Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie May 2021 
 
View this email in your browser
Kom Heilige Geest
We zijn op weg naar Pinksteren, het hoogfeest van de uitstorting van de Heilige Geest. In de negen dagen vóór dit grote feest houdt de kerk van oudsher een noveen, zoals ook de eerste apostelen dat deden. Lees hier wat de Nederlandse bisschoppen voor deze dagen aanbevelen. De bisschoppen hebben een speciale website in het leven geroepen in deze coronatijd: Vier Pinksteren. Van harte aanbevolen!  In  onze eucharistievieringen tijdens het noveen bidden wij het gebed van de Heilige Geest (kijk hier). Namens onze parochie en de Broeders van St. Jan alvast een zalig Pinksteren gewenst.
Week van de Nederlandse missionaris
In de week vóór Pinksteren wordt elk jaar ook apart aandacht besteed aan de Nederlandse missionarissen. We collecteren voor hen en we bidden natuurlijk ook.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) steunt missionarissen – paters, broeders, fraters en zusters – en missiewerkers financieel in hun levensonderhoud. Zo betaalt de WNM de ziektekostenverzekering of vult de AOW-premie aan, en draagt zo bij aan een welverdiend verlof in Nederland. Daarnaast maakt de WNM de uitzending mogelijk van de missiewerkers, bevlogen mensen die in de voetsporen treden van de missionarissen.  Kijk hier verder...


Bijbel missaaltje voor kinderen
Achteraan in de kerk stelt de parochie deze prachtige missaaltjes van de Nationale Raad voor Liturgie ter beschikking : voor het vruchtbare meevieren van de eucharistie op de zondag, in het bijzonder vanaf de eerste communie ! De band tussen de bijbelse boodschap en de liturgie is kort en duidelijk toegelicht en een dertigtal prachtige illustraties van Bradi Barth zorgen voor hun assimilatie. Geniet ervan. 
Helpers gezocht voor Papiercafé
Onze parochie gaat een “Papiercafé” opzetten in het Leerhuis. Dat is een plaats waar mensen terecht kunnen met vragen over formulieren en andere officiële papieren die ze hebben gekregen en die ze niet begrijpen (ook digitale formulieren en brieven). In het Papiercafé worden ze gratis geholpen door vrijwilligers. De bedoeling is dat het Papiercafé om te beginnen drie ochtenden in de week open is van 10.00 – 11.30 uur. Op den duur wordt dat misschien meer. We willen in september starten. We zoeken om te beginnen “kwartiermakers” voor dit initiatief. Mensen die bereid zijn om bij de voorbereidingen te helpen. We hebben wat apparatuur nodig, we gaan folders maken (en andere publiciteit) die we in de buurt gaan verspreiden, we gaan ook instructies maken voor de vrijwilligers die dit werk gaan doen etc. We zoeken ook coördinatoren die de toekomstige werkzaamheden van de vrijwilligers willen organiseren. En vrijwilligers die vanaf september een of meer ochtenden werkzaam willen zijn in het Papiercafé. Wie wil helpen, kan zich melden bij pater Ignatius (06 440 46 258  ignaz.maria@stjan.org ) of diaken Jouke Schat (06 8 3939 740, diaken@rkdu.nl) In de stad Utrecht bestaat al één Papiercafé, namelijk op Kanaleneiland bij Bosshardt (kijk hier). 
Paus breidt Jozef-litanie uit met nieuwe aanroepingen
Paus Franciscus heeft de uit 1909 stammende Litanie van de Heilige Jozef, een gebed waarin de ‘voedstervader van Jezus’ om zijn gebed wordt gevraagd, uitgebreid met zeven nieuwe aanroepingen.
‘Beschermer van de Verlosser’, ‘Dienaar van Christus’, ‘Dienaar van het Heil’, ‘Steun in moeilijkheden’, ‘Patroon van de vluchtelingen’, ‘Patroon van de lijdenden’ en ‘Patroon van de armen’, wordt Jozef nu ook in het traditionele gebed genoemd.  Zo zal hij in het vervolg worden aangeroepen naast traditionele aanroepingen als ‘Bruidegom van de Moeder van God’ en ‘Toonbeeld van de werklieden’, telkens gevolgd door ‘ora pro nobis’ (bid voor ons). Ze komen uit teksten van de kerkvader Johannes Chrysostomus en uit teksten van de pausen Paulus VI, Johannes Paulus II en Franciscus zelf.  De uitbreiding werd op zaterdag 1 mei - de Dag van de Arbeid, in de Rooms-Katholieke Kerk sinds 1955 het feest van ‘Sint Jozef, arbeider’ - in een brief van de Vaticaanse Congregatie voor de goddelijke eredienst aan alle bisschoppenconferenties ter wereld aangekondigd. De aanleiding voor de uitbreiding is de 150e verjaardag van de verheffing van de ‘voedstervader’ van Jezus tot ‘patroon van de universele kerk’ en het in december door Franciscus afgekondigde Jozefjaar.
Isabella is non en Zuidas-advocaat: ‘Liefde komt ook tot uiting in respect voor je wederpartij’
Isabella Wijnberg (36) gaat door het leven als ‘toegewijde zuster’ bij de Gemeenschap Emmanuel én ze is advocaat op de Amsterdamse Zuidas. De deugdethiek van Thomas van Aquino uit de dertiende eeuw hanteert ze als leidraad bij haar werk. ‘Het is zaak om voorzichtig te zijn met je woorden en alleen datgene te zeggen waarvan je werkelijk overtuigd bent.’ Lees hier verder over haar werk en leven. 
Paus Franciscus creëert nieuw kerkelijk ambt: catechist voor het leven
Paus Franciscus heeft in de rooms-katholieke kerk een nieuw lekenambt gecreëerd. Binnenkort kunnen mannen en vrouwen een officiële aanstelling krijgen als catechist voor het leven. Deze bijzondere roeping dient de verkondiging van het geloof. De paus kondigt dit aan in de apostolische brief ‘Antiquum ministerium’. Het nieuwe ambt van catechist heeft geen liturgische functie, maar dient de verkondiging van het geloof. Deze geloofsverkondiging is in heel de kerkgeschiedenis ook door leken gedaan, stelt paus Franciscus vast. Leken hebben ‘een onvervangbare missie in de overdracht en de verdieping van het geloof’. Maar het is nu tijd om aan de bijzondere roeping van sommige van deze mannen en vrouwen de mogelijkheid te geven door hun bisschop in het ambt van catechist te worden aangesteld. Catechisten zijn volgens de paus vooral getuigen, begeleiders en pedagogen uit naam van de kerk. Zij moeten dan ook met zorg door de bisschop worden uitgekozen die er zorg voor draagt dat het vrouwen en mannen zijn met een ‘diep geloof’ en een grote ‘menselijke rijpheid’. Zij nemen actief deel aan de geloofsgemeenschap en zijn verwelkomend en genereus. Als naaste medewerkers van de priesters krijgen zij ‘een bijbelse, theologische, pastorale en pedagogische vorming’. De Vaticaanse Congregatie  voor de Goddelijke Eredienst zal binnen afzienbare tijd een liturgie publiceren voor de aanstelling van Catechist door de lokale bisschop.  Aan de ontwikkeling van dit nieuwe ambt is in het Vaticaan vijf jaar lang gewerkt. Tijdens de bisschoppensynode over het Amazonegebied werd regelmatig gewezen op de essentiële rol die vrouwen in vaak afgelegen geloofsgemeenschappen vervullen als het gaat om de verkondiging van het geloof. Dit lekenambt is een institutionele erkenning van hun roeping en wezenlijke bijdrage aan het kerkelijk leven.  Naast de traditionele gewijde ambten van bisschop, priester en diaken - die teruggaan tot de allereerste eeuwen van het christendom - kent de rooms-katholieke kerk sinds het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) twee lekenambten.  Lectoren en acolieten hebben een functie in de liturgie: zij lezen voor uit de Schrift en helpen bij de liturgische handelingen. Afgelopen januari stelde paus Franciscus deze lekenambten, in tegenstelling tot de drie gewijde ambten, ook open voor vrouwen - hoewel er sindsdien voor zover bekend geen enkele bisschop is geweest die vrouwelijke lectoren of acolieten heeft aangesteld. Zij werden en worden vooral gebruikt als verplichte opstapjes naar de diaken- en priesterwijding.
Kalender
Elke dag wordt er wel iets gevierd in de wereld. Een kleine selectie uit de feest- of gedenkdagen voor de komende twee weken die tegelijk ook mooie gebedsmomenten zijn:
  • 16 t/m 23 mei: Week van de Nederlandse missionaris; kijk hier;
  • Woensdag 19 mei: Landelijke Dag Aandacht voor Pesten bij Mensen met een (Licht) Verstandelijke Beperking; zie hier
  • Zondag 23 en maandag 24 mei: Pinksteren
  • Maandag 24 mei: Heilige  Maria, moeder van de kerk; zie hier
  • Dinsdag 25 mei: Internationale dag van de vermiste kinderen; zie hier
  • Zondag 30 mei: Heilige Drie-eenheid
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp