Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #25 november 2017

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste dames en heren,

Stilstand is vooruitgang, althans dat zeggen ze altijd. Maar groei werkt ook! De meeste van jullie kennen gelukkig het nut van opleidingen en trainingen volgen dus dat is erg fijn. Inmiddels zijn allerlei instanties in Nederland bezig om allerlei professionals aan de PE punten te krijgen. Ook voor klanten kan leren goed zijn en MEE NL heeft daarom e-learning opgezet voor klanten. Overigens kan je daar ook als professional trainingen volgen. Verder in deze nieuwsbrief meer over de stapeling van zorgkosten, de verlaging van de Wajong en nog veel meer. En verder nog meer informatie, zoals de uitspraak van de maand.

Werk ze, en leer ze ;-)
Groet, Mark Cornelissen

VERLAGING VAN DE WAJONG OP 1 JANUARI 2018

De maximale uitkering van Wajongers met arbeidsvermogen gaat per 1 januari 2018 omlaag: van 75% naar 70% van het wettelijk minimumloon. Wie gaat hier iets van merken?

Alle Wajongers met arbeidsvermogen ontvangen uiterlijk begin december van UWV een brief. In die brief staat wat er vanaf 1 januari 2018 verandert in de Wajong-uitkering. UWV kan in deze brief nog niet aangeven hoe hoog de uitkering op 1 januari 2018 precies wordt, omdat dit afhangt van de persoonlijke situatie van de klant op die datum.

Het kan financieel aantrekkelijk zijn om van de oude Wajong over te stappen naar de Wajong 2010 - Voortgezette Werkregeling. Je krijgt dan wel te maken met extra rechten en plichten, meer hierover lees je op uwv.nl.

Lees hier alles, ook de berekenmethode.

Nieuwe toolkit van ACM maakt in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken makkelijker

De ACM lanceert de toolkit omdat gebleken is dat incassobureaus en ondernemers die zelf incasseren zich niet altijd aan de Wet incassokosten en de Wet oneerlijke handelspraktijken houden. Soms zijn de incassokosten te hoog of is de vordering onterecht. Soms zijn incassobrieven onduidelijk of gaan dreigementen te ver.

De toolkit is te vinden op www.acm.nl/incasso
 

Wat is Smart met Geld? Door MEE NL

Speciaal voor (zeer) moeilijklerende jongeren heeft MEE NL een e-learning opgezet om hen te leren met geld om te gaan. Dit online leerprogramma is een onderdeel van Smart met Geld, een programma van MEE dat zich richt op het vergroten van de financiële weerbaarheid van kwetsbare jongeren, veelal met een lichte verstandelijke beperking (LVB).

De e-learning is ook zonder de training Smart met Geld te gebruiken. De online tool is openbaar toegankelijk, zodat niet alleen de leerlingen, maar ook andere kwetsbare jongeren er profijt van hebben. De e-learning is te bereiken via smartmetgeld.nl/e-learning.

Lees hier alles over de trainingen. 

Maatregelen om stapeling van zorgkosten te beperken

Het kabinet zet vanaf 1 januari 2018 de eerste stappen door het verplicht eigen risico te bevriezen én de eigen bijdrage voor langdurige zorg te verlagen voor mensen die langdurige zorg thuis ontvangen of zelf in een instelling wonen maar een partner hebben die thuis woont. Ongeveer 30.000 mensen profiteren van deze verlaging van de eigen bijdrage. 

Het kabinet is van plan met ingang van 2019 meer maatregelen te nemen, waaronder een halvering van de vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage aan langdurige zorg, de introductie van een eenvoudig abonnementstarief van € 17,50 per vier weken voor huishoudens die ondersteuning krijgen vanuit de gemeente en een maximum aan de bijbetalingen voor geneesmiddelen.

Lees hier de Kamerbrief van de nieuwe minister. 

Respecteer beslagvrije voet in wetsontwerp voor vereenvoudigd derdenbeslag 

De bescherming van de beslagvrije voet is onvoldoende gewaarborgd in het wetsontwerp voor de vereenvoudiging van het derdenbeslag. Dat schrijft de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een brief aan de staatssecretaris van Financiën. Op verzoek van de vaste commissie van de Tweede Kamer voor Financiën reageert de ombudsman op het wetsontwerp dat het leggen van derdenbeslag (waaronder bankbeslag) eenvoudiger moet maken voor de Belastingdienst en de kosten van zo'n beslag voor burgers omlaag brengt.

Lees hier alles. Bericht van 17-11-2017.
Ondernemers en schulden

Onder de titel ‘Ondernemend uit de schulden, gemeenten bieden hulp’ heeft het ministerie van SZW aansprekende films laten maken van een aantal organisaties die gemeenten helpen bij de schuldhulpverlening aan ondernemers. Er zijn vijf films (van ongeveer acht minuten per stuk). In de compilatiefilm geeft Mirjam van Praag, professor Ondernemerschap en Organisatie aan de Universiteit van Amsterdam, het belang aangeeft van tijdige hulp aan ondernemers in de schulden.

Lees hier meer en bekijk de filmpjes.
Privacy- recht op dataportabiliteit (NIEUW)

Door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgen betrokkenen (degenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt) meer mogelijkheden om voor zichzelf op te komen bij de verwerking van hun gegevens. Hun privacyrechten worden namelijk versterkt en uitgebreid.

Onder de AVG krijgen mensen het recht op dataportabiliteit, oftewel overdraagbaarheid van persoonsgegevens. Dit houdt in dat zij het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van hen heeft. Zo kunnen zij hun gegevens bijvoorbeeld makkelijk doorgeven aan een andere leverancier van dezelfde soort dienst. Deze informatie moet je digitaal verstrekken aan de klant. 

Lees hier meer of volg aankomend voorjaar bij ons de opleiding privacy en bewindvoering en ontdek wat er nog meer gaat veranderen. 
Inlichtingenplicht Participatiewet en aansprakelijkheid. Hoe zit het?

De klant met een bijstandsuitkering is verplicht om alle inlichtingen te verstrekken die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van het recht en/ of de hoogte van de bijstand of de arbeidsinschakeling. Dat staat in artikel 17 van de Participatiewet. Maar ben jij nou verantwoordelijk/ aansprakelijk of de klant om deze inlichtingen te verstrekken?

De klant is volledig verantwoordelijk voor het nakomen van de  inlichtingenplicht. Want je kan als professional (bewindvoerder/ mentor/curator) niet de hele dag van al je klanten bijhouden of ze wel alles hebben doorgegeven of dat ze ergens zwart staan te werken. De gemeente zal de klant ook aanspreken als er iets niet klopt en eventueel aan de klant een boete opleggen omdat hij bepaalde zaken niet heeft doorgegeven aan de gemeente. De boete wordt nooit opgelegd aan de bewindvoerder. Ook de eventuele terugvordering komt voor rekening van de klant. 

Het kan wel voorkomen dat de klant niet in staat is om zelf inlichtingen te verstrekken omtrent inkomen en/of vermogen en dat dit ook bekend is bij de bewindvoerder. Of dat de professional bepaalde stukken van de gemeente niet op tijd doorspeelt aan de klant. Dan zou de klant natuurlijk wel de professional kunnen aanspreken op zijn nalatigheid. Maar dan moet je natuurlijk wel weten dat er iets is wat je moet melden of dorgeven! 

Meer weten? Volg je opleiding Alles over algemene en bijzondere bijstand. 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 
… “mijn buurvrouw helpt me bij mijn financiën, de helft van de schulden is niet van mij en ik vertrouw de bewindvoerder niet” …
 
Het simpelweg zonder nadere onderbouwing ontkennen van een problematische schuldensituatie of het enkel mededelen dat hij de bewindvoerder niet vertrouwt, dat hij hulp krijgt van zijn buurvrouw om zijn financiën te regelen en dat hij het bewind niet wilt, terwijl hij in het inleidende verzoekschrift nog heeft aangegeven dat hij zijn financiële administratie in de soep heeft laten lopen en niet in staat is om dat weer op orde te krijgen, geeft het gerechtshof geen reden om het ingestelde bewind te beëindigen.
 
Het niet voldoen van de zorgpremie, de eigen bijdrage aan het CAK, de termijnnota’s aan de energieleverancier, het niet voldoen van betalingen aan de belastingdienst, een (kleine) huurachterstand, en het niet voldoen van andere vaste maandelijkse financiële verplichtingen, duidt op een problematische schuldenlast en een onstabiele financiële situatie. Dit vergt een onderbewindstelling.
 
Om die reden wenst zijn partner met wie hij samenleeft en wiens vermogen ook onder bewind is gesteld, dat het bewind gehandhaafd blijft. Uiteraard gaat het hof hierin mee. Toch vraag ik me af in hoeverre het voor de bewindvoerder een werkbare situatie oplevert.

Lees hier de hele uitspraak. 
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.