Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie April 2021 
 
View this email in your browser
Gebedsdag roepingen
Aanstaande zondag, 25 april, vieren we de Wereldgebedsdag voor roepingen. Paus Franciscus geeft ons in zijn boodschap de heilige Jozef ten voorbeeld, door drie sleutelwoorden voor de roeping van eenieder. Tegelijkertijd verwijst ons het thema van dit jaar naar het verhaal van Mozes en het brandende braambos: “Wees niet bang, kom dichterbij”. Laten we deze dringende intentie tot hart nemen en meebidden:
Goede God,
vanaf het begin roept U mensen
om te leven in verbondenheid met U.
U riep Abraham om alles los te laten
en te doen wat U van hem vroeg.
 
In het brandende braambos sprak U tot Mozes,
en nodigde hem uit dichterbij te komen,
angst en twijfel achter zich te laten,
en uw volk te bevrijden uit de slavernij van Egypte.
Spreek ook vandaag uw woord
en roep mensen tot uw dienst.
Doorbreek hun angst en twijfel,
opdat zij van harte gehoor geven
aan wat U van hen vraagt.
 
Geef uw Kerk mannen en vrouwen die,
door U aangeraakt en bij naam genoemd,
U willen dienen als priester, diaken of religieus,
om vol vreugde uw Evangelie te verkondigen
en uw liefde voor de mensen zichtbaar te maken.
Dat vragen wij U op voorspraak van Maria,
moeder van uw Zoon en van de Kerk,
door Christus onze Heer.
Amen.
Heidedag
Op zaterdag 17 april zijn enkele Broeders van Sint Jan en ca. 20 parochianen digitaal bij elkaar gekomen voor de ‘heidedag’. Deze dag, die een vervolg was van de heidedag van 8 februari 2020, had als doel om prioriteiten voor de parochie te formuleren die in het komende jaar uitgewerkt worden. Dit gebeurde aan de hand van vijf zinsneden uit de parochiële visie: “geraakt door de reddende liefde van Jezus Christus”, “geloof beter leren kennen”, “geloof delen met elkaar”, “een familie zijn waar men elkaar kent” en “aantrekkelijk en gastvrij”. In kleine groepjes is besproken waar deze thema’s in de parochie al beleefd worden en wat er nog ontbreekt. Tevens zijn er voorstellen gedaan over hoe de parochie de ontbrekende elementen kan realiseren. Deze concrete ideeën worden in de komende tijd verder uitgewerkt.
Brazilië bouwt nieuw Christusbeeld
In het zuiden van Brazilië wordt gewerkt aan een nieuw Christusbeeld dat uiteindelijk hoger moet worden dan het beroemde beeld 'Cristo Redentor' (Christus de Verlosser) in Rio de Janeiro. Het standbeeld in de stad Encantado wordt 43 meter hoog en van hand tot hand 36 meter breed. Deze week zijn het hoofd en de uitgestrekte armen van Christus aangebracht. Het gigantische standbeeld, dat Christus de Beschermer zal worden genoemd, is sinds 2019 onder constructie. Aan het einde van dit jaar moet de bouw zijn afgerond. Aan de binnenkant van de constructie wordt een lift gemaakt. Ook komt er een uitkijkplatform. Het Christusbeeld in Rio de Janeiro, een van de zeven wereldwonderen, is 38 meter hoog en van hand tot hand 28 meter breed. Het staat op de 710 meter hoge berg Corcovado, uitkijkend over de miljoenenstad.
Webinar ‘Kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk’
Op vrij­dag 23 april zal Paul Graas een webinar hou­den over kin­de­ren opvoe­den in een digi­taal tijdperk en welke uit­dagingen daar bij komen kijken. Hij zal ingaan op deze vraag­stukken en han­dige tips geven voor ouders en opvoe­ders die kin­de­ren in liefde, vrij­heid en verantwoor­de­lijk­heid willen be­ge­lei­den naar volwassen­heid. Het webinar is een voorproefje op het eigen­lijke opGROEIsymposium dat zal plaatsvinden op 9 oktober 2021 in Ede.
Digitale jungle
De wereld veran­dert en dat gaat heel snel. Kin­de­ren groeien te­gen­woor­dig op in een wereld die steeds meer begint te lijken op een digitale jungle van moge­lijk­he­den en uit­dagingen. Een groot vraag­stuk voor ouders is: hoe kun je jouw kin­de­ren opvoe­den in die jungle? Het is al moei­lijk om alle ontwik­ke­lingen bij te hou­den (wat weet u van Tiktok, Fortnite en Minecraft?), laat staan om de bele­vings­we­reld van kin­de­ren echt te begrijpen. Als ouder kom je voor veel dilemma's te staan: hoeveel scherm­tijd is gezond voor mijn kind? Wat is een passende leef­tijd voor een smart­phone? Hoe bescherm ik ze tegen pornografie en andere versla­vingen en stoornissen?
Spreker
Paul Graas is betrokken bij een inter­na­tio­naal platform gericht op opvoe­dings- en onder­wijs­vraag­stukken omtrent de digitale wereld. Hij geeft workshops en lezingen voor jon­ge­ren, ouders, leraren en andere opvoe­ders. Paul Graas is auteur van het boek Voor de christen die mens wil wor­den ge­schre­ven (De Boog/Betsaida, 2020)
Voor meer informatie en aanmelden: www.opgroeisymposium.nl
Donderdag 22 april: Dag van de Aarde
Op donderdag 22 april a.s. vindt de jaarlijkse Dag van de Aarde plaats. Die dag is in 1970 door de Verenigde Naties ingesteld. In Amerika is dit een grote gebeurtenis die de hele week met allerlei activiteiten gepaard gaat. De katholieke kerk geeft aan deze dag sinds het uitkomen van de encycliek Laudato si van paus Franciscus in 2015 een eigen invulling. Daarvoor is de Catholic Climate Movement opgericht. Onze Utrechtse parochies doen hier op bescheiden wijze aan mee. Kijk op de website van de RK diaconaat Utrecht en klik op de poster. Meer informatie bij diaken Jouke Schat (diaken@rkdu.nl).
Vader van Europa Robert Schuman wellicht in juni eerbiedwaardig
Volgens kardinaal Marcello Semeraro, de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen, is er belangrijke vooruitgang geboekt in het proces voor de zalig- en later mogelijke heiligverklaring van de Franse politicus Robert Schuman (1886-1963), die omwille van zijn onschatbare bijdrage aan het proces van de Europese eenmaking terecht de Vader van Europa wordt genoemd. In 2015 stelde paus Franciscus dat het leven van Robert Schuman duidelijk maakt dat gelovigen ook heilig kunnen worden door in de politiek te gaan. Volgens kardinaal Semeraro heeft het Franse bisdom Metz alle documentatie over het leven en de heiligheid van Robert Schuman aan zijn congregatie overgemaakt en zullen de leden de congregatie zich daarover de komende maanden buigen. Als alles goed gaat, kan dan in juni een decreet gepubliceerd worden met de erkenning van zijn heroïsche deugden en kan hij eerbiedwaardig worden verklaard. Voor een zaligverklaring is er ook nog een wonder nodig. Het proces voor de zaligverklaring werd in 1990 opgestart en de diocesane fase werd in 2004 afgesloten. Kardinaal Semeraro herinnert eraan dat paus Franciscus, net als zijn voorganger Benedictus XVI, de zaligverklaring van een van de geestelijke vaders en stichters van de EU gezind is. Toen hij in 2016 de Karel de Grote-prijs ontving omschreef de paus Schuman als een van de architecten van de EU en een van de profeten van de toekomst. In 2020 voegde hij eraan toe dat Schuman de politici na hem een model heeft aangereikt om na te denken over de samenleving na de coronapandemie.
Bron: I.Media
Kalender
Elke dag wordt er wel iets gevierd in de wereld. Een kleine selectie uit de feest- of gedenkdagen voor de komende twee weken die tegelijk ook mooie gebedsmomenten zijn:
  • Donderdag 22 april 2021: Dag van de Aarde; zie bericht elders in deze nieuwsbrief
  • Zondag 25 april 2021: Roepingenzondag; zie bericht elders in deze nieuwsbrief
  • Vrijdag 30 april: Orthodoxe Goede Vrijdag
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2021 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp