Copy
NVDE Nieuwsbrief
7 juli 2022
Duurzame energie en energiebesparing zijn harder nodig dan ooit, vanwege klimaat, onafhankelijkheid van het buitenland en hoge prijzen. Nederland kan in één jaar 5 miljard kuub aardgas besparen. De NVDE werkt hard aan versnelling van de transitie.
 
De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Rob Jetten (minister Klimaat en Energie): ‘de energietransitie is de grootste uitdaging van deze generatie’


Het is een hele klus, die Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, op zijn bord heeft liggen. Het wordt steeds zichtbaarder hóe enorm urgent de klimaatdoelen zijn, terwijl de oorlog in Oekraïne maakt dat het acuut onzeker is hoeveel aardgas er de komende winter zal zijn. ‘Dat betekent dat ik als minister voor energie, met het oog op de leveringszekerheid, bereid moet zijn om onconventionele maatregelen te nemen die mij als minister voor klimaat pijn doen,’ zegt Jetten, doelend op het harder laten draaien van kolencentrales. Op Prinsjesdag kunnen we maatregelen verwachten die de extra uitstoot gaan compenseren, belooft Jetten.
Om tóch niet af te wijken van de klimaatdoelen, wil de minister ‘tempo maken met essentiële wetten als de Warmtewet en de Energiewet’. Jetten merkt aan reacties op het beleidsprogramma Klimaat dat ‘veel partijen het prettig vinden dat de overheid de touwtjes strakker in handen neemt.’ Dit betekent ‘meer normeren en beprijzen in aanvulling op de miljardensubsidies die we al verstrekken voor duurzame energie en CO2-reducerende technieken.’ Ook burgers dragen hun steentje bij. ‘De politiek heeft gedragsverandering als onderdeel van klimaatbeleid lang niet durven aanraken. Ik kijk ernaar uit om samen met de NVDE te verkennen waar we elkaar – ook met campagnes – kunnen helpen om groen denken en doen de norm te maken.’
Lees meer

NVDE roept regio’s op: neem sneller besluiten over wind-, zon-, warmte- en infraprojecten


Vandaag heeft het Nationaal Programma RES een stand van zaken (‘foto') gepubliceerd over de Regionale Energiestrategieën (RES). De regio’s zijn ambitieus uit de startblokken gekomen, met opgeteld 55 TWh aan plannen voor wind- en zonne-energie. Maar in de afgelopen periode lijkt de dynamiek te zijn verdwenen, terwijl de urgentie is toegenomen om snel meer duurzame energieprojecten aan te leggen. Zon en wind zijn nu het stabiele en betaalbare deel van de elektriciteitsvoorziening. “De RESsen hebben na de gemeenteraadsverkiezingen een nieuwe kickstart nodig,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.
Lees meer

Werkgroep Extra Opgave: Alles uit de kast voor verdubbeling duurzame elektriciteit


Er is bijna twee keer zoveel elektriciteit nodig in 2030 als destijds berekend werd in het Klimaatakkoord. Door het verhogen van de klimaatdoelen en door elektrificatie in alle sectoren en groene waterstof, is er fors meer duurzame elektriciteit nodig. Dat is haalbaar, als alle technische mogelijkheden en beleidsinstrumenten uit de kast getrokken worden. Dat is de hoofdconclusie van de werkgroep Extra Opgave in opdracht van het Uitvoeringsoverleg Elektriciteit. “We hebben echt alles nodig om dit mogelijk te maken. Gelukkig zijn er vijf opties. Als we die allemaal kunnen versnellen, kunnen we in 2030 voldoende duurzame elektriciteit maken voor onze industrie, huizen en auto’s,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter van de werkgroep Extra Opgave en van de NVDE.
Lees meer

Nu op weg naar een groen 2040


Toen Teun Bokhoven aankondigde om terug te treden als voorzitter van de NVDE was hij duidelijk: een afscheidsbijeenkomst zou vooral niet over hem moeten gaan, maar over de duurzame toekomst. We besloten om het energiesysteem in 2040 daarbij centraal te zetten. Dat ligt mooi tussen 2030 en 2050, waar de discussie nu vaak over gaat. Voor onze energie- en klimaatdoelen van 2030 zijn we al aan een sprint begonnen en is het vooral zaak om snel keuzes te maken. Voor 2050 lijken de keuzes minder dwingend omdat het mentaal nog ver weg is. 2040 is echter nog maar 18 jaar vanaf nu. Wie vandaag wordt geboren, is dan volwassen en leeft hopelijk met een nagenoeg volledig duurzaam energiesysteem.
Lees meer

17 sept Open Energiedag: meld uw locatie aan!


Op zaterdag 17 september opent de duurzame energiesector haar deuren voor nieuwsgierige burgers. De NVDE en zes brancheorganisaties organiseren voor het tweede jaar de Open Energiedag. Heeft uw organisatie al een of meer locaties aangemeld?

Verbeterde energiebesparingsplicht scheelt miljard kuub aardgas


Sinds 1993 zijn bedrijven die veel energie verbruiken verplicht energiebesparende maatregelingen te nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Maar er werd tot nu toe nooit op gecontroleerd. Als wij die wet strenger gaan toepassen, zoals Minister Jetten heeft aangekondigd te gaan doen, dan scheelt dat één miljard kuub aardgas en vijf procent van alle elektriciteit per jaar, zei Olof van der Gaag, voorzitter NVDE, op het NOS journaal.
Bekijk hier het NOS-fragment. Lees hier hoe de minister de energiebesparingsplicht aanscherpt. De NVDE publiceerde eerder dit onderzoek.
Verbeterde energiebesparingsplicht scheelt 1 miljard kuub gas en 5 TWh elektriciteit per jaar.

Transitie naar schone auto’s wordt geremd door derving belastingen


De transitie naar zero-emissie mobiliteit wordt onnodig gehinderd door een beperkende blik op de overheidsfinanciën, concludeert een recent verschenen rapport van CE Delft, in opdracht van de NVDE. Door de overgang naar schone auto’s dalen de belastinginkomsten op fossiele brandstoffen. Doordat deze daling binnen het domein mobiliteit moet worden gecompenseerd, remt dat onnodig de transitie in deze sector, terwijl de sector haar klimaatdoelen niet haalt. De NVDE pleit ervoor om de klimaatdoelen centraal te stellen in de beleidsmaatregelen en niet de belastinginkomsten.
Lees meer

CBS: dip aandeel hernieuwbare energie


In 2021 was het totale duurzame energieverbruik in Nederland twaalf procent. Een jaar eerder was dat nog veertien procent. Deze daling komt vooral door Europese regels waardoor biomassa minder wordt meegerekend als duurzame energie. Ook werd in 2020 meer hernieuwbare energie uit het buitenland gekocht. Het verbruik van wind- en zonne-energie nam wel toe. Olof van der Gaag vertelt hierover bij RTLZ
 
CBS: dip aandeel hernieuwbare energie

Maak gebouwgebonden financiering mogelijk


Gebouwgebonden financiering kan een goede aanvulling zijn op bestaande instrumenten om bewoners te helpen om hun huis te verduurzamen, ook als ze liever niet willen lenen. De NVDE en andere branche- en maatschappelijke organisaties steunen een oproep van gemeentes en provincies om gebouwgebonden financiering mogelijk te maken.
Lees meer

NVDE vraagt Eerste Kamer: Laat Omgevingswet op 1 januari 2023 starten


De NVDE vroeg Eerste Kamerleden om in te stemmen met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023, in een brief op 14 juni. Zowel decentrale overheden, als maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven zijn gebaat bij duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt kansen voor het versnellen van vergunningprocedures en doorlooptijden van initiatieven. Dat is cruciaal om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen.
Lees meer

Word lid van de NVDE!


De NVDE vertegenwoordigt meer dan 6000 bedrijven die de energietransitie willen versnellen en heeft goede contacten met politici, ministeries en andere stakeholders. Wordt uw bedrijf ook lid? Dit levert het op:
  • invloed op het energie- en mobiliteitsbeleid
  • een netwerk van koploperbedrijven
  • altijd op de hoogte via meetings, nieuwsbrieven en de politieke monitor
U kunt voor een bescheiden bedrag lid worden, afhankelijk van de omvang van uw bedrijf of organisatie. Interesse? Neem aub contact op via kantoor@nvde.nl of 030-23 04 503.

Duurzame energie als alternatief verdienmodel voor boeren


De NVDE pleit ervoor om boeren die vanwege de stikstofcrisis moeten stoppen, perspectief te geven met alternatieve verdienmodellen en roept het kabinet op de kansen van duurzame energie hierin te benutten. Op 10 juni heeft het kabinet belangrijke besluiten genomen in het tegengaan van de stikstofcrisis. De NVDE vindt het positief dat het kabinet aan de slag gaat om de problemen op te lossen en serieus werk te maken van natuurversterking.
Lees meer

Tweede Kamer nam moties aan voor energiebesparing en klimaatdoelen


Vandaag en eerder zijn veel goede voorstellen aangenomen door de Tweede Kamer:  
  • Motie Grinwis/Bontenbal over energiebesparing o.a. via energiebespaarboxen. 
  • Motie Kröger/Thijssen vraagt richting klimaattop (COP27) vast te stellen welke klimaatdoelen voor Nederland en de EU in lijn zijn met 1,5 graden opwarming.
  • Motie Kröger/Thijssen over een concreet noodpakket energiebesparing bij de Miljoenennota.
  • Motie Dassen vraagt om aan de maatwerkafspraken industrie ook energiebesparingsafspraken toe te voegen.
  • Motie Van Strien c.s. vraagt te onderzoeken hoe Nederland voortrekker kan worden van IPCEI-Solar, een Europees initiatief voor vernieuwende solartechnologie.

Het einde van de diesel- en benzineauto is in zicht


Europese klimaatministers spraken recent af dat vanaf 2035 nieuwe auto's met een verbrandingsmotor niet meer mogen worden verkocht in Europa. Alle nieuwe auto's moeten vanaf dan elektrisch zijn. In Nederland kijkt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat of het mogelijk is het verplicht te stellen dat zakelijke auto's vanaf 2025 elektrisch rijden. De NVDE en andere organisaties riepen bewindslieden op om alvast het goede voorbeeld te geven.
Lees meer

Speciaal coördinator aanpak vol elektriciteitsnet Noord-Brabant en Limburg


Ben Voorhorst is door de minister voor Klimaat en Energie en de provincies Noord-Brabant en Limburg per direct aangesteld als speciaal coördinator voor de aanpak van het te volle elektriciteitsnet in Noord-Brabant en Limburg. TenneT kondigde een voorlopige stop voor nieuwe bedrijven aan die een aansluiting willen op het net voor zowel afname als opwek van elektriciteit in Noord-Brabant en Limburg aangekondigd door landelijk netbeheerder Tennet. Ook bestaande bedrijven krijgen hiermee te maken, als zij een zwaardere aansluiting willen.
Lees meer

Nieuw NVDE-lid: Shell Nederland
 

Shell wil naar netto nul CO2-uitstoot in 2050. “We zien dezelfde kansen en uitdagingen om dit doel te bereiken als de NVDE,’ zegt Herman van der Meijden, Energy Transition Relations Manager Shell Nederland. ‘Shell Nederland wordt lid, omdat de NVDE werkt aan effectief beleid dat wij nodig hebben om investeringskansen in duurzame energie te kunnen pakken, bijvoorbeeld met het opschalen van offshore wind en met het versnellen van vergunningsprocedures.’
De NVDE is blij dat Shell Nederland de inzet van de NVDE ondersteunt. ‘De urgentie van de energietransitie is enorm,’ zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. ‘We hebben grote bedrijven als Shell nodig om sneller op te schalen met duurzame energie.’ Shell heeft de capaciteit, kennis en partnerschappen in huis om grote stappen te zetten. De NVDE zet zich in voor een markt waarin het voor alle bedrijven aantrekkelijk is om te investeren in de verduurzaming van Nederland.
Lees meer

NVDE in de media


“We’re in this together”
Binnenlands Bestuur, 4 juli.
Interview van de NVDE met Janine Verweij (geothermie) en Frank Agterberg (bodemenergie en warmtepompen). Een eerlijk verhaal over warmtetechnieken, ook aan gemeenten.
 
Glasgow-beloften moeten ook nu worden nagekomen
FD en Milieudefensie, 3 juli.
De NVDE bracht eerder in kaart hoe Nederland binnen een jaar van Russisch gas af kan, door in te zetten op duurzame oplossingen. Dit betekent energiezekerheid op de korte termijn en klimaatwinst op de lange.
 
Personeelstekort remt energietransitie
UWV, 1 juli.
Olof van der Gaag vertelt in UWV-magazine meer over het tekort aan technisch geschoolde vakmensen en welke slimme oplossingen bedrijven bedenken. Bekijk hier het magazine waar van der Gaag op de cover staat.
 
Webinar Voortbouwen op Klimaatakkoord III
Klimaatakkoord, 1 juli.
Bekijk hier het webinar ‘Voorbouwen op Klimaatakkoord’ van 1 juli 2022 terug waar o.a. Olof van der Gaag het heeft over de impact van de nieuwe beleidsprogramma’s op het Klimaatakkoord.
 
Hoe zijn dan wél meer jongeren in de techniek te krijgen?
FD, 30 juni.
'Kijk naar mensen uit asielzoekerscentra', zegt Olof van der Gaag van de NVDE. 'Zet programma’s op om mensen met een uitkering te helpen aan een nieuwe start in de energietransitie. Laat ze beginnen met kleine energiebesparende klussen bij buurtbewoners.’
 
CBS: dip aandeel hernieuwbare energie
RTL Z, 29 juni.
Olof van der Gaag was te gast bij RTL Z over de jongste CBS-cijfers duurzame energie in Nederland: 12% in 2021. Er is voor de 2030 doelen nog snel veel extra actie en versnelling nodig. Bekijk hier het fragment.
 
Overvol elektriciteitsnet noopt bedrijven tot delen van stroom
Telegraaf en BNR, 29 juni. 
Nu het nationale elektriciteitsnet overvol raakt, bundelen bedrijven steeds vaker hun krachten om elkaar te voorzien van de nodige energie. “Zeker met de huidige prijzen voor gas en stroom is er bij ondernemers aandacht voor. Het blijkt te doen en het is nog handig ook”, zegt Olof van der Gaag (voorzitter NVDE).
 
‘Nederlands kabinet wil vanaf 2025 EV’s verplichten voor zakelijke leaserijders’
Tweakers en Goedemorgen komkommer, 29 juni.
Een dergelijk plan werd eerder al geopperd door bijvoorbeeld Rob van Tilburg van Natuur & Milieu en Olof van der Gaag, voorzitter NVDE.
 
De vraag gaat rap stijgen, dus nú in de benen voor twee keer zoveel elektriciteit
Energie Podium, 27 juni.
Met een verdubbeling van de elektriciteitsvraag moeten we volgens Marc Londo als de wiedeweerga aan de slag om het bijbehorende schone aanbod ook op tijd gerealiseerd te krijgen. Lees hier Londo’s blog.
 
Politiek kijkt weg van duurzame opties voor Russisch gas
Energeia en Nu.nl, 27 juni.
De NVDE presenteerde in maart al een pakket dat dit jaar 4,7 miljard kubieke meter en binnen vier jaar 10 miljard kubieke meter aardgas (van de circa 40 miljard) zou kunnen besparen.
 
Energietransitie in gevaar door terugloop van techniekstudenten
FD, 26 juni.
Het FD vroeg Techniek Nederland, Techniekpact en de NVDE om alle opleidingen op hbo- of universitair niveau te markeren die zij als essentieel zien voor het slagen van de energietransitie. Bij de meest essentiële studies lopen de studentaantallen zelfs drastisch terug.
 
Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over laatste IPCC-rapport en besparingsplan aardgas van NVDE
Rijksoverheid, 24 juni.
Minister Jetten (Klimaat en Energie) meldt dat de antwoorden op vragen over het laatste Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapport en het besparingsplan aardgas van de NVDE later komen dan gebruikelijk.
 
Provincie en gemeenten roepen Rijk op werk te maken van gebouwgebonden financiering
Energeia, 22 juni.
In een brief aan ministers Rob Jetten, Sigrid Kaag, Hugo de Jonge en Hanke Bruins Slot vragen de twaalf provincies en een aantal gemeenten het kabinet om verduurzaming van woningen aantrekkelijker te maken voor woningeigenaren door te zorgen voor passende financieringsinstrumenten. O.a. de NVDE ondersteunt de brief.
Zie ook: RTV Utrecht, Binnenlands Bestuur, Solar Magazine, De Nederlandse Verwarmingsindustrie, InFinance, Provincie Utrecht, Vereniging Eigen Huis, Techniek Nederland  
 
We moeten minder energie verbruiken, maar is er ruimte om te besparen?
NOS, 21 juni.
Consumenten willen ook duurzamere keuzes maken, zegt Olof van der Gaag, voorzitter van Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Hij is blij met het dringende verzoek van de overheid om energie te besparen, "maar het mag zelfs wel verder gaan dan slechts een verzoek. Want er valt ook nog veel te halen bij bedrijven."
Zie ook: The Nation View (Engels), Amsterdam Time (Engels), Posts (Engels), NotiUlti (Spaans), Installatie Totaal.
 
Kolencentrales volledig laten draaien is klap voor het klimaat
FD, 21 juni.
Energiebesparing kan een 'heel groot deel' van die 10 miljoen ton extra uitstoot compenseren, zegt voorzitter van de belangenvereniging voor duurzame energiebedrijven (NVDE), Olof van der Gaag. 'Als je energiebesparing voor de industrie strenger handhaaft, dan bespaar je tot 4 miljoen ton CO₂ per jaar, zo liet de NVDE al eerder uitrekenen', zegt hij.
 
De omgevingswet is een Ferrari die langzaam wegzakt in het ICT-moeras
Trouw, 20 juni
Ook de NVDE heeft de senaat in een brief laten weten dat langer wachten onverantwoord is. De winst van de Omgevingswet is dat procedures korter worden en vergunningstrajecten eenvoudiger.
 
Solar Plaza Summit Netherlands
Solar Plaza, 21 juni
Marc Londo (inhoudelijk strateeg NVDE) sprak op het evenement Solar Plaza over het onderwerp: ‘A New Era for Solar in the Netherlands: the Market Beyond the SDE++ Subsidies’
 
Netbeheer Nederland: Klimaatdoelen 2030 uit zicht tenzij overheid ingrijpt
Energeia, 14 juni
Ook Van der Gaag (voorzitter NVDE en Werkgroep Extra Opgave) was betrokken bij een rapport dat de haalbaarheid van de doelen uit het coalitieakkoord onderzocht, in dit geval de elektriciteitsproductie in 2030: elektriciteitsvraag verdubbelt naar 206 TWh in 2030.
Zie ook: Groene Zaken, Solar365, Solar Magazine.
 
Windenergie op zee is booming, maar de fabrikanten van windturbines draaien verlies
De Volkskrant, 13 juni
‘Als niemand iets verdient, komt die 150 gigawatt er niet’, zegt Olof van der Gaag van de NVDE.
 
NVDE vindt Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat ‘smakelijke menukaart’
Vakbeurs Energie, 13 juni
‘Dit is een smakelijke menukaart. Laat de gerechten nu maar razendsnel uit de keuken komen,’ zegt voorzitter Olof van der Gaag van de NVDE over het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat.
 
De Kwestie: Is winter zonder zorgen om energie haalbaar?
De Telegraaf, 11 juni
Olof van der Gaag betoogt dat we zelf in de hand hebben hoe we straks de winter doorkomen.
 
‘Zo slaan we twee vliegen in één klap’
De Telegraaf, 11 juni
Volgens Olof van der Gaag voert Poetin met ons geld oorlog tegen Oekraïne en onbedoeld voeren we zelf oorlog tegen de planeet. „De oplossing voor de dubbele crisis is gelukkig dezelfde: energie besparen en duurzame energie opwekken.”
 
Nederland neemt fit for 55 over, maar beraadt zich nog op RepowerEU
Solar365, 6 juni
NVDE-voorzitter Olof van der Gaag stelt dat de daadkracht van de komende maanden “bepaalt of Nederland de ambitieuze doelen voor 2030 nog kan halen – we zijn daar nog ver van verwijderd en de tijd is kort”.
 
Is het slim om een (hybride) warmtepomp op een warmtenet aan te sluiten?
Nu.nl, 3 juni
Dat de prijs is gekoppeld aan gas klopt, zegt Olof van der Gaag. "Maar we hebben laten berekenen dat huishoudens met een warmtenet nog aanzienlijk minder betalen dan mensen met een gascontract."
 
Energiecrisis toont: Nederland leeft al te lang boven zijn stand
NRC, 3 juni
Common Futures werkte met branchevereniging NVDE aan een plan om in één jaar 5 miljard kuub gas te besparen, bijna de hoeveelheid die uit Rusland kwam.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.

Evenementen
Fysieke inspiratietours CO-reductie: industrie uitkoppeling van warmte tussen Twence en Grolsch
8 juli 2022 (Hengelo, 10.00 – 16.30 uur)
Het verduurzamen van de warmtebehoefte is een grote uitdaging voor de industrie. Het benutten van restwarmte biedt in toenemende mate kansen. Ontdek hoe Twence en Grolsch dit doen tijdens deze dag georganiseerd door o.a. NVDE.
Website
 
Innovaties voor Warmte in Wijken – Sneak preview van Vergelijking van Warmtenetconfiguraties
11 juli 2022 (online, 15.00 – 16.15 uur)
Deltares heeft in opdracht van TKI Urban Energy, het Expertise Centrum, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Economische Zaken een aanpak ontwikkeld om warmtenetten op verschillende temperatuurniveaus met elkaar te vergelijken. 
Website
 
Het energiesystem van 2050 – Zijn we d’r klaar voor?
30 augustus 2022 (Arnhem, 9.00 – 17.00 uur)
De lat is hoog gelegd: in 2050 willen we beschikken over een grotendeels duurzaam energiesysteem. Tijdens dit symposium van de HAN ligt de focus op helderheid creëren in wat we weten, kennen, kunnen en moeten op weg naar dit energiesysteem.
 
Duurzame Dinsdag
6 september 2022 (Den Haag, 13.00 – 18.00 uur)
De eerste dinsdag van september is Duurzame Dinsdag. Het kabinet neemt de Duurzame Dinsdag-koffer met honderden duurzame ideeën en initiatieven in ontvangst die kans maken op prijzen en de mogelijkheid om het idee of initiatief een extra impuls te geven.
Website
 
BENG en MPG
13 september 2022 (Utrecht, 9.30 – 16.45 uur)
Berghauser Pont Academy gaat in deze cursus in op de minimumeisen voor de milieuprestatie van nieuwe woningen en kantoren groter dan 100m2.
Website
 
Verduurzaming Industrie: van ambitie tot realisatie – Midden-Nederland
14 september 2022 (Woerden, 12.00 – 16.00 uur)
Programma Verduurzaming Industrie (PVI) organiseert voor Nederlandse industriebedrijven die bezig zijn of plannen hebben voor de verduurzaming van hun bedrijfsvoering en producten deze livebijeenkomst. De gastsprekers  presenteren hun ervaringen en uitdagingen.
Website
 
Topsector Energie Conferentie
15 september 2022 (Woerden)
De conferentie staat in het teken van 'Gebiedsinnovatie' en wordt gehouden in De Kas in Woerden. Programma volgt nog.
Website
 
Open Energiedag
17 september 2022 (fysiek door heel Nederland)
Op deze dag kun je op tientallen locaties een kijkje nemen bij duurzame energieprojecten, zoals een boottocht naar drijvende zonnepanelen, een combi van zonnepanelen met fruitteelt, fietstocht langs de bronnen voor een warmtenet en meer!
Website
 
Energeia Energy Tour
19 & 26 september en 3 & 10 oktober 2022 (Amersfoort, Den Haag, Amsterdam, Den Bosch)
De bijeenkomsten vinden steeds plaats op vier locaties door heel Nederland. Elke keer staat een actueel thema centraal, dat in drie sessies wordt uitgediept (De Gasdag; Warmte & Besparing; Elektriciteit; Het Energiesysteem).
Website
 
Webinar Zonne-energie en netinpassing - Rol gemeente
22 september 2022 (online en in Utrecht, 14.00 – 15.30 uur)
RVO gaat in op de mogelijkheden voor zonne-energie in een overbelast elektriciteitsnetwerk en de rol van gemeenten en andere partijen hierin.
Website
 
EV Experience
23 t/m 25 september 2022 (Zandvoort, 10.00 – 17.00 uur)
Op Circuit Zandvoort wordt de grootste EV (Electric Vehicle) Experience van Nederland gehouden. De pitboxen zijn omgebouwd tot pop up stores, de laatste EV's staan klaar in de pitstraat en op de paddock en er zijn talloze inspirerende workshops.
Website
 
Verdiepende sessie: Zonne-energie en netinpassing
26 september 2022 (Utrecht, 13.00 – 17.00 uur)
Vind deze middag samen met collega’s van andere gemeenten oplossingen/aanpakken voor het vraagstuk in uw gemeente. De sessie is georganiseerd door RVO.
Website
 
Energy Investor Day
29 September 2022 (Delft, 14.30 – 18.00 uur)
Topsector Energie organiseert deze middag voor ondernemers in de energiesector die een kapitaalinjectie van €100.000 - €2 miljoen nodig hebben om de innovatie een stap verder te brengen. Voor zowel startup of scale-ups en inversteerders relevant.
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2022 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp