Copy

Een update van de onderhandelingen die CPH met verzekeraars heeft gevoerd en een belanghebbende uitspraak van het CBB voor contractloze huisartsen.

View this email in your browser

CPH Nieuwsbrief #6

De muur is gevallen

Een veelzeggende variatie op ‘HetRoerMoetOm’, uit de mond van een zorgverzekeraar. Wij merken dat de bezorgdheid over “de anarchie in huisartsenland” groot is. Zorgverzekeraars laten weten dat veel praktijkhouders het aangeboden contract op dit moment nog niet ondertekend hebben. De uitspraak van de CBb-rechter op 1 dec. l.l. maakt dat contractloos gaan voor huisartsen een serieus te overwegen optie is geworden (zie verder in deze Nieuwsbrief).

Indien begin januari veel praktijkhouders nog niet getekend hebben, zou dat voor zorgverzekeraars een extra reden kunnen zijn om nog serieuzer het onderhandelingstraject in te gaan. De bereidheid om niet alleen naar huisartsen ‘te luisteren naar wat er leeft’ maar ook met hen te onderhandelen en te zoeken naar oplossingen voor bestaande knelpunten, zal hierdoor mogelijk versterkt worden.

Ondertussen groeit de CPH dagelijks en hebben zich inmiddels zoveel huisartsen aangemeld dat wij tegenover zorgverzekeraars aangeven dat de leden van CPH samen ruim 2 miljoen verzekerden /patiënten vertegenwoordigen. Verzekerden voor wie wij meer tijd willen hebben als huisarts en een betere bescherming van hun privacy.
 

Praktijkhouders - Zorgverzekeraars - Patiënten

Er bestaat veel onduidelijkheid over de rechtspositie van praktijkhouders ten opzicht van hun (preferente) zorgverzekeraar en de rol van verzekerden daarbij. De turbulente ontwikkelingen rond het contracteringscircus en de discussies in het kader van ‘HetRoerMoetOm’, hebben geleid tot tal van vragen. We hebben hierop naar antwoorden gezocht. “Mogen wij met zijn allen een zorgverzekeraar boycotten? Is een verzekeraar wel of niet verplicht met mij te onderhandelen?” of “Mag ik zelf een zorgverzekeraar als preferent kiezen?

Dit soort vragen kreeg ons bestuur. Wij begrijpen waar de achterliggende sentimenten en ervaringen vandaan komen, zeker wanneer een zorgverzekeraar zich niet bereid toont tot onderhandelen. Je voelt je als praktijkhouder gedwongen het contract te tekenen. De vraag is dan ‘zal het roer ooit echt om gaan’?

Het CPH-bestuur heeft de afgelopen dagen overleg gehad met de Toezichthouder ACM. We komen nu met een helder verslag over wat wel en wat niet mogelijk is met betrekking tot onze relatie met de zorgmarktlieden.

/ meer info
 

Update onderhandelingen ZVs

CZ
CZ heeft ons bericht dat zij bereid zijn een aantal onderdelen van de overeenkomst huisartsenzorg te wijzigen en op te nemen in een addendum. Het betreft de eenjarige contractduur en de bepaling over de goodwill. De mogelijkheid om medische gegevens via andere weg dan het LSP te verzenden blijft CZ als inspanningsverplichting in het contract houden. Ook de gevraagde toestemming aan verzekerden voor dossierinzage bij Materiële Controle wijst CZ af, ook al verbiedt de wet het niet om toestemming te vragen aan verzekerden, ter voorkoming van de inbreuk van hun privacy. CZ gaat er kennelijk vanuit – zoals ook Menzis – dat toestemming door hun verzekerden niet verleend zou worden: volgens CZ, zou een toestemmingsvereiste bij Materiële Controle leiden tot beperking van gegevensverstrekking en van het onderzoek naar rechtmatigheid.
 

VGZ 
Na ons laatste bericht van vrijdagavond zijn wij vrijwel dagelijks in gesprek met VGZ. Zij beraden zich op dit moment en laten ons nog weten of zij bereid zijn uit te gaan van een eenjarig contract (i.p.v. een tweejarig) om op die manier bij te dragen aan een meer geloofwaardige onderhandelingspositie voor 2017. We hopen dat wij onze leden snel bericht kunnen sturen dat ook VGZ hiertoe bereid is.


Zorg en zekerheid 
Vanmiddag hebben wij een gesprek gehad met Zorg en Zekerheid. Aan de orde kwamen naast het verzoek om een eenjarig contract oa. de ANW-zorg, de privacy en de LSP-inspanningsverplichting aan bod. Een goodwillverbod heeft Zorg en Zekerheid niet in hun tweejarig contractaanbod staan. Zorg en Zekerheid gaf aan verder met ons in gesprek te willen blijven. Zij zullen uiterlijk begin volgende week reageren op ons verzoeken ten aanzien van contractduur, LSP en privacy. Wij houden u op de hoogte.


De Friesland
Voor volgende week is de CPH uitgenodigd voor overleg met de Friesland. Wij zullen daarna verslag doen van wat voor het verdere onderhandelingstraject is overeengekomen.


Voor alle verzekeraars geldt tot nu toe dat zij bereid zijn om in 2016 onderhandelingen te voeren met de CPH. Onze inzet zal daarbij allereerst het Modulaire Huisartsgeneeskundige Zorgaanbod zijn. Verder zal dan onder de leden geïnventariseerd worden welke andere zaken moeten worden ingebracht in het onderhandelingstraject.
 

VPHuisartsen wint zaak tegen NZa over contractvereiste

Op 1 dec. deed het College van Beroep voor het bedrijfsleven [CBb] uitspraak in de zaak van VPHuisartsen tegen de NZa over de Tariefsbeschikking Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg 2015. Daarbij mochten huisartsen zonder contract met een zorgverzekeraar een aantal medische verrichtingen niet meer in rekening brengen (‘contractvereiste’).

Het CBb is van mening dat een verzekerde het recht heeft zijn eigen huisarts te kiezen en niet belemmerd mag worden de zorg te ontvangen waaraan behoefte bestaat. Wanneer de huisarts bepaalde zorg niet meer in rekening mag brengen handelt de NZa in strijd met de wet [Zvw art.13] . De NZa mag geen financiële hinderpaal opwerpen voor de vrije artsenkeuze.

Een belangwekkende uitspraak die van grote betekenis is voor de vrijheid van patiënten om zelf hun zorgaanbieder te kunnen kiezen en voor zorgaanbieders die contractvrij hun werk doen.

/ lees meer / tariefsbeschikking NZa


Meer informatie

Zie voor het laatste nieuws: www.huisartsencontract.nl/updates  en https://www.vvaa.nl/voor-leden/artikelen/alternatief-voor-contract-zorgverzekeraars

Forward
Share
Tweet
Share
2015 Coöperatie Praktijkhoudende Huisartsen


Wilt u uw email-voorkeuren wijzigen?
Update uw voorkeuren of schrijf u uit van deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp