Copy
Is de maandbrief niet goed leesbaar, bekijk hem dan »online.
Facebook
Twitter
RingTV

Maandbrief - september 2016


Beste ouders en verzorgers van leerlingen van De Ring van Putten,
 
We staan weer aan het begin van een nieuw schooljaar. Dat betekent dat er een grote groep nieuwe lezers bij gekomen is: de ouders van onze nieuwe brugklassers. Graag heet ik hen van harte welkom op De Ring van Putten. Ik hoop dat uw kind een mooie tijd tegemoet gaat op onze school.
Inmiddels zijn de brugklasleerlingen al behoorlijk gewend aan hun klas, hun mentor, hun leraren en aan het gebouw. Kimberley Knöps, teamleider van de brugklas, vertelt u in deze maandbrief meer over de introductiedagen van de brugklas.
 
De maandbrief
Ook dit jaar kunt u iedere eerste vrijdag van de maand de maandbrief van De Ring verwachten. Daarin leest u wat er de afgelopen maand is gebeurd en vindt u een vooruitblik op de komende periode.
 
Informatieavonden
De eerste weken van dit schooljaar staan in het teken van informatieavonden. Tijdens deze avond kunt u kennismaken met de afdelingsleiding en de mentor van uw kind(eren). Zij vertellen u meer over allerlei praktische en inhoudelijke zaken. In de lijst belangrijke data kunt u zien wanneer welke informatieavond is. Deze avonden beginnen telkens om 19:30 uur en u ontvangt hiervoor een uitnodiging via uw kind. U bent van harte welkom!
Wanneer u de informatieavond bezoekt, let dan op de mooie nieuwe vloer die in de hal ligt. Er is in de zomervakantie hard gewerkt om deze grote klus te klaren. Het resultaat mag er zijn: een schitterende granieten vloer die samen met het kunstwerk dat vorig jaar is aangebracht een mooie ruimte maakt van de hal.
 
Verder in deze maandbrief
De start van een nieuw schooljaar is een goed moment om een aantal afspraken onder de aandacht te brengen. Daarom staat er een stukje in deze maandbrief over de manier waarop u uw kind absent (en weer aanwezig) moet melden. Verder leest u welke docenten van De Ring betrokken zijn bij de ondersteuning van de leerlingen en treft u een overzicht aan van medewerkers die dit jaar nieuw zijn op onze school.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Jeroen Werleman,
sectordirecteur

Vakantieschema 2016-2017

Herfstvakantie
ma 17 oktober 2016 t/m vr 21 oktober 2016

Kerstvakantie
ma 26 december 2016 t/m vr 6 januari 2017

Voorjaarsvakantie
ma 27 februari 2017 t/m vr 3 maart 2017

Tweede Paasdag
ma 17 april 2017

Meivakantie
ma 24 april 2017 t/m vr 5 mei 2017
(inclusief Koningsdag do 27 april)

Hemelvaart
do 25 mei 2017 t/m vr 26 mei 2017

Pinksteren
ma 5 juni 2017

Zomervakantie
ma 10 juli 2017 t/m vr 18 augustus 2017


Lijst belangrijke data (jaaragenda)

De lijst belangrijke data van dit jaar is hier te vinden.

Ondersteuning op De Ring: wie is wie?

Dit schooljaar verandert er het een en ander in de personele bezetting van de zorgtaken op onze school. Hieronder leest u hierover meer.
Dyslexie en arrangementen
Mevrouw Van der Hoek is onze dyslexiecoördinator.
De coördinatie van de zaken rondom leerlingen met een arrangement (voorheen ‘rugzakjes’) wordt verzorgd door mevrouw Heeres, zij is ook de zorgcoördinator van onze school.
Begeleider passend onderwijs
Elke school binnen ons samenwerkingsverband heeft een begeleider passend onderwijs (BPO) voorheen: ‘ambulant begeleider’.
Met ingang van dit schooljaar is mevrouw Veth anderhalve dag per week de BPO’er op De Ring van Putten.
Counselors
Onze school telt inmiddels drie counselors: mevrouw Brugman, de heer Julien en mevrouw Kranenberg.
 
In het informatieboekje dat u ontvangt tijdens de informatieavond van de klas van uw kind kunt u meer lezen over de taken van de bovenstaande medewerkers.

 


Gebruik mobieltjes en andere apparaten

  • Alle klaslokalen en de mediatheek zijn voorzien van een verbodssticker: wij willen de mobieltjes en andere apparaten in de lokalen/ de lessen niet zien of horen.
  • Hoort of ziet een docent een apparaat, dan neemt hij/ zij het in. De volgende dag kan de leerling het apparaat in de tweede pauze (en alleen dan!) bij de administratie ophalen.
  • Hoort of ziet een docent een apparaat tijdens een toets/ schoolexamen, dan gaat de school ervan uit dat de betrokken leerling fraude pleegt. De docent meldt dit aan de team- of afdelingsleider.
  • In de rest van het gebouw willen wij de apparaatjes niet horen. Filmen en fotograferen zijn verboden. Een leerling die zich niet aan deze regels houdt, levert het apparaat in. De volgende dag kan de leerling het apparaat in de tweede pauze bij de administratie ophalen.
  • Een leerling van wie de mobiel op vrijdag wordt ingenomen, mag kiezen: hij of zij haalt het apparaat dezelfde middag om kwart voor vier op de administratie op, of doet dat op maandag in de tweede pauze.
  • Het is aan de docenten zelf om het gebruik van mobieltjes in het lokaal op onderwijskundige gronden in te zetten. Toetsen en schoolexamens vormen de uitzondering op deze regel: mobieltjes en andere apparaten zijn gedurende de gehele toets en het gehele schoolexamen niet te zien of te horen.
 


Procedure ziekmelding/later komen leerling 

Hoe om te gaan met afwezigheid?

Wanneer een leerling door ziekte of omstandigheden niet in staat is om naar school te komen, dan meldt een ouder dit telefonisch voor 8 uur: 0181-457144.

Dit mag niet per e-mail!

Weer beter-melding

Wanneer een leerling na ziekte weer hersteld is en de lessen kan hervatten, kan de ouder een e-mail sturen naar:

beter-brugklas@deringvanputten.nl

beter-onderbouw@deringvanputten.nl

beter-bovenbouw@deringvanputten.nl

beter-mavo@deringvanputten.nl

Bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist,....... enz.

Een ouder of verzorger geeft die dag – of eerder – een briefje mee aan de leerling, waarop het tijdstip van de afspraak staat en de tijd waarop de leerling vermoedelijk weer terug is. Of men kan bellen naar school (0181-457144).

Dit mag niet per e-mail!

NB. In alle meldingen zowel schriftelijke als digitaal voor- en achternaam en klas vermelden.
 

Nieuwe personeelsleden

Als nieuwe collega’s begroeten wij:

  vak afk.
mevrouw A.M. (Annika) Campen natuurkunde cmp
mevrouw S.E. (Sophie) Zijlstra Chinese taal en cultuur zls
mevrouw M.A. (Myrthe) Baljon biologie blj
mevoruw E.G. (Gizem) Koç Engelse taal koc
de heer G. (Glenn) van Buuren aardrijkskunde bun
mevrouw M.C. (Marlies) Verhelst Nederlands vrh
de heer C.G.M. (Coert) Waaijer management & organisatie war
mevrouw A.A. (Ashena) Mathoera management & organisatie mth
de heer T.H.A. (Tom) Cuijpers geschiedenis cpr
mevrouw J. (Jolanda) Schoonraad Engelse taal scr
mevrouw E.N.M. (Esmeralda) Blenk scheikunde bln
de heer H.H. (Harm) Manders scheikunde mnd
de heer J. (Jorick) Mijnans aardrijkskunde myn
de heer S. (Steven) van den Berg wiskunde vdb
mevrouw V.L.F. (Virna Lisa) Sundermann wiskunde snd


Digitale gezondheidsvragenlijst voor alle derde klassen

In de maand september wordt de digitale gezondheidsvragenlijst Jij en je gezondheid  afgenomen in alle derde klassen. De afname vindt plaats tijdens een mentoruur. Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst geeft de jeugdverpleegkundige van het CJG  een introductie.

In de gezondheidsvragenlijst worden vragen gesteld over leefstijl, gezondheid, drugs en alcohol. Wanneer de resultaten daartoe aanleiding geven, vinden er gesprekken plaats met de jeugdverpleegkundige. Wil een leerling zelf met de jeugdverpleegkundige spreken, dan is dat ook mogelijk.

Inmiddels zijn de ouders en de leerlingen middels een brief geïnformeerd over de afname.
Meer informatie kunt u hier vinden.


De kennismakingsdagen van de brugklas

Zoals ieder jaar beginnen we het nieuwe schooljaar voor de brugklassers met de kennismakingsdagen. Kennismaken met het gebouw, de organisatie, de mentor en vooral met de nieuwe klasgenootjes.
Op maandag 22 augustus begonnen onze brugklasleerlingen met hun eerste echte kennismaking door middel van spelletjes in de sporthal, gesprekjes in de klas, een rondleiding door het gebouw en het werken in het kennismakingsboekje. Hierin kwamen vele onderwerpen aan de orde zoals  het rooster, de kluisjes, mobieltjes en het corveerooster. De meeste leerlingen kenden aan het eind van de dag alle namen van hun klasgenootjes al en konden hun weg in het gebouw vinden.
 
Op dinsdag was er door de sportdocenten een sportdag speciaal voor de brugklasleerlingen georganiseerd. De leerlingen moesten o.a. in groepjes een parcours afleggen. Hierbij was wederom het doel je nieuwe klasgenoten te leren kennen door samen te werken of door tegen elkaar te strijden.
 
De woensdag begon op school met een uurtje bamboestieken en de voorbereiding voor de eerste echte lesdag op de donderdag. Hierna was het tijd om de kennismakingsdagen gezellig af te sluiten met een uurtje bowlen en gezamenlijk eten.
 
De mentoren, teamleiders en afdelingsleider kijken met veel voldoening terug op de kennismakingsdagen en zijn zeer tevreden hoe onze nieuwe leerlingen vervolgens tijdens de eerste lesdagen met elkaar zijn omgegaan. Het zijn hopelijk voortekenen voor een leuk, gezellig en leerzaam schooljaar.
 
Kimberley Knöps, teamleider brugklas (A-cluster)


Oproep: vrijwilliger mediatheek

De mediatheek is een plek waar leerlingen zelfstandig en in rust kunnen werken.
Daarnaast kunnen leerlingen in onze mediatheek o.a. gebruik maken van een collectie jeugdliteratuur, Nederlandse, Duitse, Engelse, Franse literatuur, naslagwerken en informatieve boeken, kranten en tijdschriften.
In de mediatheek van onze school werkt een vaste medewerker die door vrijwilligers wordt ondersteund. Deze vrijwilligers zijn ouders van onze leerlingen die een dag(deel) per week komen helpen.
Wij willen dit team van vrijwilligers graag uitbreiden. Daarom zoeken wij enthousiaste ouders met een flexibele instelling die het leuk vinden om in de dynamische omgeving van De Ring met leerlingen te werken.
Wat gaat u doen?
Na een inwerkperiode bestaan de werkzaamheden o.a. uit het uitlenen en innemen van boeken, het registreren van het computergebruik, het opruimen van ingeleverd materiaal, toezicht houden en het  assisteren bij het kastklaar maken van boeken.
De werktijden.
De werktijden zijn van 8.30u tot 12.00u en van 12.00u tot 15.30u. (Op vrijdagmiddag sluit de mediatheek om 14.30u)
Bent u geïnteresseerd? Dan bent u van harte uitgenodigd om een e-mail te sturen naar
Karin Neijzen; nzn@deringvanputten.nl en daarbij aan te geven welk dagdeel u beschikbaar bent.
 
Met vriendelijke groet,
Karin Neijzen,
beheerder mediatheek


Ella Boas, exchange student from Australia

Sinds deze week hebben we een bijzondere leerling erbij: Ella Boas uit Australië (14 jaar).
Via de organisatie Travel Active kunnen leerlingen uit het buitenland onderwijs volgen en Ella wilde graag naar Nederland en onze school. Ze is een ondernemende leerling met talent voor techniek en kunst. Daarom volgt zij in 4 havo o.a. wiskunde B, scheikunde, biologie, muziek en beeldende vorming. Zij blijft vijf maanden bij ons en ze wil zoveel mogelijk leren over onze taal en cultuur. Ella zal maandelijks een stukje schrijven over haar belevenissen. 
Hieronder introduceert zij zichzelf.
Hello, my name is Ella Boas , I am from Queensland, Australia and I am a new student at De Ring van Putten.

On August 21st 2016 I left Australia for a 5 month long student exchange with Travel Active’s “High School Holland” program. This means that I am living in Spijkenisse, with the 'van Rems family', and attending this school until the end of January 2017.

It took a lot of time and effort, filling out forms, reading information, and making important decisions, to apply for this student exchange program in order to get where I am now.
Many people have asked me why I would do such a thing, leave my family and friends behind and live on the other side of the world for such a long time, the short answer is, because I can. I have met many exchange students in Australia and every one of them has said to me “If you ever get the chance, do it”, it’s the experience of a lifetime and so much can be gained from it.

Since I arrived in the Netherlands I have met so many amazing people including over 50 other exchange students from all over the world, the people running my exchange program, my host family and their friends, classmates and more. This school is very different to my school in Australia, we have very strict uniforms, you walk from class to class outside, and everyone always speaks English!

At the moment my Dutch is very basic, it will take me a few weeks to adjust but I am constantly learning, I am very grateful for all of the people putting in the effort to explain things to me in English. Thank you for welcoming me into your school community, I am looking forward to the next 5 months here!

 
Copyright © 2016 osg De Ring van Putten, All rights reserved.


Hoe wilt u deze e-mails ontvangen?
Mijn voorkeuren aanpassen of uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Email Marketing Powered by MailChimp