Copy
Nieuwsbrief #16 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met o.a. in dit nummer: ALV en energiecafé, oproepje auto incasso, energieneutrale gebouwen, voortgang Mariënhoeve, wie zijn onze klanten? en de column van André. 
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.
Deel
Tweet
Stuur door

 
Van het bestuur 


Op de markt van de toekomst (zaterdag 13 mei), bleek maar weer eens hoe de naamsbekendheid van EWEC is toegenomen. De 6 mensen die de kraam bemensten waren de hele middag in gesprek met een toeloop aan belangstellenden. Frank Jan Bertram en Annelies de Graaf, bedankt dat jullie ons daarbij hebben geholpen.

We zijn er druk mee, met klanten- en ledenwinning, met verkoop zonnepanelen én met besturen, aangezien er ook vergaderd en besluiten genomen moeten worden. De ALV is goed voorbereid, de projectgroep laadpalen heeft na veel voorwerk nodig dat we groen licht geven over de voortgang van het project, de financiering van het project VolksWatt moet geregeld, enz. Onze coöperatie is volop in beweging.

Graag zouden we zien dat meer leden actief (incidenteel of meer structureel)ondersteunen op acties of administratieve taken, waardoor het bestuur enigszins ontlast wordt. Bert van der Poel gaat bijvoorbeeld helpen bij de EWEC kraam op de braderie van basisschool de Regenboog op zaterdag 20 mei. Digna en Sarida verzorgen zolang Henk weg is deze nieuwsbrief, maar Sarida heeft langzamerhand een volle werkweek aan bestuur, klanten- en ledenadministratie, beantwoorden telefoontjes, verkoop zonnepanelen, marketing, organiseren van het een en ander, vergaderingen en overleggen in diverse stuur- en projectgroepen.

Vandaar dat onze leden de komende tijd wel eens een telefoontje of mailtje van het bestuur zouden kunnen krijgen met een hulpvraag. Wil je zelf eens bespreken wat jij zou kunnen of willen betekenen voor de EigenWijkse?
Stuur even een mail!

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering dinsdag 30 mei

Op dinsdag 30 mei wordt het energiecafé met Ivo Opstelten (lector ‘nieuwe energie in de stad’ aan de Hogeschool Utrecht) voorafgegaan door een Algemene Ledenvergadering van de EigenWijkse. Plaats: Raadszaal van het huis van de gemeente, Karel de Grotestraat 30, Wijk bij Duurstede. We starten om 19.00 uur.  Jaarverslag en jaarrekening zijn op 16 mei per mail aan de leden verstuurd. Laat het a.j.b. weten als je ze niet hebt ontvangen!

AGENDA 

Opening en vragen inventariseren

1.           Financiën:

     a.           Jaarverslag en jaarrekening 2016

                  (incl. verslag kascontrolecommissie en bestemming resultaat)

     b.           Decharge bestuur

     c.            Benoemen nieuwe kascontrolecommissie

2.           Projectupdates

3.           Vaststellen notulen deze vergadering

 
We hopen uiterlijk om 19.55 uur af te sluiten zodat we op tijd kunnen beginnen met ons energiecafé.


Automatische incasso's 

De administratie is druk met het voorbereiden van de automatische incasso voor het innen van de ledenbijdrage. Helaas zijn er, in reactie op de mail van 27 maart, slechts 54 formulieren ingeleverd (van de 178 leden). Graag vragen we jullie medewerking om het bijgevoegde formulier uiterlijk 30 mei in te leveren, per mail, of in de brievenbus van Nachtegaal 43 A of Singel 12 D


 

Energiecafé EigenWijkse

Dinsdag 30 mei om 20.00 uur houdt de EigenWijkse EnergieCoöperatie (EWEC) weer een energiecafé in het Huis van de Gemeente, Karel de Grotestraat 30. Spreker tijdens dit energiecafé is Ivo Opstelten, lector ‘Nieuwe Energie in de Stad’ aan de Hogeschool Utrecht.  Na een update van enkele projecten van de EWEC zelf, zal Ivo rond 20.30 uur ingaan op de ontwikkeling richting energie neutrale gebouwen in het algemeen en de kansen en uitdagingen die dit voor Wijk bij Duurstede biedt in het bijzonder.

Naast lector is Ivo tevens directeur praktijkgericht onderzoek van het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities van de Hogeschool Utrecht. Van daaruit draagt hij bij aan de ontwikkeling en implementatie van concepten en strategieën voor zogenaamde energie neutrale woningen (ook wel aangeduid met ‘nul op de meter woningen’), woningen die net zoveel energie produceren als dat ze gebruiken.

Dat doet hij onder meer voor lokale overheden, maar ook voor de vereniging ‘Brede Stroomversnelling’, voor een brede coalitie van partijen uit de energiesector, voor de bouw en voor de corporatiesector. Ook lokale overheden, die gezamenlijk hun schouders zetten onder het ontwikkelen en realiseren van energie neutrale woningen  ondersteunt hij hierbij.

Zoals gezegd zal Ivo ook ingaan op de kansen en uitdagingen die hier voor Wijk bij Duurstede liggen bij de ambitie om in 2030 een klimaat neutrale gemeente te zijn.

Het energiecafé van de EWEC zal worden voorafgegaan door een korte Algemene ledenvergadering om 19.00 uur, waarna om 20.00 uur het energiecafé zal starten.

Ivo Opstelten

Energie neutrale gebouwen

Op ons energiecafé 30 mei aanstaande zal Ivo Opstelten (nee, niet die), lector ‘NIeuwe Energie in de Stad’ aan de Hogeschool Utrecht, het voornamelijk met ons gaan hebben over energie neutrale gebouwen. Hier alvast een korte introductie op dat fenomeen.

Volgens Milieucentraal is een energie neutraal gebouw een gebouw dat net zoveel energie gebruikt als dat het zelf opwekt, meestal door het energiegebruik zo laag mogelijk te houden en de energie die benodigd is zelf duurzaam op te wekken. In een database van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn inmiddels zo’n 400 actuele voorbeelden te vinden van energiezuinige tot energie neutrale projecten in de gebouwde omgeving.

Dat het echter nog niet heel hard gaat valt te lezen in de voortgangsrapportage 2016 van de Commissie Borging Energieakkoord onder leiding van Ed Nijpels. De ambitie was om tot 2020 jaarlijks 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen minimaal twee stappen in het energielabel vooruit te laten gaan. Zo zou in de huursector in 2020 sprake moeten zijn van gemiddeld energielabel B (corporaties) en voor 80 procent
van de huurwoningen minimaal label C (particuliere verhuurders). Vanaf 2020 is de ambitie een bijna energie neutrale nieuwbouw en in 2050 moet er dan uiteindelijk sprake zijn van een geheel energie neutrale gebouwde omgeving. De commissie constateert echter, dat ondanks dat vele partijen aan de slag zijn gegaan met de acties in het Energieakkoord voor koop- en huurwoningen, de beoogde versnelling in energiebesparing nog niet zichtbaar is. Aandachtspunten daarbij zijn onder meer onduidelijkheid over de (middel)lange termijn koers en beleidskeuzes van de Rijksoverheid en achterblijvende capaciteit bij veel gemeenten waardoor het invullen van hun rollen in de energietransitie een uitdaging blijft.

In het Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid 2016-2020 van de gemeente Wijk bij Duurstede staat de ambitie om al in 2030 alle woningen en gebouwen (nieuw en bestaand) klimaatneutraal te laten zijn. Om dat te bereiken moeten de komende (minder dan 13!) jaren alle woningen, scholen en bedrijven energieneutraal worden gemaakt. Een routekaart 2030 (in de maak) moet duidelijk maken hoe dat is te bereiken.

We kennen in Wijk bij Duurstede geen Commissie Borging Beleidsplan Milieu en Duurzaamheid, maar je hoeft geen Ed Nijpels te heten om te zien dat ook hier de beoogde versnelling in energiebesparing nog niet zichtbaar is.

 

 

Voortgang van Zonnepark Mariënhoeve

Het gaat goed met de verkoop van de zonnepanelen op Mariënhoeve!
Inmiddels zijn er al bijna 250 zonnepanelen gereserveerd. Dat betekent dat we al over de helft zitten van de 480 beschikbare panelen op het dak van de Judohal. Uiteraard kunnen we nog veel nieuwe deelnemers gebruiken, helpen jullie mee om familie, vrienden en kennissen te enthousiasmeren? Dit kun je bijvoorbeeld doen door het project onder de aandacht te brengen door de Facebookpagina te delen of te liken:
https://www.facebook.com/marienhoeve/?fref=ts

De komende woensdagen en vrijdagen tussen 14.00 en 16.00 uur zijn er mensen van EWEC in het gemeentehuis om je te informeren en om je in te schrijven voor het Zonnepark. Daarnaast zijn er nog de volgende evenementen waar je terecht kunt:

- Zaterdag 20 mei tussen 10.00 en 15.00 uur @ Braderie Basisschool De Regenboog (Dukdalf)
- Dinsdag 30 mei vanaf 20.00 uur @ Energiecafé (Gemeentehuis)


Vervolg

Zodra de 480 zonnepanelen op het dak van de Judohal gereserveerd zijn gaan we over tot de leveranciersselectie. Daarna volgt de definitieve deelnemersovereenkomst, de investering en de realisatie van de zonnepanelen. De definitieve planning is dus nog even afhankelijk van de voortgang van de inschrijvingen.

