Copy

In deze nieuwsbrief

Terugkoppeling bestuursvergadering 17 juni 2021

Stand van zaken vacatures ontwikkelgroepen, vaststellingscommissie en Examenadviescommissie 
Er zijn veel nieuwe leden benoemd voor de diverse ontwikkelgroepen, vaststellingscommissies en Examenadviescommissie. De lijst van vacatures is sinds lange tijd niet zo kort geweest. We merken dat het soms lastig is om een band op te bouwen met de leden nu er alleen maar bijeenkomsten via Teams plaatsvinden. 
   
Evaluatie van de positionering van Examenwerk
De evaluatie van het bestuur is verstuurd en er zijn hiervoor al veel reacties ontvangen. Dank hiervoor! Verder zal er worden gekeken naar de merkanalyse die is opgesteld en de analyse die is gemaakt a.d.h.v. het gehouden doelgroepenonderzoek. Waar staat Examenwerk momenteel en hoe gaan we hier in de toekomst mee verder? De evaluatie van de positionering van Examenwerk staat gepland voor 6 september 2021.

Terugkoppeling Deelnemersraad  
Er wordt teruggekeken op een goede bijeenkomst. Positieve bijdrage van de aanwezigen. Tijdens zo’n bijeenkomst is er een vrij positieve sfeer, maar als je individueel in gesprek bent met scholen loop je regelmatig tegen zaken aan. De betrokkenheid binnen de scholen mag zeker beter.

Financiën 
Het totaalbeeld is minder gunstig dan begroot. Door een lager aantal studenten (onder andere) als gevolg van de vorig jaar gegeven keuzemogelijkheden, zijn de inkomsten lager dan begroot.  

Samenwerking SVH
Het bestuur van Examenwerk voert verkennende gesprekken met SVH voor een eventuele samenwerking.

Voortgang projecten  
 • Er hebben informatiesessies plaatsgevonden over de taalexamens (zie terugkoppeling verderop in de nieuwsbrief)
 • Overgang van TeleToets naar Remindo (zie berichtgeving verderop in de nieuwsbrief)
 • Praktijkbeoordelen (zie terugkoppeling verderop in de nieuwsbrief) 
 • Onderzoek ‘Andere kijk op examinering’. Diverse contacten met diverse scholen. Bestuur wil dit najaar een visie hierover vormen.
 • Inventarisatie vertalingen. Er is gesproken over de inventarisatie van de vertalingen. Offerte hiervoor is opgevraagd, voorstel volgt.
Beschikbaarheid documenten
Afgelopen schooljaar is er een inventarisatie gehouden omtrent diverse documenten die destijds wel in de Examenbank stonden maar (nog) niet zijn opgenomen in de Examenkluis. Op basis van de  reacties is het volgende besloten:  
 • Aantekenformulier observatie → dit document wordt opgenomen in de Examenkluis
 • Examenwijzer → dit document wordt niet opgenomen in de Examenkluis en is niet beschikbaar via de Helpdesk
 • Evaluatieformulier → dit document wordt niet opgenomen in de Examenkluis en is niet beschikbaar via de Helpdesk
 • Beoordelingsformulieren meerdere studenten → deze documenten wordt niet opgenomen in de Examenkluis en zijn niet beschikbaar via de Helpdesk
Van TeleToets naar Remindo
Graag brengen wij nogmaals onder de aandacht dat Examenwerk voor de digitale afname van de lees- en luisterexamens én de theorietoetsen op 1 september de overstap maakt van TeleToets naar Remindo. Bij de start van de overgang naar Remindo helpen we de scholen uiteraard graag op weg. Hiervoor hebben we een 5-tal instructiesessies georganiseerd. 

De instructiesessies zijn bewust zo dicht mogelijk op het 1e examenmoment gepland. Dit omdat de werkwijze dan nog vers in het geheugen ligt. Voor scholen die al eerder examenmomenten hebben ingepland of wellicht veel later in het jaar examenmomenten hebben gepland, is er de mogelijkheid om deze instructiesessie eerder ofwel later te organiseren. Laat dit ons dan zo spoedig mogelijk weten.
 
Geplande data voor instructiesessies: 
 • Donderdag 26 augustus van 10:00 tot 11:30 uur
 • Donderdag 26 augustus van 15:00 tot 16:30 uur
 • Dinsdag 31 augustus van 14:00 tot 15:30 uur 
 • Vrijdag 10 september van 10:00 tot 11:30 uur
 • Vrijdag 10 september van 15:00 tot 16:30 uur

Aanmelden voor één van deze sessies kan via onderstaande button.
 
 Aanmelden 
Keuzedelen taal A1/A2 beschikbaar
De examens voor de keuzedelen K0984 Engels, K0959 Duits, K0985 Frans en K0999 Spaans A1/A2 in beroepsonderwijs zijn vastgesteld en beschikbaar in de Examenkluis. Met deze  taalexamens kunnen alle deelvaardigheden gelijktijdig worden geëxamineerd (taalvariant 2). De opdracht bestaat uit 3 onderdelen: 
 • Leesopdracht (deelvaardigheid Lezen)
 • Gesprekopdracht (deelvaardigheid Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken
 • Schrijfopdracht (deelvaardigheid Schrijven).
De examens voor de keuzedelen op A2/B1 en B1/B2 niveau zijn in ontwikkeling. Verwachte oplevering: oktober 2021.
Nieuwe exameninstrumenten
De volgende exameninstrumenten zijn nieuw beschikbaar in de Examenkluis van Examenwerk en/of in Praktijkbeoordelen: 
 • 25636 LVD B1-K1/B1-K2 Examenopdrachten
 • 25636 LVD Verantwoordingsdocument
Update Praktijkbeoordelen – ontwikkeling App/Mobiele client
Er hebben drie deepdive sessies plaatsgevonden met als onderwerpen: schoolgebruikers, studenten en bedrijven. Dit waren leerzame en intensieve sessies: drie uur aaneengesloten praten, filosoferen en van gedachten wisselen over het proces. Hoe gaat het proces nu, waar kan het beter, waar zien we kansen, etc. Dank voor ieders input!

Verder is er een enquête verstuurd om kwantitatief ook wat inzichten op te halen. De eerste resultaten hiervan zijn inmiddels ontvangen en zullen worden verwerkt.
Er is ook voortgang te melden op de eerste (test)versie van de App/Mobiele client. Deze wordt momenteel getest. Hierover na de zomer meer!
Terugkoppeling informatiesessies Taal
In juli hebben enkele online informatiesessies plaatsgevonden waarin de beroepsgerichte taalexamens taalvariant 1 (losse taalexamens) en taalvariant 2 (geïntegreerd) zijn toegelicht. Tijdens deze bijeenkomsten waren zowel taaldocenten als leden van examencommissies aanwezig. Tijdens de sessies over taalvariant 1 is het huidige aanbod nog eens toegelicht. Aangegeven is dat er geen nieuwe losse taalexamens meer ontwikkeld worden, maar dat waar nodig nog wel onderhoud gepleegd zal worden. 

Tijdens de sessies over taalvariant 2 is de visie op deze manier van taalexamineren uitgelegd en vervolgens is ingegaan op hoe de desbetreffende opdrachten eruit zien en waar het hele instrumentarium uit bestaat. Ook zijn opgedane ervaringen door studenten en docenten besproken.
Uitgelicht kwaliteitshandboek - Distribueren
De afgelopen periode is het Kwaliteitshandboek examinering van Examenwerk herzien. Dit handboek kan worden opgevraagd via de Helpdesk. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Distribueren.

De distributie van examen- en ontwikkelingsgerichte instrumenten wordt verzorgd door Examenwerk. De distributie vindt plaats op verschillende manieren en met behulp van verschillende applicaties, te weten: 
 • Examenkluis
 • Praktijkbeoordelen
 • TeleToets (dit wordt straks Remindo)

Examenkluis
Het beschikbaar stellen van examens houdt in dat ze geplaatst worden in de Examenkluis. Gebruikers worden op de hoogte gesteld via het productoverzicht wanneer, welk product vastgesteld en te downloaden is. In de Examenkluis kunnen deelnemende scholen alle beoordelings- en exameninstrumenten downloaden als pdf of beveiligd invulbaar Word-document.

Praktijkbeoordelen
Met Praktijkbeoordelen kun je studenten meten, beoordelen en examineren in praktijk- en examensituaties. Zowel ontwikkelingsgericht als kwalificerend, zowel in de beroepspraktijkvorming als op school.
In het ontwikkelingsgerichte deel wordt de voortgang van de student bijgehouden tijdens zijn stageperiode. Praktijkbeoordelen.nl rapporteert hoever de student is in zijn ontwikkeling en hoe de praktijkopleider hem gedurende de stage beoordeelt. 
Met het kwalificerende deel worden examens afgenomen, zowel in het leerbedrijf als op school.

TeleToets
De theorie-examens en taalexamens worden door Examenwerk klaargezet en aangeboden in TeleToets (straks Remindo). Er is bewust gekozen voor digitale afname in verband met de veiligheid van de items en de mogelijkheid om resultaten te analyseren.
Proefles Wijnkennis 2 K0188
Voor het praktijkexamen 'proeven van wijn' is het van belang dat de student hierin veel ervaring op doet. In een 'proefles' neemt Anja Vondenhoff (hartelijk bedankt Anja!) ons mee in hoe zij haar studenten leert proeven, het herkennen van het mondgevoel, en de smaakrijkdom van een wijn.  
 
Deze 'proefles' wordt georganiseerd op 20 september van 16.30 tot 17.30 via MS Teams. Belangstelling om hierbij te zijn? Meld je dan aan via info@examenwerk.nl. Aanmelden kan tot 1 september. 
 
Bevestiging en overige informatie 
Je ontvangt een bevestiging van je aanmelding met daarin vermeld de wijnen die je moet aanschaffen voor het proeven en onderstaande informatie: 
 • We proeven 2 witte wijnen en 2 rode wijnen (dus voldoende wijnglazen klaarzetten). 
 • Wijnen worden (op verzoek van enkele collega’s) ingekocht bij de Hanos.
 • Na afloop van deze sessie is er nog een Q&A; het is dus mogelijk dat deze sessie daardoor iets uitloopt. 
 • De sessie wordt opgenomen en de link wordt na afloop toegestuurd. Deelname houdt dus ook in, dat je akkoord gaat dat de sessie wordt opgenomen. 
 • Bij de uitnodiging wordt de nieuwe, aangepaste smaakbalk toegevoegd. Deze 4x geprint klaarleggen.
Agenda

Bestuur
6 september 2021 – Themasessie bestuur
30 september 2021 - Bestuursvergadering september 
25 november 2021 - Bestuursvergadering november


Vaststellingscommissie

5 oktober 2021 - Horeca

Meer data zijn terug te vinden op onze website
Fijne zomervakantie!
Omdat de zomervakantie voor de deur staat, is dit de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerstvolgende nieuwsbrief van Examenwerk zal eind september worden verstuurd. Via deze weg wil Examenwerk jullie daarom een fijne zomervakantie wensen!  
Examenwerk blijft in deze periode uiteraard bereikbaar op (030) 608 79 79 en via info@examenwerk.nl.


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Examenwerk · Postbus 1449 · Nieuwegein, Utrecht 3430 BK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp