Copy

De Wijsmaker Nieuwsbrief #24 oktober 2017

Is deze e-mail niet goed leesbaar?
Klik hier voor de webversie.

Beste allemaal,

Er gaat weer wat veranderen in Nederland. De plannen van het nieuwe kabinet zijn bekend maar ook nog onduidelijk. Bovendien gaan veel plannen pas in vanaf 2019 of later. En of deze coalitie het gaat volmaken is ook maar de vraag!

In deze nieuwsbrief een update van de belangrijkste wijzigingen die de meeste van onze klanten wel gaan merken. Nu of in de toekomst. Er is soms nog weinig bekend over bepaalde maatregelen, zoals het voorstel om het aantal huishoudens met problematische schulden terug te dringen en het stapelen van boetes en malafide incassobureaus aan te pakken. Maar denk ook aan het adviesrecht van gemeenten bij schuldenbewinden!

En verder nog meer informatie, zoals de uitspraak van de maand.

Werk ze!

Groet, Mark Cornelissen
De Wijsmaker
Regeerkoord: Plannen arbeidsmarkt

1. Een vast contract na 3 jaar in plaats van 2 jaar.
2. Loondoorbetaling bij ziekte bij weinig personeel.

1. Op dit moment moet de werkgever je een vast contract aanbieden in 2 gevallen: als je meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten hebt gekregen, of als je al langer dan 2 jaar meerdere tijdelijke contracten bij je werkgever hebt gehad. Straks wordt dan 3 jaar. De bedoeling is dat werkgevers dan meer mensen in dienst gaan nemen.

2. Werkgevers met weinig personeel (hoeveel is nog niet duidelijk) hoeven zieke werknemers niet langer 2 jaar door te betalen bij ziekte. Dit gaat naar 1 jaar. De klant merkt niks want die krijgt gewoon 2 jaar, recht uit een apart te regelen potje die de werkgevers vullen.

Lees hier het regeerakkoord.

Publieke instanties gaan samen schulden innen

Zes grote publieke schuldeisers willen mensen met problematische schulden tegemoet komen. De persoonlijke omstandigheden van iemand moeten voortaan voorop staan. Bijvoorbeeld door mensen met grote schulden meer tijd te geven om hun problemen op te lossen en hen de mogelijkheid te geven hun schulden in termijnen af te lossen.

Lees hier het hele artikel in Trouw.
Afgelopen maandagavond bij Nieuwsuur: doorverkoop van schulden aan  incassobureaus. Kijk hier.
 
Regeerakkoord: Geld en belastingen
Er gaat veel veranderen maar onderstaande lichten we nog kort toe. Dat zijn de officiële aankondigingen.

1. Minder belasting betalen
2. Hogere BTW
3. Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek
4. Verhoging allerlei toeslagen
5. De energiebelasting gaat omhoog in 2018

1. Door het introduceren van 2 belastingschijven voor iedereen met een laag (36,93%*) en hoog tarief (50%*) gaan de meeste mensen meer overhouden in de portemonnee. De laagste inkomens profiteren hier natuurlijk minder van want het laagste tarief was hier al 36,55%. (* exacte tarief nog onbekend).

2. Door de verhoging van de btw naar 9% worden bijvoorbeeld levensmiddelen, de kapper en treinkaartjes duurder. Iedereen gaat dus meer betalen maar de laagste inkomens kregen al niet veel meer belastingvoordeel dus die merken dit nog meer. De verhoging kost een gemiddeld gezin ongeveer € 20,- per maand.

3. Aangezien de meeste van onze klanten geen hypotheek hebben en als ze deze hebben in een laag tarief vallen van de belasting is deze maatregel voor hen minder van belang. De maatregel treft vooral mensen met een hoger inkomen (boven de € 68.000). Het eigenwoningforfait gaat wel omlaag en compenseert de lagere aftrek.

4. Mogelijk komt er een vereenvoudiging van de huurtoeslag. Er komt meer beschikbaar voor het kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag, kinderbijslag en ouderentoeslag. De regelingen zelf wijzigen niet. Dus helaas wordt het niet makkelijker maar wel goed voor mensen met een kleine beurs!

5. Inmiddels is bekend dat ook de energiebelasting omhoog gaat met ongeveer € 70,- per jaar in 2018. Maar ook hierna stijgt deze door grotere belasting op gas en afname van belastingvermindering die je ieder jaar op je afrekening ziet staan.

Lees hier het regeerakkoord.

SP: 'Stop met inzet dure commerciële bewindvoerders bij schuldsanering'

NIJMEGEN - Volgens de Nijmeegse SP-fractie schieten bewindvoerders vaak te kort. Dat is zorgelijk, vindt SP-raadslid Maarten Sweep. Nijmegen geeft jaarlijks, al jaren op rij, bijna twee miljoen euro uit aan bewindvoerders om mensen met schulden bij te staan. Bewindvoerders worden vaak aangewezen door de rechtbank.

Lees hier het hele artikel.
 
Regeerakkoord schulden, armoede en bijstand

1. Het kabinet wil het aantal mensen met problematische schulden terugdringen en mensen met schulden effectiever te helpen.
2. Bij incasso worden misstanden effectiever bestreden.
3. De stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke premies wordt gemaximeerd. Mogelijkheden voor betalingsregelingen bij de overheid worden uitgebreid.
4. Gemeenten krijgen een adviesrecht in de gerechtelijke procedure rondom schuldenbewind.
5. Te veel nieuwkomers blijven te lang aangewezen op een bijstandsuitkering. Dit is een onacceptabele uitkomst van het inburgeringsbeleid.
enz.

4. Met name punt 4 is wederom een handreiking naar gemeenten in Nederland die graag zouden willen dat er minder mensen onder bewind komen te staan omdat de kosten teveel oplopen. Hoe dit in de praktijk gaat werken is nog helemaal niet duidelijk. Maar dat het wederom een aanval is op bewindvoering staat vast. De vraag is nu hoe hier mee om te gaan, de bal ligt weer bij de bewindvoerder/ brancheverenigingen!

Lees hier ook meer.

De Correspondent wil Nederland #Schuldvrij

In een manifest doet De Correspondent vijf aanbevelingen aan de landelijke politiek om ons schuldenprobleem op te lossen. Onder de steunbetuigers: bedrijven als Achmea en KPN, saneringsrechters, deurwaarders, bewindvoerders, schuldhulpvrijwilligers, wethouders en ga zo maar door.

Lees hier het hele verhaal van de Correspondent.
 
Regeerkoord: Plannen in de zorg

1. Eigen risico blijft € 385,- tot 2021.
2. Meer geld naar verpleegtehuizen en bezuiniging langdurige zorg wordt teruggedraaid.
3. Besparing zorg tot 2021 met 1,6 miljard.
 

In 12 gemeenten te hoge drempels voor bijstandsaanvrager

Mensen die 27 jaar of ouder zijn en bijstand willen aanvragen bij hun gemeente, kunnen in twaalf gemeenten onvoldoende snel een aanvraag doen. Deze gemeenten hanteren een zogenoemde zoektermijn van twee tot vier weken. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen. Van Zutphen: 'Volgens de wet mag dit niet en financieel kwetsbare mensen worden zo in een nog moeilijkere positie gebracht. Wie geen geld voor zichzelf of zijn gezin kan verdienen, moet snel aanspraak kunnen maken op de bijstand.' De Nationale ombudsman doet daarom de aanbeveling per direct de wet rondom de zoektermijn en de verstrekking van een voorschot na te leven.

Lees hier welke 12 gemeenten dit zijn.
 

Helft niet-werkenden met uitkering kan/wil niet werken

In 2016 hadden 1,1 miljoen personen van 15 tot 65 jaar een sociale uitkering en werkten niet. Hiervan zegt 54 procent niet te kunnen of willen werken. Onder een sociale uitkering wordt hier verstaan WW, bijstand of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het percentage dat niet wil of kan werken, verschilt sterk per regeling.
Meer lezen, kijk hier eens.

Schuldpreventie: niet omdat het kan, maar omdat het moet

Bijna een op de vijf Nederlandse huishoudens kampt met problematische schulden of loopt het risico daarop. Dat roept de vraag op hoe problematische schulden kunnen worden herkend en voorkomen. Bijzonder lector Schulden en Incasso Tamara Madern houdt zich de komende vier jaar met schuldpreventie bezig. Op 5 oktober zette zij haar onderzoeksprogramma uiteen in een openbare les. Lees hier meer.
TMA-analyse. Handig instrument met toegevoegde waarde!

Wil je iemand aannemen en weet je niet of die persoon over de juiste competenties beschikt? Iemand wil doorontwikkelen of een opleiding volgen en je vraagt je af of dit goed is? Zet dan een TMA-analyse in. Meer weten over hoe het werkt? Kijk eens op onze website en lees wat je ermee kan. (Of bel Mark.)
Joost Jaspers van Forward Advocaten pakt bezwaar en beroep voor onderbewindgestelden op. Dit gebeurt meestal met een toevoeging zodat het de bewindvoerder en de onderbewindgestelde niets kost behalve het indienen van een verzoek bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage rechtshulp.

Joost is naast advocaat ook docent Algemene Wet Bestuursrecht, o.a. bij De Wijsmaker.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@dewijsmaker.nl of bel 06.43022961.
Nieuw dit najaar: een halve dag opleiding WLZ/ WMO/Jeugdzorg en PGB.

Kijk in onze agenda voor de inhoud en de data!

Uitspraak van de maand door Thijs van Lierop

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Is de bewindvoerder aansprakelijk voor het niet aanvragen van kwijtschelding van de gemeentelijke belasting indien de onderbewindgestelde hiervoor in aanmerking komt? Is hij aansprakelijk voor het niet aanvragen van de bijzondere bijstand met betrekking tot de kosten van bewindvoering? Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt op 18 april 2017 van wel. Het al dan niet bestaan van voldoende saldo op de rekening speelt hierbij geen rol. Verder is de voormalige bewindvoerder aansprakelijk voor het, na zijn ontslag, betalen van zijn eigen rekening terzake de gemaakte kosten van het bewind. Het feit dat hierdoor de vaste lasten door de opvolgend bewindvoerder niet meer tijdig betaald kunnen worden, valt de voormalige bewindvoerder aan te rekenen. Het stond de voormalige bewindvoerder na zijn ontslag als bewindvoerder niet meer vrij om over het saldo van de bankrekening van de onderbewindgestelde te beschikken. Hij  had op zijn minst met de opvolgend bewindvoerder moeten overleggen over de daardoor ontstane betalingsproblemen.

Het gerechtshof is dus duidelijk: de hoofdtaak van een bewindvoerder is het beheren van alles wat onder bewind is gesteld. Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoort ook het regelen en ordenen van de financiële huishouding van de rechthebbende. Hieronder valt bijvoorbeeld belastingaangifte doen, maar ook het aanvragen van (bijzondere) bijstand, toeslagen of kwijtscheldingen. Van de bewindvoerder wordt daarin een actieve houding verwacht. Doet hij dat niet, schiet hij toerekenbaar tekort in de financiële zorg die van hem als goed bewindvoerder mag worden verwacht.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het betalen van de eigen rekening voor bewindvoering niet ten koste mag gaan van het voldoen van de vaste lasten. Betaling van de vaste lasten prevaleert. Dat hierdoor de kosten van het bewind doordat de gemeente niet voorziet in bijzondere bijstand, niet kunnen worden betaald, komt voor risico van de bewindvoerder. Op dat moment wordt de bewindvoerder schuldeiser van de onderbewindgestelde. Dit kan uiteraard wel reden zijn om ontslag als bewindvoerder of om opheffing van het bewind te verzoeken. Het is dan niet meer zinvol om het bewind voort te zetten. Niemand hoeft voor niets te werken.

Lees hier de hele uitspraak.
Website
LinkedIn
Twitter

De Wijsmaker is ook hier te vinden!

Copyright © 2017 De Wijsmaker, All rights reserved.