Copy
Meld u hier aan voor de berichten van Platform NieuweZorg
Bekijk in browser

 50 Plus eerste partij met verkiezingsprogramma 2017

Uitgelicht paragraaf zorg: Zorgstelsel, landelijk en gemeentelijk / eigen bijdragen
 • 50PLUS wil een nieuw zorgstelsel per 2020. Alle onderzoeken en voorbereidingen daartoe dienen na de verkiezingen te beginnen. Uitgangspunten voor 50PLUS zijn daarbij:
 • Tegengaan jaarlijkse zeer dure reclamecampagnes om mensen te laten overstappen
 • Marktwerking in de zorg terugdraaien.
Bekijk hier het hele verkiezingsprogramma van de 50 Plus  • Oprichting van landelijk, onafhankelijk administratiekantoor, welke zorgdraagt voor de administratieve kant van het nieuwe zorgstelsel, ‘Ziekenfonds 2020’.
 • Door afschaffen zorgverzekeraars bij introductie ‘Ziekenfonds 2020’ kan het eigen risico worden verlaagd naar maximaal € 200,- .
 • Zorgverzekeraars bieden alleen aanvullende verzekeringen aan.
 • Basistandheelkunde en fysiotherapie maken deel uit van het ‘Ziekenfonds 2020’.
 • Minder administratie, minder managers en minder vergaderen.
 • Niet alleen de spoedeisende zorg is 7 dagen per week beschikbaar, ook bv. huisartsen 
en poliklinieken moeten toewerken naar 7 dagen per week geopend.
 • De goede ervaringen van Buurtzorg worden nadrukkelijk betrokken bij vorming nieuw stelsel.
 • Invoeren van medische datacard voor gegevens, die tevens gebruikt kan worden als codicil. Hierdoor is het elektronisch patiëntendossier (EPD) op termijn niet langer gewenst.
 • In alle gemeenten gelijke basiszorg en zorguren (incl. gemaximeerde, beperkte eigen 
bijdragen)
 • Volledige transparantie behandelingen/verleden medici. 


Patiëntenzorg
 • Positie patiënt medische missers versterken door invoering van substituut ombudsman 
zorg en oprichting compensatiefonds voor slachtoffers medische missers.
 • Wachtlijsten voor zorg en operaties zijn onaanvaardbaar.


Zorg en thuiszorg
 • Bewoners van verpleeghuizen hebben recht op een meer menswaardig bestaan met meer aandacht en meer activiteiten.
 • De overheid moet alle verzorgingshuizen die na de kaalslag nog open zijn, zoveel mogelijk open houden. En mogelijk uitbreiden. Daarnaast moeten goede initiatieven om samen en gezamenlijk te wonen ondersteund worden en eventuele belemmeringen weggenomen worden.
 • Fatsoenlijke betaling en arbeidsvoorwaarden zorgpersoneel.
 • Stop het gesol met de thuiszorg. Er komt een gemeentelijk basispakket voor thuiszorg, 
mantelzorgondersteuning en dagbesteding. Dit moet aan einde maken een onduidelijkheid en verschillen tussen gemeenten. 
13. Preventie, sport en bewegen
 • Extra aandacht voor preventie bij ouderen.
 • Stimuleren gezonde voeding en gezonde leefstijl, mede door maatregelen voedingsindustrie.
 • Vaccinatieprogramma ouderen, waaronder vaccinaties tegen gordelroos en longontsteking.
 • Er komt een programma om ouderen meer en langer te laten bewegen. Uitvoering door 
huisartsen die daartoe ook meer budget ontvangen.
 • Zowel op basisscholen als bij het voortgezet onderwijs voor alle leerlingen minimaal vijf 
uren per week sport en gymnastiek.
 
Mantelzorg
 • Mantelzorgondersteuning gaat deel uitmaken van gemeentelijk basispakket. Dit maakt een einde aan te grote verschillen per gemeente.
 • Landelijke registratie mantelzorgers, zodat financiële en andere maatregelen ter ondersteuning en waardering van de mantelzorgers op een eenvoudige manier uitgewerkt kunnen worden. 

 
Euthanasie
 • Pijn verzachtende zorg altijd beschikbaar.
 • De mogelijkheden binnen huidige wetgeving en rechtspraak dienen beschikbaar te blijven.
 • Met inachtneming van zorgvuldigheidscriteria en onder strikte voorwaarden verstrekking door arts is 50PLUS voorstander van de introductie van een ‘’laatste-wil- pil”. Er moet ruimte komen voor discussie over deze punten.
 • 50PLUS stelt dat euthanasie ook toegepast mag worden, door een arts, als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag. (voltooid leven).
 
Wonen en bouwen, inclusief langer thuis wonen
 • 50PLUS wil dat woningcorporaties verplicht worden voldoende en geschikte (en energiezuinige) woningen te bouwen voor senioren.
 • Energiebesparing wordt fiscaal aangemoedigd.
 • De regels voor het bouwen moeten zodanig worden aangepast dat er meer leeftijdsbestendig en energiezuinig wordt gebouwd.
 • De totale woonlasten kunnen door het gebruik van moderne technieken dalen.
 • Overheid en bedrijfsleven worden hiertoe verplicht samen te werken.
 • Familiehuizen, waar drie generaties van een familie met elkaar samenwonen, worden fiscaal gestimuleerd. 
Stuur door
Deel op Facebook
Deel op Linkedin
Tweet
Met vriendelijke groet,

Platform NieuweZorg
 
Tel.: 06 512 33 442
E-mail: info@platformnieuwezorg.nl
 
Kantooradres:
Vetterik 1, 4661 RS Halsteren 
Fax: 084 83 62 527
Roelof Hartplein 13, 1071 TS Amsterdam 

Tel: 020 845 46 59 
Fax: 084 832 63 91
Hier kunt u zich afmelden van de extra nieuwsberichten