Copy
View this email in your browser
Beste betrokkene bij Driegang, beste collega,

Er gebeurt veel rondom passend onderwijs in de regio. In deze nieuwsbrief nemen we je mee in de ontwikkelingen en hoogtepunten. Zodoende ben je na het lezen van deze nieuwsbrief weer helemaal op de hoogte van de dingen die spelen bij jou in de regio.

Op veel scholen is de impact van corona gelukkig minder. Tegelijkertijd vragen andere thema’s (weer) volop aandacht. De NPO-plannen, de instroom van leerlingen uit de Oekraïne, de formatie van volgend jaar en wellicht de eindtoets van volgende week. Thema’s die energie vragen en naast de hoofdtaak van ons komen: zorgen voor goed (passend) onderwijs in de regio, voor alle leerlingen. 

Het is goed dat daarom de paasdagen en de meivakantie in zicht zijn. Belangrijke momenten in het jaar om bezig te zijn met andere dingen en weer op te laden voor de periode die komt.

Over de momenten die komen (volgend jaar) en het hier en nu lees je in deze nieuwsbrief:
 • Onderwijsaanbod voor nieuwkomers in het voormalig belastingkantoor Gorinchem.
 • Onderwijsaanbod voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne.
 • De traumasensitieve school.
 • De leerkracht centraal.
 • Implementatie keuzemenu.
 • Het ondersteuningsplan.
 • Start oudersteunpunt.
 • Nieuwe governancestructuur, werving RvT en DB.
 • Analyse NPO-plannen.
 • Zomerschool.
 • Data en agenda schooljaar 2022-2023.
 • Vooraankondiging voorlopig aanbod Regio-Academie.
 • Vacatures binnen Driegang en onze scholen.

Onderwijsaanbod voor nieuwkomers in het voormalig belastingkantoor Gorinchem - Ruud van Rijn

In de afgelopen kerstvakantie zijn 300 bewoners aangekomen in het voormalig belastingkantoor te Gorinchem. Uiteraard zijn er ook kinderen gehuisvest. Wat we niet wisten is dat er zoveel kinderen zouden komen: 135. Kortom, een uitdaging om voor al deze kinderen onderwijs aan te bieden. Met wat kunst- en vliegwerk is dit gelukt.

Vanaf 1 februari krijgen alle VO-leerlingen les, verdeeld over 4 groepen. Dit dankzij de docenten van ISK de Toekomst die al deze leerlingen hebben opgevangen inclusief de 12-jarigen. Locatie: vleugel verbonden aan het gemeentehuis. Vanaf 7 februari worden de kleuters (18 kinderen) 5 ochtenden opgevangen door pedagogisch medewerkers van Stichting Kinderopvang Gorinchem. Locatie: Buitenschoolse opvang Gildeplein.

Vanaf 17 februari krijgen 56 kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar les in het gebouw van De Poorter en Mariëngaarde. Deze groep is verdeeld over vier groepen. De eerste twee groepen krijgen 's ochtends les en de andere twee groepen krijgen 's middags les. Kortom, we zijn nog op zoek naar leerkrachten,  (zie hier de vacature), zodat deze kinderen heel de dag naar school kunnen. Desalniettemin zijn we er trots op dit al voor elkaar te hebben gekregen.

Onderwijsaanbod voor kinderen van vluchtelingen uit Oekraïne - Ruud van Rijn

In al onze betrokken gemeenten - Hardinxveld-Giessendam, West Betuwe, Gorinchem, Molenlanden, Altena en Vijfheerenlanden - zijn vluchtelingen uit Oekraïne aangekomen.

Al snel kwamen er vragen vanuit de gemeenten en scholen naar ons toe, hoe hiermee om te gaan. De schoolbesturen en Driegang maakten deze afspraken op hoofdlijnen met elkaar. Als SWV blijven we betrokken bij de initiatieven die in de verschillende gemeenten worden opgezet. De schoolbesturen onderling maken afspraken wie welke rol heeft bij de organisatie van het benodigde onderwijsaanbod.  
Daarnaast hebben we veel informatie verzameld voor leerkrachten en IB’ers. Zie hiervoor deze map. Ook hebben we diverse links verzameld die behulpzaam kunnen zijn.

In veel gevallen wordt het duidelijker hoe we met deze nieuwkomers omgaan. Neem gerust contact met Ruud van Rijn op als er vragen zijn over nieuwkomers die bij jou op school worden aangemeld. 

De traumasensitieve school - Herbert Schaap

Op 23 maart werd vanuit de Regio-Academie een inspirerende middag over traumasensitief onderwijs georganiseerd. Iets wat naadloos aansloot bij de hiervoor genoemde punten uit deze nieuwsbrief. De leerlingen die een veilige en fijne onderwijsplaats bij ons in de regio krijgen, hebben al veel meegemaakt.

Vanwege de grote belangstelling werd deze bijeenkomst niet in Gorinchem, maar in het Bruisend Hart in Hoornaar georganiseerd. Anton Horeweg vertelde op inspirerende wijze hoe traumasensitief lesgegeven kan worden. Hierbij werden er ook indrukwekkende cijfers getoond. Trauma’s komen zeker niet alleen bij vluchtelingen voor. Meer weten? Klik dan op de link voor de presentatie

De leerkracht centraal - Henric Bezemer

Met elkaar willen we passend onderwijs mogelijk maken voor alle leerlingen. Een van de leidende principes van Driegang is: ‘Elke leerkracht en school wil zich ontwikkelen op het gebied van passend onderwijs. Driegang ondersteunt dit.’ Dit is één van onze uitgangspunten omdat de leerkracht cruciaal is voor het realiseren van passend onderwijs voor onze leerlingen. Dit schooljaar hebben alle ambulant begeleiders en orthopedagogen zich verder bekwaamd op welke wijze ze dit op leerkrachtniveau kunnen vormgeven. We hebben voor dit intensieve en boeiende scholingstraject Mirella van Minderhout gevraagd met ons mee op te trekken. 

Het kan goed dat ook jij al hebt gemerkt dat we dingen nét iets anders hebben gedaan dan anders. We proberen in onze begeleiding nog meer aan te sluiten bij wat jij als leerkracht van ons nodig hebt. Wat wil jij leren en hoe kunnen we je daarbij helpen. Dit maakt dat we proberen andere vragen te stellen, een observatie soms eerst voorbespreken en vooral aan willen sluiten bij wat jij verder wil leren. Juist omdat we weten met hoeveel betrokken- en bevlogenheid leerkrachten als jij iedere dag het beste voor hun leerlingen zoeken. 

De komende periode in dit schooljaar en volgend schooljaar zullen we dingen verder concreet maken en bespreken met intern begeleiders en directeuren. We vinden het ook leuk om van jou feedback te krijgen over wat je wel en niet heeft geholpen. Dit omdat we willen dat jij je als leerkracht centraal voelt staan in de begeleiding vanuit Driegang. Dit gecombineerd met de benodigde extra ondersteuning zorgt ervoor dat passend onderwijs steeds verder groeit en we erin slagen dat alle leerlingen een passende onderwijsplaats, zo dicht mogelijk bij huis hebben. 
Implementatie keuzemenu - Herbert Schaap en Ruud van Rijn

Nu de scholen een keus hebben gemaakt vinden er op moment veel gesprekken plaats over hoe het één en ander ingericht zal gaan worden volgend schooljaar. Met name op de voormalige ECR-scholen zullen er zaken anders gaan verlopen. De leergemeenschappen zullen stoppen per 1 augustus 2022 en scholen die geen deel uitmaakten van een leergemeenschap krijgen nu wel een schooldeel. Dit heeft uiteraard weer gevolgen voor het aanvragen van arrangementen.
Het ondersteuningsplan - Henric Bezemer

In deze periode is het Ondersteuningsplan verder uitgewerkt. Het ondersteuningsplan is het plan van een samenwerkingsverband (SWV) waarin beschreven staat hoe het SWV werkt en wat de plannen zijn voor de komende jaren. Elke vier jaar wordt een nieuw ondersteuningsplan opgesteld. Over de inhoud van dit plan denken (ook) de leden van de Ondersteuningsplanraad intensief mee. Deze raad bestaat voor de helft uit ouders en voor de helft uit personeelsleden van de scholen van Driegang. 

In 5 bouwsteengroepen hebben méér dan 100 betrokkenen vanuit de scholen meegedacht over de grote ‘blokken’ van het nieuwe ondersteuningsplan. Dat heeft geleid tot een eerste conceptversie. Op deze versie van het plan is feedback gegeven. Die input is verwerkt in de huidige versie. Het nieuwe ondersteuningsplan geeft zicht op waar we nu staan (in de geharmoniseerde werkelijkheid). Tevens is er zicht op de thema’s van de komende jaren. Er is een ambitieuze vervolgstap beschreven voor passend onderwijs. We zijn hier als (scholen van) Driegang klaar voor, omdat de basis goed staat in onze regio. Dit maakt dat we ook de uitdagingen voor de komende jaren aankunnen. Op 7 april 2022 is het plan in de algemene vergadering van leden vastgesteld. Na de meivakantie zal een folder voor leerkrachten en een folder voor ouders via de scholen worden verspreid. In deze folders staat de kern van het samenwerkingsverband. 

Start oudersteunpunt - Henric Bezemer

In deze periode zijn de voorbereidingen om te komen tot een oudersteunpunt opgestart. Samen met de OPR’en van PasVOrm en Driegang wordt gewerkt aan het oudersteunpunt. Het opzetten van een oudersteunpunt is een verplichting voor élk samenwerkingsverband. Deze verplichting komt voort uit de evaluatie van passend onderwijs. Het oudersteunpunt dient voor het einde van dit cursusjaar operationeel te zijn. Elk samenwerkingsverband heeft daarbij de ruimte om dit vorm te geven zoals dat nodig is. Uitgangspunt bij het vormgeven van het oudersteunpunt is dat we in deze regio optimaal aansluiten bij datgene wat al goed loopt. De meerwaarde zal gezocht worden in vindbaarheid en meertaligheid. Daarnaast zal het organiseren van ouderactiviteiten onder de vlag van het oudersteunpunt vorm krijgen. 

Nieuwe governancestructuur Driegang per 1-8-2022 - Henric Bezemer

In de Algemene vergadering van 7 april 2022 hebben de leden van de vereniging, dat zijn de schoolbesturen, ingestemd met de nieuwe statuten van Driegang. In deze statuten wordt niet meer gesproken over kamers, maar over één Driegang. Deze statuten zullen ingaan vanaf het nieuwe cursusjaar. Vanaf 1 augustus 2022 zal Driegang daarbij een Raad van Toezicht en een directeur-bestuurder hebben.

De werving van de leden van de Raad van Toezicht is op dit moment in volle gang. Ook het proces van de werving van de directeur-bestuurder is gestart, bij dat laatste zal eerst een interne werving binnen Driegang worden uitgezet. Bij zowel het traject van de werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht als de werving en selectie zijn benoemingsadviescommissies gevormd. In deze commissies hebben leden van het huidige bestuur, de algemene vergadering, de OPR en de MRP zitting. Beide trajecten worden door een (verschillend) extern bureau begeleid. 

Analyse NPO-plannen - Henric Bezemer

In de achterliggende periode zijn de NPO-plannen van alle scholen in de regio geanalyseerd. Dit is gedaan in opdracht van de zes gemeenten in onze regio. Voor elke gemeente zijn er aanbevelingen gedaan voor de inzet van de NPO-middelen die de gemeente ontvangt. Tevens is de analyse overgedragen aan de gemeenten voor de verdere bespreking en uitvoer. 

Alle gemeenten zijn er inmiddels mee aan de slag gegaan. Concreet uitgewerkte plannen worden binnenkort besproken in de Lokale Educatieve Agenda of zijn inmiddels al besproken en zullen daarna worden uitgevoerd. In de volgende Driegang in beeld hopen we de plannen te kunnen publiceren.

Regionaal is er wel gekozen om verder te gaan werken aan de ontwikkelagenda: "op weg naar meer inclusief onderwijs".
Uit de NPO-gelden van de gemeenten zal een projectleider worden aangesteld, die de agenda verder zal oppakken, werkend vanuit de 5 thema's:
1. Huisvesting in relatie tot meer inclusief onderwijs.
2. Preventie.
3. Jeugdhulp.
4. Leerlingvervoer.
5. Toeleiding arbeidsmarkt, voorkomen van voortijdig schoolverlaten en thuiszitters. 

Zomerschool - Ruud van Rijn

Ook in de zomer van 2022 zal vanuit ons SWV de zomerschool worden aangeboden.
De periodes en de regio’s (gemeenten) waar dit plaatsvindt, liggen al vast
Week 1 (11-15 juli) van de zomervakantie - Gorinchem
Week 2 (18-22 juli) van de zomervakantie - Leerdam
Week 3 (25-29 juli)van de zomervakantie - Sleeuwijk
Week 4 (1-5 aug.) van de zomervakantie - Nieuw-Lekkerland.

De zomerschool is voor  kinderen die wat extra’s kunnen gebruiken op het gebied van rekenen en taal. Tijdens de zomerschool wordt er in de ochtenden hard gewerkt aan de vakken technisch en begrijpend lezen, woordenschat en rekenen met verhaaltjes. Tijdens de middagpauze wordt er gekookt met de leerlingen en eten we gezamenlijk de maaltijd. In de middag zijn er ontspannende doe-activiteiten zoals sport, dans, muziek, cultuur en rappen.

De leerlingen komen één of twee weken en de aanmelding loopt via de IB’er van de school. Aanmelding gaat via ‘voorziening zomerschool’ in Grippa. Scholen, die in het keuzemenu gekozen hebben voor inzet voorzieningen en inzet onderwijsassistenten bij arrangementen vanuit Driegang, kunnen leerlingen met een lopend arrangement aanmelden zonder dat daar kosten aan verbonden zijn. Scholen die hebben gekozen voor “geld” kunnen uiteraard ook leerlingen met een lopend arrangement aanmelden. Echter dan wordt er wel een bijdrage in de kosten gevraagd van 250 euro/week per leerling.

Data en agenda schooljaar 2022-2023 - Herbert Schaap

In de achterliggende jaren hebben we de scholen en de coördinatoren van de verschillende kamers elkaar ontmoet binnen de kamers AWW, RMNL en ECR. Nu we vanaf 1-8-2022 de kamerstructuur definitief achter ons laten, zullen we ook de manier waarop we elkaar ontmoeten iets anders gaan organiseren.

We hebben in de achterliggende periode een vergaderrooster opgesteld.
We hopen elkaar het komende schooljaar te ontmoeten binnen de grenzen van de gemeente waar jullie school staat. Tijdens deze ontmoetingen met directeuren en intern begeleiders trekken we samen op om passend en steeds meer inclusief onderwijs voor alle kinderen mogelijk te maken.

We vragen alle directeuren en intern begeleiders deze momenten vast op te nemen in de jaarplanning. Het schooljaar start met een startconferentie voor directeuren en intern begeleiders, waarvoor de voorbereidingen al in volle gang zijn. Tot dan (of eerder natuurlijk).

Voorlopig aanbod Regio-Academie - Herbert Schaap

In het achterliggende schooljaar hebben nog meer leerkrachten de Regio-Academie weten te vinden dan andere jaren. Ook het komende jaar hopen we jullie binnen de Regio-Academie weer vaak te mogen ontmoeten. Binnenkort ontvangen alle directeuren het voorlopig aanbod. Fijn als er snel en veel ingeschreven wordt op het mooie aanbod. Goed onderwijs start immers bij een sterke leerkracht, intern begeleider en schooldirecteur.

Vacatures in de regio en bij Driegang - Margreet Visser

Op veel scholen wordt hard gewerkt aan de samenstelling van de formatie van volgend cursusjaar. Op diverse scholen ontstaan daarbij vacatures. Vacatures in de regio zijn te vinden (en te plaatsen) op deze verzamelplaats op onze site. De vacatures bij Driegang zijn hier te vinden

Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief of de inhoud ervan? Laat het weten via info@driegang.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens SWV Driegang,
Ruud van Rijn, Herbert Schaap en Henric Bezemer
 
Copyright © 2022 - april 2022  - Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Driegang

Ons mailadres is:
info@driegang.nl

Meer informatie vindt u op onze website:
www.driegang.nl