Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #45# december 2019

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste lezers,
 
We hebben veel nieuwe opleidingen en trainingen in het voorjaar 2020 waar we nu druk mee bezig zijn. Eefje Kuil gaat bijvoorbeeld aan de slag met helder en duidelijk schrijven voor onze doelgroepen en de training weerstand en agressie gaat voor het eerst in open inschrijving. Ook bieden we dit voorjaar 2 opleidingen aan voor mentoren en curatoren, waaronder de opleiding dwang en zorg vanwege de nieuwe wet. Verder wordt de opleiding SHV&WSNP geheel vernieuwd. Er komt een nieuwe docent en wie weet komen er nog meer nieuwe opleidingen bij! Houd onze agenda in de gaten! Data en informatie volgt.

Tot het zover is wensen wij jullie allemaal een hele fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar. Of zoals het liedje Feliz Navidad (Merry Christmas, a prosperous year and happiness). Tot volgend jaar!
 
Groet, Mark Cornelissen
Eigenaar De Wijsmaker

Rechter geeft pgb-opeisende jongeren uit Kampen gelijk

Vijf cliënten van een zorgaanbieder uit Kampen die hun persoonsgebonden budget (pgb) opeisten, hebben van de rechter gelijk gekregen. De cliënten stapten voor een zogenoemde voorlopige voorziening naar de rechter nadat de gemeente Kampen hun pgb's had geweigerd. De gemeente weigerde pgb vanwege een bestemmingsplan...

Zo zie je maar weer. Altijd blijven opletten!

Bron: RTV Oost

Uitspraak: pgb en tekort schieten in de zorg van een goed bewindvoerder / onrechtmatig handelen en hoofdelijke aansprakelijkheid!


Rechtbank Amsterdam, 11 december 2019

Deze uitspraak laat weer zien dat de taakopvatting van bewindvoerders/ curatoren wordt opgerekt...
 

Voor wat betreft de aansprakelijkheid van de oud bewindvoerder met betrekking tot de pgb-gelden over 2013 overweegt de rechtbank, net als ten aanzien van het pgb over het jaar 2012, dat het behartigen van de vermogensrechtelijke belangen van de onderbewindgestelde in beginsel weliswaar niet zo ver strekt dat een bewindvoerder ook behoort toe te zien op de inhoud van de ingekochte zorg en de daadwerkelijke uitvoering daarvan door een professionele zorgverlener als Multi Plus Zorg. Daarbij speelt een rol dat de oud bewindvoerder gelet op de zorgovereenkomst van 1 januari 2013 mocht verwachten dat de door Multi Plus Zorg verleende zorg door het toegekende pgb-budget kon worden gefinancierd.

Echter, met de vaststellingsbeschikking van 14 augustus 2013 over het jaar 2012 is oud bewindvoerder geconfronteerd met het tegendeel. Niet ter discussie staat dat de onderbewindgestelde niet in staat was om te beoordelen of de aan hem verleende zorg wel AWBZ-conform was, terwijl dit wel een verplichting is van een budgethouder. Een bewind wordt ingesteld om kwetsbare mensen binnen de samenleving op vermogensrechtelijk gebied te beschermen.  

Nu de oud bewindvoerder met de beschikking van 14 augustus 2013 gerede aanleiding moest hebben om te twijfelen of de door Multi Plus Zorg verleende zorg ten laste van het pgb-budget mocht komen, hetgeen vermogensrechtelijke consequenties kon hebben, terwijl hij wist dat de onderbewindgestelde zelf niet in staat was om dat te beoordelen, kon de oud bewindvoerder zich gelet op de omstandigheden van het geval niet langer verschuilen achter de strikte taakopvatting dat een bewindvoerder alleen zorg dient te dragen voor een tijdige en volledige verantwoording over de besteding van het pgb aan het Zorgkantoor. Van hem mocht op dat moment naar het oordeel van de rechtbank een kritischere en actievere opstelling worden verwacht. Weliswaar werd op 14 augustus 2013 al ruim zeven maanden zorg verleend maar het had op de weg van de oud bewindvoerder gelegen in ieder geval op dat moment meer te doen dan slechts het controleren van facturen aan de hand van de verklaringen van de onderbewindgestelde en het doorsturen van de facturen naar het Zorgkantoor.

De rechtbank komt tot de conclusie dat de oud bewindvoerder vanaf 14 augustus 2013 tekort is geschoten in de zorg van een goed bewindvoerder en daarom onrechtmatig jegens de onderbewindgestelde heeft gehandeld. Dit betekent dat Multi Plus Zorg en de oud bewindvoerder op grond van artikel 6:102 BW hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die de onderbewindgestelde vanaf 14 augustus 2013 heeft geleden.


Lees hier de hele uitspraak. 
 

Privacy en gemeente; wat mag wel en wat niet?


De VNG heeft een privacy document gemaakt voor het sociaal domein (Participatiewet, WMO en Jeugdwet). Dit document bevat veelgestelde vragen en is natuurlijk erg handig voor uitvoerders in het sociaal domein. Maar het document is ook interessant voor wettelijke vertegenwoordigers omdat jullie veel te maken hebben met het sociaal domein en de gemeente op elk gebied. 

Zo staat er een antwoord op de volgende vraag:
Een betrokkene overhandigt niet de opgevraagde bankafschriften, maar geeft alleen de mogelijkheid om de stukken in te zien en relevante stukken te kopiëren of aantekeningen te maken. Mag hij dit eisen of moet hij het gevraagde overhandigen?

en 

Wat moeten professionals doen met documenten die betrokkenen tijdens de procedure zelf aanleveren? Mogelijk blijken deze stukken later relevant.

Download hier het document. 

Lokaal nieuws!
 

2000 Utrechters in de bijstand krijgen extra hulp richting werk
De gemeente gaat 2000 Utrechters die al langere tijd een uitkering krijgen richting werk helpen. Bijvoorbeeld door leerwerkplekken of het volgen van een opleiding of taalles. Het plan van GroenLinks wethouder Linda Voortman, waarin meer persoonlijk contact, samenwerken met werkgevers en het tegengaan van discriminatie centraal staan, werd donderdagochtend unaniem aangenomen door de Utrechtse gemeenteraad.

Lees hier meer. 
 

Utrecht zet speciaal team op fraudeurs in zorg

De gemeente Utrecht gaat ’alles in het werk stellen om onterecht betaalde bedragen terug te vorderen’ die pgb-ontvangers hebben opgestreken. Er is een team van vier medewerkers samengesteld. „Andere afdelingen binnen de gemeente kunnen erbij worden betrokken als de situatie daarom vraagt.”

Lees hier meer. 

Succesvol bijstandsexperiment in Groningen
Na een geslaagde proef met honderd bijstandsgerechtigden die met behoud van uitkering aan het werk gingen in Groningen, heeft de gemeente een nieuw instrument voor re-integratie opgezet: Schakelkans. Wethouder Carine Bloemhoff is blij met de nieuwe regeling, maar blijft worstelen met knellende regelgeving en een krap participatiebudget.  

Lees hier meer. 

Wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand in internetconsultatie


Op 11 december is de internetconsultatie van start gegaan over het wetsvoorstel verbetering ondersteuning van mensen in de bijstand (een wijziging van de Participatiewet). De internetconsultatie loopt tot en met 22 januari 2020. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel.

In haar brief aan de Tweede Kamer van 20 november jl. kondigde staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan dat gemeenten alle bijstandsgerechtigden een passend, niet vrijblijvend, aanbod doen. Dit wordt verankerd in de wet. Het aanbod kan bestaan uit onder meer een baan, een leer-werk- en re-integratietraject, een stage, vrijwilligerswerk of bijvoorbeeld een taalcursus. Het is belangrijk dat mensen in de bijstand meer perspectief krijgen om weer mee te doen. Langdurige afhankelijkheid van de bijstand kan leiden tot sociaal isolement en vergroot de kans op armoede en schulden. Waar het om gaat is dat we mensen niet afschrijven, maar helpen.

Er bestaan al allerlei verplichtingen in de Participatiewet zoals de arbeidsverplichting. Hierin is opgenomen dat een klant moet solliciteren, werk aanvaarden en werk moet behouden. Ook moet de klant meewerken aan allerlei trajecten die de gemeente inkoopt. En er is ook de tegenprestatie en de wet taaleis. Dit wetsvoorstel regelt dat de gemeente meer aan de slag moet met alle bijstandsgerechtigden in plaats van alleen met de kansrijken. Ook kan de wet taaleis hierdoor beter werken. We zijn benieuwd hoe dit gaat lopen en houden jullie op de hoogte. 

Lees hier meer. 

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer. 
 

Verandering: rolstoel of scootmobiel in instellingen Wet langdurige zorg


Per 1 januari 2020 verandert de verstrekking van mobiliteitshulpmiddelen - zoals een rolstoel of scootmobiel - voor veel mensen die in een instelling wonen. Als je in een instelling woont zonder behandeling, kun je hiermee te maken krijgen. Het hulpmiddel wordt volgend jaar verstrekt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en niet langer vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor mensen die thuiswonen met hulp vanuit de Wlz verandert er niets in 2020.

Lees hier meer. 
 


Vraag van de maand
Wmo-abonnementstarief 2020: wat valt er wel en niet onder?

In 2020 verandert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Onderstaande informatie van het ministerie van VWS legt uit waarom bepaalde Wmo-hulp en - ondersteuning onder het abonnementstarief valt en andere hulp en ondersteuning niet.

Wat verandert er in 2020?

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben vaak te maken met verschillende kosten in de zorg. Bijvoorbeeld het eigen risico voor de zorgverzekering en de eigen bijdrage voor de Wmo. De overheid wil iets doen aan deze stapeling van eigen bijdragen. Daarom wordt in 2020 de eigen bijdrage in de Wmo voor de meeste hulp en ondersteuning maximaal 19 euro per maand. Dit is het abonnementstarief. Hierdoor worden de totale kosten van de zorg voor veel mensen met een beperking of chronische ziekte lager.

Waarvoor geldt het Wmo-abonnementstarief?

Vanaf 2020 geldt het abonnementstarief in principe voor alle maatwerkvoorzieningen en de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een algemene voorziening is voor iedere inwoner van de gemeente beschikbaar. Iedere inwoner kan hier gebruik van maken. Bijvoorbeeld een boodschappendienst of maaltijdvoorziening. Bij een algemene voorziening vindt geen uitgebreid onderzoek plaats naar uw persoonlijke situatie. Een maatwerkvoorziening is een voorziening die past bij uw persoonlijke situatie. Bijvoorbeeld persoonlijke begeleiding of een woningaanpassing. Een maatwerkvoorziening krijgt u als een algemene voorziening voor u niet de juiste oplossing is. Om dit te bepalen doet de gemeente onderzoek naar uw situatie. Dat is meestal een gesprek met u om te kijken wat u nodig heeft.

Niet alle algemene voorzieningen vallen onder het abonnementstarief. Voor sommige algemene voorzieningen is 19 euro per maand niet passend. Voor deze hulp en ondersteuning kunnen gemeenten nog een aparte bijdrage vragen. Veel gemeenten vragen bijvoorbeeld voor vervoer een lagere eigen bijdrage per rit. Het zou namelijk duurder zijn om 19 euro per maand te betalen als u bijvoorbeeld maar één keer per maand vervoer nodig hebt.

Wat is een duurzame hulpverleningsrelatie?

Voor algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie betaalt u vanaf 2020 het abonnementstarief. Bij een duurzame hulpverleningsrelatie:

  • heeft u een hulpverlener die arbeid verricht. Dit kan bijvoorbeeld iemand zijn die het huis schoonmaakt of u helpt met uw administratie;
  • is het belangrijk dat u een vaste begeleider/hulp heeft;
  • komt de hulpverlener voor een langere periode bij u. Het is dus geen tijdelijke oplossing na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Elke gemeente bepaalt zelf bij welke van hun algemene voorzieningen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. De afweging wordt gemaakt per voorziening, niet per cliënt. Als een algemene voorziening voor de meeste cliënten aan alle drie de voorwaarden voldoet dan geldt voor die voorziening voor alle cliënten het abonnementstarief.

Een gemeente kan er voor kiezen om ook voorzieningen zonder duurzame hulpverleningsrelatie toe te voegen aan het abonnementstarief. Ook mag een gemeente er voor kiezen om geen bijdrage te vragen voor voorzieningen. Of om de eigen bijdrage te verlagen.


Lees voorbeelden op deze site. 
 
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
In de agenda vind je nog meer goede opleidingen en trainingen. Deze kunnen allemaal ook in company worden gegeven! Neem eens een kijkje!
Joost Jaspers van Jaspers overheidsrecht pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Kantonrechter Utrecht, 21 mei 2019
 
Soms krijgt de bewindvoerder een koekje van eigen deeg. Het argument van de bewindvoerder dat de reisafstand tussen hen geen belemmering is om het bewind naar behoren te kunnen uitvoeren, wordt door de rechter tegen hem gebruikt als hij om die reden niet ter zitting verschijnt om te worden gehoord over zijn verzochte ontslag, ondermeer vanwege de reisafstand. De rechter acht de handelswijze van de bewindvoerder onzorgvuldig door de onderbewindgestelde niet op te wijzen op de mogelijkheid om dicht bij huis een andere bewindvoerder te zoeken. Het zoeken naar een andere bewindvoerder in de woonomgeving van de onderbewindgestelde is volstrekt legitiem. Ook het feit dat om onduidelijke redenen het opstarten van een schuldhulpverleningstraject al 13 jaar lang op zich laat wachten, rechtvaardigt het ontslag van de bewindvoerder.
 

Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2019 De Wijsmaker, All rights reserved.