Copy
View this email in your browser
Beste betrokkene bij Driegang, beste collega,

In deze nieuwsbrief nemen we je mee in de ontwikkelingen rondom Passend onderwijs. Zodoende ben je na het lezen van deze nieuwsbrief weer helemaal op de hoogte van de dingen die spelen bij jou in de regio.

Deze laatste schoolweken zijn druk. Er moet nog veel in te weinig tijd worden gedaan. Het maken van rapporten, analyseren van toetsgegevens, de overdracht van leerlingen, afscheid van de schoolverlaters en nog heel veel meer. Sterkte gewenst bij alles wat je de komende weken nog wilt en gaat doen.

De volgende onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan de orde:
 1. De startconferenties (begin volgend schooljaar).
 2. Onderwijsaanbod voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne.
 3. De orthotheek.
 4. Implementatie keuzemenu.
 5. Het ondersteuningsplan.
 6. Nieuwe governancestructuur per 1-8-2022.
 7. Zomerschool.
 8. Oudersteunpunt.
 9. Versterken samenwerking onderwijs-zorg (Rijndam).
 10. Inclusief onderwijs.
 11. Schoolondersteuningsprofiel.
 12. Webinar thuiszitters.
 13. NT2.

De startconferenties (begin volgend schooljaar) - Herbert Schaap

Op dit moment ronden we de bijeenkomsten in de oude kamers af. Een afronding van een mooie periode samenwerken aan goed, passend onderwijs. Op de achtergrond wordt al hard gewerkt aan de opstart van de nieuwe fase van Driegang. We ontmoeten elkaar dan niet meer (alleen) in onze kamer, maar binnen de gemeente. Aan het begin van het schooljaar is er dan ook een startconferenties per gemeente gepland. 

Tijdens deze startconferentie spreken we met elkaar over meer inclusief onderwijs. Dat doen we met de scholen, de sociale teams, de leerplichtambtenaren, de collega’s uit de voorschool en de collega’s van Driegang.

Heb je jezelf als directeur en intern begeleider al ingeschreven? Ook is het mogelijk om 1 leerkracht per school in te laten schrijven. Het inschrijven kan hier. Wij zien uit naar je komst!

Onderwijsaanbod voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne - Herbert Schaap

Als SWV zijn we betrokken bij de opvang van deze leerlingen. In onze regio hebben we afgesproken dat de schoolbesturen (per gemeente) zorg dragen voor het verzorgen van het onderwijsaanbod. In al onze betrokken gemeenten - Hardinxveld-Giessendam, West Betuwe, Gorinchem, Molenlanden, Altena en Vijfheerenlanden - wordt er gezocht naar het best passende aanbod. Daardoor zijn er lokale verschillen ontstaan. Eén rode draad is daarbij goed te herkennen en dat is het zoeken naar geschikte leerkrachten. Dit blijkt geen gemakkelijke opgave te zijn. Gekeken wordt naar een duurzame oplossing na de zomervakantie.
Wij hebben het aanbod - bijv. aangaande de didactiek en welke materialen er ingezet kunnen worden - voor leerkrachten via de Regio-Academie afgerond.
Veel informatie is er verzameld. Zie hiervoor deze map. Ook hebben we diverse links verzameld die behulpzaam kunnen zijn.
De orthotheek - Ruud van Rijn

In ons nieuwe onderkomen aan de Dokter van Stratenweg hebben we ook de orthotheek ondergebracht. Naslagwerken voor onderwijzend personeel en materialen voor kinderen uit de kamers hebben we samengevoegd in deze orthotheek. Je kunt deze materialen vinden in de ‘witte kasten’ in de ontmoetingsruimte. 

Op de website is in te zien welke materialen er zijn en of deze uitgeleend zijn of niet. Echter, het systeem is inmiddels dusdanig verouderd,  dat het een volledige update dient te krijgen. Gezien de collectie, de hoeveelheid werk die hiermee gemoeid is en het (matige) gebruik, hebben we besloten dat deze voorziening nog wel zal worden aangeboden, maar dat dit per 1 augustus 2022 niet meer digitaal verloopt.

Kortom: er zullen nog steeds materialen en naslagwerken worden aangeboden. Deze worden echter niet meer geregistreerd. De materialen kunnen worden meegenomen t.b.v. de school of individuele leerkracht. Daarbij gaan we ervan uit dat het geleende materiaal na gebruik weer wordt teruggezet in de orthotheek.
Implementatie keuzemenu - Ruud van Rijn

Inmiddels hebben alle scholen gekozen op welke manier de school middelen wenst te ontvangen voor de extra ondersteuning. Het is mogelijk om de extra ondersteuning binnen Grippa aan te vragen. Je treft hier een andere inrichting aan, waarin de kamerstructuur geheel is losgelaten. Weer een goede stap in het kader van de harmonisatie.

Loop je tegen dingen aan of is er iets onduidelijk? We denken graag met je mee. Fijn als je even contact zoekt met Ruud van Rijn of Herbert Schaap. 
Het Ondersteuningsplan - Henric Bezemer

Het ondersteuningsplan is vastgesteld. Er is een praktische animatie gemaakt waarin de hoofdlijnen van het nieuwe ondersteuningsplan worden weergegeven. Ga daarvoor naar www.driegang.nl/ondersteuningsplan.

Iedere school heeft het ondersteuningsplan inmiddels ontvangen met een verdiende traktatie. Als het goed is heeft iedere school een lekkere snoeppot ontvangen. Bij deze snoeppotten kreeg je ook allerlei informatie meegestuurd
De pot is vergezeld met het ondersteuningsplan, maar ook met folders:
Een uitnodiging voor de startconferentie (zie informatie hierboven).
Nieuwe governacestructuur per 1-8-2022 - bestuur Driegang

Nadat de algemene ledenvergadering op 7 april heeft ingestemd met de nieuwe statuten, hebben de leden van de vereniging op 2 juni jl. ook ingestemd met de benoeming van de nieuwe directeur-bestuurder. We zijn erg verheugd om te vermelden dat Henric Bezemer per 1 augustus 2022 benoemd is tot directeur-bestuurder.
In deze vergadering is ook de nieuwe Raad van Toezicht benoemd. De volgende personenen zijn benoemd:
 • Erica Benard (advocaat familierecht), voorzitter.
 • Eric Oosterom (controller, lid CvT), expertise financiën.
 • Uco van Veen (directeur Leestalent), algemeen lid.
 • Coby Korevaar (TriVia), algemeen lid.
 • Miriam van der Smissen (O2A5), algemeen lid.
Zomerschool - Ruud van Rijn

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld, kunnen leeringen tot 25 juni worden aangemeld voor de Zomerschool.

De periodes en de regio’s (gemeenten) waar dit plaatsvindt, liggen al vast
Week 1 (11-15 juli) van de zomervakantie - Gorinchem
Week 2 (18-22 juli) van de zomervakantie - Leerdam
Week 3 (25-29 juli) van de zomervakantie - Sleeuwijk
Week 4 (1-5 aug.) van de zomervakantie - Nieuw-Lekkerland.

Zie hier de bijbehorende informatie:

Oudersteunpunt - Henric Bezemer

Ieder samenwerkingsverband heeft de taak om een oudersteunpunt te starten vóór 1-8-2022. Dit oudersteunpunt heeft drie opdrachten: ouders informeren, ouders steunen en ontwikkelingen signaleren. 

Informatie voor ouders (informeren)
In de achterliggende maanden is hard gewerkt om te zorgen dat voor de zomervakantie het onderdeel ‘informeren’ in de startblokken staat. Vanaf begin juli zal online voor ouders via www.driegang.nl/oudersteunpunt veel informatie beschikbaar komen. Juist om te zorgen dat ouders optimaal geïnformeerd worden. 

Avonden voor ouders (steunen)
Dit jaar zijn we ook gestart met het organiseren van bijeenkomsten voor ouders. We gaan daar volgend jaar mee door. Volgend jaar zullen er twee avonden worden georganiseerd: op 11 oktober 2022 en 23 mei 2023.

De eerste avond zal de startbijeenkomst zijn van een pilot ouderbuddy’s, die we volgend schooljaar gaan starten. We willen ervaring opdoen met het opleiden en inzetten van ‘ervaringsdeskundige’ ouders die als ‘buddy’ beschikbaar zijn voor een andere ouder. Heb jij ideeën of wil je meedenken over deze pilot? Geef het dan door via h.bezemer@driegang.nl

Het oudersteunpunt geven we vorm samen met onze Ondersteuningsplanraad (OPR). Ook werken we intensief samen met Munio, het samenwerkingsverband voor het VO in onze regio. 

Versterken samenwerking onderwijs-zorg (Rijndam) - Henric Bezemer

In de achterliggende maanden is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om het aanbod voor leerlingen met een ‘therapiebehoefte’ beter met het onderwijsaanbod te verbinden. Dit betreft aanbod voor leerlingen dat valt onder de Medische Specialistische Revalidatie (MSR). In onze regio is Rijndam de instantie die hiervoor zeer veel expertise in huis heeft. 

Er is verkend hoeveel leerlingen nu therapie ontvangen die onder MSR valt en waar deze leerlingen onderwijs volgen. Bij een groot gedeelte van deze leerlingen is een ambulant begeleider cluster 3 van Driegang betrokken. Een klein gedeelte van deze leerlingen volgt onderwijs in het speciaal onderwijs, bijvoorbeeld bij Kiem in Dordrecht. 

De pilot om het aanbod van Rijndam in een school te organiseren is kansrijk en lijkt haalbaar. Deze zal uitgevoerd worden op een school in Gorinchem. De komende weken zal het een en ander verder worden uitgewerkt. Daarna volgt meer informatie. De beoogde start is 1-1-2023. 

Wil je nu al meer weten? Dan kun je contact opnemen met Herma Sterk

Meer inclusief onderwijs - Henric Bezemer

Landelijke routekaart
Landelijk is er veel aandacht voor de route naar ‘inclusiever onderwijs’. Het ministerie van OC&W heeft in vier themabijeenkomsten informatie opgehaald over de invulling van deze route. Namens Driegang was Henric Bezemer daarbij aanwezig. Voor deze vier bijeenkomsten waren ook leerkrachten, intern begeleiders, schoolleiders en bestuurders uitgenodigd.
De opgehaalde informatie zal worden verwerkt in een routekaart voor de komende jaren. Deze kaart wordt in het najaar van 2022 verwacht en zal meer duidelijkheid geven over de stappen, definities en kaders van de landelijke route naar inclusiever onderwijs. 

Terugblik landelijke conferentie naar inclusiever onderwijs - 1 juni 2022
Zo’n 600 aanwezigen waren in Bussum bij elkaar op woensdag 1 juni. De landelijke conferentie kon dit jaar weer doorgaan. Namens Driegang verzorgden Willeke Kruijs, Julia Henning, Piet Vogel en Henric Bezemer een workshop. Fijn om op deze dag ook bekende gezichten uit onze regio te zien. 

Regionale projectleider aangesteld
Ook regionaal gebeurt er veel rondom méér inclusief onderwijs. Enige tijd geleden (in 2020) is deze regionale verkenning opgesteld door de zes gemeenten in onze regio in goede afstemming met het onderwijs. De ontwikkelagenda voor de periode tot en met 2024 is uitgewerkt. Om dit proces nóg verder te versnellen is een projectleider voor de komende twee schooljaren aangesteld. Dick Rasenberg is hiervoor aangesteld. Als gemeenten en (passend) onderwijs zijn we blij met de expertise en het netwerk dat hij meebrengt. 

Schoolondersteuningsprofiel - Herbert Schaap

Het is voor alle scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel te hebben. In dit profiel wordt beschreven welke ondersteuning de school kan bieden, zodat ouders een gerichte, passende school kunnen kiezen voor hun kind, onze leerling.

Er wordt in Den Haag al langere tijd gesproken om het SOP af te schaffen en dit op te nemen in de schoolgids. Onze laatste informatie is dat deze wetswijziging nog minimaal 1 jaar op zich laat wachten. De internetconsultatie met het voorstel voor deze wet gaat wel binnenkort van start. 

Wij willen de scholen dan ook adviseren om het huidige SOP te actualiseren aan de huidige ondersteuningsmogelijkheden van je school en deze op je schoolwebsite te plaatsen. In de wetenschap dat hier een verandering te verwachten is, adviseren wij om hier een passende tijdsinvestering voor te nemen. Wel wijzen we erop dat het een wettelijk verplicht document is dat dus wel in orde moet worden gemaakt.

Webinar thuiszitters - Herbert Schaap

Met elkaar zetten we ons dagelijks in voor goed, passend onderwijs. We gunnen immers onze kinderen dit onderwijs. Helaas lukt het ons niet om het onderwijs voor alle kinderen passend te maken. We hebben (hierdoor) te maken met verzuim en met kinderen die geen onderwijs volgen en dus thuiszitten.

De verschillende samenwerkingsverbanden in onze regio (Drechtsteden, Munio en Driegang) hebben gewerkt aan de opdracht die het REA ons heeft meegeven in de DOE-agenda. Een van de opdrachten in de DOE-agenda was: Bevorder deskundigheid van de mensen die het doen (impl. door: SWV/Regio-Academie)

We kunnen jullie met trots laten weten dat hier mooie stappen zijn gezet in samenwerking met Ingrado. Er is met Ingrado een webinar ontwikkeld. In dit webinar verlegt Ingrado de focus van ongeoorloofd verzuim naar de focus op de aanwezigheid van de leerling
Hierbij de linkjes naar de filmpjes:

Je hebt voor het webinar een wachtwoord nodig. Deze is via de mail al verstuurd.

NT2 - Ruud van Rijn

Zoals eerder vermeld heeft de inspectie naar de samenwerkingsverbanden duidelijk gemaakt dat NT2-onderwijs geen taak is voor het SWV. Dit ligt bij de besturen, scholen en maakt onderdeel uit van de basisondersteuning. Vandaar ook dat er geen arrangementen NT2 meer aangevraagd kunnen worden.

Wel is het zo dat we een ABS’er hebben met het specialisme ‘NT2-onderwijs’. Zij kan de nulmeting verrichten en de verder vorderingen in beeld brengen. Haar belangrijkste taak zal zijn het vergroten van de kennis aangaande het NT2-onderwijs op scholen. Dit kan worden aangevraagd worden via Grippa: Inzet AB specialist Taal.
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de inhoud ervan? Laat het weten via info@driegang.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens SWV Driegang,
Ruud van Rijn, Herbert Schaap en Henric Bezemer
 
Copyright © 2022 - juni 2022  - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang

Ons mailadres is:
info@driegang.nl

Meer informatie vindt u op onze website:
www.driegang.nl