Copy
Nieuwsbrief Gerardus Majella Parochie January 2022 
 
View this email in your browser
Zalig Nieuwjaar! 
Aankondiging Synodaal Proces
 Afgelopen oktober heeft paus Franciscus in Rome de voorbereiding geopend van de Bisschoppensynode in 2023. Deze zal gaan over de organisatie van het zg. synodale proces in de parochies.n‘Synode’, zo schrijft de kardinaal, ‘is het gezamenlijk bewandelen van de Weg tot God, die Jezus in Persoon is. Het is dus niet een peilen van verschillende meningen en ideeën’.  Vanuit het Aartsbisdom Utrecht zijn documenten opgestuurd met uitleg hierover én met een lijst vragen over hoe het één en ander reilt en zeilt binnen de parochies op het gebied van ‘communio’ (het gemeenschap-zijn), ‘participatio’ (deelname, betrokkenheid) en ‘missio’ (de evangelisatie, het uitdragen van ons geloof). De Nederlandse bisschoppen hebben hier 3 thema’s uitgehaald om uit te werken: ‘vieren’, ‘medeverantwoordelijkheid voor de missie’ en ‘dialoog in Kerk en samenleving’. Het is de bedoeling dat er binnen elke parochie geloofsgesprekken gaan plaatsvinden a.d.h.v. concrete vragen over deze 3 thema’s met de pastoor, leden uit de pastoraatsgroep, en enkele vrijwilligers. Het is helaas nou eenmaal niet mogelijk om met iedereen tegelijk een gesprek te voeren. Toch krijgt iedereen de kans om er iets over te zeggen, als daar interesse voor is en/of behoefte. De vragen zullen nl. ook uitgedeeld worden aan iedereen. De vraag is wel om, áls u er antwoord op wilt geven, deze antwoorden vóór eind februari in te dienen bij het secretariaat. De vragenlijst zal rond Kerst klaar zijn voor gebruik. Praktisch betekent dit dat er aan degenen die worden gevraagd om deel te nemen aan het gesprek, op twee zaterdagochtenden hier 2 uurtjes aan te willen wijden, een keer in januari en een keer in februari. Beide keren zullen voorafgegaan en gedragen worden door een gezamenlijke eucharistieviering en gebed.   Het is dus de bedoeling dat er in april 2022 een antwoord op de vragen teruggestuurd kan worden naar het Aartsbisdom en wel in de vorm van twee pagina’s. Vóór die tijd moeten dus alle antwoorden gebundeld en verwerkt zijn en dat is nog een hele klus. Op de Website komen hier overigens twee documenten over. Als u geïnteresseerd bent kunt u die raadplegen voor wat meer informatie. Opdat wij als gehele parochie dit synodale proces, niet alleen in onze parochie, maar in de gehele wereld Kerk, kunnen dragen in gebed, is er speciaal hiervoor een gebed gemaakt. Dit zal samen met de vragenlijst uitgedeeld worden. Laten we dit vurig bidden met elkaar. Het is namelijk de bedoeling dat we dit proces niet enkel doormaken, om antwoorden te hebben die we naar het Aartsbisdom terug kunnen sturen, om zogezegd ‘ons huiswerk’ te hebben gedaan… maar om het ook écht blijvend vruchtbaar te laten zijn voor onze parochie. Ná april zullen we er nog mee door gaan, maar daar hoort u dan later meer over.

Magnificat 90
Magnificat ‘verheug je’! Zoals Maria met dit lied Gods grote goedheid vol vreugde bezong, zo mag ook jij samen met Maria 90 dagen ontdekken hoe groot zijn goedheid is en hoe veel Hij van jou houdt, en dit midden in je dagelijks leven.
Visie
Magnificat 90 is een 90-daagse reis waarin je als vrouw je liefde voor Christus in je dagelijks leven verdiept, een weg waarin je vrijheid mag vinden door loslaten. Als vrouw ga je samen met andere vrouwen op weg en bemoedig je elkaar. Geïnspireerd door de Heilige Thérèse van Lisieux mag je groeien in vertrouwen en overgave. Door trouw aan het gebed, het geschenk van het vasten en de kracht van de gemeenschap mag je ontdekken hoezeer God voor jou zorgt en jou ziet als zijn geliefde dochter!
Waarom?
Magnificat 90 wil vrouwen in een persoonlijke relatie met Christus brengen, waarin we beleven dat we onvoorwaardelijk geliefd zijn, wat we kunnen leven en uitdragen in ons dagelijks leven.
Voor wie?
Magnificat 90 is voor iedere katholieke (christelijke) vrouw van alle levensstaten (single, getrouwd, moeder, werkend, student, etc.), die op zoek is naar een serieuze verdieping in de persoonlijke relatie met Christus.
Hoe werkt het?
De 90-daagse reis wordt begeleid door onze zelf ontwikkelde journal en het in het Nederlandse vertaalde boek ‘Geloven in de Liefde’ gebaseerd op teksten van H. Thérèse van Lisieux. Je kan zelf een groepje van minimaal twee (wij raden aan om het met een groepsgrootte van max. 6 tot 8 vrouwen te doen) bij elkaar brengen, of je kan via onze website www.magnificat90.nl in contact komen met een groep waarbij je kan aansluiten. Met deze groep ga je de 90-daagse reis afleggen. Je leeft toe naar een feest op dag 91, bijvoorbeeld Pasen, Kerstmis of een ander mooi kerkelijk feest. Als je op Pasen (17 april 2022) wilt eindigen (dag 91) dan start je op maandag 17 januari 2022. De journal en het boek zijn o.a. te bestellen via: www.samueladvies.nl
Ontstaan
Magnificat 90 is ontstaan vanuit een diep verlangen om te groeien in de persoonlijke relatie met God, heel concreet, midden in het dagelijks leven als vrouw. We zagen in Nederland een groot verlangen in veel vrouwen om iets concreets te hebben waarin ze, samen met andere vrouwen, kunnen groeien in hun persoonlijke relatie met Christus midden in het dagelijks leven van werk, gezin, studie. De heilige Geest bracht ons als team samen, en stap voor stap hebben wij Magnificat 90 kunnen ontwikkelen: eerst door zelf 90 dagen op weg te gaan, daarna door pilotgroepen in werking te stellen om ook de ervaringen van andere vrouwen te kunnen implementeren in Magnificat 90. Op onze website vind je uitleg, video’s en alle informatie die je nodig hebt!

 ‘Zoek naar nieuwe woorden en vormen, zodat de dood weer een normaler onderdeel wordt van ons leven’
Nederlanders hebben moeite om de dood een plek te geven in hun leven. Daarom zijn nieuwe woorden en rituelen nodig. Dat staat in het advies Stervelingen – Beter samenleven met de dood dat de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) vandaag publiceert. Het wordt aangeboden aan Tweede Kamerleden Ockje Tellegen (VVD), Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Kees van der Staaij (SGP). De dood is in toenemende mate ‘gemedicaliseerd’, licht RVS-voorzitter Jet Bussemaker toe. Nederlanders sterven tegenwoordig meestal in een zorginstelling. ‘Naarmate we meer kunnen genezen en langer leven, wordt het steeds moeilijker om te spreken over het einde. We duwen onze sterfelijkheid daardoor weg.’  Daar komt bij dat er minder standaardrituelen zijn, onder meer door ontkerkelijking en toenemende culturele diversiteit. ‘Mensen zijn vaak ontredderd als ze te maken krijgen met de dood. Ze hebben er te weinig woorden en uitdrukkingsvormen voor. Het kan dan voorkomen dat mensen geen kaart sturen naar een rouwende persoon, omdat ze bang zijn verkeerde woorden te gebruiken. Terwijl je juist dan elkaar zo hard nodig hebt.’ Hoewel het advies vandaag wordt aangeboden aan politici, bevat het eigenlijk een oproep aan de hele samenleving: zoek naar nieuwe woorden en vormen, zodat de dood weer een normaler onderdeel wordt van ons leven. Religies en andere culturen kunnen daarbij inspiratie bieden. De raad geeft diverse voorbeelden. ‘Ik vind Allerzielen Alom een mooi initiatief’, zegt Bussemaker.  ‘Daarbij worden rond Allerzielen begraafplaatsen omgetoverd tot plekken met licht en vuur. Maar voor een ander kan de ‘dooie hoek’ op Lowlands beter werken.’ Op het Lowlands-festival werd geëxperimenteerd met een doodskist, waarin mensen kunnen gaan liggen en bijvoorbeeld kunnen nadenken over hun uitvaartmuziek - een initiatief van Rotterdamse wetenschappers. Een bijzondere nieuwe vorm die in het advies wordt beschreven is die van InGame-begrafenissen of -herdenkingen. Dit speelt in op het feit dat gamers een gemeenschap vormen met mensen over de hele wereld. Al jaren worden er daarom herdenkingsdiensten vormgegeven in videogames om een overleden medespeler te herdenken. De personages dragen dan bijvoorbeeld zwarte kleding of lopen in een processie. Ook is er binnen een spel soms ruimte voor grafzerken.  De RVS wijst ook op het risico van strijdretoriek als mensen een ziekte als kanker hebben. Vaak gaat het dan in de terminologie om vechten tegen de dood. Bussemaker: ‘Wij willen niet voorschrijven hoe mensen er wel of niet over moeten praten, maar willen wel wijzen op het risico van oorlogstaal. Alsof mensen die kanker hebben ook nog individueel moeten bewijzen dat ze die ziekte kunnen overwinnen.’ Ze ziet dit niet zozeer als een individuele kwestie, maar als een maatschappelijk probleem. ‘We zijn ver doorgeschoten in het maakbaarheidsdenken en het proberen te vermijden van de dood. Terwijl het feit dat we doodgaan een van de weinige zekerheden in het leven is.’  Soms vraagt het omgaan met de dood om concreet beleid, zegt Bussemaker. Ze wijst op keuzes die gemaakt worden in verpleeghuizen, waar in het begin van de corona-epidemie mensen in isolement stierven. Of de manier waarop scholen met sterfgevallen omgaan. Ook werkgevers spelen een belangrijke rol, omdat zij ruimte moeten bieden aan rouw.  Rouwverlof kan een manier zijn om hiermee om te gaan, maar de behoefte daaraan verschilt sterk per werknemer, benadrukt Bussemaker. ‘We moeten uitkijken zoiets als rouwverlof tot algemeen beleid te maken. Want daarvan kan het signaal uitgaan: ‘Hier heb je je verlof en daarna moet het over zijn.’ Het is veel belangrijker dat er begrip is en gesprek erover. Want er is niet één antwoord op rouw.’
‘Begrip voor christenen neemt af’
In West-Europese seculiere samenlevingen is steeds minder begrip voor christenen. Dat staat in een rapport van OIDAC, een organisatie uit Oostenrijk die onderzoek doet naar ‘intolerantie en discriminatie tegenover christenen in Europa’. De onderzoekers hebben gekeken naar de manier waarop christenen worden bejegend in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Spanje. Hieruit trekken ze de conclusie dat christenen in de media geregeld worden gestigmatiseerd, en dat journalisten en overheidsinstanties vaak maar een beperkte kennis van religie hebben.  Daarnaast nam het aantal haatmisdrijven tegen christenen in 2020 met zo’n 70 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor. In de vijf onderzochte landen gaat het om bijna duizend gevallen. Dit gaat overigens niet alleen over gesproken of geschreven woorden, het gaat ook over vandalisme en plunderingen.  Ten slotte wordt ook gesproken over de inperking van de gewetensvrijheid, waardoor christenen gedwongen worden mee te werken aan bepaalde medische handelingen terwijl ze dat op basis van hun geloof eigenlijk niet willen.  Hoewel de druk die christenen ervaren, vooral afkomstig is uit de seculiere hoek, vraagt het OIDAC in het bijzonder aandacht voor christenen die eerder moslim waren. Zij ervaren, zeker wanneer ze nog steeds in een overwegend islamitische wijk wonen, over het algemeen veel vijandigheid.  De rapporteurs benadrukken dat er in de onderzochte landen geen sprake is van geweld tegen christenen, zoals dat in veel andere delen van de wereld wel het geval is. Ze willen vooral aandacht vragen voor ‘een patroon van toenemende intolerantie’. Ze roepen de regeringen in de betrokken landen daarom op haatmisdrijven tegen christenen serieus te nemen en ervoor te zorgen dat ambtenaren voldoende kennis van religie hebben. Aan journalisten wordt gevraagd ‘christenen op dezelfde manier te beoordelen als ze zelf beoordeeld zouden willen worden’. 
Oproep kerkelijke leiders in Europa: 'Laat je vaccineren!'
De overlegorganen van de christelijke kerken in Europa roepen iedereen op zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Kardinaal Jean-Claude Hollerich, de voorzitter van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE) en Christian Krieger, voorzitter van Conferentie van Europese Kerken (CEC) hebben alle Europse christenen vandaag in Brussel dringend opgeroepen zich zo snel mogelijk te laten vaccineren. Volgens experts uit de wetenschap en de geneeskunde is vaccinatie momenteel het meest effectieve en efficiënte middel om de pandemie in te dammen en levens te redden. Vaccinatie is een daad van naastenliefde en zorg, maar ook van verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid. Beide christelijke leiders verwerpen de nepinformatie die nog altijd en vooral via sociale media over de vaccinatie wordt verspreid. Sommigen proberen de pandemie te instrumentaliseren door het verpreiden van valse informatie en ongegronde beweringen over de vaccinatie, om angst en polarisatie aan te wakkeren in een tijd waarin onze samenlevingen net nood heeft aan cohesie, eenheid en solidariteit. Gisteren maandag nog reageerde de Duitse Bisschoppenconferentie (DBK) erg verontwaardigd over enkele complottheoriën over de coronapandemie die kardinaal Ludwig Müller in een interview had verkondigd. De emeritus bisschop van Regensburg en voormalig prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer beweerde onder meer dat de coronapandemie wordt misbruikt om totale controle te krijgen over mensen.
Bron: CEC-COMECE
Caritas Internationalis lanceert #TogetherWe
Caritas Internationalis lanceert naar aanleiding van de 70ste verjaardag de drie jaar durende 'Together We'-campagne.Caritas Internationalis, de internationale koepel van katholieke hulp- en ontwikkelingsorganisaties,  heeft ter gelegenheid van het 70-jarige jubileum een drie jaar durende campagne gelanceerd. Die heeft de naam gekregen Together We en de bijhorende hashtag #TogetherWeGeïnspireerd door de encyclieken Laudato si' en Fratelli tutti wil onze campagne mensen samenbrengen voor nieuwe acties en initiatieven, vooral aan de basis. Zo hopen wij bij te dragen tot de bestrijding van armoede, het herstel van de waardigheid van de uitgeslotenen en de bescherming van de natuur, in de geest van integrale ecologie, staat te lezen in de aankondiging. De aantasting van ons gemeenschappelijke huis is volgens Caritas Internationalis nog verergerd door de huidige wereldwijde pandemie. Als we niet samen zorgen voor ons gemeenschappelijke huis, dreigt het grootste deel van de mensheid weldra zonder (t)huis te zitten! Ook paus Franciscus moedigt gelovigen aan om de campagne mee te steunen. Die campagne, zo schrijft Caritas Internationalis, moet een impuls geven aan onze zorg voor ons gemeenschappelijke huis, voor de armen en voor de toekomstige generaties.
Bron: caritas.org/togetherwe
De hele Bijbel ‘vertaald’ in korte filmpjes: ‘We zijn een YouTube-generatie’
De Bijbel van voor tot achter vers voor vers omzetten in korte, gratis filmpjes. Met dat doel werkt een groep Amerikaanse christenen aan The Video Bible. Ze zijn begonnen met Jakobus, een bijbelboek dat bekend is vanwege zijn praktische levenslessen. Ook filmpjes van andere bekende bijbelverhalen, zoals de geboorte van Jezus, zijn al klaar. De filmpjes bestaan uit een of meer verzen, die letterlijk worden voorgelezen en waarbij speciaal voor dit project gemaakte illustraties zijn te zien.  Initiatiefnemer is de Amerikaanse christelijke uitgever Dave Pillow. ‘De Bijbel is een heel belangrijk boek, maar mensen lezen er niet meer uit’, zegt Pillow. ‘We zijn een YouTube-generatie. Daar willen we bij aansluiten.’ De Video Bible is volgens hem niet bedoeld als vervanging van de geschreven Bijbel, maar verlaagt wel de drempel om de bijbelse boodschap te horen voor mensen die moeite hebben met lezen of kampen met tijdgebrek. 
Twitter
Facebook
Website
Copyright © 2022 Gerardus Majella Parochie, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp