Copy
Nieuwsbrief   22-6-2016
Beste <<Voornaam>>,

Voor u de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De vierde editie. In februari jl. hebben wij onze eerste nieuwsbrief verstuurd en het is mooi om te merken dat deze goed gelezen wordt: ongeveer 70 van de 100 abonnees nemen kennis van de inhoud van de nieuwsbrief. 

Onze nieuwsbrief gaat naar alle collega's die bij een van de gremia van het SWV zijn betrokken. Voel u vrij om andere collega's op het bestaan van deze nieuwsbrief te wijzen. Zij kunnen zich aanmelden via onze website (onderaan de eerste pagina). Reacties, bijdragen en suggesties blijven uiteraard van harte welkom, op het mailadres: info@swvvowestfriesland.nl.

In deze nieuwsbrief weer een diversiteit aan informatie: informatie over onze aanstaande verhuizing, over het afscheid van Simone Grannetia (TCO) en over hoe wij haar werkzaamheden vanaf volgend schooljaar, voorlopig, hebben georganiseerd. Verder informatie over goede initiatieven op de VO-scholen in de regio en tot slot de kwartaalrapportage van het SWV van het eerste kwartaal 2016.

Veel leesgenoegen en alvast een fijne zomer gewenst.
Nico 't Hooft, directeur
 

Verhuizing SWV VO W-F

In verband met het aflopen van het huidige huurcontract zijn wij een nieuwe huurovereenkomst aangegaan voor de huisvesting van het samenwerkingsverband in het pand Koopvaarder 1,
1625 BZ Hoorn. Niet ver van onze huidige locatie, zie hierboven een foto van het bedrijvenpand. Op dit moment wordt hard gewerkt om onze kantoorruimtes geschikt te maken voor bewoning door zowel ons samenwerkingsverband, als het samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Nog meer dan nu zullen onze werkplekken verweven zijn met elkaar.
Wij nodigen u uit vanaf volgend schooljaar een kijkje te komen nemen! 

Voortgang TCO

Met de zomervakantie beëindigt Simone Grannetia haar werkzame carrière. De afgelopen twee jaar (en natuurlijk al veel langer als je haar werk voor het oude SWV ook meetelt) heeft zij mee vorm gegeven aan de Toewijzingscommissie Ondersteuning (TCO) en heeft ze heel veel leerlingdossiers door haar handen zien. Elders in deze nieuwsbrief een vraaggesprek met Simone. Hier gaat het over de vraag: hoe gaat de TCO vanaf de zomer verder?
Lees meer

Een nieuwe fase voor Simone Grannetia, een interview

Na ruim 40 jaar onderwijservaring neemt Simone Grannetia, lid van de Toewijzingscommissie Ondersteuning van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland, afscheid van haar werk binnen het onderwijs. Zij gaat ruimte maken voor fulltime vrije tijd!
Lees meer

Inzet van Ambulant Begeleiders

Op een zestal scholen zijn ambulant begeleiders actief. Het betreft de scholen die in het verleden niet, zoals de andere scholen, gekozen hebben om via de ‘Optimaal Speciaal’-constructie een eigen invulling van die begeleidingsfunctie vorm te geven. Vroeger kwam de ambulant begeleider op school, specifiek gericht op de begeleiding van leerlingen met een rugzakje. Mooi om te zien hoe deze invulling nu verandert.
Lees meer

Rol van de middenmanager

Op 19 mei jl. hebben 14 middenmanagers van 8 scholen een bijeenkomst gehad met
Nico ’t Hooft waarin de rol van de middenmanager in de implementatie van passend onderwijs in de scholen centraal stond.
Lees meer

Meidenvenijn in het VO, lesprogramma van vier bijeenkomsten

Meisjes maken gebruik van de relatie om elkaar te kwetsen door gunsten in te trekken, elkaar buiten te sluiten, geheimen door te vertellen, roddels te verspreiden; vaak bestempeld als ‘typisch meidengedrag’. Tabor d’Ampte wijdde een lesprogramma aan dit ‘meidengedrag’.
Lees meer

 

ASS

In de Passend Onderwijs Raad is dit schooljaar diverse keren gesproken over het onderwijsaanbod voor leerlingen met autisme. Het overgrote deel van deze leerlingen krijgt onderwijs op de reguliere scholen, een deel in het vso. En wat het laatste betreft gaat een groeiende groep de dijk over, naar vso Lelystad. Welke mogelijkheden zien we om de trek naar het vso te beperken en meer leerlingen met autisme met succes een opleiding in onze regio te laten volgen?
Lees meer

Onderzoek naar de kwaliteit van ondersteuning

Elke school stelt zich doelen m.b.t. de extra ondersteuning aan leerlingen. Daar richt ze haar ondersteuningsstructuur op in. Maar hoe weet je nu of je de beoogde kwaliteit realiseert? Dat vraagstuk staat centraal in een onderzoek dat het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) op verzoek van Tabor College d’Ampte en het SWV uitvoert.
Lees meer…

Evaluatie training Coach je collega's

In de afgelopen maanden hebben twee groepen collega’s van diverse scholen een training “Coach je collega’s” gevolgd. Vijf bijeenkomsten van half drie tot half negen, onderbroken door een eenvoudige doch voedzame maaltijd. De bijeenkomsten werden verzorgd door trainers van Ortho Consult, met een goede opbrengst.
Lees meer

 

Kwartaalrapportage

Na elk kwartaal stelt het SWV een kwartaalrapportage op. Hoe loopt het met de uitvoering van het Actieplan 2015-2016; welke ontwikkelingen zijn er in de leerlingenstromen te zien; hoe is de realisatie van de begroting? Belangrijke vragen om de vinger aan de pols te houden.
Lees meer

Participerende schoolbesturen

Johannes Poststraat 71
1624 CB Hoorn

Postbus 3040
1620 GA Hoorn
T  0229  23 12 76
E  info@swvvowestfriesland.nl


© Copyright 2016 Samenwerkingsverband VO West-Friesland