Copy
Nieuwsbrief   11-2-2016
Beste <<Voornaam>>,


Voor u ziet u de eerste editie van de digitale nieuwsbrief van het Samenwerkingsverband VO West-Friesland.

Deze nieuwsbrief houdt belangstellenden op de hoogte van ontwikkelingen in het Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Mensen die participeren in een van de gremia van het SWV, zijn automatisch geabonneerd. Andere belangstellenden vanuit de scholen of vanuit belendende werkvelden, kunnen zich via het aanmeldformulier op de website opgeven als abonnee.

De nieuwsbrief zal 10x per jaar verschijnen. Hierbij treft u het eerste nummer aan met voor elk wat wils: nieuws over trainingen, enkele interessante voorbeelden uit de praktijk, de gang van zaken rond thuiszitters, de tweede ronde kwaliteitsgesprekken, het Kennisplatform Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg. Dit nummer gaat naar alle collega’s die bij een van de gremia van het SWV zijn betrokken. Voel u vrij om andere collega’s op het bestaan van deze Nieuwsbrief te wijzen. Zij kunnen zich aanmelden via onze website.

Ik hoop dat deze Nieuwsbrief op termijn voorziet in een informatiebehoefte van veel betrokkenen in en rond ons SWV. En dat een toenemend aantal lezers zich uitgedaagd voelt om een bijdrage te leveren. Reacties, bijdragen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom, op het mailadres: info@swvvowestfriesland.nl

Veel leesplezier,

Nico ’t Hooft, directeur
 

Training 'Coach je collega's'

Vorig najaar is de training ‘Coach je collega’s’ in twee groepen uitgevoerd. Door Ortho Consult, tot grote tevredenheid van de deelnemers uit de scholen. De focus in de training ligt op het vergroten van de eigen vaardigheid om je collega’s te coachen in het (nog) beter omgaan met verschillen in de klas. Daartoe is een training opgezet die 5 middagen en avonden omvat. Gezien het succes en de signalen uit de scholen is er opnieuw geworven. In maart en april gaan weer twee groepen aan de slag. De deelnemers krijgen binnenkort bericht. In overleg met de scholen zal nagegaan worden of de training ook in het najaar weer gepland wordt. Houd deze nieuwsbrief in de gaten!

Thuiszittende jongeren

Landelijk is er veel aandacht voor thuiszitters. Door sommige berichten zou je de indruk krijgen dat er sinds de invoering van Passend Onderwijs nu ineens heel veel leerlingen thuiszitten. Hoe zit dat eigenlijk in onze regio?
Lees meer

 

Terug na een reboundtraject

Het SWV beschikt over de reboundvoorziening, voor leerlingen waarvan de school bij de evaluatie van het ontwikkelingsperspectief (OPP) concludeert dat de leerling tijdelijk gebaat is bij een andere setting. Een omgeving om vanuit rust, veiligheid en vertrouwen een nieuw perspectief te vinden en een nieuwe start, op de eigen school of elders, te kunnen maken. Hier nu een voorbeeld van een traject waarin dat goed gelukt is. Lees meer

 

De POR op stap

In ons SWV vervult de Passend Onderwijs Raad (POR) een belangrijke rol. Hierin heeft van elk schoolbestuur van onze vereniging een voor ondersteuning verantwoordelijk directielid zitting. De taak van de POR is vooruit te denken op de ontwikkelingen in het SWV en de directeur van het SWV van passende adviezen te voorzien. Nu er vorig schooljaar een nieuwe ondersteuningsplan is vastgesteld, voor de periode van 2015 tot 2018, richt de POR haar bijeenkomsten dit jaar iets anders in.
Lees meer

 

Huisvesting

Zoals de meeste lezers weten, woont ons SWV samen met de Westfriese Knoop, het SWV voor PO. Tot beider tevredenheid. Korte lijntjes, gezamenlijke deskundigheidsbevordering, goede collegiale samenwerking rond overdracht van dossiers, wederzijdse bevruchting. Veel mensen zullen ook weten dat de huidige huisvesting van de SWV-en, het pand aan de Joh. Poststraat 71, vanaf 1 augustus ingezet zal gaan worden voor de brugklassers van Werenfridus. Staan we dan op straat?
Lees meer

 

Kwaliteitsgesprekken

Passend Onderwijs krijgt gestalte op de scholen, in de dagelijkse praktijk in en om de klas. Hoe houdt het SWV nu zicht op wat de scholen bewerkstelligen en waar ze tegenaan lopen bij de vormgeving van Passend Onderwijs? Daarvoor zijn de kwaliteitsgesprekken opgezet.
Lees meer

 

Kennisplatform aansluiting onderwijs - jeugdzorg

In het onderwijs verandert het nodige als gevolg van de invoering van passend onderwijs; bij de gemeenten is men druk bezig met de gevolgen van drie decentralisaties, rond de jeugdzorg, de AWBZ/WMO en de Participatiewet. Hoe zorgen we ervoor dat de beleidsvoorbereiders op deze terreinen elkaar vinden en versterken? Dat is een vraag waar het kennisplatform Aansluiting Onderwijs-Jeugdzorg zich in onze regio mee bezighoudt.
Lees meer…

 

Regelingen

In deze nieuwsbrief zal ook steeds aandacht zijn voor regelingen die het SWV heeft vastgesteld. Zo is de regeling ‘Overstappende leerlingen’ geactualiseerd en is een regeling ‘residentiële leerlingen’ vastgesteld.

Lees meer…
 

Participerende schoolbesturen

Johannes Poststraat 71
1624 CB Hoorn

Postbus 3040
1620 GA Hoorn
T  0229  23 12 76
E  info@swvvowestfriesland.nl


© Copyright 2016 Samenwerkingsverband VO West-Friesland