Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie March 2022 
 
View this email in your browser
Synodaal proces Gerardus Majella Utrecht vragenlijst
Zoals eerder aangekondigd bent u/ben je uitgenodigd om mee te denken over een aantal door de bisschoppen geformuleerde vragen. Dit n.a.v. de Bisschoppensynode die zal plaatsvinden van de herfst 2022 tot maart 2023. Zie voor meer info op de website van de parochie (gerardusmajella.nl) of informeer bij pastoor Ignatius Maria, Tim Schilling, of Gabriella Buirma. De vragen zijn bedoeld om een beter beeld te krijgen over drie thema’s binnen de parochies. De antwoorden ervan worden gebundeld en door alle parochies vóór begin april naar het bisdom teruggestuurd, die op hun beurt weer alle antwoorden bundelen om naar Rome op te sturen, ten dienste van de Bisschoppensynode. Klik hier voor de vragenlijst
Vastenactie 2022: Restauratie van de kapel ONZE LIEVE VROUW VAN DE HOOP te Salvador de Bahia
Deze kapel ligt in een heel arme buurt bekend met veel drugshandel. Het is een plaats, waar de mensen , mannen, vrouwen en kinderen even binnenlopen voor een moment van stilte en gebed of die alleen maar een kruisteken maken bij het langslopen voor Hoop en Vrede. In deze buurt wonen 30.000 mensen opeen gepakt en alles is er toegestaan. In de kapel wordt er op een eenvoudige wijze de Liefde van God naar voren gebracht en de liefde voor onze naasten. Er wordt maatschappelijke hulp gegeven en voedselhulp en met medelijden geluisterd naar slachtoffers van geweld. Deze kapel was nodig aan restauratie toe om de mensen te kunnen ontvangen. Men is er al aan begonnen, zodat het dak en de dakgoten klaar zijn. Om verder te gaan zijn nu geen middelen meer. Er moet nog het nodige aan gedaan worden om het echt een plek te laten zijn waar de mensen hun toevlucht en rust voor even kunnen vinden. Een plaats van Hoop en Leven als alles lijkt weg te vallen uit angst voor de dood. Maria, Onze Lieve Vrouw van de Hoop is de Ster die schittert aan de hemel voor deze mensen, levend in een onzekere gewelddadige wereld. Broeder Patrick heeft een lijst gemaakt van wat er nog echt nodig is en het eindbedrag komt op € 8.490,57.Zie ook. Het zou heel fijn zijn als we met onze parochie een heel eind komen om hun te helpen. Bij voorbaat heel hartelijk dank. U kunt uw giften storten op de rekening van Missie en Ontwikkeling. NL 93 INGB 0003767475 o.v.v. Vastenactie 2022.

Wandeling/bedevaart Utrecht – Amsterdam, za 19 mrt
In het kader van de Stille Omgang loopt een groep mannen van Utrecht via Maarssen, Loenen en Abcoude naar Amsterdam, alvorens daar de eigenlijke Omgang te lopen. Het gaat om een wandeling/bedevaart van 45 kilometer. Een gezellige, mooie tocht met goede gesprekken, gekenmerkt door geloof en vriendschap. Een gedetailleerdere dagindeling volgt, maar de start is als gebruikelijk rond 9:00 uur vanuit de Gerardus Majella-Kerk, einde van de wandeling (afhankelijk van de pauzeduur tussendoor) rond 21:00 uur in de avond. Koffie en lunch worden weer aangeboden door de organisatoren. Voor meer informatie of opgave stuur een e-mail naar: nj.adema@home.nl

Bidden en werken voor vrede in Oekraïne.
De zojuist uitgebroken oorlog in Oekraïne maakt ons weer duidelijk dat vrede geen vanzelfsprekende zaak is. Aan vrede moet steeds worden gewerkt. Christenen hebben daarbij een bijzondere roeping. Ora et labora, bid en werk. De Vastentijd helpt ons daarbij. Niet voor niets deed paus Franciscus daarom de oproep om op Aswoensdag te bidden en te vasten voor de Oekraïne. En niet voor niets deden de bisschoppen de oproep om op zondag 6 maart via een bijzondere collecte geld te geven voor de slachtoffers van deze oorlog. Wat betreft bidden: de heilige Franciscus van Assisi heeft ons een prachtig gebed nagelaten. Klik hier Wat betreft werken: ieder mens kan iets doen. Geld geven bijvoorbeeld. Voor een gift via Kerk in Nood. Klik hier Nederland bereidt zich voor op de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Ook in onze stad komen we in actie. Klik hier De gemeente is hard op zoek naar noodopvang voor vluchtelingen: Klik hier Maar voordat U een of meer kamers beschikbaar stelt, is het misschien goed om hier te lezen wanneer en hoe U dat het beste doet

 
Ambassadeur van Vaticaan blijft ondanks bombardementen in Kiev
De pauselijk nuntius, de ambassadeur van de Heilige Stoel, blijft in Kiev ondanks de bombardementen en dreigende val van de stad. ‘Het is mijn taak om dicht bij de mensen te blijven.’ We zijn meer dan een ambassade: ik vertegenwoordig de paus in Oekraïne, maar ik vertegenwoordig hem ook voor de mensen en de kerken hier’, zei bisschop Visvaldas Kulbokas telefonisch tegen het Italiaanse persbureau SIR. De geestelijke en diplomaat bevindt zich op de nuntiatuur in het centrum van de stad. ‘We zijn hier met twee hulpen en twee vrouwelijke religieuzen. We slapen op matrassen op de grond en hebben voedsel en water voor een tijdje, maar niet voor heel lang.’ De nuntius sluit niet uit dat het ‘fysiek onmogelijk wordt om te blijven’, zodat een vertrek alsnog onontkoombaar wordt. ‘Maar zolang we kunnen blijven, blijven we. We zullen niet vluchten. Ik draag wel altijd mijn rugzak bij me met de meest essentiële zaken: wat water, een paspoort, een mobiele telefoon. Je weet nooit.’ Bron: Zenith
De kern van de katholieke sociale leer in vier punten
In een nieuwe reeks video's over het katholieke sociale denken legt katholiekleven.nl de basisprincipes van de sociale leer van de Kerk uit. De opnames voor de vier video's vonden plaats half februari. De eerste video verschijnt half maart. De vier video's leggen de kern van de katholieke sociale leer uit. Ze werden gemaakt in samenwerking met twee jonge docenten levensbeschouwing: Limarley Kingsale en Stan van Ommen. Beiden zijn werkzaam op een middelbare school en vertellen over de principes van de sociale leer in eenvoudige taal, voor jong en oud. In elke video staat een vraag centraal, zoals: Mag je een brood stelen? Moet je een ander altijd helpen? De sociale leer van de katholieke Kerk heeft vier principes of uitgangspunten. Zij vormen het hart van heel het katholiek handelen. De principes zijn:
  1. het algemeen welzijn
  2. de waardigheid van de menselijk persoon
  3. subsidiariteit
  4. solidariteit
Deze vier principes vormen een eenheid en staan in wisselwerking met elkaar. Wie Gods geboden wil volgen - en in het bijzonder het gebod van de liefde tot God en de naaste - kan niet om deze uitgangspunten heen. "Christenen worden geroepen om anderen te helpen, het algemeen welzijn te dienen, iedere persoon bij te staan bij de ontwikkeling van een menswaardig bestaan en groepen en gemeenschappen te beschermen bij hun eigen, specifieke rechten", zegt de Docat.De Docat is de katholieke sociale leer in een eenvoudige vraag-en-antwoordvorm. 
Catechese paus: oud zijn even belangrijk en mooi als jong zijn
Voor zijn catechese tijdens de algemene audiëntie van woensdag 23 februari 2022 startte de paus met een nieuw thema: zin en waarde van de ouderdom. Geliefde broeders en zusters, goedendag! We hebben de catechese over de Heilige Jozef beëindigd. Vandaag starten we een catechesetocht die inspiratie zoekt in Gods woord over zin en waarde van de ouderdom. We gaan nadenken over de ouderdom. Sinds enkele tientallen jaren staat deze leeftijd voor een waarlijk 'nieuw volk': de bejaarden. Nooit zijn we in de geschiedenis van de mensheid zo talrijk geweest. De dreiging uitgesloten te worden is er vaak: nooit zo talrijk geweest, nooit groter dreiging van uitsluiting. Lees hier verder
Titus Brandsma wordt op 15 mei in Rome heilig verklaard
Paus Franciscus zal de Nederlandse karmeliet Titus Brandsma, die op 26 juli 1942 in Dachau door de nazi’s werd vermoord wegens zijn verzetsdaden, op 15 mei in Rome heilig verklaren. Dat maakte paus Franciscus vrijdagochtend in het Vaticaan bekend tijdens een consistorie, een vergadering van de paus met de in Rome wonende kardinalen. Kardinaal Marcello Semararo, de prefect van de Congregatie voor de Heiligverklaringen presenteerde de in Friesland geboren theoloog, journalist en martelaar samen met twee vrouwelijke religieuzen die ook heilig verklaard gaan worden. Zij ‘weerspiegelen de grootheid van God’, zei Semararo. Titus Brandsma werd in 1985 al zalig verklaard. Hij is de eerste journalist die door de Rooms-Katholieke Kerk als heilige mag worden vereerd. Hij werd in 1923 hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Nijmegen waarvan hij in 1932 en 1933 ook rector magnificus was. Er worden momenteel in Nederland en Rome momenteel verschillende initiatieven ontplooid om Titus Brandsma onder de aandacht te brengen, waaronder een publicatie van een speciaal publieksmagazine en een vierdaagse vliegreis om de heiligverklaring bij te wonen.
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp