Copy
NVDE Nieuwsbrief verkiezingsspecial
11 maart 2021
Morgen begint vandaag.’ Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE – Manifest

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Pieter Boot, PBL: Zonder cijfers valt er niet zinvol te debatteren over het klimaatprobleem


Pieter Boot, sectorhoofd Klimaat, Lucht en Energie bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), werkte de afgelopen maanden met zijn collega’s aan de doorrekeningen van zes partijprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen. De hamvraag: hoeveel CO2-reductie halen de politieke partijen met hun plannen? “Het tempo van de emissiereductie ligt duidelijk hoger dan voorheen. Om de doelen te halen moeten we die versnelling doorzetten.” Boot signaleert dat met name de partijen die aan de onderkant zaten wat betreft reductieplannen, ambitieuzer zijn geworden. Dat zou de formatie kunnen vergemakkelijken. “Als de reductiepercentages zoals nu tussen de 46 en 63 procent liggen, kun je makkelijker een gemeenschappelijk beeld krijgen dan vier jaar geleden, toen ze met deels andere partijen tussen de 24 en 63 procent schommelden.” Toch zijn er nog steeds grote verschillen in ambitie en aanpak. Boot: “Mensen, er is echt wat te kiezen.”
Lees meer

Klimaatwijzer maakt keuzes in klimaatbeleid voor iedereen inzichtelijk


De NVDE heeft de Klimaatwijzer laten maken. De rekentool laat iedereen ‘spelen’ met de vraag welke technieken er nodig zijn om in Nederland een bepaald klimaatdoel te halen. Met de Klimaatwijzer kunnen liefhebbers zelf aan de knoppen van het klimaatbeleid draaien. De Klimaatwijzer is gemaakt door CE Delft en is een initiatief van de NVDE, samen met ABN AMRO, EBN en Stichting 2050.
Je kunt de CO2-reductie op basis van jouw eigen klimaatplan uitrekenen op www.klimaatwijzer.nu

Duurzame energie in verkiezingen 2021


‘Morgen begint vandaag.’ Met die slogan startte de NVDE op 11 februari haar communicatie-activiteiten gericht op de verkiezingen in maart. Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE-manifest.
Lees meer

PBL en Kalavasta berekenen emissiereductie van politieke partijen


Vorige week publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) de analyse van de leefomgevingseffecten van de verkiezingsprogramma’s. CDA, Christenunie, D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben hun plannen laten doorrekenen. Alle deelnemende partijen doen voorstellen om de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2030 verder omlaag te brengen dan in het basispad, maar ze doen dat in verschillende mate en met uiteenlopende maatregelen.
Vandaag presenteerde onderzoeksbureau Kalavasta haar analyse van de klimaateffecten van het VVD-verkiezingsprogramma, in opdracht van het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.
Lees meer

Energietransitie kan Nederland zelfvoorzienend maken


Nederland kan in 2050 weer grotendeels zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Door het afbouwen van de aardgaswinning stijgt de netto energie-import eerst sterk. Door stap voor stap naar een duurzaam energiesysteem over te gaan, kan Nederland meer op eigen benen staan. De energietransitie maakt ons een stuk minder afhankelijk van andere landen. Dat blijkt uit een factsheet over het ‘oranje-groene’ belang van de energietransitie voor de voorzieningszekerheid en de werkgelegenheid. Onderzoeker Bart Wesselink maakte de factsheet in opdracht van de NVDE.
Lees meer

Ecorys: extra werknemers nodig voor klimaatdoelen terwijl aanbod afneemt


Er zijn naar schatting 23.000 tot 28.000 extra werknemers nodig om de klimaatdoelen te halen. Tegelijkertijd daalt het aantal mensen met technische kwalificaties in vergelijkbaar tempo. Dat blijkt uit onderzoek door Ecorys in opdracht van de NVDE. De NVDE pleit onder andere voor een omscholingsfonds en afschaffing van het collegegeld voor MBO-techniek. Het onderzoek trok ruime media-aandacht.
Lees meer

Overzicht van klimaat en energie in de verkiezingsprogramma’s

 

Voor de energietransitie zijn de aankomende verkiezingen cruciaal. We hebben een overzicht gemaakt van klimaat en energie in de verkiezingsprogramma’s voor 2021-2025. Het overzicht is aangevuld met de kleinere partijen.
Lees meer

Klimaatdoelen 2030 nu al race tegen de klok


Elektrificatietrajecten moeten in 2021 starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Dat is de hoofdconclusie van een onderzoek van CE Delft in opdracht van de NVDE, Netbeheer Nederland en Energie-Nederland.  De nieuwe regering moet daarvoor snel het startschot geven: er zijn lange doorlooptijden voor de vereiste aanpassingen in de industrie en de gebouwde omgeving, de versterking van het elektriciteitsnet en de extra opwekking van schone stroom.
Lees meer

Green Energy Day krijgt steeds meer aandachtOp dinsdag 16 februari was het Green Energy Day: de dag waarop alle in Nederland geproduceerde duurzame energie op zou zijn, als je alles achter elkaar gebruikt. Elk jaar moet Green Energy Day tien dagen opschuiven. Dit jaar werd Green Energy Day vaker dan ooit genoemd in de media, bijvoorbeeld bij NOS. Green Energy Day is een initiatief van de NVDE. Zes politici gaven in een filmpje aan hoe zij bijdragen aan het opschuiven van Green Energy Day.
Lees meer

Voortgangsoverleg Klimaatakkoord: “Keuzes klimaatbeleid eerste punt bij formatie”


In een brief aan de informateur roept voorzitter Ed Nijpels namens het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op tot tijdige besluitvorming en adequaat budget voor klimaatbeleid. “De eerste besluiten in de kabinetsformatie moeten gaan over een aantal cruciale keuzes in het klimaatbeleid. Onderwerpen om de klimaatdoelen voor zowel 2030 als 2050 te halen, vragen vroeg in de formatie om helderheid.”
Lees meer

Webinar: Subsidies voor duurzaam herstel: kansen voor ondernemers

 
De Nederlandse overheid en de Europese Unie hebben sinds de uitbraak van COVID-19 legio subsidieregelingen gelanceerd met een koppeling naar groen herstel. Voor ondernemers is het niet altijd gemakkelijk om wegwijs te raken in het complexe, uitdijende subsidielandschap. De NVDE organiseert in samenwerking met EY hierover op donderdag 15 april een webinar: Subsidies voor innovatief en duurzaam herstel: kansen en uitdagingen voor ondernemers. Wij nodigen u graag hiervoor uit.
Het webinar is gratis en u kunt zich aanmelden via deze link.

Waterstofcoalitie presenteert pact voor nieuw regeerakkoord


De Waterstofcoalitie biedt het toekomstige kabinet een breed gedragen pact voor de ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen. De Waterstofcoalitie bestaat uit 39 organisaties, van milieuorganisaties tot industrie. Ook de NVDE neemt deel. De kabinetsperiode 2021 – 2025 zal doorslaggevend zijn voor de tijdige ontwikkeling van een Nederlandse waterstofketen.
Lees meer

Kamerleden over windenergie


In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart ging de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) in gesprek met de (kandidaat-) Kamerleden Henri Bontenbal (CDA), Joris Thijssen (PvdA), Raoul Boucke (D66), Tom van der Lee (GroenLinks) en Mark Harbers (VVD). Benieuwd wat zij van windenergie vinden?
Lees de interviews hier.

Initiatief ‘Power up the planet!’ stimuleert jongeren om de energietechniek in te gaan


De campagne stimuleert jongeren om voor een studierichting in de energietechniek te kiezen. ‘Power up the planet!’ is een initiatief van het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor netwerkbedrijven. De netwerkbedrijven en vakbonden slaan hiermee hun handen ineen om nieuw technisch talent te vinden. Op de website van Power up the planet! is nu al informatie te vinden over de mbo-opleidingen. Later volgen ook de hbo- en wo-opleidingen. Jongeren worden via YouTube, Snapchat, Instagram en Facebook geattendeerd op de website.

€100 miljoen voor 19 innovatieve energieprojecten


Van zonneweides met een eco-keurmerk tot een thermo-akoestische waterpomp die draait op geluidsgolven. In totaal 19 van dit soort bijzondere energie-ideeën kunnen hun innovatie écht marktrijp gaan maken, want tezamen krijgen ze ruim €65 miljoen subsidie van het Rijk. Voor het opstarten van een eco-keurmerk voor zonneparken wordt bijvoorbeeld gemeten wat het effect is van verschillende ontwerpvormen op planten, bodem, insecten, vogels en zoogdieren. TKI Urban Energy van de Topsector Energie heeft de consortia van bedrijven geholpen bij het opzetten van de projecten.
Lees meer

Scenariostudie: 100% hernieuwbaar in 2050 technisch haalbaar; industrie is ‘dark horse’


Het Nederlandse energiesysteem kan in 2050 technisch gezien volledig draaien op hernieuwbare bronnen. Dit blijkt uit een afstudeeronderzoek uitgevoerd bij de NVDE. De belangrijkste ontwikkelingen die leiden tot het hernieuwbare energiesysteem zijn efficiëntieverbeteringen, een sterke elektrificatie van de energievraag en de hernieuwbare opwek van elektriciteit, waterstof en warmte. De industrie is in het toekomstige energiesysteem de grote onzekere factor.
Lees meer

Elektriciteitsproducenten (>100 MW) worden ‘aanbieder van essentiële diensten’


Het ministerie van EZK wil de sector informeren over een wijziging van het Besluit beveiliging netwerk- en informatiesystemen. Dit besluit verruimt de aanwijzing van aanbieders van een essentiële dienst. Waarschijnlijk per 1 juni worden elektriciteitsproducenten met een cumulatief nominaal vermogen van ten minste 100 Megawatt aangewezen als aanbieders van essentiële diensten en als vitale dienstverlener. Zij zullen moeten voldoen aan een meld- en zorgplicht. Nadere informatie via s.keizer@minezk.nl of c.m.p.blommaart@minezk.nl

Zet u geodata in? Deel uw voorbeelden!


De energietransitie heeft veel impact op de ruimtelijke omgeving. Maakt u gebruik van geografisch kaartmateriaal (locatiedata ofwel geodata) of maakt u daar toepassingen/apps mee, dan liggen daar vaak data uit de (geo)basisregistraties van de overheid aan ten grondslag. Het programma Doorontwikkelen in Samenhang van geobasisregistraties (DiS Geo), van het ministerie van BZK, zoekt voorbeelden hoe geodata kunnen bijdragen aan de energietransitie. De cases worden gedeeld in een reeks van animaties via website, YouTube kanaal en sociale media. Lees meer op de website DiS Geo

Webinars verduurzaming industrie door elektrificatie


Vandaag vond de eerste van vijf webinars plaats over verduurzaming van de industrie door elektrificatie. Er was veel belangstelling voor. Dankzij de uitbreiding van de SDE++-regeling komt er subsidie vrij voor marktrijpe elektrificatie-technologieën. Dit biedt kansen, maar er zijn ook nog veel onzekerheden over de businesscase. Daarom staan NVDE, VEMW en RVO in deze reeks webinars uitgebreid stil bij vier of vijf technologieën die potentieel interessant zijn voor uw bedrijf.
Lees meer

EBN organiseert Transition Talks over de voortgang van de energietransitie


Op 15 april vindt de eerste aflevering van de talkshow Transition Talks plaats. In deze periodieke talkshow wordt de actualiteit besproken en zijn er prikkelende gesprekken over de energietransitie. Politici en ondernemers krijgen het woord. De onlangs gelanceerde Klimaatwijzer komt aan bod. De Transition Talks zijn een initiatief van EBN en worden ondersteund door onder andere de NVDE, het ministerie van EZK, het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord en Stichting Natuur & Milieu.
Lees meer
 

Internationaal testcentrum voor laden elektrische voertuigen


Nederland krijgt een nieuw internationaal testcentrum waar bedrijven hun elektrische auto’s, bussen, trucks en bijbehorende laadpalen kunnen testen. Nederland zet daarmee een volgende stap als koploper op het gebied van duurzaam vervoer. Het internationale testlab komt in Arnhem en maakt onderdeel uit van het energiecluster Connectr. Het nieuwe testlab van ElaadNL is naar verwachting 1 september klaar voor gebruik.
Lees meer

Gasunie steekt miljarden in waterstofbackbone


Gasunie werkt sinds 2020 aan de ontwikkeling van een nationaal transportnetwerk voor waterstof, de hydrogen backbone, blijkt uit hun onlangs verschenen jaarverslag. Voor het transportnetwerk zet Gasunie bestaande gasleidingen in die vrijkomen vanwege de dalende aardgasvraag. De backbone zou Gasunie ongeveer 1,5 miljard euro kosten en kan er dan al in 2026 liggen.
Lees meer

Vandaag was ‘Opperland’ Under Construction


Vanmiddag vond het online evenement ‘Under Construction’ plaats, georganiseerd door het Klimaatakkoord. In het plenaire programma is door de demissionair minister Kajsa Ollongren, Lot van Hooijdonk, Martin van Rijn en Medy van der Laan geprobeerd om het denkbeeldige land Opperland van het aardgas af te krijgen. Daarna zijn in verschillende deelsessies andere uitdagingen besproken die spelen in de gebouwde omgeving.

Nederland bouwde vorig jaar meeste windmolens in Europa


In 2020 bouwde Nederland de meeste windmolens in Europa, namelijk 2 GW, voornamelijk op zee. Dat blijkt uit een recente publicatie van WindEurope. Om de Green Deal of klimaatneutraliteit in 2050 te behalen, moet Europa sneller inzetten op windenergie, concludeert WindEurope. De komende vijf jaar bouwt de EU jaarlijks 15 GW aan windmolens. Om 55 procent emissiereductie in 2030 te behalen, zou dit 27 GW per jaar moeten zijn.
Lees meer

Inspiratietours CO2-reductie in de industrie


RVO, VEMW en NVDE organiseren ook dit voorjaar online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren. Dinsdag 23 maart vindt het webinar met als onderwerp Nieuwe businessmodellen voor CO2-reductie in de industrie.
Lees meer over alle vijf de webinars.

NVDE in de media


Energeia, 5 maart 2021 NVDE laat burgers samenhang en complexiteit van beleid zien
De samenhang van concrete maatregelen komt uitgebreid aan bod in een nieuw instrument van de de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) dat ook deze vrijdag online komt: de Klimaatwijzer.

27 februari 2021- Ecorys: Extra werknemers nodig voor klimaatdoelen terwijl aanbod afneemt
Er is een groot tekort aan technisch opgeleid personeel dat nodig is om alle windmolens en zonnepanelen te bouwen die nodig zijn voor de energietransitie. Als er niet veel meer mensen een technische opleiding gaan doen lopen de klimaatdoelen gevaar. Dit concludeert Ecorys in een onderzoek in opdracht van de NVDE.

NOS - Tienduizenden extra mensen nodig in de energietechniek, maar aantal studenten daalt
Trouw - ‘Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen’
RTL nieuws - Probleem voor energietransitie: 'Tekort van tienduizenden vakmensen dreigt'
De Telegraaf -  ’Met mbo-techniek altijd een baan vanwege energietransitie’
NL Times -  'Job guarantee' for students with a technical diploma
Duurzaam Actueel - Ecorys: extra werknemers nodig voor klimaatdoelen, terwijl aanbod afneemt
Change Inc. - Tienduizenden technici nodig voor energietransitie
Newsabc.net - ‘Always a job with MBO technology due to energy transition’
ANP - 'Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen'
ZeelandNet - 'Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen'
Nieuws.nl - ‘Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen’
Leeuwarder Courant - 'Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen'
Reformatorisch Dagblad - 'Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen'
Dagblad van het noorden -  'Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen'
Nederlands Dagblad - ‘Ruim 20.000 extra mensen nodig voor klimaatdoelen’

BNR Energiedebat #3 - Energietransitie
BNR Zakendoen, 4 maart 2021
Het Centraal Planbureau is duidelijk: gaan we door op de huidige voet, dan haalt Nederland de klimaatdoelen niet. En: Het Nederlandse bedrijfsleven wil investeren in duurzame energie, maar kan het stroomnetwerk dat wel aan? We bespraken het in het derde BNR Zakendoen energiedebat met Tom van der Lee (GroenLinks) en Henri Bontenbal (CDA). Het debat vond plaats bij windpark Hellegatsplein van Greenchoice. De BNR verkiezingsdebatten over energie zijn mogelijk gemaakt door de NVDE.

BNR Energiedebat #2 - Duurzame Warmte
BNR zakendoen, 25 februari. In dit tweede energiedebat gingen Pieter Grinwis (Christenunie) en Marinus Tabak (VVD) in debat over duurzame warmte. Hierbij kwamen onder andere geothermie en isolatie aan bod. Het debat vond plaats bij Pluimers Isolatie in Rijssen, de BNR verkiezingsdebatten over energie zijn mogelijk gemaakt door de NVDE.
 
BNR Energiedebat #1 - Mobilitei
BNR zakendoen, 18 februari. Dit eerste energiedebat vond plaats bij Lightyear Solutions in Helmond en is georganiseerd door de NVDE en BNR zakendoen. In dit debat debatteerden Raoul Boucke (D66) en Joris Thijssen (PvdA) onder andere over mobiliteit en de rol daarvan in de energietransitie. De BNR verkiezingsdebatten over energie zijn mogelijk gemaakt door de NVDE.

16 februari 2021 - Green Energy Day
Green Energy Day, de dag waarop de opgewekte duurzame energie voor dit jaar alweer op is, valt dit jaar op 16 februari. Om in 2050 helemaal energieneutraal te zijn moet deze dag elk jaar 10 dagen verder in het jaar vallen. De Green Energy Day is een initiatief van de NVDE en is bedoeld om de energietransitie voor iedereen begrijpelijk en zichtbaar te maken.

NOS.nl - Vandaag alle duurzame energie verbruikt
Reformatorisch Dagblad Green Energy Day: Windmolen levert meer op dan groene energie
Greenchoice - Green Energy Day 2021
 
Snelle investeringen nodig om doelen van Klimaatakkoord te halen
Nu.nl, 16 februari. Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat er snel investeringen nodig zijn om de industriedoelen uit het klimaatakkoord te kunnen halen. Voor de elektrificatie van de industrie moet het stroomnet verzwaard worden, maar deze projecten en de financiering hiervan kunnen jaren duren. Om niet achter de feiten aan te lopen zijn op korte termijn investeringen nodig.
 
Nog in 2021 investeringen nodig om doelen Klimaatakkoord te halen
Leeuwarder Courant, 16 februari. Er zijn op korte termijn investeringen nodig in het Nederlandse stroomnet om de klimaatdoelen te kunnen halen. Dit blijkt uit onderzoek van CE Delft in opdracht van o.a. de NVDE. De doorlooptijden voor het realiseren van investeringen zijn vaak lang. De regering moet snel handelen om niet achter de feiten aan te lopen.
 
Industriedoel Klimaatakkoord nu al in gevaar: 'Ons systeem is te traag'
NOS.nl, 16 februari. Uit een rapport van CE Delft blijkt dat het industriedoel uit het klimaatakkoord nu al onhaalbaar dreigt te worden. Er moet haast gemaakt worden met de elektrificatietrajecten, aangezien deze projecten wel 10 jaar in beslag kunnen nemen. Het onderzoek is uitgevoerd o.a. in opdracht van de NVDE.
 
Energiewet moet netbeheerders dwingender tot investeringen bewegen
Energeia, 12 februari. Energiewet moet netbeheerders dwingender tot investeringen bewegen.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail  naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.


Klimaatmars 2021
14 maart 2021
Greenpeace, Milieudefensie en een breed scala aan andere organisaties organiseren vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen op verschillende plekken door heel Nederland de Klimaatmars.
Website

Webinarreeks spijtvrij na-isoleren - #2 INNOVATIE OP HET GEBIED VAN NA-ISOLATIE
16 maart, online

Het doel van isoleren is het verlagen van de netto warmtevraag, maar ook om de luchtkwaliteit en comfort te verbeteren. In dit webinar gaat het over de innovaties die nodig zijn op het gebied van isolatie. Ook komen innovatoren aan het woord om het te hebben over wat nu al kan en over de innovaties in de nabije toekomst.
Website
 
SCE: de nieuwe postcodesubsidie
18 maart, online
De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) is de opvolger van de postcoderoossubsidie en gaat in op 1 april. Om hier klaar voor te zijn heeft HIER Opgewekt in samenwerking met RVO een sessie georganiseerd. Hierin wordt alles uitgelegd dat je moet weten over deze nieuwe regeling.
Website

Webinarreeks spijtvrij na-isoleren - #3 INNOVATIE OP HET GEBIED VAN VENTILATIE
23 maart, online
In dit laatste webinar in deze reeks gaat het om het belang van goede ventilatie bij na-isolatie. De belangrijkste verbetermogelijkheden voor woningisolatie en de innovaties die ervoor zorgen dat op grotere schaal woningen van energiezuinige en gezonde ventilatie kunnen voorzien worden besproken.
Website

Inspiratietour nieuwe businessmodellen CO2-reductie
23 maart 2021
De klimaatuitdagingen jagen niet alleen technische innovaties aan maar leiden ook tot nieuwe partnerships en businessmodellen om CO2-reductie in de industrie(keten) te realiseren. 
Website
 
Energie Nederland Ontbijtsessie - Het energiesysteem van de toekomst
23 maart en 1 juni
Een schone industrie in 2050. Hoe dan? In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. Welke stappen zijn nodig om daar te komen?
Website
 
Webinar - Profiteer van de SAH voor een aansluiting op warmtenet
23 maart, online
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland organiseert een webinar over de stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen. (SAH) In dit webinar komt onder andere aan bod hoe u het beste kunt profiteren van deze stimuleringsregeling.
Website

Platform Bio-economie BUM Meeting
25 maart 2021, online 15:00 - 17:00

Platform Bio Economie organiseert een Business Meeting.
Website

Webinar Netwerk Aquathermie – Governance van aquathermieprojecten
25 maart, online
De vraag is welke rollen overheden het best op zich kunnen nemen om bij te dragen aan de bredere toepassing van aquathermie. Volstaat een reactieve rol, bijvoorbeeld als vergunningverlener? Of is er meer nodig? En wat zijn de consequenties voor de organisatie als je een actievere rol op je neemt? Netwerk Aquathermie presenteert de resultaten van een STOWA-onderzoek naar governance-aspecten van aquathermie.
Website
 
Webinar: Ik wil een warmtenet in mijn gemeente
25 maart, online
Royal Haskoning DHV organiseert een webinar over hoe je als gemeente een warmtenet kunt realiseren. Aan bod komt onder andere wat de rol van de gemeente is en wat de rol van de stakeholders is in dat proces.
Website

Webinar: Elektrische Mobiliteit, wat komt er op ondernemers en op gemeenten af?
25 maart, online
De Nederlandse binnensteden moeten gezonder, groener en klimaatneutraal worden. Binnen enkele jaren kunnen fossiele auto’s en busjes diverse binnensteden niet meer in. Weten ze hoe ze zich kunnen voorbereiden? Dit komt allemaal aan bod bij het webinar Elektrische Mobiliteit.
Website
 
TKI Wind op Zee LIVE - Offshore Wind Innovation Awards
30 maart, online
The Offshore Wind Innovation Award is intended to raise awareness of the innovative power of this community.
Website
 
Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie – warmtepompen
1 april, online
In dit tweede webinar in een serie van 5 over verduurzaming van de industrie door elektrificatie gaat het om de warmtepomp. Dit webinar wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW, RVO en Recoy. 
Website

Building Holland Digital
1 april 2021, online
Innovatieplatform Building Holland organiseert 'Building Holland Digital.' De focus ligt deze editie op Slim & Gezond. In korte online sessies praten professionals uit de architectuur, de corporatiewereld, de bouw en vastgoed over de nieuwste ontwikkelingen.
Website
 
Masterclass ‘Serenade of stormram; hoe breek je door de barricades van de gemeente?’
8 april
In deze masterclass wordt uitgelegd hoe je als bewonersinitiatief dingen gedaan krijgt bij de gemeente.
Website
 
Inspiratietour Esco's
13 april, online
Bekijk dit voorjaar één van de online inspiratietours over de mogelijkheden van CO2-reductie in de industrie. Laat u inspireren door de kennis en praktijkervaringen die collega-bedrijven presenteren.
Website

REScoop jaarlijkse conferentie
22-24 april 2021, online
Deze internationale conferentie van REScoop.eu is bedoeld om verschillende organisaties met elkaar in debat te laten treden over de energie-industrie en de toekomst daarvan.
Website
 
Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie – elektrolysers
29 april, online
In dit derde webinar in een serie van 5 over verduurzaming van de industrie door elektrificatie zal het gaan over het produceren van groene waterstof met elektrolysers. Dit webinar wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW, RVO en Recoy. 
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp