Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #33# oktober 2018

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,

Eindelijk heb ik een goede docent gevonden voor het onderdeel Belastingen. In het voorjaar zullen we de nieuwe opleiding introduceren. In de tussentijd hebben we dit najaar 2 nieuwe workshops in ons programma. Complexe gespreksvoering en effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking. De deelnemers van deze incompany workshops gaven de training een 8,7 en de trainer een 9! Exclusief in Eindhoven beschikbaar.

Ontwikkel jezelf! Ik zie jullie graag tijdens een opleiding. Wil je meer weten? Bel of mail me en je krijgt snel een antwoord. 

Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

 

Plannen kabinet

Arbeidsmarkt (onder andere):
 • Enerzijds wordt het aantrekkelijker om een vast contract aan te bieden. Daartoe worden de mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan verruimd, wordt er een cumulatiegrond toegevoegd aan de redelijke gronden voor ontslag en wordt het verschil in de kosten van ontslag tussen flexibele en vaste contracten verkleind door de opbouw van de transitievergoeding voor vaste en flexibele contracten gelijk te trekken. 
 • Bovendien krijgen werkgevers die vaste contracten aanbieden een steuntje in de rug: voor vaste contracten gaan zij een lagere WW-premie afdragen dan voor flexibele contracten. 
 • Verder wordt de periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd verlengd van twee naar drie jaar. 
 • Nieuwe regels voor zelfstandigen zonder personeel ter vervanging van de regeling DBA (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Lees hier meer. 
 • Verhoging kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en kindgebonden budget per 2019/2020. 
 • Leven lang ontwikkelen/leren. Lees hier meer. 
 • Het bestaande instrument loonkostensubsidie wordt verbeterd en vereenvoudigd. 
 • Een inkomstenvrijlating voor mensen die vanuit de Participatiewet gaan werken in deeltijd en er die er dan wat aan over houden in plaats van alleen gekort worden. Werken moet namelijk lonen. Ook eenvoudigere regels voor de Wajong. Lees hierover meer in deze brief. 
Wajong uitkering en toeslag

Iedereen met een oude Wajong-uitkering of een Wajong 2010-uitkering is de afgelopen jaren opnieuw beoordeeld op arbeidsvermogen. Inmiddels heeft bijna iedereen een brief ontvangen van UWV met de definitieve beslissing over je arbeidsvermogen.
 • Staat in de definitieve beslissing dat je geen arbeidsvermogen hebt? Dan blijft je uitkering vanaf 1 januari 2018 ongewijzigd. Je houdt dan een uitkering van maximaal 75% van het minimumloon.
 • Staat in de definitieve beslissing dat je wel arbeidsvermogen hebt? Dan kan je Wajong-uitkering vanaf 1 januari 2018 omlaag gaan naar maximaal 70% van het minimumloon. Dit kan dus gevolgen hebben voor je inkomenssituatie.

Vanaf 1 januari 2018 geldt een uitkeringsverlaging voor Wajongers met arbeidsvermogen omdat zij dus volgens de overheid nog kunnen werken. Om niet onder het sociaal minimum te komen, kan hiervoor een toeslag worden aangevraagd bij het UWV. Gebleken is dat hier nog niet veel gebruik van is gemaakt. Mocht u bewindvoerder zijn in een dossier waarin dit van toepassing is, dient u de betreffende toeslag voor betrokkene aan te vragen.

Bron: onder andere de nieuwsbrief arrondissement Limburg

Nieuwe workshops complexe gespreksvoering en effectief communiceren met klanten met een LVB.

Nieuw: Workshop effectief communiceren met klanten met een licht verstandelijke beperking (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil.

Eefje geeft handvatten om gericht en op maat te leren omgaan met gedragingen van klanten waarbij je leert de problematiek te signaleren middels heldere voorbeelden. Daarbij leer je de gesprekstechnieken in te zetten voor klanten met een licht verstandelijke beperking. 

 Nieuw: Workshop complexe gespreksvoering (halve dag, 3 PE) door Eefje Kuil

Het gaat hier om complexe gesprektechnieken op maat: naar aanleiding van de casuïstiek van de cursist geeft Eefje Kuil handvatten die de volgende dag al in de praktijk gebracht kunnen worden!

Plannen kabinet

Schuldhulp (onder andere):
 • Een brede schuldenaanpak: De brede schuldenaanpak richt zich op drie pijlers: (1) het voorkomen van problematische schulden; (2) het terugdringen van problematische schulden; en (3) het bevorderen van zorgvuldige en maatschappelijk verantwoorde incasso. Lees hier meer. 
 • Het kabinet wil problematische schulden voorkomen door te bevorderen dat meer mensen aan het werk gaan en dat (meer) werken loont. Voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid speelt hierin een belangrijke rol. Lees hier meer. 
 • Als problematische schulden niet voorkomen kunnen worden,moeten we mensen waar mogelijk ontzorgen, ondersteunen en activeren om hun schulden de baas te worden. Lees hier meer. 
 • De wet vereenvoudiging beslagvrije voet is er nog steeds niet. Vermoedelijk gaat deze wederom aangepast worden. ICT problemen spelen hierbij een rol. Ook wordt er gekeken naar een verbreding van het beslagregister. 

Verlaging van de bestuursrechtelijke premie bij de wanbetalersregeling


Wanbetalers die door de zorgverzekeraar worden afgemeld voor het bestuursrechtelijke premieregime ontvangen van het CAK de eindafrekening met eventuele openstaande bestuursrechtelijke premie. Een deel (de opslag) van de eindafrekening wordt standaard kwijtgescholden. Voor bepaalde groepen wanbetalers werd al de gehele eindafrekening kwijtgescholden. Per 1 augustus 2018 worden standaard alle eindafrekeningen kwijtgescholden.

Per 1 januari 2019 wordt het opslagpercentage in de bestuursrechtelijke premie verlaagd van 25% naar 20%. Hiermee wordt de premiestijging als gevolg van het bevriezen van het eigen risico (die harder doorwerkt in de bestuursrechtelijke premie) gecompenseerd.

Bijschrift foto: in vroegere tijden hadden ze een manier om wanbetalers kenbaar te maken, of dit nu een goede oplossing is?
Aanpassing voorwaarde voor extra tegemoetkoming AKW

In de Verzamelwet SZW 2019 wordt voorgesteld om per 1 januari 2019 de voorwaarden aan te passen om in aanmerking te kunnen komen voor de extra tegemoetkoming AKW bij thuiswonende kinderen met ziekte of handicap.

De definitie van alleenstaande wordt aangepast, zodat ook de betrokkene die gedurende een gedeelte van het jaar alleenstaand is, recht kan verkrijgen op het extra bedrag aan kinderbijslag zonder dat sprake is van een toets van het inkomen.
 
Wijziging Wet arbeid en zorg

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet arbeid en zorg op twee onderdelen. Het pleegzorg- en adoptieverlof wordt met 2 weken verlengd tot 6 weken. Gedurende het verlof, dat voor beide ouders geldt, wordt een uitkering verstrekt ter hoogte van het (maximum)dagloon.

Gelijktijdig wordt het huidige kraamverlof (nu 2 dagen met behoud van loon) uitgebreid tot geboorteverlof met een omvang van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met behoud van loon. Dit wordt gerealiseerd met de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG). Recht op het verlof, vanaf dan geboorteverlof genaamd, heeft de echtgeno(o)t(e) of de geregistreerd partner van de moeder, degene die ongehuwd met haar samenwoont of degene die het kind heeft erkend. Het verlof dient opgenomen te worden binnen 4 weken na de dag van de bevalling. Per 1 juli 2020 kan het geboorteverlof worden aangevuld met vijfmaal de wekelijkse arbeidsduur geboorteverlof. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de werknemer een uitkering ter hoogte van 70% van zijn (maximum)dagloon.
 
Positieve effecten wetsvoorstel partneralimentatie

Partneralimentatie telt mee in het verzamelinkomen, het toetsingsinkomen op basis waarvan het recht op toeslagen wordt bepaald. Wijzigingen in partneralimentatie kunnen dus leiden tot wijzigingen in het recht op toeslagen. Omdat de strekking van het wetsvoorstel is dat de termijn van partneralimentatie korter wordt, valt te verwachten dat het toetsingsinkomen van de alimentatiegerechtigde na het aflopen van voornoemde termijn lager wordt waardoor men eerder en voor een hoger bedrag recht heeft op toeslagen.

Voor alimentatieplichtigen geldt een tegengesteld effect. De omvang van het inkomenseffect is afhankelijk van de hoogte van het inkomen.


Halvering vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdragen in de Wlz en de Wmo 2015


De vermogensinkomensbijtelling is ingevoerd per 1 januari 2013 om de draagkracht vanuit het vermogen zwaarder mee te laten wegen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de zorg. In de praktijk is gebleken dat het effect van de VIB in individuele gevallen fors kan zijn, de hoogte van de eigen bijdrage loopt fors op en ook de stapeling met andere zorgkosten is groot.

Om deze negatieve effecten te verminderen is ervoor gekozen om de VIB te halveren. Het vermogen is hierdoor minder van invloed op de hoogte van de eigen bijdrage. Er is sprake van een positief inkomenseffect van 4% voor een alleenstaande onder de AOW-gerechtigde leeftijd die de hoge eigen bijdrage betaalt. Dit effect neemt af met het inkomen, bij een hogere grondslag sparen en beleggen of indien sprake is van de lage eigen bijdrage of een partner. Vanaf een inkomen vanaf circa tweemaal modaal is geen sprake van een inkomenseffect, omdat hierbij op basis van alleen het inkomen al de maximale eigen bijdrage wordt opgelegd.
 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.

Uitspraak van de maand, door Thijs van Lierop

Uitspraak van de maand oktober

Wat deed deze bewindvoerder eigenlijk wel nog?

De kantonrechter Rotterdam ontslaat ambtshalve de bewindvoerder in alle bij de rechtbank Rotterdam lopende dossiers, omdat er onvoldoende gereageerd is op klachten over de bedrijfsvoering (slechte telefonische bereikbaarheid en communicatie), er grote achterstanden zijn bij de aanlevering van de rekening en verantwoording en ~ waar dit wel is gedaan ~ de rekening en verantwoording van onvoldoende kwaliteit is met name op het punt van bewindvoerderskosten en bijzondere bijstand. Ook het niet of te laat reageren op verzoeken van de rechtbank en van het Landelijk Kwaliteitsbureau, de naar verhouding grote aantallen opheffings- en wijzigingsverzoeken door rechthebbenden, het niet betalen van alle vaste lasten waardoor schulden ontstaan, het niet aanvragen van inkomenstoeslagen en –tegemoetkomingen, het zich bij schuldeisers niet bekend maken als bewindvoerder zodat de post naar rechthebbenden blijft gaan en instanties niet op de hoogte zijn van het bewind, het niet aanwezig zijn op zittingen waar wijzigingsverzoeken van rechthebbenden worden behandeld, hebben aanleiding gegeven aanleiding voor het ontslag. Het moet niet gekker worden!

Lees hier de hele uitspraak.

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2018 De Wijsmaker, All rights reserved.