We houden je op de hoogte van de voortgang. Mocht je in de tussentijd vragen hebben, laat het weten, we helpen je graag.


 

Wie zijn onze klanten?

Coos van den Hoek (links) en een aantal vrijwilligers hebben hard gewerkt aan de realisatie van de aanlegsteiger voor de Krommerijnder

Klantenrubriek: De Krommerijnder

Coos van den Hoek, de voorzitter van het bestuur van De Krommerijnder heeft zich onlangs gemeld voor een zakelijk contract van EWEC. De trekschuit Krommerijnder kan nu na het varen, via een nieuw aangelegde eigen walkast aan de Kolk, opgeladen worden. Coos heeft afgelopen jaren goed samengewerkt met de aanwonenden en de mensen van de Zonnewijzer, maar hij is nu heel blij met een eigen plek in eigen beheer.
Coos is zelf een driekwart jaar geleden lid geworden van EWEC omdat hij vindt dat het milieu ontzien moet worden. Met de Krommerijnder is hij nu klant geworden omdat hij van mening is dat een historisch schip, wat hier vroeger altijd gevaren heeft, moet varen op lokale stroom, wat weer de lokale economie stimuleert. Alles wat Koos doet als energieke vrijwilliger, bijvoorbeeld het organiseren van culturele evenementen en zijn werk voor het Wijks literatuurfonds, doet hij lokaal. Lokale sponsoring is voor hem belangrijk, Coos betreurt het dat de subsidiestromen opdrogen en er weinig geld wordt uitgetrokken voor cultuur. Terwijl de geschiedenis en cultuur hier voor het opscheppen liggen.
Hij vindt het erg leuk dat de EigenWijkse volledig door vrijwilligers gerund wordt. Daar heeft hij veel respect voor. Dat het wat betreft de administratie bijna niet meer bij te benen valt zou kunnen worden ondervangen door een Wijkse administratief medewerker in dienst te nemen. Maar dan moeten we eerst wel naar 1000 klanten….

Nel en Bram Ooms honderdste klant

In de vorige klantenrubriek was er aandacht voor Bram en Nel Ooms. Inmiddels is een aantal bestuursleden met een bos bloemen op bezoek geweest. Hier is ook aandacht aan besteed door de Wijkse Courant en het Groentje.

Nel en Bram stelden het bezoek, de bloemen en de ingelijste foto van Bram, zeer op prijs

OPTIMIST
 
'Je kunt wel een tientje aan Greenpeace geven of groene stroom nemen, maar je kunt ook gewoon eens niet het smerige vliegtuig naar de Seychellen pakken en je kunt ook gewoon niet dat CO2-bieflapje eten. Kortom, een schone wereld? Doe het lekker zelf!' 
aan het woord Remco de Boer, onderzoeker en publicist. Ik hoorde hem dit zeggen op de autoradio, onderweg van Leersum, over de Langbroekerweg, naar Wijk. De sterkste uitspraak kwam op het moment dat ik de Kromme Rijn passeerde en langs de volkstuintjes keek.
Een dag later sloeg wethouder Hans 'slagkracht' Marchal met een hamer op een houtblok. Een flinke klap. Hij haalde de bel. Gejuich tussen het publiek. Een deel van de Markt was gevuld met Toekomst. Nou ja, toekomst: de meeste bezoekers hadden al een flink deel van de toekomst achter hun rug, maar keken blijmoedig in het rond. Hier stond de Wijkse Coalition Of The Willing: mochten de dijken doorbreken, mocht de zeespiegel stijgen, mocht Schiphol bezwijken onder een reizigersinfarct, mocht een formatiepoging van een nieuw kabinet stranden op de klimaatparagraaf - aan hen zou het niet liggen. Die ánderen, die liepen haastig langs de prachtige Tesla's, Speedbikes en Wijkse moestuingroente om nog iets voor Moederdag te regelen. 
Ik ben geen onverbeterlijke optimist, maar wel bevattelijk voor het idee dat die 'nu al' 250 gereserveerde zonnepanelen van Mariënhoeve het signaal zijn dat we niet moeten wachten op 'die anderen', maar beter zelf aan de slag gaan. En daar had Remco de Boer het over, die dag ervoor, ter hoogte van de Kromme Rijn.
'We zijn lapzwansen en dat is goed nieuws'.

 

 

Copyright © 2017 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp