Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #46# januari 2020

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,
 
Wij wensen iedereen veel geluk in 2020.

Geluk krijg je misschien ook door een mooie opleiding of training te volgen☺ 

We hebben veel nieuwe opleidingen en trainingen in het voorjaar van 2020 waar we nu druk mee bezig zijn. Eefje Kuil gaat bijvoorbeeld aan de slag met helder en duidelijk schrijven voor onze doelgroepen en de training weerstand, emotie en grensoverschrijdend gedrag gaat voor het eerst in open inschrijving. Ook bieden we dit voorjaar 2 opleidingen aan voor mentoren en curatoren, waaronder de opleiding dwang en zorg vanwege de nieuwe wet. Als laatste hebben we de special bewindvoering & strafrecht, deze komt binnenkort op de agenda.

Houd onze agenda in de gaten! 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Uitvoeringstoets: wijziging Wgs in huidige vorm niet effectief uitvoerbaar


De wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) die ervoor moet zorgen dat gemeenten van verschillende schuldeisers betalingsachterstand-gegevens over inwoners mogen ontvangen, is in de huidige vorm niet effectief uitvoerbaar. Dat bleek uit de uitvoeringstoets die Divosa op uitnodiging van het ministerie van SZW dit najaar deed met haar leden en met de VNG en NVVK.

Lees hier meer. 

Uitspraken bewind & curatele januari 2020. Deze keer 4 uitspraken


1. Onder curatele gestelde trekt zelf zijn hoger beroep in
Zijn advocaat bevestigt deze intrekking niet, zodat de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De opgeworpen grieven over deskundigheid/persoon van de curator worden onvoldoende onderbouwd of toegelicht. Dat grief dat de curator de mentortaken uitbesteedt wordt ook gepasseerd: In dit kader is het hof niet gebleken dat de curatele zou worden uitgevoerd door een niet door de kantonrechter benoemde persoon, terwijl ook niet gebleken is van een uitdrukkelijke voorkeur van de klant voor benoeming van een ander dan de huidige curator. 

Lees hier de hele uitspraak. 

2. Voordracht tot ontslag bewindvoerder wegens belangenverstrengeling afgewezen
Onvoldoende duidelijk dat het optreden als advocaat in de aanloop naar onderbewindstelling strijd oplevert met artikel 9 van het Besluit en/of dat sprake is van schijn van belangenverstrengeling. 

Lees hier de hele uitspraak. 

3. Beide bewindvoerders in dat opzicht taak niet naar behoren uitgeoefend, maar geen gevolgen...
Het hof merkt hierbij nog op dat zowel de advocaat van de rechthebbende (als opvolgend bewindvoerder) hebben verklaard dat de oud bewindvoerder de rechthebbende heeft gestimuleerd hoger beroep in te stellen. Bovendien is gebleken dat, ondanks het ontslag, de oud bewindvoerder na de bestreden beschikking feitelijk uitvoering is blijven geven aan het bewind. Ook de opvolgend bewindvoerder heeft geen poging gedaan om uitvoering te geven aan de bestreden beschikking. Bovendien zijn beide bewindvoerders niet bij de mondelinge behandeling aanwezig geweest, ondanks dat zij hiertoe uitdrukkelijk zijn opgeroepen. Daargelaten de vraag hoe dit feitelijk handelen moet worden gekwalificeerd, nu gesteld noch gebleken is dat de rechthebbende door dit handelen van beide bewindvoerders is getroffen in zijn belangen, zal het hof aan deze handelswijze thans geen gevolgen verbinden.

Lees hier de hele uitspraak.

4. Kantonrechter wordt op de vingers getikt door Hof
Verzoek bewindvoerder (zus) om met rechthebbende (broer) en haar echtgenoot uit het vermogen van rechthebbende op vakantie te gaan is gematigd toegewezen door de kantonrechter. Bewindvoerder komt in hoger beroep. Hof oordeelt dat kantonrechter beslissing onvoldoende heeft gemotiveerd. Hof wijst hoger beroep af gebrek aan belang (de vakantie is al gemaakt). Met overwegingen ten overvloede dat hof voldoende aanleiding ziet om verzoek bewindvoerder toe te wijzen wegens gebrek aan motivering van kantonrechter. 

Lees hier de hele uitspraak
 

Rapport: Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht (WRR)


In het rapport ‘Het betere werk’ formuleert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) drie condities voor goed werk, die passen bij de wensen vanuit de Nederlandse samenleving en de aard van de economie: grip op geld, oftewel een gepast loon met zekerheden; grip op het werk, dat wil zeggen autonomie en verbondenheid op het werk en grip op het leven, met een goede balans tussen werk en privé.

Lees alles hier. 

Lokaal nieuws!
 

Amsterdam helpt jongeren hun schulden sneller af te lossen
In Amsterdam gaan ze schulden van jongeren overnemen, zodat zij kunnen werken aan hun toekomst. Het Jongerenpunt van de gemeente maakt samen met de jongere een plan op maat dat gericht is op het vinden van een baan of het volgen van een opleiding. De gemeentelijke Kredietbank onderhandelt vervolgens met de schuldeisers over de schuldenlast en koopt de schulden van de jongeren af.

Lees hier meer. 

Webapplicatie moet aanvraag voorzieningen bij laag inkomen makkelijker maken-Groningen
De gemeente Groningen start een pilot waarin inwoners een webapplicatie testen die mensen met een laag inkomen de weg wijst in alle regelingen.

Lees hier meer. 

Bijna 3 miljoen euro aan onterecht betaalde uitkeringen bij 900 mensen in Harderwijk, Ermelo en Zeewolde
Het gaat om mogelijk onterecht uitgekeerde bijstandsuitkeringen, bijvoorbeeld in een maand dat klanten een betaalde baan kregen. Het gaat tevens om geld dat de drie gemeenten nog tegoed hebben omdat mensen eigen bijdragen moeten meebetalen aan wmo-voorzieningen (bijvoorbeeld voor een rolstoel), inburgeringscursussen (voor statushouders en andere immigranten) en bijzondere bijstand voor zelfstandig ondernemers. Opgeteld voor de drie gemeenten gaat het om een bedrag van 2.774.213 euro.

Lees hier meer. 
 

Participatiewet nieuws


Fraudevorderingen uitsluiten bij vermogenstoets PW, IOAZ, Bbz 2004
Op dit moment is het zo dat een fraudevordering en ook de boete worden meegenomen in de vermogenstoets als iemand bijstand gaat aanvragen. De vermogenstoets wordt berekend door de formule: bezittingen - schulden. Klanten met fraudevorderingen hebben zodoende weinig bezittingen en dus sneller recht op bijstand. Dit vindt de staatssecretaris ongewenst. Het is even afwachten wanneer het wetsvoorstel wordt ingevoerd, we houden je op de hoogte!

Lees hier meer over het wetsvoorstel. 

Factsheet uitvoering Participatiewet 2015-2019
Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met augustus 2019.
Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Lees hier meer. 

Vrijlating compensatieregeling kinderopvangtoeslag (CAF-11-zaak) in de bijstand
Bij het stopzetten van de kinderopvangtoeslag bij ouders in de zogenoemde CAF 11-zaak is veel niet goed gegaan. De geleden schade bij ouders rechtvaardigt een compensatie, waarvoor de Adviescommissie aanbevelingen doet en die de staatssecretaris van Financiën heeft overgenomen. Door te bepalen dat de genoemde compensatieregeling niet tot de middelen wordt gerekend bij de beoordeling van het recht op bijstand wordt elke bijstandsgerechtigde die een dergelijke compensatie ontvangt door gemeenten op dezelfde wijze behandeld. 
 


Zorg Nieuws
 

Landelijke campagne cliëntondersteuning van start
Iedereen heeft via de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wmo recht op cliëntondersteuning. Een campagne zet vanaf 20 januari de komende tijd het werk van de cliëntondersteuner in de spotlights. Op één website is alle publieksinformatie te vinden over cliëntondersteuning.

Lees hier meer. 

Afbakening Wmo 2015 en Wlz per 2020: onduidelijkheid blijft!
Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna: 'Wmo 2015') en de Wet langdurige zorg (hierna: 'Wlz') was het de intentie van de wetgever om een duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling te scheppen tussen beide domeinen. In beginsel kan iemand dan ook niet gelijktijdig gebruik maken van zorg op grond van de Wmo 2015 als de Wlz. Om goed aan te blijven sluiten bij de rechtspraktijk zijn in de afgelopen jaren verschillende keren veranderingen doorgevoerd in de wet- en regelgeving en in de uitvoering van beide wetten.

Ook per 1 januari 2020 is het nodige veranderd in de afbakening tussen beide wetten. Per 1 januari 2020 is namelijk de financiering van hulpmiddelen voor bewoners in Wlz-instellingen aangepast. Bewoners van Wlz-instellingen met en zonder behandeling krijgen (nieuwe) mobiliteitshulpmiddelen en roerende woonvoorzieningen niet meer op grond van de Wmo 2015 maar op grond van de Wlz verstrekt.

Lees hier meer. 

 


Vraag van de maand

Moet de bijstand gekort worden vanwege zonnepanelen?

De staatssecretaris antwoordt:

De opbrengsten van zonnepanelen in het kader van privégebruik van de belanghebbende leveren primair een besparing op van het energiegebruik, en komen daarom ”naar aard” niet overeen met het in artikel 32 van de Participatiewet bedoelde inkomen. De bedoelde opbrengsten hebben dan ook géén invloed op de vaststelling van het recht op en de hoogte van de bijstand.

 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 augustus 2019
 
Ik wil toch niet van mijn bewindvoerder af!
 
Kan een op verzoek van de onderbewindgestelde verleend ontslag van de bewindvoerder in hoger beroep worden teruggedraaid? In beginsel niet! Een partij die spijt krijgt van zijn in eerste aanleg toegewezen verzoek, kan de toewijzing wegens gebrek aan belang niet ongedaan maken in hoger beroep. Het zal leiden tot een niet-ontvankelijkverklaring. Partijen mogen echter in geval van veranderingen van omstandigheden in hoger beroep nieuwe feiten en omstandigheden aandragen. Dit kan ertoe leiden dat het door de kantonrechter gegeven ontslag wordt vernietigd. Het is dan zelfs niet nodig dat de bewindvoerder wordt herbenoemd. In de berechte casus leefde de onderbewindgestelde in de verkeerde veronderstelling dat het zelfstandig gaan wonen slechts mogelijk zou zijn zonder een bewindvoerder. De rechter in hoger beroep draait de beslissing terug.
 

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2020 De Wijsmaker, All rights reserved.