Copy
Nr. 6, 22. marts 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 6, 22. marts 2017:

 1. Tilskud til frugtordning gjort vanskeligere
 2. Ny vejleding om krav til skolens hjemeside følges op med ny tilsynsrunde
 3. Orientering om EUs Persondataforordning
 4. Frister for ansøgning om personlig assistance samt specialundervisning og anden støtte
 5. Supplerende vejledning om inddragelse af elever ved udskrivning eller bortvisning
 6. Når man skal finde en tilsynsførende
 7. Ny uddannelsesparathedsvurdering vedtages tidligst i næste folketingssamling
 8. Årsregnskaber - nej tak!
 9. Ofte stillede spørgsmål om ansættelse med løntilskud
Kalender

1. Tilskud til frugtordning gjort vanskeligere

 

Af Peter Højgaard 
Ansøgningsproceduren for tilskud til skolefrugt og grønt i skoleåret 2017/18 er ændret på en måde som desværre gør det sværere for frie grundskoler at få tilskud.
 
Der indføres et først-til-mølle-princip, som betyder at de ansøgere der kommer søger inden for de første 24 timer vil have bedst mulighed for at få støtte. Ansøgningsvinduet åbner tirsdag den 4. april kl. 8.00. Vinduet er godt nok åbent indtil den 2. maj – men de begrænsede midler til støtteordningen forventes opbrugt meget hurtigt af de ansøgere der kommer først.
 
Læs mere...

 

2. Ny vejledning om krav til skolens hjemmeside følges op af tilsynsrunde med hjemmesiderne

Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet, STUK, har udsendt en ny vejledning om ministeriets krav til skolernes hjemmesider. I foråret vil STUK følge op med en tilsynsrunde med skolernes hjemmesider.
 
I tilsynsrunden vil skolerne blive opdelt i to grupper:
 1. Skoler der har kvalitetssikret deres hjemmeside ved at gennemgå tjeklisten i vejledningen og selvindberette til STUK at hjemmesiden er kvalitetssikret og
 2. Skoler der ikke har selvindberettet. Fra denne gruppe skoler vil STUK udtrække skoler, der indgår i tilsynsrunden.
Skoler, der ønsker at selvindberette kvalitetssikringen, tilrådes at have gøre det senest 19. april.
 
Læs mere...


 

3. Orientering om EU´s Persondataforordning og dens betydning for skolerne
 

 

Dansk Friskoleforening får løbende henvendelser fra skolerne vedrørende EU’s persondataforordning, som træder i kraft d. 25. maj 2018. Med denne orientering vil vi gerne orientere om, hvorledes Dansk Friskoleforening i tæt samarbejde med de øvrige skoleforeninger følger udviklingen om implementeringen af EU’s persondataforordning og løbende vil orientere om de nye reglers indvirkning på skolerne.

 1. Orientere om, hvorledes Dansk Friskoleforening i tæt samarbejde med de øvrige skoleforeninger følger udviklingen om implementeringen af EU’s persondataforordning og løbende vil orientere om de nye reglers indvirkning på skolerne.
 2. Mane til omtanke med hensyn til at investeringer i konsulenter, soft- og hardware i relation til persondataforordningen, fordi de nye regler ikke burde nødvendiggøre dette.
Læs mere...

4. Frister for ansøgning om personlig assistance samt for specialundervisning og anden støtte
 

 

Undervisningsministeriet har den 8. marts udsendt en påmindelse om fristerne for ansøgning om forskellige tilskudsarter indenfor specialundervisning og anden støtte. 
Læs mere om de væsentligste forhold...
 
 

5. Supplerende vejledning om inddragelse af elever ved udskrivning eller bortvisning
 

Spørgsmålet om skolernes pligt til at inddrage elever i forbindelse med eventuel bortvisning eller udskrivning efter skolens beslutning påkalder sig fortsat en opmærksomhed hos Folketingets Ombudsmand og tillige såvel politisk som i offentligheden.
 
Undervisningsministeriet har besluttet at understrege at FN´s børnekonvention også gælder på frie skoler, ved at udsende et supplerende vejledningsmateriale til det eksisterende materiale, som består af to vejledninger. Konventionen siger, at et barn skal høres i vigtige beslutninger, der angår barnet, som for eksempel udskrivning fra sin skole. Det supplerende vejledningsmateriale skal give de frie skoler klarere og tydeligere anvisninger om, hvordan inddragelsen bør ske. Den nye vejledning vil indeholde konkrete trin for trin for anvisninger på hvordan skolen skal håndtere inddragelsen af elever.

Læs mere...

6. Når man skal finde en ny tilsynsførende 
 

I disse uger skal flere skoler ud at finde en ny tilsynsførende. Det kan der være mange årsager til: den nuværende stopper efter eget ønske, eller efter skolens ønske eller den nuværende skal stoppe på grund af den nye regler om at en tilsynsførende højst må føre tilsyn ved den samme skole i 6 år og i øvrigt højst må være tilsynsførende ved 5 skoler.
 
Men hvordan finder man en ny tilsynsførende? Og hvem kan man vælge imellem?

Læs mere...

7. Ny uddannelsesparathedsvurdering vedtages tidligst i næste folketingssamling
 

Regeringen og Dansk Folkeparti har, som man måske vil vide fra dagspressen, indgået aftale om, at der fremover skal indgå en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen. Det varer imidlertid lang tid – formentlig mere end et år – inden skolerne skal i gang med at arbejde med en praksisfaglig dimension i forbindelse med vurderingen af elevernes uddannelsesparathed.
 
En sådan ordning kræver nemlig lovændring. Af aftalen fremgår, at regeringen vil fremsætte forslag om at ændre vejledningsloven i den folketingssamling 2017-2018. Regeringen har oplyst, at man inden fremsættelsen af lovforslag vil inddrage eksterne eksperter og praktikere på området. Her på SkoleNyt følger vi lovgivningsarbejdet og vil orientere nærmere når det lovudkast er på trapperne.
 

8. Årsregnskaber nej tak!
 

I Friskolernes Hus er vi altid glade for at få post – men ikke al post er nødvendig! Tidligere bad vi altid skolerne om at indsende et eksemplar af årsregnskabet, som vi havde brug for til at udarbejde diverse statistiker. Nu henter vi regnskabsmaterialet elektronisk fra Undervisningsministeriets regnskabsportal – derfor har vi ikke længere behov for at få tilsendt årsregnskaber fra skolerne.
 

9. Ofte stillede spørgsmål om ansættelse med løntilskud
 

Friskolernes Hus har i anledning af, at Beskæftigelsesministeriet for nylig har udsendt en ny vejledning om ansættelse med løntilskud, sat fokus på nogle af de spørgsmål, vi oftest får henvendelser om vedrørende ansættelsesvilkår i løntilskudsjob.
 
Spørgsmålene handler især om ansættelsesbrev, lønberegning og arbejdstid.
 
Læs mere om ansættelse med løntilskud på vores hjemmeside

 
Kalender
Kurser

Temadage om arbejdsmiljø


4. april 2017
Roskilde

Temadag om arbejdsmiljø på skolen. 
Temadagen kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.

Skoleårets planlægning


3.-5. april 2017 
Brogården, Middelfart

Kom på forkant med planlægningen af blandt andet fagfordeling, kalender, skoleskema, arbejdsopgaver, arbejdstid m.m. 
 

Landsmøde 2017


22. - 23. april
Aarhus

Årets fællesmøde for alle medlemmer.

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her

I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet
 
                        

Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet