Copy
Nr. 7, 5. april 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 7, 5. april 2017:

  1. Skolens antimobbestrategi skal være på plads inden 1. oktober 2017
  2. Området for underretningspligten udvides
  3. Hængeparti vedrørende fritstillede lærere under lockouten i 2013 afgjort
  4. Løntabel udbygget endnu engang
  5. Inspiration til undervisning af tosprogede
  6. Trivselsmåling bliver obligatorisk i gymnasiet – herunder muligvis også i hf-afdelinger ved steinerskoler
  7. Stillingsannoncer: Med en TRIO-annonce får I nemt bragt jeres annonce i 3 medier
Kalender

1. Skolens antimobbestrategi skal være på plads inden 1. oktober 2017

Folketinget har den 28. marts vedtaget ændringer i undervisningsmiljøloven, som indebærer at skolerne senest den 1. oktober i år skal være klar med en antimobbestrategi, som også skal omfatte digital mobning.
 
Skolens ledelse har pligt til at reagere på problemer med det psykiske undervisningsmiljø og skal fremover udarbejde handlingsplaner som kan imødegå problemerne. Hvis skolen ikke selv har udarbejdet en handlingsplan kan forældrene/elever forlange, at der udarbejdes en plan.

Endvidere oprettes der en klageinstans hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som behandler klager fra elever og forældre, hvor skolen har afvist forældrenes klage helt eller delvist. Klageinstansen er udstyret med sanktionsmuligheder i form af påbud eller tilbageholdelse af tilskud.

Læs mere...

2. Området for underretningspligten udvides

Børne- og socialministeren er på vej med en ny bekendtgørelse om underretningspligten, hvor der kommer et nyt punkt med, som kan give anledning til at underrette kommunen om bekymrende forhold for børn og unge.
 
Fremover vil der være underretningspligt når der er grund til at antage 
"1) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen kan få behov for særlig støtte efter servicelovens kapitel 11 på grund af de vordende forældres forhold, eller 
3) at et barn eller en ung under 18 år kan have behov for særlig støtte på grund af barnets eller den unges ulovlige skolefravær eller undladelse af at opfylde undervisningspligten, eller 
4) at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for vold eller andre overgreb." 

Punkt 3 er nyt i bekendtgørelsen - men punktet findes allerede for personer, der udøver offentlig tjeneste eller hverv. Det er således logisk at medarbejdere ved frie grundskoler også bliver omfattet af området. 

Medarbejdere ved frie grundskoler, herunder medarbejderen i en tilknyttet børnehave eller vuggestue har underretningspligt efter lov om social service § 153, stk. 2, som giver ministeren hjemmel til at udstede særlige regler for blandt andet medarbejdere ved frie grundskoler. 

Læs mere...

3. Hængeparti vedrørende fritstillede lærere under lockouten i 2013 afgjort
 

 

Arbejdsretten har nu afsagt dom i sagen, og fastslår at de implicerede skoler slipper for et krav om lønudbetaling.

Under lockouten i april måned 2013 var der nogle lærere som var afskediget og fristillet, og der blev dengang rejst tvivl om, hvorvidt de pågældende, forudsat at de var organiseret, var omfattet af lockouten, og således skulle trækkes i løn på lige fod med andre lockoutede lærere og børnehaveklasseledere. 

Den sag er nu afgjort ved arbejdsretten i en tvist mellem Moderniseringsstyrelsen og LC. I dommen slår retten fast, at ansættelsesforholdet for de fritstillede bestod under lockouten og at de pågældende derfor ikke havde krav på løn i den periode lockouten varede. 

Læs mere...

4. Løntabel udbygget endnu engang
 

 

Dansk Friskoleforenings løntabel er på baggrund af input og efterlysninger fra brugerne blevet tilføjet flere oplysninger.

På baggrund af input og efterlysninger fra brugerne - tak for det! - er løntabellen blevet tilføjet flere oplysninger. Det drejer sig om:

  • Taksterne for ulempetillæg for søgnehelligdage, grundlovsdag efter kl. 12 samt juleaftensdag efter kl. 14.
  • Weekendtillæg til søgnehelligdage.
  • Pensionstilsvaret på 15 % for ledere omfattet af tjenestemandspensionsordning, der tidligere var optaget i Efterlønskassen eller P 25, men nu administreres af Statens Administration (i forvejen blev satserne oplyst for lærere og børnehaveklasseledere)

Selvom det er små justeringer - og ikke egentlige fejl - så er vi glade for at få feedback til udviklingen af løntabellen. Den aktuelle løntabel er gældende for perioden 1. april - 30. november 2017.

Læs mere og hent løntabel

5. Inspiration til undervisning af tosprogede
 

Ny vejledning til inspiration for friskolers undervisning af tosprogede elever.

Friskoler skal sørge for at tosprogede elever får den fornødne ekstra undervisning i dansk og skolerne skal endvidere henvise tosprogede elever til undervisning i deres modersmål i folkeskolen, mens skolen selv sørger for undervisningen. Skolen kan opnå tilskud fra Fordelingssekretariatet til undervisningen i dansk for tosprogede (se link nedenfor). 

Nu har undervisningsministeriet udsendt en ny vejledning om organiseringen af folkeskolens undervisning af tosprogede elever.

Læs mere...

6. Trivselsmåling bliver obligatorisk i gymnasiet – herunder muligvis også i hf-afdelinger ved steinerskoler
 

Med gymnasiereformen indføres den obligatoriske trivselsundersøgelse måske også i fx hf-afdelinger på steinerskoler. Dansk Friskoleforening har indsendt høringssvar, der foreslå steinerskoler fritaget.

Den obligatoriske trivselsundersøgelse som findes i folkeskolen og på erhvervsuddannelser - men ikke i de frie grundskoler - bliver som følge af gymnasiereformen også indført i gymnasiet, herunder de private gymnasier, og dermed også på hf-afdelinger ved Rudolf Steinerskoler, der vil tilbyde den prøvefri hf-uddannelse, som den nye gymnasielov giver mulighed for. 

Dansk Friskoleforeningen har imidlertid i et høringssvar angående en ny hf-bekendtgørelse foreslået, at netop steinerskolernes hf bliver fritaget for trivselsmålingen, dog således at hf-afdelingen i stedet skal indgå i undervisningsmiljøvurderingen for skolens børnehaveklasse til 10. klasse. 

Læs mere...

7. Stillingsannoncer: Med en TRIO-annonce får I nemt bragt jeres annonce i 3 medier

Med en TRIO-annonce i FRISKOLEBLADET, EFTERSKOLEN & FRIE SKOLER får I kontakt til 25.000 potentielle ansøgere med kun én annonce, én kontakt, men visninger i tre stærke medier - inkl. annoncevisning på alle tre organisationers hjemmesider. 

Læs mere og bestil jeres stillingsannonce på www.friskoler.dk eller kontakt AC Annoncering på tlf. 2172 5939/ 6114 2530 eller ac@ac-amsmedia.dk.

Jagten på den rigtige ansøger starter her!
Kalender

Landsmøde 2017


22. - 23. april
Aarhus

Årets fællesmøde for alle medlemmer.

Matematikvejleder modul 3


26.-28. april 2017
Brogården, Middelfart

Opkvallificerende vejlederkursus for matematiklærere fra friskoler.

Friskolernes Læsevejlederkursus 2


3. - 5. april
Thaisen Hus, Ringe

Opkvalificerende kursus for dansklærere ved friskoler.

Introduktionskursus for bestyrelser


8. maj:         Mammen Fri, Bjerringbro
16. maj:       Fænøsund Friskole, Middelfart
31. maj:       Skørbæk-Ejdrup Friskole, Nibe
17. august:  Præstø Privatskole, Præstø
30. august:  Studsgaard Friskole, Herning

Introduktionskursus for bestyrelsesmedlemmer i de frie skolers bestyrelser. 

Skolens administration 4 - lønberegning

31. maj 2017
Friskolernes Hus, Middelfart

Lønberegningsworkshop for administrativt personale.

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet