Copy
Nieuwsbrief   24-3-2016
Beste <<Voornaam>>,

Voor u ligt onze tweede digitale nieuwsbrief met toelichting op ontwikkelingen binnen het Samenwerkingsverband VO West-Friesland. Zo treft u veel informatie aan op het terrein van onderwijs en jeugdzorg; over het Kennisplatform Aansluiting Onderwijs - Jeugdzorg, de Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp waar veel informatie te vinden is en waarvoor ook medewerking gevraagd gaat worden van professionals om deze informatie up-to-date te houden, de deelname van de POR aan de bijeenkomst georganiseerd door het po met thema "Verbinding Onderwijs en Jeugdzorg", geeft Peer Scheepers toelichting op hetgeen het Centrum Alternatieve Trajecten ( C@T) kan betekenen voor jongeren die uitvallen op school of hun baan kwijtraken en lichten Daniëlle Buis en Ida Brouwer hun specialistische inzet toe die zij doen vanuit de samenwerkingsverbanden po en vo voor jongeren die voorheen onder Cluster 3 zouden vallen. Verder een verslag van de workshop "Passen en weten" die ik gegeven heb tijdens de studiedag op het Martinuscollege, een korte toelichting op de tweede ronde kwaliteitsgesprekken die gehouden zijn in februari jl. en toelichting op een bezoek van de POR aan Eduvier Onderwijsgroep, Lelystad.

Onze nieuwsbrief gaat naar alle collega’s die bij een van de gremia van het SWV zijn betrokken. Voel u vrij om andere collega’s op het bestaan van deze nieuwsbrief te wijzen. Zij kunnen zich aanmelden via onze website. Reacties, bijdragen en suggesties zijn uiteraard van harte welkom, op het mailadres: info@swvvowestfriesland.nl.

Veel leesplezier.

Nico 't Hooft, directeur

Kennisplatform Aansluiting Onderwijs - Jeugdzorg, het programma

In onze nieuwsbrief van vorige maand heeft u al kennis kunnen nemen van de samenwerking tussen beleidsambtenaren Jeugd en hun collega’s van Onderwijs van de zeven West-Friese gemeenten met de samenwerkingsverbanden po en vo in het Kennisplatform Aansluiting Onderwijs – Jeugdzorg.

De verdieping die het Kennisplatform zoekt, nadrukkelijk op het terrein van de jeugd, komt tot uiting in de thema’s die in werksessies uitgediept worden, op het snijvlak van onderwijs en jeugdzorg, en van onderwijs en arbeidsmarktbeleid.
Lees meer
 

Monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp


Medewerking gevraagd voor de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp 

Sturen op verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp

Het Samenwerkingsverband VO West-Friesland, SWV De Westfriese Knoop en de zeven West-Friese gemeenten gaan in april voor de tweede keer de monitor Aansluiting Onderwijs Jeugdhulp uitvoeren. Deze monitor is door het Nederland Jeugd Instituut samen met 10 regio’s ontwikkeld.
 
De monitor brengt de kwaliteit van de samenwerking tussen onderwijs en hulppartners in kaart. Ook wordt de tevredenheid van ouders en leerlingen (VO) over de geboden ondersteuning in beeld gebracht. Deze informatie helpt om de samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp te verbeteren. De monitor voedt het gesprek op zowel uitvoerend-, beleids-, als bestuursniveau. Zo krijgen de samenwerkingsverbanden en gemeenten zicht hoe het beleid in de praktijk werkt en waar nog verdere ontwikkeling gewenst is.
Lees meer...
 

POR neemt deel aan bijeenkomst
"Verbinding van Onderwijs en Jeugdzorg"

Op 30 maart a.s. neemt de POR namens het vo deel aan een grote bijeenkomst, die georganiseerd wordt door swv De Westfriese Knoop en die plaatsvindt op de Praktijkschool Stede Broec. Het thema van deze middag is ‘Verbinding van Onderwijs en Jeugdzorg’. In onze vorige nieuwsbrief berichtten wij u al hierover.

Erik Dannenberg is deze middag de gastspreker. Hij zal het gezelschap inspireren met een verhaal over kansen van een integrale aanpak van onderwijs en zorg. Aansluitend vindt een werksessie plaats, waarin de POR als subgroep verder discussieert over het thema.
 

Centrum Alternatieve Trajecten (C@T),
West-Friesland gaat voor inclusief

Alle jongeren afkomstig uit het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en de uitvallers van de Entreeopleiding worden gevolgd en ondersteund door het Arbeid Advies Team (AAT) West-Friesland. Het AAT is een regionaal netwerk van praktijkscholen, vso scholen, het mbo, UWV, gemeenten, (jeugd)zorg en het Werkgevers-servicepunt. Het functioneert als een netwerkplatform waarin kennis en ontwikkelingen worden gedeeld. Iedere deelnemer blijft verantwoordelijk voor en is uitvoerder van trajecten voor de eigen uitstroom. Het RMC zit de bijeenkomsten voor en het UWV faciliteert in voorzieningen (premievoordelen, no-risk voorzieningen en Wajong indicatie) en ondersteuning in procedures en wet- en regelgeving.
Lees meer...
 

Specialistische inzet vanuit het samenwerkingsverband

Sinds augustus 2015 zijn wij, Ida Brouwer en Danielle Buis, werkzaam voor het samenwerkingsverband als specialisten voor jongeren met een lichamelijke beperking, motorische belemmering en jongeren die langdurig ziek zijn.

Wij kunnen ingeschakeld worden bij ondersteuningsvragen rond deze doelgroep op het gebied van leren, schrijven, gedrag, werkhouding, sociaal-emotioneel, zelfredzaamheid.

U kunt denken aan kortdurende leerlingtrajecten, begeleiding van docenten/mentoren, observaties, workshops, teamvoorlichting, gesprekken met ouders enzovoort.
Lees meer...

 

Workshop op studiedag Martinuscollege

Op 25 februari organiseerde het Martinuscollege voor haar gehele personeel een studiedag onder noemer “De leerling centraal”. Namens het SWV verzorgde Nico ’t Hooft daar de workshop “Passen en weten”. De centrale vraag in deze workshop was: wat merken medewerkers van een school nu in de praktijk van de drie uitgangspunten van het passend onderwijs in deze regio? En vooral: welke geslaagde voorbeelden ziet men al om zich heen die als inspiratie kunnen dienen voor vervolgstappen?
Lees meer...
 

Kwaliteitsgesprekken; de tweede ronde

In februari heeft Nico ’t Hooft op elke school van het SWV in de regio een gesprek gevoerd over de voortgang van die school in de vormgeving van passend onderwijs. Gesprekspartners waren daarbij altijd de ondersteuningscoördinatoren en de directieleden met ondersteuning in hun portefeuille. Deze kwaliteitsgesprekken staan twee keer per jaar op de rol, dit jaar in oktober en februari. De inzichten uit de gesprekken worden gebruikt om het beleid van de scholen en het SWV te voeden.
Lees meer...
 

Met de POR de dijk over

Op 10 februari heeft de Passend Onderwijs Raad een bezoek gebracht aan een van de vso-scholen van de Eduvier Onderwijsgroep in Lelystad, een van de partners in ons SWV. Daarmee maakte de POR dezelfde reis als een kleine 60 leerlingen uit West-Friesland dagelijks maken. Het verschil is dat de POR in 1 busje paste dat bekwaam door Corrie van Breenen, de directeur van de Praktijkschool Westfriesland in Hoorn, over de dijk gestuurd werd.
Lees meer...
 

Participerende schoolbesturen

Johannes Poststraat 71
1624 CB Hoorn

Postbus 3040
1620 GA Hoorn
T  0229  23 12 76
E  info@swvvowestfriesland.nl


© Copyright 2016 Samenwerkingsverband VO West-Friesland