Copy
NVDE Nieuwsbrief
15 april 2021
Morgen begint vandaag.’ Voor de ontwikkeling van duurzame energie zijn deze verkiezingen en formatie cruciaal. We willen niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Lees er meer over in het NVDE – Manifest

De NVDE maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers in Nederland.

Heleen de Coninck, TU Eindhoven: Industrie nú verduurzamen, maar wel samen met omwonenden


Als Costa Rica of Shell gaan veranderen, kan dat het begin zijn van structurele systeemveranderingen. Heleen de Coninck heeft er haar hoop op gevestigd. “Als alles tegelijkertijd gaat bewegen, kunnen we een versnelling in de transitie krijgen.” Ze pleit voor rechtvaardige transities, ook internationaal. “Met alleen een verhaal over ‘groen is mooi’, doe je een land als Polen geen plezier.” De Coninck is hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering aan de TU Eindhoven en medeauteur van diverse rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). In 2018 was ze één van de hoofdauteurs van het baanbrekende IPCC-rapport over het opwarmen van de aarde met anderhalve graad. Ze vindt dat industrieclusters zoals Chemelot en IJmuiden samen met omwonenden moeten bepalen hoe ze gaan verduurzamen, bijvoorbeeld via burgerpanels. “Als ik dit zeg, zit iedereen braaf te knikken. Maar in de praktijk gebeurt het veel te weinig. De NVDE kan daarbij helpen.”
Lees meer

NVDE aan informateur: Negen voorstellen voor een sterke en groene economie


In een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet komt de NVDE met negen voorstellen voor een sterke en groene economie. De NVDE pleit voor het investeren in groen economisch herstel. Dat zorgt voor werkgelegenheid en het behalen van de klimaatdoelen. Duurzame keuzes moeten beloond worden en CO2-uitstoot moet consequent duurder worden. Ook roept de NVDE op tot tijdige besluitvorming om op tijd te zijn voor 2030, bijvoorbeeld voor elektrificatie van de industrie en groene waterstof, voor duurzame warmtenetten en investeringen in alle energie-infrastructuur, in lijn met recent onderzoek van CE Delft.
Lees meer

Woordvoerders klimaat en energie in de Tweede Kamer


Welke Kamerleden komt u komende jaren tegen in de energietransitie? We maakten een eerste overzicht van de woordvoerders van de grotere partijen op de energiethema’s (klimaat, energie, mobiliteit, wonen en ruimtelijke ordening omgevingswet). De NVDE wenst de nieuwe woordvoerders veel succes met hun werkzaamheden en kijkt uit naar de samenwerking.
Bekijk het overzicht

PwC: Financiering infrastructuur nog onvoldoende


De financiering van de energie-infrastructuur is nog niet klaar om de overgang naar een volledig duurzaam energiesysteem mogelijk te maken, concludeert Netbeheer Nederland vandaag op basis van een onderzoek door PwC. Tot 2050 is een jaarlijkse investering in het elektriciteitsnet nodig van zo’n drie miljard euro. Dat is het dubbele van de afgelopen tien jaar.
Walter Bien, (CFO van Alliander): “We kunnen deze investeringen niet uitstellen; voor ons is 2030 morgen en 2050 volgende maand. In het huidige systeem gaan de kosten voor de baten uit.” De hoge investeringen die tot 2050 nodig zijn, leveren daardoor een financieringsprobleem op.

NVDE over Extra Opgave: dit jaar beslissen voor 50% extra elektriciteit


Er is 45 TWh extra opwek van elektriciteit nodig om de klimaatdoelen in 2030 te halen, zegt de stuurgroep Extra Opgave. Dit is nodig om de industrie te elektrificeren, direct of indirect via waterstof. Dat schreef de stuurgroep Extra Opgave op 9 april aan minister Bas van ’t Wout. De NVDE is blij met de duidelijkheid die dit advies geeft. Om de nu voorziene extra vraag (duurzaam) in te vullen, moet de regering dit jaar nog forse beslissingen nemen.
Lees meer

Isolatiebedrijven blij met de standaard voor woningisolatie


Op 18 maart heeft minister Ollongren van BZK de standaard en streefwaarden voor woningisolatie gepresenteerd in een Kamerbrief. De standaard biedt handelingsperspectief voor bewoners en gebouweigenaren waarmee wordt voorkomen dat zij spijtmaatregelen treffen, zoals isolatie die later onvoldoende blijkt te zijn. Ook voor aanbieders is deze standaard goed nieuws, want met deze duidelijkheid, kunnen zij woningeigenaren beter bedienen. NVDE interviewde twee aanbiedende partijen met de vraag hoe zij tegen deze isolatiestandaard aankijken.
Lees meer

Isolatiestandaard bestaande bouw


Op 18 maart is de brief over de standaard voor woningisolatie naar de Tweede Kamer gestuurd. Hiermee wordt handelingsperspectief geboden aan woningeigenaren die nu al maatregelen willen nemen, vooruitlopend op het alternatief voor aardgas dat wordt gekozen in de wijkgerichte aanpak. De NVDE pleitte al voor isolatievouchers -gekoppeld aan de isolatiestandaard- als onderdeel van een Nationaal Isolatieprogramma.

NVDE eens met waarde van goed georganiseerde burgerfora


Het rapport van de commissie Brenninkmeijer concludeert dat burgerfora een goede aanvulling kunnen vormen op bestaande vormen van burgerparticipatie, mits daarbij aan een aantal cruciale randvoorwaarden wordt voldaan. De NVDE onderschrijft dat burgerfora kunnen bijdragen aan draagvlak, ook in de energietransitie. Burgerfora mogen geen excuus zijn voor het nieuwe kabinet of voor lokale overheden om besluitvorming over nieuw beleid op de lange baan te schuiven.
Lees meer

Klimaatcrisis Beleid Team adviseert de overheid over klimaatbeleid

 
Een brede groep onafhankelijke experts heeft, als opmaat naar een OMT voor de klimaatcrisis, het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) gevormd. Dit team adviseert de nieuwe regering invoering van een CO2-budgetsysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en het betalen voor CO2-emissies door consumenten en bedrijven (naast het ETS voor de industrie). De adviezen richten zich op invoering van effectief beleid om de al afgesproken klimaatdoelen te kunnen halen.

Wie alleen spijtvrije investeringen wil doen, krijgt uiteindelijk zeker spijt


In een opinieartikel in Energeia pleitte NVDE directeur Olof van der Gaag voor meer aandacht voor de tijd die nodig is om oplossingen tot stand te brengen. “We moeten af van de cultuur van “99,99% zekerheid”. Wie alleen spijtvrije investeringen wil doen, krijgt uiteindelijk zeker spijt, omdat we dan onze klimaatdoelen niet halen. Dus laten we van zekerheid overstappen op aannemelijkheid,” zegt van der Gaag.
Lees meer

Webtalk 22 april: Laadinfra in de RES


In 30 regio’s zijn RES’en opgesteld door samenwerkende gemeenten en provincies. Daarin mag laadinfrastructuur natuurlijk niet ontbreken. Het aantal elektrische voertuigen groeit snel. De NVDE maakte een Checklist Laadinfrastructuur in de RES. Tijdens de webtalk op 22 april vertellen Wouter Langendoen (NVDE) en Marieke Segaar (ElaadNL) er meer over. Meld je aan!

Doe mee met het Nationaal Laadonderzoek 2021


Met het Nationaal Laadonderzoek brengt ElaadNL in samenwerking met de Vereniging Elektrische Rijders (VER) en RVO jaarlijks in kaart hoe elektrische rijders (slim) laden, hoe zij dit ervaren en wat beter kan. Met deze informatie kunnen rijders van elektrische auto’s nog beter ondersteund worden. Vul aub de enquête in.

Nieuwe leden


Nieuw lid Waterstofnet
WaterstofNet is een kennis- en samenwerkingsplatform dat bijdraagt aan een koolstofneutrale samenleving door het ondersteunen en realiseren van waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland. WaterstofNet is een non-profit organisatie die werkt aan waterstofprojecten samen met overheden en de industrie. Daarnaast verenigen ze de industrie in het Waterstof Industrie Cluster. Voor diverse overheden is WaterstofNet adviseur en partner in de realisatie van hun waterstofdoelstellingen. Via lidmaatschap van de NVDE wil zij waterstof prominent op de agenda plaatsen van de Nederlandse energietransitie. Olof van der Gaag, directeur van de NVDE: “Heel fijn dat Waterstofnet de NVDE is komen versterken. Een samenwerkingsplatform zoals dit is hard nodig als we de ontwikkelingen rondom (groene) waterstof willen versnellen.”

Nieuw lid Rotterdam Ahoy
Rotterdam Ahoy bouwt aan een duurzame toekomst. Met het initiatief voor het jaarlijkse Recharge Earth congres leveren we samen met toonaangevende partners een bijdrage aan het energiesysteem van de toekomst. We verbinden relevante partijen op het gebied van de energietransitie om kennis te delen en gezamenlijk tot oplossingen te komen om het huidige energiesysteem te hervormen en de energietransitie te versnellen. De NVDE is een krachtig netwerk waar wij de samenwerking met andere professionals kunnen versterken en ons netwerk kunnen verbreden. Alleen samen kunnen we de energietransitie versnellen!  “Met hun ervaring en grote netwerk is Rotterdam Ahoy een mooie toevoeging als lid van de NVDE,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Het Recharge Earth congres wordt een toonaangevend evenement voor professionals in de energietransitie dit najaar.”

Nieuw startup lid Startup-lid Hylife


De opbrengst van ons huidige hernieuwbaar energiesysteem hangt sterk af van weersomstandigheden. Daarom hebben we voor een duurzame toekomst een betrouwbaar systeem nodig dat deze schommelingen opvangt. Hylife Innovations ontwikkelt samen met partners de InnovaHub: een multifunctioneel groen energiesysteem. De Innovahub is een centraal systeem voor duurzame elektriciteit, warmte en koeling voor bestaande en nieuwe woonwijken. Zo verduurzaamt Hylife complete wijken - bestaande en nieuwbouw - en zelfs vervoer.

Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE) vervangt postcoderoossubsidie


Sinds 1 april 2021 wordt de Regeling Verlaagd Tarief vervangen door de Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Met deze subsidie kun je als energiecoöperatie of VvE gezamenlijk investeren in een productie-installatie om duurzame energie op te wekken. Denk aan zonnepanelen, windmolens of waterkracht. In de eerste week is al 47 miljoen euro subsidie aangevraagd voor ongeveer 350 projecten.

NWEA over hoogtebeperkingen van windmolens


Een grotere windmolen wekt veel meer energie op. Hoe groter de windmolens zijn, hoe minder er nodig zijn om de CO2-reductiedoelstellingen te halen. De afgelopen periode werden initiatiefnemers van windprojecten steeds vaker geconfronteerd met overheden die de hoogte van windmolens willen maximeren. NWEA schreef een paper over de hoogte van windmolens en de beleving ervan.

Modelovereenkomst voor cable pooling


Holland Solar, NWEA, Energie Samen en Ventolines hebben gezamenlijk een modelovereenkomst ontwikkelt waarmee afspraken vastgelegd kunnen worden over het delen van een netaansluiting tussen wind- en zonneparken (cable pooling). De modelovereenkomst maakt het voor partijen mogelijk om onderling goede juridische, financiële en technische afspraken te maken. Zo kan meer duurzame-energieproductie op het bestaande stroomnet worden aangesloten.

Oproep prachtige productielandschappen


Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie heeft een subsidie-‘call’ uitgeschreven voor het ontwerp van nieuwe (energie)productielandschappen. Coalities van ontwikkelaars, overheden, ontwerpers en anderen kunnen een voorstel indienen voor nieuwe strategische visies of ontwerpvoorstellen voor de transitie van ons productielandschap. Maximaal 12 voorstellen worden geselecteerd à € 30.000.

Adviesrapport ‘Geothermie in de gebouwde omgeving’


De uitdagingen van geothermie in de gebouwde omgeving zijn in kaart gebracht door Geothermie Nederland, Stichting Warmtenetwerk, EBN en het ministerie van EZK. Het adviesrapport bevat een agenda om geothermie in de gebouwde omgeving te versnellen, met vier sporen: kavelaanpak, financiële instrumenten, draagvlak en projecten en innovatie.

Sector en overheden sluiten Green Deal waterstofwijken


Op 13 maart sloten overheden en partijen uit de sector, waaronder de NVDE, de Green Deal “H2-Wijken: Naar praktische toepassing van waterstof als warmtevoorziening in woonwijken”. In de Green Deal spreken partijen af om samen de ontwikkeling van waterstofwijken in de praktijk te verkennen. De eerste waterstofwijken zijn aangewezen in Hoogeveen en Stad aan ’t Haringvliet als leerprojecten.
Lees meer

Ruimtelijk potentieel van zonne-energie


Het rapport ‘ruimtelijk potentieel van zonnestroom in Nederland’ van TKI Urban Energy en Generation Energy laat zien dat er veel keuzeruimte is om invulling te gaven aan de zonnestroomopgave in 2050. Met het oog op ruimtelijke kwaliteit zouden daken de voorkeur kunnen krijgen, maar voor de gewenste snelheid van implementatie zal gekozen moeten worden om ook op andere oppervlakken in Nederland zonnestroomsystemen te installeren.

De Enpuls Challenge zoekt naar dé oplossing voor nieuwe energie


De Enpuls Challenge daagt professionals, startups, scale-ups, gevestigde bedrijven, studenten en kennisinstituten uit om dé oplossing voor nieuwe energie te bedenken. De winnaars ontvangen professionele begeleiding binnen een ontwikkelbudget van € 50.000. Inschrijven kan t/m 30 april.

Offshore Wind Innovation Challenge 2021


De Offshore Wind Innovation Challenge zoekt bedrijven die technische problemen ervaren bij windenergie op zee. 140 startups en MKB-bedrijven staan klaar om oplossingen te zoeken. Graag aanmelden voor eind april.

Cycling 4 Climate fietst langs de ‘nieuwe kustlijn'


Op maandag 14 juni is de tweede editie van de Climate Classic. Een fietstocht van bijna 400 kilometer langs de ‘nieuwe kustlijn’ van Nederland, die zou ontstaan als de zeespiegel te ver doorstijgt. Cycling 4 Climate vraagt met de Climate Classic om aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering.

NVDE in de media


Olof van der Gaag (NVDE): ‘We kunnen studenten niet als kroketten uit de muur trekken’
Solar Magazine, 12 april. Het beleidsmatig versnellen van de energietransitie is mooi, maar zonder de noodzakelijke technische mensen wordt het niets. Er zijn 23.000 tot 28.000 nieuwe technische werknemers nodig. NVDE slaat alarm over de snelgroeiende zorgelijke schaarste en komt met oplossingen.
 
De energietransitie heeft geavanceerd gereedschap nodig
Energeia, 12 april. Jan van Dinther als reactie op het opiniestuk van Olof van der Gaag over 'Spijtvrij investeren.' Van Dinther stelt dat het veranderen van de cultuur niet genoeg is om de energietransitie op tijd uit te voeren. Hiervoor is beter gebruik van geavanceerd gereedschap nodig zoals data gedreven tooling, applicaties als big data-analyse, artificiële intelligentie en het slim en strategisch inzetten van simulatiemodellen. Deze technieken zijn er al, maar worden nog niet optimaal gebruikt voor de energietransitie.  
 
Verduurzaming vraagt om meer investeringen in elektriciteitsnet
Consultancy.nl, 26 maart. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen, moet Nederland extra investeren in zijn elektriciteitsnet. Dat blijkt uit een studie dat CE Delft heeft uitgevoerd in opdracht van de NVDE. “Dat komt mede doordat de doorlooptijden om investeringen te realiseren lang zijn. Het is daarom van belang om tijdig te starten. Snelle besluitvorming is hierbij doorslaggevend."

Energie-Nederland en NVDE willen isolatievouchers op formatietafel
Energeia, 18 maart. Energie-Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Bouwend Nederland, Natuur&Milieu en de Consumentenbond willen een nationaal isolatieprogramma om woningen te verduurzamen. Deze partijen hebben hier een plan voor gemaakt, namelijk een isolatievouchersysteem. Huishoudens in slecht geïsoleerde woningen krijgen een isolatietegoed van €2.000 om te besteden aan vloer-, dak- of spouwmuurisolatie
 
#Stembuzz – Energietransitie betekent keuzes maken
ABN AMRO, 17 maart. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen is het thema klimaat en energietransitie nu wel volop aanwezig bij de verkiezingscampagnes. Maar in hoeverre valt er eigenlijk iets te kiezen bij deze landelijke verkiezingen? Welke rol speelt de nationale overheid eigenlijk?
 
Wie alleen spijtvrije investeringen wil doen, krijgt uiteindelijk zeker spijt
Energeia, 16 maart. De tijd die het kost om oplossingen voor de klimaatcrisis uit te voeren wordt vaak onderschat. Het gaat vaak om het budget, de techniek of het draagvlak voor de oplossingen. Door de lange doorlooptijden moet er ook genoeg rekening gehouden worden met de tijd, anders loop je achter de feiten aan.
 
Isolatievoucher van €2000 moet huisisolatie aanjagen
Bouwend Nederland, 16 maart. Er moet een ambitieus Nationaal Isolatie Programma komen in het nieuwe regeerakkoord. Daarvoor pleit, in aanloop naar de verkiezingen, een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Consumentenbond en Energie-Nederland.
 
‘Geef elk huishouden 2000 euro’
Warmte 365, 16 maart. Natuur & Milieu, Koninklijk Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, Energie-Nederland en de Consumentenbond willen dat er een ‘isolatievoucher’ geïntroduceerd wordt als onderdeel van het Nationaal Isolatie Programma.
 
Isolatietegoedbon van 2000 euro moet energietransitie versnellen
Reformatorisch Dagblad, 16 maart. Eigenaren van slecht geïsoleerde woningen moeten een isolatietegoedbon van 2000 euro krijgen. Dat vinden Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland.
 
Isolatievoucher: geef ieder huishouden 2000 euro om te verduurzamen
Cobouw, 16 maart. Een coalitie van Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland pleit voor een isolatievoucher van 2000 per huishouden waarmee de woning kan worden verduurzaamd.
 
Isolatietegoedbon van tweeduizend euro moet energietransitie versnellen
De Limburger, 16 maart. Eigenaren van slecht geïsoleerde woningen moeten een isolatietegoedbon van 2000 euro krijgen. Dat vinden Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, de Consumentenbond en Energie-Nederland.

Neem Nationaal Isolatieprogramma op in regeerakkoord
De Consumentenbond, 16 maart. De komende regering moet een Nationaal Isolatieprogramma opnemen in haar regeerakkoord. Daarvoor pleit een brede coalitie van organisaties, waaronder de Consumentenbond. Belangrijk onderdeel in dat programma is een ‘isolatievoucher’ van 2000 euro per huishouden voor de slechtst geïsoleerde woningen.

‘Isolatievoucher nodig in nieuw regeerakkoord’
Aannemervak.nl, 16 maart. In het nieuwe regeerakkoord hoort een ambitieus Nationaal Isolatie Programma thuis. Belangrijk onderdeel is de introductie van een ‘isolatievoucher’ van €2000 per huishouden. Hiervoor pleit een brede coalitie met Natuur & Milieu, Koninklijke Bouwend Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), de Consumentenbond en Energie-Nederland.

Netbeheerders en overheden tekenen Green Deal voor verwarming op waterstof
Energeia, 15 maart. De overheid, netbeheerders en de NVDE hebben afgelopen vrijdag een Green Deal gesloten over het gebruik van waterstof voor verwarming in woonwijken. Binnen deze samenwerking wordt een onderzoek gestart naar waterstofwijken in twee pilotwijken, namelijk in Hoogeveen en Stad aan 't Haringvliet.

Agenda

Evenementen van leden van de NVDE en andere organisaties met als onderwerp de transitie naar duurzame energie. Heeft u zelf een evenement voor in deze nieuwsbrief of onze website? Mail naar communicatie@nvde.nl. Bekijk het actuele overzicht op www.nvde.nl/evenementen.


Young Professional Event 'Gedragsverandering en verduurzaming' #1
21 april, 10:00-11:30, online
Het eerste gratis webinar van Young Professional Event plaats met als thema: “Gedragsverandering en verduurzaming”. Hoe werkt het brein en hoe communiceer je effectief?
Website

Elaad Webtalks
22 april, online
In 30 regio’s zijn Regionale Energie Strategieën (RES’en) opgesteld door samenwerkende gemeenten en provincies. Daarin mag laadinfrastructuur natuurlijk niet ontbreken. Het aantal elektrische voertuigen groeit snel en al die EVs moeten wel opgeladen worden. De NVDE maakte met inbreng van onder andere ElaadNL een Checklist Laadinfrastructuur in de RES. In dit webinar gaan Wouter Langendoen van de NVDE en Marieke Segaar van ElaadNL hier op in.
Website
 
REScoop jaarlijkse conferentie
22-24 april 2021
De jaarlijkse conferentie van REScoop.eu vindt dit jaar online plaats op 22 t/m 24 april. Deze internationale conferentie is bedoeld om verschillende organisaties met elkaar in debat te laten treden over de energie-industrie en de toekomst daarvan.
Website
 
Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie – elektrolysers
29 april, online
In dit derde webinar in een serie van 5 over verduurzaming van de industrie door elektrificatie zal het gaan over het produceren van groene waterstof met elektrolysers. Dit webinar wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW, RVO en Recoy. 
Website
 
Inspiratietour Energie, Innovatie en Klimaatfondsen
11 mei, online
Wilt u investeren in een energieproject waarmee energie wordt energie bespaard? Dat de CO2-uitstoot vermindert en/of hernieuwbare (duurzame) energie produceert of gebruikt? Als bedrijf kunt u bij verschillende fondsen aankloppen voor financiële ondersteuning. Ze denken graag mee als u een moeilijk financierbaar project hebt. Leer er meer over in dit webinar.
Website
 
NKL kennisshow | Proeftuin Slimme Laadpleinen
18 mei, online
De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel. Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. NKL organiseert twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars.
Website
 
Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie
25 mei, 15.00 - 16.30 uur online
Dit is het vierde webinar in een serie van 5 over de verduurzaming van de industrie door elektrificatie. Dit webinar wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW, RVO en Recoy.
Website

Energie Nederland Ontbijtsessies - Het energiesysteem van de toekomst Online
1 juni, online

Een schone industrie in 2050. Hoe dan? | In 2050 is de industrie circulair en stoot vrijwel geen broeikasgas meer uit. Welke stappen zijn nodig om daar te komen?
Website
 
Inspiratietour beprijzingen van CO2 emissies
8 juni, online
Op 1 januari 2021 ging de CO2-heffing in. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de industrie. Met een aantal praktijkvoorbeelden brengen we de gevolgen van de CO2-heffing in kaart. Sprekers laten u zien welke keuzes u als bedrijf heeft.
Website 
 
Webinar: Verduurzaming industrie door elektrificatie
24 juni, 15.00 - 16.30 uur online
Dit is het vijfde en laatste webinar in een serie over de verduurzaming van de industrie door elektrificatie. Dit webinar wordt georganiseerd door de NVDE, VEMW, RVO en Recoy.
Website
 
NKL Even bijpraten | Aanvragen van een laadplein
29 juni, online
De ontwikkelingen in ons veld gaan razendsnel. Om je regelmatig bij te praten, organiseert NKL in 2021 maandelijks een online bijeenkomst over primeurs, publicaties, pilots en proeftuinen. NKL organiseert twee soorten bijeenkomsten: NKL Kennisshows en EVen bijpraten webinars. Dit keer komt het aanvragen van een laadplein aan bod.
Website
 
Recharge Earth 2021
8 & 9 september, Ahoy Rotterdam
Het Recharge Earth evenement in Ahoy Rotterdam is twee dagen denken, doen en samenwerken omtrent de energietransitie. Kennis en ervaringen delen om zodoende tot concrete oplossingen te komen die bepalend zijn voor een nieuwe energietoekomst. 
Website
NVDE op twitter
Website
LinkedIn
Copyright © 2021 Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, All rights reserved.

NVDE
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Arthur van Schendelstraat 550
Utrecht, 3511MH
Netherlands

Add us to your address book


U ontvangt deze mail omdat u eerder contact hebt gehad met de NVDE.
U kunt hier gegevens bijwerken of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp