor valide exameninstrumenten. Deze certificering geldt voor alle exameninstrumenten van Examenwerk en had een geldigheidsduur van drie jaar. In 2021 vindt de hercertificering van Examenwerk plaats door Hobéon.
 
Onderhouden en beheren van het kwaliteitshandboek
Het kwaliteitshandboek wordt jaarlijks door de EAC geëvalueerd. Hierbij wordt het model van Deming gehanteerd dat in een cirkel de vier stappen van het cyclisch werken beschrijft: Plan, Do, Check en Act. Waar nodig worden de kaders en richtlijnen bijgesteld. Nieuwe landelijke ontwikkelingen ten aanzien van examinering en de kwaliteitsborging ervan worden daarin meegenomen.

Agenda
Ontwikkelbijeenkomsten
Luchtvaartdienstverlening:
1 november 2021

Brood & Banket:
16 november 2021 
22 november 2021 


Vaststellingscommissies
Luchtvaartdienstverlening:
1 november 2021

Brood & Banket:
9 november 2021
De volledige agenda vinden jullie op de website, alsook de vacatures.
Examenwerk
Structuurbaan 2
3439 MB Nieuwegein
(030) 608 79 79
info@examenwerk.nl
Reageren | Doorsturen | Gegevens wijzigen | Afmelden


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Examenwerk · Postbus 1449 · Nieuwegein, Utrecht 3430 BK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp